Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Цивільне та сімейне право

Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
154
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО
(перша частина)
Методичні вказівки для проведення семінарських (практичних) занять для студентів денної форми навчання
 
ЗМІСТ
 
Передмова 
Розділ 1. Теми семінарських занять та питання до обговорення 
Розділ 2. Питання до іспиту 
Розділ 3. Словник основних термінів 
Розділ 4. Завдання для самостійної роботи (Індивідуальне навчально-дослідне завдання) 
Розділ 5. Критерії оцінки поточного та підсумкового (семестрового) контролю знань студентів з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 
Розділ 6. Список рекомендованих джерел 
 
ПЕРЕДМОВА
 
У період активного становлення України як правової держави та пошуку механізмів належного правового регулювання приватноправових відносин та забезпечення прав, свобод та інтересів фізичних, юридичних осіб вивчення положень цивільного права України є дуже важливим завданням для студентів.
Методичні вказівки «Цивільне та сімейне право (перша частина) « допомагають студентам другого і третього курсу одержати фахові знання з однієї з найбільш складних, але водночас і найважливіших галузей вітчизняного права – цивільного права України.
Студенти докладно ознайомлюються з загальними положеннями цивільного права, цивільними правовідносинами, їх елементами, підставами їх виникнення, здійсненням та захистом цивільних прав тощо. Окреслюються основні положення правового регулювання особистих немайнових правовідносин, що виникають щодо особистих немайнових благ фізичної особи, таких як життя, здоров’я, честь, гідність, ім’я тощо. Розкривається зміст таких підгалузей цивільного права – речове право, право інтелектуальної власності.
Метою курсу є досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і сутності цивільно-правових відносин, формування у майбутніх спеціалістів чіткого уявлення і засвоєння змісту та положень цивільного законодавства, а також набуття твердих знань щодо сутності понять, категорій, що передбачені цивільним законодавством, підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців.
В Методичних вказівках надано плани семінарських занять, завдання для індивідуальної роботи студентів – теми рефератів та ситуаційні задачі і тести.
Підготовку до семінарських занять необхідно розпочати відповідно до питань, що виносяться на обговорення та методичних рекомендацій, що надані до кожної теми, і орієнтують студентів на засвоєння певного кола питань. Готуючись до семінару, слід ознайомитись з нормативними актами і рекомендованою літературою, яка зазначається до кожної теми шляхом посилання на перелік основної та додаткової рекомендованої літератури, що наданий в Розділі 6 цих Методичних вказівок. В переліках нормативних актів до тем не зазначено Цивільний кодекс, щоб не допускати повторення, однак при підготовці до кожної теми необхідно ознайомлюватися з його нормами. При підготовці до семінарського заняття бажано занотувати основні положення, зробити помітки відповідно до питань, вказаних у темах семінарських занять. Крім того, при підготовці до семінарського заняття необхідно вирішити тестові завдання та ситуативні задачі, які надані до кожної теми.
При вирішенні ситуативних задач при підготовці до семінарських занять, а також під час виконання самостійної роботи необхідно чітко визначити, які спірні правовідносини потребують з’ясування, якою правовою нормою (нормами) вони регулюються, як слід застосувати потрібну норму, а також сформулювати прийняте рішення або висновок.
Для розуміння термінів слід використовувати словник, який розміщений в Розділі 3 Методичних вказівок.
Студент повинен підготуватися до виступу на семінарі. Для цього рекомендується скласти розгорнутий план або тези, якими можна користуватися під час занять і під час виступу. Виступаючи на семінарі, слід чітко формулювати визначення певного поняття, обґрунтовувати теоретичні положення, розкривати найхарактерніші риси правовідносин, посилатися на відповідні нормативно-правові акти, підтверджувати теоретичні положення конкретними прикладами з практики.
Обговорення питань на семінарському занятті відбувається в формі вільної дискусії, студенти вправі задавати питання як один одному, так і викладачеві, доповнювати, уточнювати відповіді.
В Розділі 4 Методичних вказівок наведені завдання для самостійної роботи (Індивідуальне навчально-дослідне завдання) та методичні рекомендації для їх виконання. Студентам необхідно своєчасно виконати це завдання та передати викладачу для оцінювання.
 
 Розділ 1. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА ПИТАННЯ ДО ОБГОВОРЕННЯ
 
Семінарське заняття 1
 
Тема 1. Цивільне право як галузь права. Джерела цивільного права
 
Питання для обговорення.
1. Поняття приватного та цивільного права.
2. Цивільне право як галузь права, наука та навчальна дисципліна.
3. Місце цивільного права в системі правових галузей.
3. Предмет та метод цивільного права.
4. Принципи та функції цивільного права.
5. Джерела цивільного права. Цивільне законодавство.
6. Дія цивільно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб.
7. Застосування цивільного законодавства по аналогії.
8. Тлумачення цивільно-правових норм.
9. Значення судової практики для регулювання цивільних правовідносин.
Методичні рекомендації
У процесі вивчення вказаної теми необхідно звернути увагу на визначення поняття приватного та цивільного права та їх співвідношення. З’ясувавши поняття цивільного права як галузі права України, його предмет, методи, принципи та функції, необхідно визначити місце цивільного права в системі правових галузей національної правової системи.
Предмет цивільно-правового регулювання становлять відповідно до ч. 1 ст. 1 ЦК України особисті немайнові та майнові відносини, засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. ЦК України у ст. 3 вперше закріпив загальні засади (правові принципи) цивільного законодавства. Особливу увагу необхідно приділити визначенню поняття системи цивільного права, її структурі.
Фото Капча