Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Держава і політична система суспільства

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття та ознаки політичної влади
2. Структурно-функціональна характеристика політичної системи суспільства
3. Місце та роль держави у політичній системі суспільства
4. Органи внутрішніх справ у реалізації політичної функції держави
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Зміни в процесі вдосконалення та розвитку суспільства обумовлюють суттєве зростання ролі держави в забезпеченні системності всіх сфер суспільних відносин. Особливої актуальності набуває наукове обґрунтування шляхів підвищення ефективності функціонування держави як суб’єкта владних відносин. Одним із них є оптимізація взаємодії держави та інших елементів політичної системи, призначенням яких є спричинення тиску на політику держави законними методами з метою недопущення авторитарного впливу інститутів держави на інститути громадянського суспільства. Саме це і визначає актуальність проблеми визначення місця держави в політичній системі суспільства. 

У сучасних умовах, коли змінюється загальне розуміння сутності і призначення держави, вбачається надзвичайно актуальним вивчення законів та закономірностей взаємовпливу політичної системи і держави. їх знання забезпечить можливість визначити актуальні способи і механізми попередження революційних процесів, соціальної напруги, змін політичних режимів, нейтралізувати негативні тенденції в розвитку суспільства.

З’ясування проблеми походження держави як політичного інституту має актуальне значення, оскільки у процесі її виникнення виявляються її головні функції та специфіка. Знаючи обставини, які обумовили появу держави, стає можливим прогнозувати зміни її функцій, структур, і розвитку. Актуальність з’ясування цього питання полягає ще й в тому, що процес утворення держав ще не закінчився.

Категорія «політична система суспільства» є об’єктом розробки політичних наук і досить широко розглядається в юридичній літературі, а проблематикою держави хоча і займалися численні вітчизняні і зарубіжні вчені, однак аналіз співвідношення її з категорією «політична система суспільства» саме в контексті їх розуміння теорією держави і права проводиться лише в окремих дослідженнях.

Загальнотеоретичним проблемам місця і ролі держави у політичній системі суспільства присвячені праці Є. В. Білозьорова [4], С. П. Коталейчука [9], М. М. Острянко [14], О. Ф. Скакун [17] та ін. проблема співвідношення політич-ної влади і держави висвітлена В. Б. Ковальчуком [8], А. В. Панчишиним [12], О. В. Скрипнюк [13], а місце та роль органів внутрішніх справ у реалізації політичної функції держави вивчені Т. Ю. Дашо [5], Ю. О. Загуменною [6], Т. П. Мінкою [11] та іншими.

Мета роботи - дослідження категорії «політична система» у вітчизняній науковій думці, а також висвітлення наукових підходів до визначення структури, функцій та типології політичних систем.

Об’єкт дослідження – політична система як правова категорія. 

Предмет дослідження – поняття і особливості співвідношення держави і політичної системи суспільства, її інститутів тощо.

Методи дослідження. У процесі роботи було поєднано використання загальнонаукових та спеціально-наукових методів дослідження. Діалектичний метод дав змогу встановити особливості еволюції поняття «держави» і «політичної системи». Матеріалістичний метод допоміг визначити специфіку політичної системи суспільства та особливості її правового закріплення. Особливості предмету та об’єкту дослідження визначили необхідність застосування спеціально-наукових методів: історико-правового, системно-структурного, порівняльного, спеціально-юридичного, логічного та структурно-функціонального.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012. - [Електронний ресурс].- [Режим доступу]: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 № 565-XII, редакція від 09.06.2013. - [Електронний ресурс]. - [Режим доступу]: http://zakon1.rada. gov.ua/laws/show/565-12
 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X, редакція від 11.08.2013. - [Електронний ресурс]. - [Режим доступу]: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 4. Білозьоров Є. В. Актуальні проблеми теорії держави та права: навч. посіб. / Є. В. Білозьоров, Є. О. Гіда, А. М. Завальний, А. О. Осауленко, Т. О. Пікуля; ред.: Є. О. Гіда; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К.: Ліпкан О. С., 2010. – 258 с.
 5. Дашо Т. Ю. Роль і місце органів внутрішніх справ України в умовах формування громадянського суспільства: монографія / Т. Ю. Дашо, Т. З. Гарасимів; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2012. - 211 с.
 6. Загуменна Ю. О. Органи внутрішніх справ України як суб'єкти реалізації правоохоронної функції держави: монографія / Ю. О. Загуменна; ред.: О. М. Бандурка; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х.: Ніка Нова, 2012. - 264 с.
 7. Коваленко В. В. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ України. Спеціальна частина: підруч. для ВНЗ / В. В. Коваленко, Ю. І. Римаренко, В. І. Олефір, С. Ф. Константінов, Г. Б. Кузьміних; ред.: В. В. Коваленко, Ю. І. Римаренко, В. І. Олефір; Нац. акад. внутр. справ. - Т.: Терно-граф, 2011. - 528 с.
 8. Ковальчук В. Конституція як основа легітимності публічної влади в пра-вовій демократичній державі / В. Ковальчук // Право України. - 2010. - № 7. -    С. 59-70.
 9. Коталейчук С. П. Теорія держави та права / С. П. Коталейчук, П. Я. Пісной. - К. КНТ, 2011. - 560 с.
 10. Легітимність державної влади в правовій теорії та державно-правовій практиці: монографія / В. Б. Ковальчук; Ред.: О. В Скрипнюк. - К.: Логос, 2011. - 389 с.
 11. Мінка Т. П. Органи внутрішніх справ як суб'єкти забезпечення адміністративно-правових режимів: монографія / Т. П. Мінка; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Д.: ДДУВС, 2010. - 351 с.
 12. Панчишин А. В. Держава та політична система суспільства: деякі аспекти співвідношення / А. В. Панчишин // Держава і право. - Випуск №52. - 2011. - С. 79-85.
 13. Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави: монографія: у 2 т. Т. 2. Правова, демократична держава в політичній системі: стан, тенденції та перспективи розвитку / О. В. Скрипнюк, В. В. Медведчук, О. В. Петришин, В. П. Тихий, О. Д. Крупчан, К. А. Бабенко, Р. Ф. Гринюк, І. В. Гладуняк, Д. Є. Прокопов, О. В. Пушкіна; Нац. акад. прав. наук України. - К.: Логос, 2010. - 691 с.
 14. Політологія: навч. посіб. / М. М. Острянко, А. М. Острянко; Черніг. держ. ін-т права, соц. технологій та праці. - Чернігів, 2011. - 195 с.
 15. Політологія: навч. посіб. / О. С. Поліщук, О. А. Кенц. - Хмельницький, 2011. - 571 с.
 16. Сидоренко М. Й. Теорія держави і права (курс лекцій): навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. Й. Сидоренко. – Вид. 2-ге, переробл. і доповн.. – К.: Ун-т “Україна”, 2013. – 197 с.
 17. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун; МОНМС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К.: Прав. єдність, 2011. – 520 с.
 18. Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - 3-тє вид., доповн. і переробл. - К.: Прав. єдність, 2011. - 524 с.
 19. Шестопалова Л. М. Теорія права та держави: посібник / Л. М. Шестопалова. – К., 2012. – 255 с.
1450
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).