Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Бюджетний процес в Україні

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
  1. Бюджетний процес у системі фінансового права України
  2. Характеристика стадій бюджетного процесу в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Успішне функціонування економіки будь-якої країни тісно пов'язане з оптимальним забезпеченням формування та виконання бюджету. Від успішного здійснення бюджетного процесу залежить дієвість бюджетної політики, яка повинна позитивно впливати на економічну та фінансову стабільність держави, соціальний рівень життя у державі.

Проблема прийняття державного бюджету є однією з найскладніших серед тих, які доводиться розв’язувати органам державної влади в Україні. Її складність збільшується щорічною необхідністю прийняття закону про державний бюджет, тобто щорічним проходженням законодавчої процедури. На жаль, як свідчить практика останніх років, парламент нашої країни не додержується процесуальних вимог щодо прийняття та затвердження зазначеного закону, що створює значні перешкоди як для проведення фінансової політики держави, так і стабільного функціонування бюджетної системи України.

Ухвалення Державного бюджету в Україні проявляє глибинні проблеми суспільства і державної влади. Кожен рік Державний бюджет приймається в дискусіях і конфліктах, причому суперечки мають як економічний, так і політичний  характер.

Бюджетний процес не обмежується лише підготовкою закону про асигнування коштів за групами статей видатків бюджетів - це постійний процес визначення пріоритетів держави, її завдань та функцій на певному етапі, розроблення відповідних цільових програм, визначення управлінських стратегій, оцінки ефективності використання бюджетних коштів, контролю за дотриманням бюджетного законодавства та виконанням бюджетних повноважень.

Важливе значення та особливості здійснення бюджетного процесу в Україні викликає інтерес як серед економістів, так і юристів. Її дослідженню були присвячені праці К. М. Бліщук [3], Х.І. Греха [5], В. Ф. Опришка [6] та інших.

 

Список використаних джерел: 
  1. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0&new=1&p= 1277824533000453.
  2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, редакція від 26.10.2014 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/2456-17.
  3. Бліщук К. М. Державні та місцеві фінанси. Бюджетний процес : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / К. М. Бліщук, Л. Р. Михайлишин; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Вид. 2-ге, переробл. і доповн. - Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2011. - 175 c.
  4. Сідор М.І. Бюджетний процес як вид юридичного процесу / М.І. Сідор // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – Вип. 35 / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – О. : Юрид. л-ра, 2007. – 512 с. – С. 120–124.
  5. Грех Х.І. Бюджетна система України та шляхи її вдосконалення / Х.І. Грех, М.І. Кульчицький // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. - №21.7 – С. 194-199.
  6. Опришко В. Ф. Бюджетне законодавство України: навч. посіб. / В. Ф. Оп-ришко, А. Т. Ковальчук, Н. А. Фукс; ред.: В. Ф. Опришко; Держ. навч.-наук. установа «Акад. фін. упр.». - К.: ДННУ «Акад. фін. упр.», 2012. - 238 c.
  7. Пирожкова Ю. В. Фінансове право: навч. посіб. для студ. юрид. ф-тів / Ю. В. Пирожкова; ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т» МОНМС України. - Запоріжжя: КСК-Альянс, 2012. - 304 c.
  8. Фінансове право України: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. В. Боднарук, В. С. Кіценко, Д. В. Кравцов, Т. А. Латковська, А. С. Нестеренко; ред.: Т. А. Латковська, С. В. Пархоменко-Цироциянц; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». - О.: Фенікс, 2012. - 189 c.

 

12159
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.