Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вдосконалення соціального обслуговування в будинках дитини

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
49
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження проблеми соціального обслуговування в будинках дитини
1.1. Соціальне обслуговування дітей в будинках дитини як проблема соціальної роботи
1.2. Форми і методи соціальної роботи з дітьми, які перебувають у будинках дитини
1.3. Напрямки вдосконалення соціальної роботи з дітьми в будинках дитини
2. Експериментальна робота з вивчення проблеми шляхів удосконалення соціальної роботи в будинках дитини
2.1. Організація і проведення свят народного циклу з вихованцями будинку дитини
2.2. Організація і результати проведення святкового заходу «Святого Миколая»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Сучасна державна політика захисту дитинства є складовою загальної цілісної концепції розвитку Українського суспільства, що відображено в Конституції України, Державній програмі “Освіта” (Україна ХХІ століття), Законі про шлюб та сім’ю, у змінах і доповненнях, прийнятих Верховною Радою до порядку усиновлення (удочеріння) дітей, Законі “Про освіту”, “Законі України про дошкільну освіту”, “Законі України про захист дитинства” та інших нормативних документах.

У цьому зв’язку державне виховання і повне державне утримання дітей-сиріт є проявом дбайливого ставлення суспільства до найнегативнішого явища сучасності - зламаного дитинства.

Діти-сироти в процесі підростання змушені змінити ряд закладів: після року їх переводять з будинку маляти до будинку дитини, у 3 роки - з будинку дитини до дитячого будинку, у 6-7 років - до школи-інтернату. Тому проблема адаптації дитини до нових умов життя є актуальною, особливо в період переходу до нової для неї соціальної установи.

Становище дітей, які виховуються в інтернатних закладах України, нині дуже складне. Поліпшення умов розвитку дітей має розглядатись як проблема національного значення, що потребує першочергового розв'язання, і як передумова сприятливого соціально-економічного та демографічного розвитку України. Першочергова увага має приділятися дітям, які вже опинилися в скрутному становищі, а також запобіганню цьому явищу. Кількість соціальних сиріт в Україні має сталу тенденцію до збільшення. Причини, через які діти позбавляються батьківського піклування та виховання, досить різні, але наслідок один - дитина позбавляється конституційного права на сімейне виховання та батьківське піклування Пріоритетною формою влаштування дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, є влаштування в сім'ю, але через нерозвиненість сімейних форм опіки в Україні значна кількість таких дітей виховується в інтернатних закладах різного типу.

Об’єкт дослідження - система виховання дітей-сиріт в умовах будинку дитини.

Предмет дослідження - вдосконалення соціального обслуговування дітей-сиріт в будинку дитини.

Мета дослідження - з’ясувати особливості системи виховання, соціалізації та реабілітації в будинках дитини, виявити її позитивні фактори і недоліки, запропонувати заходи щодо покращення.

Завдання дослідження:

 • охарактеризувати соціальне обслуговування дітей в будинках дитини як проблему соціальної роботи;
 • з’ясувати основні форми і методи соціальної роботи з дітьми, які перебувають у будинках дитини;
 • визначити напрямки вдосконалення соціальної роботи з дітьми в будинках дитини;
 • організувати проведення святкового заходу «Святого Миколая» і оцінити його результати.

Методи дослідження. В процесі реалізації завдань дослідження використовувався комплекс методів: методами теоретичного аналізу філософської, психолого-педагогічної та методичної літератури визначено основні положення, що склали науково-теоретичну основу дослідження; аналіз медичної та психолого-педагогічної документації будинків дитини дозволив встановити особливості соматичного та психічного здоров’я дітей; проведення свята з дітьми-сиротами дало змогу підвищити адаптаційних можливостей вихованців дитячого будинку засобами музично-театралізованої діяльності.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи складає 49 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування": За станом на 3 березня 2006 року.
 2. Закон України "Про органи і спецслужби у справах дітей та спеціальні установи для дітей"; "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування": за станом на 25 квітня 2007 р.
 3. Закон України “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” від 21 червня 2001 року № 2558-ІІІ.
 4. Типове положення про будинок дитини // Наказ Міністерство охорони здоров'я України № 123 від 18.05.98 р.
 5. Бадора С. Теорія і практика опікунства в Польщі. - Івано-Франківськ, 2000. - 252 с. 
 6. Брутман В.И. Проблемы социальной защиты сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и юних одиноких матерей / В.И. Брутман, С.Н. Ениколопов, М.Г. Панкратова. - М.: Педагогика, 1994. - 182 с.
 7. Вихованці інтернатів про себе і своє життя / О.М. Балакірєва (кер. авт. кол.), О.О.Яременко, Н.П. Дудар та ін. - К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2000. - Кн.1. -134 с. - (Сер. «На порозі самостійного життя», У 4 кн.) 
 8. Григорьев С.И. Теория и методология социальной работи / С.И. Григорьев. - М.: Феникс, 1994. - 330 с.
 9. Дулинова Л.Т. Организация социальной реабилитации безнадзорных детей и подростков. - М.: СТИ, 2000. – 190 c/
 10. Життєві кризи особистості: Наук.-метод. посібник. У 2-х т. / Під ред. В.М.Доній та ін. - К.: ІЗМН, 1998. 
 11. Капська А.Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю. - К.: УДЦССМ, 2001. - 228 с.
 12. Коренєв М. М., Лебець І. С., Моісеєнко Р. О. Медико-психологічні та соціальні проблеми дітей-сиріт. - Харків: Веллар, 2003. - 240 с.
 13. Наша сім’я (Методичнi рекомендації прийомним батькам) / Н.М. Комарова (керівник авт. Кол.), Г.М. Бевз, Л.С.Волинець, З.Г. Зайцева та ін. - К.: Видавництво, 1999. - 80с. 
 14. Нечай С. Адаптація дітей-сиріт до нових умов життя // Дошкільне виховання. - № 6 - 2001. - С. 18-19.
 15. Нечай С.П. Педагогические условия адаптации детей-сирот дошкольного возраста // Истоки: научно-педагогический журнал для педагогов начального обучения и дошкольного воспитания. - Симферополь, 2000, С. 15-19.
 16. Олиференко Л.Я. Социально-педагогическая поддержка детей группи риска: учеб. пособие для студентов висш. пед. заведений / Л.Я. Олиференко, Т.И. Шульга, И.Ф. Дементьева. - М.: Академия, 2002. - 212 с.
 17. Основні шляхи формування соціальної відповідальності вихованців шкіл- інтернатів для дітей- сиріт: Метод. рекомендації / АПН України; Інститут проблем виховання / Л.С. Дробот (уклад.). - К., 1997. - 60 с.
 18. Пеша І. В. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. - К.: Атіка, 2000. – 90 с.
 19. Пєша І. В. Соціальний захист дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (проблеми реформування) / Український ін-т соціальних досліджень. Інститут дитинства. - К. : Логос, 2000. - 86с.
 20. Притулки для неповнолітніх: статус та особливості роботи (Матеріали на допомогу працівникам притулків для неповнолітніх). - К.: Студцентр, 1998. - 90 с.
 21. Соціальна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа: посібник до тренінгового курсу з підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім'ї дітей та молоді:у 3 ч. / Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді; Всеукраїнський благодійний фонд "Крона" / Т.П. Авельцева (авт.-упоряд.). - К. : Держсоцслужба, 2008. - 240 с.
 22. Соціальна педагогіка. Підручник/За ред. проф. Капської А.Й. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 468 с.
 23. Соціальне сирітство в Україні: експертна оцінка та аналіз існуючої в Україні системи утримання та виховання / Авт. кол. Л. С. Волинець, Н. М. Комарова, І. Б. Іванова та інші. - К.: УЦДССМ, 2008. - 144 с.
 24. Темникова Л.А. Теория и методика социальной работы / Л.А. Темникова: учеб. программа. - Калуга: Изд-во КГПИ, 1993. - 310 с.
 25. Тесленко В. В. Система соціальної адаптації дітей-сиріт і дітей з обмеженими можливостями. - К. : Педагогічна преса, 2007. - 31 с.
 26. Торжсневська О.Л. Здійснення дитячих мрій // Умань. - 2008. - № 8 (22 лютого). - с.2.
 27. Яковенко В. С. Виховання та усиновлення дітей-сиріт / Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. В.К.Винниченка; Кіровоградський регіональний ін-т управління та економіки. - Кіровоград, 1998. - 335 с.
2642
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).