Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Державна служба

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи
 2. Поняття і види державної служби
 3. Проходження державної служби
 4. Обмеження при проходженні державної служби
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Державна служба України, будучи частиною механізму державного управління, має особливу роль у здійсненні соціально-економічних реформ та політичних перетворень у суспільстві та державі, сприяє створенню всіх засад демократичної, правової держави. Сучасний етап державотворення в Україні, проведення адміністративної реформи висувають в якості одного з головних завдань переосмислення місця і статусу державного службовця України в системі суспільного виробництва, пошук дієздатної, ефективної моделі державного службовця та державної служби загалом. 

Державна служба виступає основним засобом практичної реалізації завдань і функцій держави, забезпечує функціонування її структур, утворює умови для нормальної життєдіяльності суспільства і людини. Досвід України і багатьох інших країн свідчить про те, що суспільство, яке належним чином не організувало працю, трудову діяльність державних службовців, відчуває серйозні труднощі, пов’язані з якістю державного управління. 

Вихід українського суспільства з кризи потребує такої організації державної служби, яка б забезпечувала істотне підвищення дієвості державного управління шляхом підвищення ефективності службово-трудової діяльності. Досягти такого становища неможливо без широкого використання наукових підходів до реформування всіх основних інститутів трудового права. Саме цього бракує нині в ході підготовки і проведення в Україні радикальної реформи трудового законодавства. Тому необхідним є суттєве поглиблення досліджень проблематики правового регулювання державної служби саме з точки зору трудового права. 

Таким чином, необхідність дослідження проблем правового регулю-вання праці державних службовців України, підвищення якості державної служби України, надання аргументованих пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення правового регулювання в сфері службово-трудових відносин обґрунтовують актуальність і важливість теми дослідження.

Мета роботи – аналіз теоретичних засад державної служби в Україні, розкриття особливостей нормативно-правового регулювання службово-трудових відносин державних службовців. 

Об’єкт дослідження – правові відносини у сфері державної служби України.

Предмет дослідження – теоретичні та методологічні проблеми правового регулювання праці державних службовців України.

Методи дослідження. Методологічною основою роботи є системний підход, який дає можливість досліджувати проблеми в єдності їх соціального змісту і юридичної форми, здійснити системний аналіз змісту службово-трудових відносин в Україні. В роботі використовувалися також логіко-семантичний метод, методи класифікації (системно-структурний, системно-функціональний), порівняльно-правовий та структурно-логічний методи.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, чотирьох розділів‚ висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 26 аркушів.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0&new=1&p= 1277824533000453.
 2. Про державну службу [Електронний ресурс]: Закон України № 3723-XII від 16.12.1993 р. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=3723-12&p=1278252461058357.
 3. Про прокуратуру. Закон України від 05.11.1991 № 1789-XII, редакція від 01.12.2012 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/1789-12
 4. Про судоустрій і статус суддів. Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI, редакція від 01.12.2012. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
 5. Про засади запобігання і протидії корупції. Закон України від 07.04.2011 № 3206-VI, редакція від 18.05.2013 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
 6. Про військовий обов’язок і військову службу. Закон України від 25.03.1992 № 2232-XII, редакція від 05.12.2012 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2232-12
 7. Про службу в органах місцевого самоврядування [Електронний ресурс]: Закон України № 2493-III від 07.06.2001 р. – Режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2493-14&p=1278252461058357.
 8. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII, редакція від 09.12.2012 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov. ua/laws/show/322-08
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. № 169 «Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службов-ців», редакція від 07.09.2012. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/169-2002-п
 10. Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу [Електронний ресурс]: Указ Президента України № 278/2004 вiд 05.03.2004 р. – Режим доступу: http://zakon1.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=278%2F2004.Page
 11. Указ Президента України від 20.09.2007 р. № 900/2007 «Про заходи щодо реформування державної служби в Україні та забезпечення захисту конституційних прав державних службовців». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/900/2007
 12. Положення про порядок проведення атестації державних службовців, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. №1922, редакція від 07.09.2012. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1922-2000-п
 13. Концепція Державної цільової програми реформування державного управ-ління та державної служби на 2011-2015 роки [Електронний ресурс] : проект Головного управління державної служби України, розроблений на виконання доручень Президента України та Прем’єр-міністра України для громадського обговорення станом на 07.06.2010 р. – Режим доступу: http://www.guds.gov.ua/control/uk/publish/category;jses-sionid=1CC3E071A....
 14. Державна служба в Україні: навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла-Тіунова, К. М. Зубов, Г. В. Фоміч; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – 2-ге вид., переробл. та доповн. – О.: Фенікс, 2011. – 183 с.
 15. Кікінчук B. Ю. Щодо визначення поняття державноϊ служби / B. Ю. Кікінчук // Форум права. – 2012. – № 3. – C. 282-286.
 16. Клемпарський М. М. Щодо видів державних службовців як суб’єктів трудового права / М. М. Клемпарський // Форум права. – 2012. – № 2. – С. 319-324.
 17. Кудрявцев І. В. Державні службовці як суб’єкти трудового права та їх членство у профспілках / І. В. Кудрявцев // Форум права. – 2011. – № 2. –    С. 472-477.
 18. Лазор О. Д. Державна служба в Україні: навч. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Ла-зор; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 3-тє вид., доповн і переробл. – К.: Дакор, 2009. – 560 с.
 19. Павленко В. Л. Державна служба в Україні : підручник / В. Л. Павленко, В. В. Павленко; ред.: А. М. Подоляка. - Хмельницький : ХмЦНП, 2013. - 356 с.
 20. План модернізації державного управління: пропозиції щодо приведення державного управління та державної служби України у відповідність із принципами і практиками демократичного урядування [Текст] / [А. Вишневський (кер. авт. кол.), В. Афанасьєва, Р. Гекалюк [та ін.] ; за заг. ред. Т. Мотренка]. - К.: Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2010. - 140 с.
 21. Процевський В. Правове регулювання трудових відносин державних службовців: деякі проблеми / В. Процевский // Право України. – 2004. – № 12. – С. 96-101.
 22. Рунова Н. О. Державні службовці: аналіз законодавчих перспектив / Н. О. Рунова // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 849-854.
 23. Сурмін Ю. П. Державна служба в Україні: соціально-правовий та організа-ційний аспекти: навч. посіб. / Ю. П. Сурмін, Т. В. Мотренко, Р. А. Науменко,    Л. М. Гогіна, В. Д. Бакуменко, А. Л. Бондаренко, С. М. Мигаль, Л. А. Пашко,   О. В. Сєров, Т. А. Соколова; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т пробл. держ. упр. та місц. самоврядування. – К.: НАДУ, 2011. – 202 с.
 24. Швець І. Ю. Державна служба України: навч. посіб. / І. Ю. Швець, Ю. Ю. Швець. - Сімф. : ДІАЙПІ, 2013. - 187 с.
5501
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).