Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Cистема соціально-педагогічної роботи з підлітками «груп ризику»

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
77
Мова: 
Українська
Ціна: 
800 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження проблеми системи соціально-педагогічної роботи з підлітками «груп ризику»
1.1. Соціально-педагогічна робота з підлітками «груп ризику» як наукова проблема
1.2. Психолого-педагогічні особливості підлітків «груп ризику» як об’єкт соціально-педагогічної роботи
1.3. Концептуальна основа системи соціально-педагогічної роботи з підлітками «груп ризику»
Висновки до першого розділу
2. Методичні аспекти соціально-педагогічної роботи з підлітками «груп ризику»
2.1. Форми і методи роботи з дітьми з проявами девіантної поведінки
2.2. Особливості корекційної роботи з батьками молоді «групи ризику»
Висновки до другого розділу
3. Експериментальне дослідження соціально-педагогічної роботи з підлітками з проявами відхилень у поведінці
3.1. Організація та методи дослідження
3.2. Аналіз результатів дослідження
Висновки до третього розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Одним із основних показників рівня розвитку держави і суспільства є стан молоді в країні. Молодь – майбутнє нашої держави, від якості її людського потенціалу залежить доля України. Сьогодні ця категорія населення потребує постійного захисту, допомоги і підтримки з боку держави і суспільства. Така діяльність пов'язана не лише із забезпеченням її матеріального добробуту, не враховуючи, що головне полягає у вихованні правової, громадянської, економічної, культурної, моральної свідомості молоді, реалізації її багатого творчого потенціалу.

Останнім часом констатується збільшення кількості проявів ризикової поведінки серед неповнолітніх і молоді. Хоч у багатьох випадках порушення норм неповнолітніми не становлять суспільної небезпеки, оскільки характеризуються примітивністю способів вчинення, часто мають виражену дитячу мотивацію, але є небезпечними і в разі відсутності своєчасного реагування вихователів і суспільства можуть привести до деформації особистості. Тому вивчення сутності, причин ризикової поведінки та «груп ризику» набувають все більшої актуальності як в країні, так і в усьому світі. 

Однією з найгостріших проблем серед молоді «груп ризику» є зростання злочинності та правопорушень неповнолітніх і молоді, збільшується кількість осіб, що перебувають на обліку в медичних закладах з діагнозом «наркоманія». Крім того, молодь залучається до зберігання та розповсюдження наркотиків. З проблемою розповсюдження наркоманії тісно пов’язане поширення епідемії ВІЛ/СНІДу, оскільки серед загальної кількості ВІЛ-інфікованих відсоток ін’єкційних споживачів наркотиків складає майже 80%.

Таким чином, формування моральних якостей та виховання в учнівської молоді поваги до закону і загальноприйнятих правил поведінки у суспільстві, формування позитивного погляду на здоровий спосіб життя є пріоритетним напрямом діяльності соціальних педагогів. 

Вирішення цих проблем потребує дослідження цілого комплексу проблем та створення сучасної системи виховної роботи, визначення у ній підсистеми роботи з профілактики асоціальної поведінки учнів, підвищення ефективності виховного впливу на учнів за рахунок застосування нестандартних методів і форм соціально-педагогічної роботи, оптимального використання резерву позанавчального часу, виявлення якостей вихованця, що сприятимуть формуванню звички правильної поведінки.

Стан досліджуваної проблеми. Проблема реабілітації осіб, які належать до «групи ризику», достатньо широко висвітлена у сучасних вітчизняних і закордонних виданнях. Зокрема, соціологічний аспект проблеми розроблявся Вілксом А. Я., Каменською Т. Г., Подшивалкіною В. І., Козаченко А. В., Мірошніченко Н. А., Соболевим В. А., Рущенко І. П., Березіним С. В., Лисецьким К. С., Орешніковою І. Б., Сердюком А. А., Соболевим В. А. та іншими.

Соціально-педагогічна корекція як засіб реабілітації і профілактики стала предметом вивчення у працях таких авторів, як Андрущенко В. П., Бех В. П., Лукашевич М. П., Мигович І. І., Пінчук І. М., Валентік Ю.В., Зиков О.В., Сідоров П.И., Цетлін М.Г. та ін. 

Серед закордонних вчених, які займалися розробкою даної проблеми, соід відзначити Andrew J., Smolkowski K., Hops H., Tildesley E., Ary D., Harris J., Beman D. S., Criss M. M., Pettit G. S., Bates J. E., Dodge K. A., Lapp A. L., Johnson C. A., Pentz M. A., Weber M. D., Dwyer J. H., Baer N., Mackinnon D. P., Hansen W. B., Flay B. R., Sher K. J. та ін.

Однак слід зазначити, що у всіх зазначених працях проблема корекційної роботи розглядається скоріше як вторинна після психотерапевтичного впливу, і саме тому являється актуальною для подальшого глибокого дослідження.

Об'єкт дослідження – підлітки «груп ризику».

Предмет дослідження – система соціально-педагогічної роботи з підлітками «груп ризику».

Мета роботи – вивчення особливостей і ефективності застосування методів соціально-педагогічної роботи з підлітками «груп ризику».

Відповідно до мети, об’єкта і предмета роботи нами було визначено завдання дослідження:

 • охарактеризувати соціально-педагогічну роботу з підлітками «груп ризику» як наукову проблему;
 • проаналізувати психолого-педагогічні особливості підлітків «груп ризику» як об’єкта соціально-педагогічної роботи;
 • окреслити концептуальну основу системи соціально-педагогічної роботи з підлітками «груп ризику»;
 • проаналізувати форми і методи роботи з дітьми з проявами девіантної поведінки;
 • дати характеристику системи соціальної роботи з «дітьми вулиці»;
 • вивчити особливості корекційної роботи з батьками молоді «групи ризику»;
 • експериментально дослідити соціально-педагогічну роботу з підлітками з проявами відхилень у поведінці.

Гіпотеза дослідження – використання розробленої соціально-психологічної тренінгової програми у соціально-педагоігчній роботі з підлітками «групи ризику» дасть змогу знизити негативні поведінкові прояви, що сприятиме кращій інтеграції підлітків у колектив і суспільство.

Методи дослідження. Для реалізації поставлених у роботі завдань ми використовували загальнонаукові, аналітичні і синтетичні методи, серед яких аналіз літератури з досліджуваної проблематики, робота з джерелами Інтернет, узагальнення отриманих у процесі пошуку даних, зокрема, методи спостереження у процесі роботи з тренінговою групою, методи збору і аналізу експериментальних даних.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків, загальний обсяг роботи склав 78 сторінок.

Список використаних джерел: 
 1. Аддиктивное состояние человека: учеб. пособие / С. В. Дремов, А. М. Уразаев, Н. Л. Мамышева. - Томск: Изд-во Томск. пед. ун-та, 2000. - 90 с.
 2. Андреев Н. А. Асоциальное поведение несовершеннолетних. - Самара: Изд-во Самар. юрид. ин-та Минюста России, 2001. - 153 с.
 3. Андрущенко В. П., Бех В. П., Лукашевич М. П., Мигович І. І., Пінчук І. М. Соціальна робота. – К.: УДЦССМ, 2001. – 340 с.
 4. Антонова-Турченко А. Г. и др. Психологическая диагностика и коррекция трудновоспитуемых детей и подростков: учеб. пособие. - К., 1997. - 312 с.
 5. Бех І.Д.. Виховання особистості: У 2 кн.. Кн. 2. Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади. - К.: Либідь, 2003. - 344 с.
 6. Бондарчук О. І. Психологія девіантної поведінки. - К.: МАУП, 2006. - 86 с.
 7. Вилкс А. Я. Наркотизм среди молодёжи // За здоровый образ жизни (борьба с социальными болезнями). – М.: Институт социологии АН СССР, 1991. – Кн. 1. – С. 73-85. 
 8. Гольдштейн А., Хомик В. Тренінг умінь спілкування: як допомогти проблемним підліткам: Пер. з англ. - К.: Либідь, 2003. - 520 с.
 9. Гульдан В. В., Романова О. Л., Корсун А. М. и др. Эмоционально-когнитивный диссонанс в структуре представлений школьников о наркомании и токсикомании // Психологические исследования и психотерапия в наркологии. – Л.: Медицина, 1989. – С. 68-74. 
 10. Дробинская А. О. Школьные трудности “нестандартных» детей. - М.: Школа-Пресс, 2001. - 144 с.
 11. Дроздов О. Ю., Скок М. А. Проблеми агресивної поведінки особистості: Навч. посіб. - Чернігів: ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2000. - 156 с.
 12. Запобігання відхиленням у поведінці школярів / За ред. Б.С. Кобзаря, Е.І. Петухова. - К.: Вища школа, 1992. - 143 с.
 13. Змановская Е. В. Девиантология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. - М.: Академия, 2003. - 288 с.
 14. Каменская Т. Г, Подшивалкина В. И. Некоторые аспекты исследования образа потребления наркотиков в молодежной среде // Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – Вісник Харківського Національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2000. – № 492. – С. 173-176. 
 15. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. - К.: Вища школа, 1997. - 234 с.
 16. Карпов А. М. Образовательно-воспитательные основы профилактики и психотерапии наркоманий. – Казань: Медицина, 2000. – 36 с. 
 17. Клейберг Ю. А. Психология девиантного поведения. - М.: ТЦ «Сфера», 2003. - 454 с.
 18. Коваль Л.Г., Звєрєва І.А., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 392 с. 
 19. Козаченко А. В., Мирошниченко Н. А. Предмет наркотизма. – Николаев-Одесса: Тетра, 1999. – 64 с. 
 20. Козубовська І. В., Товканець Г. В. Соціальна профілактика девіантної поведінки: корекція відхилень у поведінці важковиховуваних дітей у процесі професійного педагогічного спілкування. - Ужгород: Патент, 1998. - 195 с.
 21. Лукашевич М. П. Теорія і методи соціальної роботи: Навчальний посібн. – 2-е вид., доп. і випр. – К.: МАУП, 2003. – 184 с.
 22. Максимова Н. Ю. Психологія адиктивної поведінки: навч. посіб. - К.: ВПУ “Київ. у-нт», 2002. - 308 с.
 23. Мєщанова Г. Соціально-психологічне дослідження особистості: теоретико-методологічний аспект . - Тернопіль: Екон. думка, 2001. - 86 с. 
 24. Міщик Л. І. Соціально-психологічні та педагогічні проблеми дезадаптації дітей і підлітків / Л. Міщик, З. Білоусова / За-поріз. пед. ун-т.– Запоріжжя, 2003. – 106 с.
 25. Молодёжь и наркотики (социология наркотизма) / Под ред. В. А. Соболева, И. П. Рущенко. – Харьков: Торсинг, 2000. – 432 с. 
 26. Основи практичної психології / Панок В., Титаренко Т., Чепелєва Н. та ін.: Підручник. - К.: Либідь, 1999. - 536 с.
 27. Основы социальной работы / Отв. ред. П. Д. Павленок. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 234 с.
 28. Основы социальной работы: учебник / отв.ред. П.Д.Павленок. - М.: ИНФРА. - М., 1998. - 368 с.
 29. Особливості соціальної роботи в різних сферах життєдіяльності // Проблеми педагогічних технологій. - Луцьк, 2004. - Вип.3-4 (28-29). - С.122-157. 
 30. Педагогічна профілактика девіантної поведінки неповнолітніх / Інститут змісту і методів навчання / В. М. Оржеховська (авт.-уклад.). - К., 1996. - 41 с.
 31. Перепелиця М. П. Державна молодіжна політика в Україні (регіональний аспект) / Український інститут соціальних досліджень, Український центр політичного менеджменту. – Київ, 2001. – С. 52. 
 32. Пихтіна Н. П. Профілактика та соціально-педагогічна робота з дітьми девіантної поведінки/ - Ніжин : Видавництво НДПУ ім. М.Гоголя, 2004. - 42 с.
 33. Подшивалкина В. И., Левинский М. В., Мирошниченко Н. А. 
 34. Практика социальной работы: обзор основных направлений. – Энциклопедия социальной работы. – М.: Центр общечеловеческих ценностей. – 1994. – 630 с. 
 35. Практична соціальна робота / за ред. П.Картер та ін.. - Амстердам-К.: Асоц. психіатрів України, 1996. - 184 с. 
 36. Предупреждение подростковой и юношеской наркомании / Под ред. С. В. Березина, К. С. Лисецкого, И. Б. Орешниковой. – М.: Институт психотерапии, 2000. – 256 с. 
 37. Протасова Н. И. Психологическая диагностика девиантного поведения несовершеннолетних: Метод. рекомендации. - Астрахань: Изд-во АГПУ, 2000. - 26 с.
 38. Профилактика наркомании: организационные и методические аспекты. Итоговые материалы международного проекта / Сост. И. П. Рущенко. – Харьков: Финарт, 2002. – 240 с. 
 39. Реан А. А., Коломинский Я. Л. Социальная педагогическая психология. - СПб.: Питер, 1999. - 416 с.
 40. Сидоренко Е. В. Мотивационный тренинг. - СПб.: Речь, 2000. - 234 с.
 41. Сорошинська В. Є. Організація роботи соціального педагога. - К.: Кандар, 2005. - 198 с.
 42. Социальные отклонения / Под ред. В. Н. Кудрявцева. – М.: Юридическая литература, 1989. – 328 с. 
 43. Соціальна педагогіка / за ред. А.Й. Капської. - К.: Лібра, 2000. - 434 с.
 44. Спрангер Б. Е. Анализ состояния обучающих программ «Формирование жизненных навыков» в мире // Вопросы наркологии. – 1994. – № 1. – С. 82-85.
 45. Спрангер Б. Е. Ключевые принципы построения профилактических программ для подростков// Вопросы наркологии. – 1993. – № 3. – С. 48-53.
 46. Тарновська О. С. Девіантна поведінка підлітків і превентивна робота: Навч.-метод. посіб. / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці: Рута, 2003. - 82 с.
 47. Теорії і методи соціальної роботи: підручник / за ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. - К.: Академвидав, 2005. - 327 с.
 48. Технологии социальной работы: Учебник под общ. ред. проф Е.И. Холостовой. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 390 с.
 49. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика): навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Знання, 2008. - 576 с.
 50. Ухаль А.М., Шеремет А.П. Наркоманія: суть і боротьба з нею. Навчально-довідковий посібник. – Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у справах преси та інформації, 2001. – 124 c.
 51. Шабанов П. Д., Штакельберг О. Ю. Наркомании: патопсихология, клиника, реабилитация / Под ред. А. Я. Гриненко. – СПб: Лань, 2000. – 368 с. 
 52. Шарапова О. В. Педагогічні умови комплексної корекції девіантної поведінки школярів / Інститут проблем виховання АПН України. - К., 2003. - 205 с.
 53. Яременко О., Балакірєва О., Вакуленко О. та ін. Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи. – Київ: Український інститут соціальних досліджень, 2000. – 82 с. 
 54. Andrew J., Smolkowski K., Hops H., Tildesley E., Ary D., Harris J. Adolescent substance use and academic achievement and motivation. Paper presented at the Annual Convention of the American Psychological Association (San Francisco, CA). – ERIC Document Reproduction Service № ED 337733, 1991. – 221 p.
 55. Beman D. S. Risk factors leading to adolescent substance use // Adolescence. – 1995. – Vol. 30, № 117. – P. 201-208. 
 56. Bentler P., Newcomb M. Consequences on adolescent drug use: impact on the lives of young adults. – Newbury Park: Sage Press, 1988. – 138 p.
 57. Craig R. J. The role of personality in understanding substance abuse //Alcoholism Treatment Quarterly. – 1995. – Vol. 13. – P. 17-27. 
 58. Criss M. M., Pettit G. S., Bates J. E., Dodge K. A., Lapp A. L. Family adversity, positive peer relationships, and children’s externalizing behavior: a longitudinal perspective on risk and resilience // Child Development. – 2002. – Vol.73, № 4. – P. 1220-1237. 
 59. Gorsuch R. L., Butler M. C. Initial drug abuse: a review of predisposing social-psychological factors // Psychological Bulletin. – 1976. – Vol. 43. – P. 120-137. 
 60. Hawkins J. D., Calatano R. F., Miller J. Y. Risk and protective factors for alcohol and other drug problems in adolescence and early adulthood: implications for substance abuse prevention // Psychological Bulletin. – 1992. – Vol. 112. – P. 64-105. 
 61. Johnson C. A., Pentz M. A., Weber M. D., Dwyer J. H., Baer N., Mackinnon D. P., Hansen W. B., Flay B. R. Relative effectiveness of comprehensive community programming for drug abuse prevention with high-risk and low-risk adolescents // Journal of Consulting and Clinical Psychology. – 1990. – Vol. 58, № 4. – P. 447-456. 
 62. Mcandrew C. Factors associated with the problem-engendering use of substances by young men // Journal of Studies on Alcohol. – 1989. – Vol. 50. – P. 552-556. 
 63. McArdle P., Wiegersma A., Gilvarry E., Kolte B., McCarthy S., Fitzgerald M., Brinkley A., Blom M., Stoeckel I., Pierolini A., Michels I., Johnson R., Quensel S. European adolescent substance use: the roles of family structure, function and gender // Addiction. – 2002. – Vol. 97. – P. 329-336. 
 64. Newcomb M. D., Bentler P. M. Substance use and abuse among children and teenagers // American Psychologist. – 1989. – Vol. 22, № 2. – P. 242-248. 
 65. Sher K. J. Individual-level risk factors // The development of alcohol problems: exploring the biopsychosocial matrix of risk / Eds. R. Zucker, G. Boyd, J. Howard. – Washington: U.S. Department of Health and Human Services, 1994. – P. 77-108. 
 66. Sher K. J. Individual-level risk factors // The development of alcohol problems: exploring the biopsychosocial matrix of risk / Eds. R. Zucker, G. Boyd, J. Howard. – Washington: U.S. Department of Health and Human Services, 1994. – P. 77-108. 
2690
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).