Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Держава і особа

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Особа як соціальний суб'єкт державно-правових відносин
2. Проблеми взаємодії особи і держави
3. Взаємні обов'язки і відповідальність особистості і держави
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Розглядаючи місце і роль держави у політичній системі суспільства, необхідно, перш за все, зупинитися на проблемі співвідношення держави і особи.

Визначальними при співвідношенні держави і особи є такі принципи: держава сприяє формуванню громадянського суспільства; держава забезпечує рівні можливості для всіх суб'єктів у всіх сферах суспільного життя; чітко законодавчо окреслює межі можливого державного втручання у справи особи.

У свою чергу особа має свої важелі впливу на державу: приймає участь у формуванні представницьких (законодавчих) органів державної влади; ефективність виконання державою своїх функцій інколи значною мірою залежить від конкретної особи; представники громадських об'єднань та трудових колективів можуть включатися до складу колегіальних державних органів з правом вирішального голосу; керівні органи громадських об'єднань можуть наділятися правом законодавчої ініціативи.

Актуальність теми співвідношення особи і держави зумовлена, в першу чергу, потребами окреслення шляхів побудови соціальної правової держави в Україні, зокрема визначення характеру співвідношення між соціальною правовою державою і особистістю з метою удосконалення чинного законодавства, формулювання пропозицій щодо розвитку суспільства і держави у відповідному напрямі. З'ясування характеру співвідношення правової держави і особи сприятиме пошукам комплексних підходів у правотворчості відповідного спрямування. Важливим є і те, що існують певні розбіжності стосовно методів і засобів розбудови правової держави в Україні.

До проблем співвідношення правової держави і особи у своїх публікаціях зверталися такі українські вчені, як О. М. Балинська [3], О. Р. Дашковська [4], М. В. Денисюк [5], А. І. Кудряченко [7], М. П. Пихтін [9], О. Ф. Скакун [10], 

М. В. Цвік [11] та багато інших. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 № 2235-III, редакція від 06.12.2012 [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2235-14
 3. Балинська О. М. Проблеми теорії держави і права: навч. посіб. / О. М. Ба-линська, Т. З. Гарасимів; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Л., 2010. - 416 с.
 4. Дашковська О. Р. Ідея взаємної відповідальності держави й особи в європейській політико-правовій думці/О. Р. Дашковська // Вісник Академії правових наук ... держави і суспільства. -Полтава:АСМІ, 2011.-С.46-49.
 5. Денисюк М. В. Взаємозв'язок та взаємодія громадянського суспільства та держави (теоретико-правові аспекти) / М. В. Денисюк // Часопис Київського університету права. - 2011. - № 4. - С. 86-89.
 6. Костючков С. К. Громадянське суспільство і держава: політико-правові та соціальні аспекти взаємодії / С. К. Костючков // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Сер. : Політологія. - 2012. - Т. 182, Вип. 170. - С. 38-40.
 7. Кудряченко А. І. Формування взаємовідносин «особа - суспільство - держава» в країнах Центрально-Східної Європи: досвід для України : аналіт. доп. / А. І. Кудряченко, Г. І. Калінічева, Т. О. Метельова, І. М. Миклащук, І. С. Піляєв; НАН України, Ін-т всесвіт. історії. - Київ : Ін-т всесвіт. історії НАН України, 2014. - 55 c.
 8. Лук'янов Д. В. Теорія держави і права: посіб. для підготов. до держ. іспитів / Д. В. Лук'янов, С. П. Погребняк, Г. О. Христова; ред.: О. В. Петришин. - Х.: Право, 2012. - 190 c.
 9. Пихтін М. П. Теорія держави і права: термінол. слов. / М. П. Пихтін, В. В. Галунько, М. М. Новіков, М. М. Новікова, О. О. Онищук; Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т. - Херсон, 2011. - 262 с.
 10. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун; ХНУВС. - 3-тє вид., доповн. і переробл. - К.: Прав. єдність, 2011. - 524 с.
 11. Цвік М. В. Загальна теорія держави і права: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко, І. В. Бенедик, І. О. Биля-Сабадаш; НЮАУ ім. Я. Мудрого. - Х.: Право, 2010. - 583 с.
10614
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).