Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Бюджетне право і бюджетна система України

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Категорії «бюджет» i «бюджетна система» у системі фінансового права
 2. Структура, принципи та етапи бюджетного процесу в Україні
 3. Перспективи удосконалення бюджетної системи України
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

З часу проголошення незалежності Україна стала на шлях докорінного реформування усіх сфер людської діяльності, з метою забезпечення прав і свобод людини, гідних умов її життя, піднесення української економіки та за- гального добробуту населення України.

Бюджет та бюджетна система загалом належать до тієї сфери життя, що безпосередньо стосується інтересів всіх і кожного. У бюджеті будь-якої країни знаходять відображення важливі економічні, соціальні, політичні проблеми життя суспільства, а також кожної людини зокрема.

Головним індикатором стану держави є бюджетна система країни. Від того наскільки правильно її побудовано залежить ефективне функціонування всієї національної економіки країни.

Державний бюджет відіграє у бюджетній системі більшості країн головну роль, за допомогою нього центральні органи влади акумулюють основну частину національного доходу. Значення державного бюджету постійно зростає в сучасних умовах. Він широко використовується для державного регулювання економіки, соціальних відносин, впливає на різні сторони процесу відтворення капіталу. У більшості країн за державним бюджетом закріплені найважливіші доходи, такі як податок на прибуток корпорацій, прибутковий податок з громадян, найбільш фіскальні непрямі податки, надходження від державних підприємств

У доктрині фінансового права існують різні підходи щодо визначення поняття «бюджет» та розуміння його сутності. Дослідженням характеристики поняття «бюджет» займалися О. А. Музика-Стефанчук [8], Л.К. Воронова [3], З. І. Перощук [11], К. О. Токарева [13] та ін. У той же час кожен учений розглядає цю проблематику по-своєму і надає власне її тлумачення. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0&new=1&p= 1277824533000453.
 2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, редакція від 26.10.2014 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/2456-17.
 3. Воронова Л. К. Бюджетно-правове ре-гулювання в СРСР / Л. К. Воронова. - К., 1975. - 183 с.
 4. Грех Х.І. Бюджетна система України та шляхи її вдосконалення / Х.І. Грех, М.І. Кульчицький // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. - №21.7 – С. 194-199.
 5. Жаліло Я.А. Нова архітектура бюджетної системи України: ризики та можливості для економічного зростання // за ред. засл. екон. України Я.А. Жаліла. – К.: Вид-во НІСД, 2010. – 35 с.
 6. Лисяк Л.В. Принципи бюджетної системи у контексті нового бюджетного кодексу України / Л.В. Лисяк //Вісник економічної науки України. – 2011. – №11. – С. 74-79.
 7. Лобода В. Щодо визначення поняття бюджет / В. Лобода // Юридична Україна. -2008. -№ 11. -С. 45-49.
 8. Музика-Стефанчук О. А. Органи публічної влади як суб'єкти бюджетних правовідносин в Україні: проблеми законодавства, теорії та практики / О. А. Музика-Стефанчук; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. - К., 2012. - 36 c.
 9. Опришко В. Ф. Бюджетне законодавство України: навч. посіб. / В. Ф. Оп-ришко, А. Т. Ковальчук, Н. А. Фукс; ред.: В. Ф. Опришко; Держ. навч.-наук. установа «Акад. фін. упр.». - К.: ДННУ «Акад. фін. упр.», 2012. - 238 c.
 10. Пасічник Ю. В. Бюджетний потенціал економічного зростання в Україні: монографія / Ю. В. Пасічник. - Донецьк: Юго-Восток, ЛТД, 2005. - 642 с.
 11. Перощук З. І. Правові ознаки бюджетної системи України / З. І. Перощук // Публічне право. - 2012. - № 2 (6). - С 111-115.
 12. Пирожкова Ю. В. Фінансове право: навч. посіб. для студ. юрид. ф-тів / Ю. В. Пирожкова; ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т» МОНМС України. - Запоріжжя: КСК-Альянс, 2012. - 304 c.
 13. Токарева К. О. Бюджет і бюджетна система як вихідні поняття бюджетного права / К. О. Токарева // Форум права. – 2013. – № 1. – С. 1038–1042.
 14. Фінансове право України: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. В. Боднарук, В. С. Кіценко, Д. В. Кравцов, Т. А. Латковська, А. С. Нестеренко; ред.: Т. А. Латковська, С. В. Пархоменко-Цироциянц; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». - О.: Фенікс, 2012. - 189 c.

 

5511
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).