Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Держава як суб'єкт міжнародного приватного права

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Поняття та особливості міжнародної правосуб’єктності
 2. Особливості визнання держав суб’єктами міжнародного права
 3. Міжнародно-правова відповідальність держав як суб’єктів міжнародного права
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Держава є історично першим і основним суб'єктом міжнародного права. З точки зору міжнародної правосуб'єктності держава розглядається як сукупність трьох елементів - населення, суверенної влади та території. Держави є суверенними, тобто володіють верховенством влади в межах власних кордонів та самостійністю в міжнародних відносинах.

Міжнародна правосуб’єктність є основною ознакою суб’єкта міжнародного публічного права. Вона виявляється, як правило, у наявності прав і обов’язків, установлюваних звичаєвими і договірними нормами міжнародного права.

Міжнародна правосуб’єктність містить у собі ряд елементів, що характеризують суб’єкта міженародного права: право виступати на міжнародній арені від свого імені; право вступати у відносини з іншими суб’єктами міжнародного права; право брати участь у створенні норм міжнародного права; підпадання поведінки суб’єкта під дію норм міжнародного права; визнання суб’єкта МП в якості такого іншими суб’єктами МП та ін.

Сучасне міжнародне право обмежує суверенітет держав у двох основних сферах: у сфері охорони світового правопорядку, забороняючи агресію, та в сфері прав людини, визначаючи, що вони не є виключно внутрішньою компетенцією держави. Крім того, будь-яка держава може реалізовувати свої суверенні права лише в тих межах, в яких вони не порушують суверенних прав інших держав.

Норми, що визначають статус держави, реалізуються, в першу чергу, в Його правосуб'єктності. Таким шляхом визначаються положення держави в міжнародному співтоваристві, його потенційні можливості.

Міжнародна правосуб'єктність держави є універсальною, тобто держава приймає участь в утворенні норм міжнародного права, може в повному обсязі набувати та реалізовувати права, а також виконувати взяті на собі обов'язки. Проте названі вище випадки обмеження державного суверенітету призводять до того, що міжнародна правосуб'єктність держав має певні рамки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва від 24.10.1970, прийняття від 24.10.1970 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/995_569
 2. Римський статут Міжнародного кримінального суду від 17.07.1998, редакція від 16.01.2002 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/995_588
 3. Кориневич А. Міжнародно-правова відповідальність за шкідливі наслідки діянь, не заборонених міжнародним правом / Кориневич А. // Київський студентський журнал міжнародного права. – Випуск № 4. - 2006. – С. 24-41.
 4. Антипенко В. Ф. Міжнародне публічне право : підруч. для студ. ВНЗ: у 3 т. Т. 2 / В. Ф. Антипенко, Л. Д. Тимченко, О. В. Бєглий, О. А. Радзівілл, Е. В. Горян. - К : НАУ, 2012. - 346 c.
 5. Анцилотти Д. Курс международного права / Д. Анцилотти. – М. : Изд-во иностран.лит., 1991. – 447 с.
 6. Буткевич В. Г. Міжнародне право: Основи теорії: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. Г. Буткевич. - К.: Либідь, 2002. - 605 с.
 7. Визнання та імунітет держав у міжнародному праві / І. Є. Хмельова // Часопис Київського університету права . - 2013. - № 3. - С. 410-413.
 8. Воронюк О. О. Держава як суб'єкт права – юридична особа / О. О. Воронюк // Університетські наукові записки . - 2008. - № 4. - С. 47-53.
 9. Данченко Т. В. Міжнародне публічне право : навч. посіб. / Т. В. Данченко, Т. О. Заяць, Л. І. Капінус, Ю. С. Маслова, Л. І. Миськів; Київ. міжнар. ун-т. - К. : КиМУ, 2011. - 425 c.
 10. Мацко А. С. Міжнародне право: Навчальний посібник / Мацко А. С. - К.: МАУП, 2002. - 210 с.
 11. Репецький В. М. Міжнародне публічне право : підручник / В. М. Репецький, В. М. Лисик, М. М. Микієвич, А. О. Андрусевич, О. В. Буткевич; ред.: В. М. Репецький; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2012. - 437 c.
 12. Сироїд Т. Л. Міжнародне публічне право : Навч. посіб. / Т. Л. Сироїд. - 2-е вид., доповн. й переробл. - Х.: ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ПРЕС», 2006. - 268 c.
 13. Тускоз Ж. Міжнародне право: Підручник / Тускоз Ж. -К.: АртЕк, 1998. - 401 с.
 14. Циверенко А. П. Відповідальність держав у міжнародному праві / А. П. Циверенко //Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Серия: Юридические науки. – 2014. – Т. 27 (66). № 2. – С. 58-63.
 15. Черкас М. Ю. Міжнородне право: Підручник / М. Ю. Черкас. - К.: Знання, 2001. - 284 с.

 

5472
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).