Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Cкремблер на основі алгоримту SQ1-R 08-20.ОПМС.015.03.103 ПЗ

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
 
з дисципліни "Основи побудови мікропроцесорних систем" на тему:
 
 «Cкремблер на основі алгоримту SQ1-R»
08-20.ОПМС.015.03.103 ПЗ
 
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії
 
 
ЗАТВЕРДЖУЮ
Зав. кафедри ЗІ, д. т. н., проф.
_____________В. А. Лужецький
 
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
 
на курсовий проект з дисципліни "Основи побудови мікропроцесорних систем"
студенту групи 1БС-14МС факультету ІТКІ Лукашу Сергію Юрійовичу
 
     Тема: Скремблер на основі алгоритму SQ1-R
 
1.Проаналізувати відомі мікропроцесорні системи та алгоритми їх роботи.
2.Розробити структуру мікропроцесорної системи та деталізувати її елементи. Результати роботи оформити у вигляді схеми електричної структурної.
3.Розробити алгоритм роботи мікропроцесорної системи та її структурних елементів. Результати роботи оформити у вигляді схеми роботи системи.
4.Виконати перевірку коректності роботи системи за допомогою середовища моделювання.
 
Вихідні дані: 
мікроконтролер – ПЛІС;
середовище моделювання – ModelSim;
розрядність ключа – 128;
клавіатура – не передбачено;
кількість цифрових давачів – не передбачено;
кількість аналогових давачів – не передбачено.
інтерфейс – SPI.
                     Дата видачі 02 вересня 2015 р.                           
Керівник  __________ Ю. В. Баришев Завдання отримав __________ С.Ю. Лукаш
 
АНОТАЦІЯ
 
УДК 004.056
Лукаш С.Ю. Скремблер на основі алгоритму SQ1-R. Курсовий проект./ С.Ю. Лукаш – Вінниця: ВНТУ, 2015. – 40 с. Українською мовою. 
Рисунків – 10, бібліографій – 9.
Курсовий проект присвячений розробці скремблеру, що реалізується на алгоритмі SQ1-R. Проведено аналіз аналогічних алгоритмів синхронного потокового шифрування. Розроблена система містить в собі такі блоки, як: блок керування, блок генератора ПВП SQ1-R, блок скремблювання та інтерфейс для обміну даними. Мікропроцесорну систему розроблено в середовищі моделювання ModelSim та запрограмовано мовою описання архітектури VHDL.
 
ABSTARACT
 
UDC 004.056
Sergey Lukash Scrambler based algorithm SQ1-R Course project / S. Lukash - Vinnitsa: VNTU, 2015. – 40 P. Ukrainian language. 
Figures – 10, bibliographies – 9.
Course project is dedicated to developing scrambler, that implements on the algorithm SQ1-R. The analysis of similar simultaneous streaming encryption algorithms. The system contains the following components as: control unit, power generator PRS SQ1-R, the scrambling unit and interface for data exchange. Microprocessor-based system developed in the simulation environment ModelSim, programmed architecture description language VHDL
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
1 АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ ПОТОКОВОГО ШИФРУВАННЯ
1.1.Аналогічні алгоритми захисту інформації
1.2. Аналіз алгоритму SQ1-R
2. СТРУКТУРА МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ СИСТЕМИ
2.1. Загальна схема пристрою
2.2. Інтерфейс SPI
2.3. Блок генератор ПВП SQ1-R
2.4. Блок скремблювання
3. ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ СКРЕМБЛЕРУ НА ОСНОВІ АЛГОРИМТУ SQ1-R
3.1 Загальна схема роботи програми
3.2 Тестування роботи пристрою
ВИСНОВКИ
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
ДОДАТОК А. Технічне завдання
ДОДАТОК Б. Лістинг програми kyrsova.vhdl
Фото Капча