Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Держава і політична система суспільства

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
24
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Поняття та ознаки політичної влади
 2. Структурно-функціональна характеристика політичної системи суспільства
 3. Місце та роль держави у політичній системі суспільства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Зміни в процесі вдосконалення та розвитку суспільства обумовлюють суттєве зростання ролі держави в забезпеченні системності всіх сфер суспільних відносин. Особливої актуальності набуває наукове обґрунтування шляхів підвищення ефективності функціонування держави як суб’єкта владних відносин. Одним із них є оптимізація взаємодії держави та інших елементів політичної системи, призначенням яких є спричинення тиску на політику держави законними методами з метою недопущення авторитарного впливу інститутів держави на інститути громадянського суспільства. Саме це і визначає актуальність проблеми визначення місця держави в політичній системі суспільства. 

У сучасних умовах, коли змінюється загальне розуміння сутності і призначення держави, вбачається надзвичайно актуальним вивчення законів та закономірностей взаємовпливу політичної системи і держави. їх знання забезпечить можливість визначити актуальні способи і механізми попередження революційних процесів, соціальної напруги, змін політичних режимів, нейтралізувати негативні тенденції в розвитку суспільства.

З’ясування проблеми походження держави як політичного інституту має актуальне значення, оскільки у процесі її виникнення виявляються її головні функції та специфіка. Знаючи обставини, які обумовили появу держави, стає можливим прогнозувати зміни її функцій, структур, і розвитку. Актуальність з’ясування цього питання полягає ще й в тому, що процес утворення держав ще не закінчився.

Категорія «політична система суспільства» є об’єктом розробки політичних наук і досить широко розглядається в юридичній літературі, а проблематикою держави хоча і займалися численні вітчизняні і зарубіжні вчені, однак аналіз співвідношення її з категорією «політична система суспільства» саме в контексті їх розуміння теорією держави і права проводиться лише в окремих дослідженнях.

У науковій літературі існують різні точки зору щодо питання визначення держави та її місця у політичнй системі суспільства, але ця дискусія не ставить під сумнів той факт, що сучасна правова держава покликана бути гарантом стабільності, безпеки для своїх громадян, забезпечувати впорядкованість і організованість суспільних відносин, визнання й повне прийняття як вищу цінність людської особистості, її прав і свобод, що повинне реалізовуватися в діяльності всього механізму держави в цілому. Питання про визначення поняття механізму держави, його сутності, структури, принципів формування й функціонування дотепер є проблемним, представляючи певну складність, що можна пояснити не тільки урахуванням суб’єктивного фактору, що полягає в неоднаковому сприйнятті різними суб’єктами державності, але й з огляду на об’єктивний характер багатоаспектності, багатогранності самого інституту держави й державноправових явищ у різні історичні епохи. 

У науковій літературі вже зверталася увага на різноманіття розуміння механізму, ролі та місця держави у політичній системі суспільства, аналізувалися його організація й функціонування, структура, принципи побудови в Україні й зарубіжних країнах, однак проблема вироблення єдиного визначення даного інституту у вітчизняній політологічній науці дотепер не вирішена. 

Загальнотеоретичним проблемам місця і ролі держави у політичній системі суспільства присвячені праці О.Л. Копиленко та О.В. Зайчука [1], С.П. Кота-лейчука [7], С.Л. Лисенкова [9], А.Й. Француза [25] та ін. Прикладні аспекти взаємодії політичної системи і державних інституцій вивчали В.І. Кафарський [4], В.Б. Ковальчук [8], Ю.А. Левенець [12], Т.О. Каменчук [19], а проблема співвідношення політичної влади і держави висвітлена А.В. Панчишиним [10], О.В. Скрипнюком та В.В. Медведчуком [14], Т. Мармазовою [20], Л.М. Дунає-вою та іншими.

 

Список використаних джерел: 
 1. Гусарєв С. Д. Теорія права і держави: навч. посіб. / Гусарєв С. Д., Олійник А. Ю., Слюсаренко О. Л. - К. Правова єдність, 2008. - 270 с.
 2. Добродумов П. Про реформу політичної системи України / П. Добродумов // Право України. - 2003. - № 5. - С.19.
 3. Загальна теорія держави і права (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції): навч. посіб. / О.Л. Копиленко, О.В. Зайчук, А.П. Заєць, В.С. Журавський, Н.М. Оніщенко, С.В. Бобровник; МОН України. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 400 c.
 4. Кафарський В. І. Політичні партії України: конституційно-правове регулю-вання організації та діяльності / В. І. Кафарський. - К. Логос, 2008. - 560 с.
 5. Ковальчук В. Конституція як основа легітимності публічної влади в правовій демократичній державі / В. Ковальчук // Право України. - 2010. - № 7. - С. 59-70.
 6. Колпаков А. Проблеми змін в політичній системі України / А. Колпаков // Право України. - 2003. - № 4. - С.5.
 7. Коталейчук С. П. Теорія держави та права / С. П. Коталейчук, П. Я. Пісной. - К. КНТ, 2011. - 560 с.
 8. Легітимність державної влади в правовій теорії та державно-правовій практиці: монографія / В. Б. Ковальчук; Ред.: О. В Скрипнюк. - К.: Логос, 2011. - 389 с.
 9. Лисенков С. Л. Загальна теорія держави і права  / С. Л. Лисенков. - К. КНТ, 2006. - 355 с.
 10. Панчишин А. В. Держава та політична система суспільства: деякі аспекти співвідношення / Держава і право. - Випуск №52. - 2011. - С. 79-85.
 11. Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності: наук. вид. / О.Г. Аркуша, С.О. Біла, В.Ф. Верстюк, С.І. Віднянський, Є.І. Головаха, В.М. Горобець; Ін-т історії України НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф.Кураса. - К.: Ніка-Центр, 2008. - 988 с.
 12. Політична система сучасної України: категоріальний аналіз / Ю.А. Левенець // Сучас. укр. політика. Політики і політологи про неї. - 2009. - Вип. 17. - С. 8-9.
 13. Політична система України в умовах взаємодії громадянського суспільства і правової держави. Політична система: сучасні проблеми розвитку: наук. вид. / О.В. Скрипнюк, О.В. Петришин, О.Д. Крупчан, Д.Є. Прокопов, В.М. Скрипнюк; Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. - К.; Т.: Підруч. і посіб., 2008. - 223 с.
 14. Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави: монографія: у 2 т. Т. 2. Правова, демократична держава в політичній системі: стан, тенденції та перспективи розвитку / О. В. Скрипнюк, В. В. Медведчук, О. В. Петришин, В. П. Тихий, О. Д. Крупчан, К. А. Бабенко, Р. Ф. Гринюк, І. В. Гладуняк, Д. Є. Прокопов, О. В. Пушкіна; Нац. акад. прав. наук України. - К.: Логос, 2010. - 691 с.
 15. Політологія. Політичні системи в умовах демократизації / В.Ф. Панібудьласка, Є.В. Перегуда, Н.І. Рижко, С.В. Стеценко, П.П. Оксюковський; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2009. - 88 с.
 16. Політологія: Конспект лекцій. Ч. 3 / В.Й. Томек; Ніжин. держ. ун-т ім. М.Гоголя. - Ніжин, 2008. - 107 с.
 17. Політологія: навч. посіб. / М. М. Острянко, А. М. Острянко; Черніг. держ. ін-т права, соц. технологій та праці. - Чернігів, 2011. - 195 с.
 18. Політологія: навч. посіб. / О. С. Поліщук, О. А. Кенц. - Хмельницький, 2011. - 571 с.
 19. Поняття та обмеження політичної компетентності державної влади / Т.О. Каменчук // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2004. - Вип. 26. - С. 668-675.
 20. Прикладні аспекти реалізації функцій політики / Т. Мармазова // Політ. менеджмент. - 2009. - № 4. - С. 44-50.
 21. Принцип поділу влади як основа співіснування державної влади та місцевого самоврядування у політичній системі сучасних країн / Л.М. Дунаєва // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 42. - С. 648-654.
 22. Скрипнюк О. Вплив інститутів громадянського суспільства на становлення і розвиток демократичного політичного режиму / О. Скрипнюк // Право України. - 2001. - №3. - С.24.
 23. Теорія держави та права / С. Л. Лисенков, А. М. Колодій, О. Д. Тихомиров, В. С. Ковальський; за ред. С. Л. Лисенкова. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - 447 с.
 24. Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - 3-тє вид., доповн. і переробл. - К.: Прав. єдність, 2011. - 524 с.
 25. Француз А. Й. Поняття демократичної політичної системи: співвідношення нормативного, інституційного та процедурного підходів у сучасній політико-правовій науці / А. Й. Француз // Держава і право - 2005. - Вип. 27. - С.186-193.
5471
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).