Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Декартовий добуток множин

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
План
 
1. Декартовий (прямий) добуток множин
2. Відповідності, функції і відображення
 
1. Декартовий (прямий) добуток множин
 
Розглянемо дуже важливу операцію над множинами.
Декартовим (прямим) добутком множин A і B (записується AB) називається множина всіх пар (a, b), в яких перший компонент належить множині A (aA), а другий – множині B (bB).
Тобто
 
AB = { (a, b) | aA і bB } або (a, b) AB   
 
Декартів добуток природно узагальнюється на випадок довільної скінченної сукупності множин. Якщо A1, A2,..., An – множини, то їхнім декартовим добутком називається множина
 
D = { (a1, a2,..., an) | a1A1, a2A2,..., anAn },
 
яка складається з усіх наборів (a1, a2,..., an), в кожному з яких i-й член, що називається i-ю координатою або i-м компонентом набору, належить множині Ai, i=1, 2,..., n. Декартів добуток позначається через A1 A2...  An.
Набір (a1, a2,..., an), щоб відрізнити його від множини, яка складається з елементів a1, a2,..., an, записують не у фігурних, а в круглих дужках і називають кортежем, вектором або впорядкованим набором. Довжиною кортежу називають кількість його координат. Два кортежі (a1, a2,..., an) і (b1, b2,..., bn) однакової довжини вважаються рівними тоді і тільки тоді, коли рівні їхні відповідні координати, тобто ai=bi, i=1, 2,..., n. Отже, кортежі (a, b, c) і (a, c, b) вважаються різними, в той час як множини {a, b, c} і {a, c, b} – рівні між собою.
Декартів добуток множини A на себе n разів, тобто множину AA... A називають n-м декартовим (або прямим) степенем множини A і позначають An.
Прийнято вважати, що A0 =  (n=0) і A1 = A (n=1).
Приклад 1. Якщо A = {a, b} і B = {b, c, d}, то
 
AB = { (a, b), (a, c), (a, d), (b, b), (b, c), (b, d) },
A2 = { (a, a), (a, b), (b, a), (b, b) }.
 
2. Якщо R – множина дійсних чисел або множина точок координатної прямої, то R2 – це множина пар (a, b), де a, bR, або множина точок координатної площини.
Координатне зображення точок площини вперше було запропоновано французьким математиком і філософом Рене Декартом, тому введена теоретико-множинна операція і називається декартовим добутком.
3. Скінченна множина A, елементами якої є символи (літери, цифри, спеціальні знаки тощо), називається алфавітом. Елементи декартового степеня A називаються словами довжини n в алфавіті A. Множина всіх слів в алфавіті A – це множина
 
A* = {e}  A  A2  A3 ... = {e}  Ai,
 
де e – порожнє слово (слово довжини 0), тобто слово, яке не містить жодного символу алфавіту A.
Замість запису слів з An у вигляді кортежів (a1, a2,..., an) частіше використовують традиційну форму запису слів у вигляді послідовності символів a1a2... an, ajA, j=1, 2,..., n. Наприклад, 010111, 011, 0010, 100, 010 – слова в алфавіті B = {0, 1}, а 67-35, -981, (450+12) /27, 349*2+17 – це слова в алфавіті C = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, +, -, *, /, (,) }.
Операція декартового добутку неасоціативна і некомутативна, тобто множини (AB) C і A (BC), а також множини AB і BA, взагалі кажучи, нерівні між собою.
Зв’язок декартового добутку з іншими теоретико-множинними операціями встановлюється такими тотожностями:
 
(A  B)  C = (AC)  (BC),
(AB)  C = (AC)  (BC),
A  (B  C) = (AB)  (AC),
A  (BC) = (AB)  (AC).
 
Проекцією на i-у вісь (або i-ою проекцією) кортежу w= (a1, a2,..., an) називається i-а координата ai кортежу w, позначається Pri (w) = ai.
Проекцією кортежу w= (a1, a2,..., an) на осі з номерами i1, i2,..., ik називається кортеж (ai1, ai2,..., aik), позначається Рri1, i2,..., ik (w) = (ai1, ai2,..., aik).
Нехай V – множина кортежів однакової довжини. Проекцією множини V на i-у вісь (позначається PriV) називається множина проекцій на i-у вісь усіх кортежів множини V: PriV = { Pri (v) | vV }.
Аналогічно означається проекція множини V на декілька осей:
 
Pri1, i2,..., ikV = { Pri1, i2,..., ik (v) | vV }.
Приклад 2. Pri1, i2,..., ik (A1  A1 ...  An) = Ai1  Ai2 ...  Aik.
Якщо V={ (a, b, c), (a, c, d), (a, b, d) }, то Pr1V={a}, Pr2V={b, c}, Pr2, 3V={ (b, c), (c, d), (b, d) }.
 
2. Відповідності, функції і відображення
 
Відповідністю між множинами A і B називається будь-яка підмножина CAB.
Якщо (a, b) C, то кажуть, що елемент b відповідає елементу a при відповідності C.
Оскільки відповідності є множинами, то для їхнього завдання використовують ті самі методи, що й для довільних множин.
Крім того, відповідність можна задавати (або ілюструвати) за допомогою так званого графіка відповідності. Нехай А={1, 2, 3, 4, 5} і B={a, b, c, d}, а C = { (1, a), (1, d), (2, с), (2, d), (3, b), (5, a), (5, b) } – відповідність між A і B. Позначимо через 1, 2, 3, 4, 5 вертикальні прямі, а через a, b, c, d – горизонтальні прямі на координатній площині (рис. 1, а). Тоді виділені вузли на перетині цих прямих позначають елементи відповідності C і утворюють графік відповідності
Зручним методом завдання невеликих скінчених відповідностей є діаграма або граф відповідності. В одній колонці розташовують точки, позначені елементами множини A, у колонці праворуч – точки, позначені елементами множини B. З точки a першої колонки проводимо стрілку в точку b другої колонки тоді і тільки тоді, коли пара (a, b) належить заданій відповідності. На рис. 1, б зображено діаграму відповідності C із попереднього абзацу.
 
а) б)
Рис. 1.
 
Відповідність можна задавати, визначаючи співвідношення, яким мають задовольняти її обидві координати. Наприклад, якщо розглянемо класичну координатну площину R2=RR, то маємо такі відповідності C1={ (x, y) | x2 + y2 = 1}, C2 = { (x, y) | y = x2 }, C3 = { (x, y) | |x|1, |y|1}. Графіком відповідності C1 є коло радіуса 1 з центром у початку координат, графіком C2 – квадратична парабола, а графіком C3 – всі точки квадрата з вершинами (-1, -1), (-1, 1), (1, 1) і (1, -1).
Припустимо, що CAB деяка відповідність.
Множина Pr1C називається областю визначення, а множина Pr2C – областю значень відповідності C (інші позначення – С і С відповідно).
Якщо Pr1C=A, то відповідність C називається всюди або повністю визначеною. В противному разі відповідність називається частковою.
Образом елемента aPr1C при відповідності C називається множина всіх елементів bPr2C, які відповідають елементу a.
Прообразом елемента bPr2C при відповідності C називається множина всіх тих елементів aPr1C, яким відповідає елемент b.
Якщо APr1C, то образом множини A при відповідності C називається об’єднання образів усіх елементів з A. Аналогічно означається прообраз деякої множини BPr2C.
Оскільки відповідності є множинами, то до довільних відповідностей можуть бути застосовані всі відомі теоретико-множинні операції: об’єднання, перетин, різниця тощо.
Додатково для відповідностей введемо дві специфічні операції.
Відповідністю, оберненою до заданої відповідності C між множинами A і B, називається відповідність D між множинами B і A така, що D ={ (b, a) | (a, b) C}. Відповідність, обернену до відповідності C, позначають C-1.
Якщо задано відповідності CAB і DBF, то композицією відповідностей C і D (позначається CD) називається відповідність H між множинами A і F така, що H = { (a, b) | існує елемент cB такий, що (a, c) C і (c, b) D }.
Розглянемо окремі важливі випадки відповідностей.
Відповідність fAB називається функціональною відповідністю або функцією з A в B, якщо кожному елементові aPr1f відповідає тільки один елемент з Pr2f, тобто образом кожного елемента aPr1f є єдиний елемент з Pr2f. Якщо f – функція з A в B, то кажуть, що функція має тип A  B і позначають f: AB або A B. Зокрема, всі функції, які вивчаються в елементарній математиці, є окремими випадками функціональних відповідностей з R2= RR або функціями типу R  R.
Всюди визначена функціональна відповідність fAB називається відображенням A в B і записується як і функція f: AB або A  B. Відображення називають також всюди або повністю визначеними функціями.
Відображення типу A  A називають перетвореннями множини A.
Через BA позначається множина всіх відображень з A в B.
Оскільки функція і відображення є окремими випадками відповідності, то для них мають місце всі наведені вище означення: поняття областей визначення та значень, поняття образу та прообразу елементів і множин та ін. Зокрема, для функції f елементи множини Pr1f називають аргументами функції, образ елемента aPr1f позначають через f (a) і називають значенням функції f на a. Прообраз елемента bPr2f позначають через f-1 (b). Аналогічно позначаються образ і прообраз множини.
Нехай f: AB функція з множини A в множину B, а g: BC – функція з множини B в множину C. Суперпозицією (композицією) функцій f і g, яка позначається fg, називається функція h: AC така, що h (a) = g (f (a)) для aPr1fA і f (a) Pr1gB.
Відображення f називається сюр’єктивним (сюр’єкцією) або відображенням на множину B, якщо Pr2f = B.
Відображення f називається ін’єктивним (ін’єкцією) або різнозначним відображенням, якщо для кожного елемента bPr2f його прообраз f-1 (b) складається тільки з одного елемента. Іншими словами, різним елементам множини A відповідають різні елементи множини B.
Нарешті, відображення, яке є одночасно сюр’єктивним і ін’єктивним, називається бієктивним відображенням або бієкцією.
Бієктивні відображення називають часто також взаємно однозначними відображеннями або взаємно однозначними відповідностями між множинами A і B. Взаємно однозначні відображення відіграють велику роль в математиці, зокрема, в теорії множин.
Таким чином, вiдповiднiсть є взаємно однозначною, тоді і лише тоді, коли вона функцiональна, всюди визначена, сюр’єктивна та iн’єктивна.
Вiдповiднiсть iA = { (a, a) | aA } називається тотожним перетворенням, дiагональною вiдповiднiстю або дiагоналлю в A.
Приклад 3. Відповідність між клітинками і фігурами на шахівниці в будь-який момент гри є функціональною, але не є відображенням, оскільки не всі поля шахівниці зайняті фігурами.
Відповідність між натуральними числами і сумами цифр їх десяткового запису є відображенням. Це відображення не є ін’єктивним, оскільки йому належать такі, наприклад, пари, як (17, 8) і (26, 8).
Відповідність, за якою кожному натуральному числу nN відповідає число 3n, очевидно, є взаємно однозначною відповідністю між множиною всіх натуральних чисел і множиною натуральних чисел кратних 3.
Відповідність між множиною точок координатної площини R2 і множиною всіх векторів із початком у точці (0, 0) є взаємно однозначною.
Фото Капча