Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Державна служба зайнятості

Тип роботи: 
Доповідь
К-сть сторінок: 
6
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Державна служба зайнятості України cтворена в грудні 1990 року. За роки соціально-економічного розвитку незалежної України державна служба зайнятості (ДСЗ) пройшла ряд етапів становлення та розвитку.
Основними завданнями державної служби зайнятості є:
розробка і здійснення заходів щодо реалізації державної політики зайнятості, які забезпечують зайнятість працездатного населення та матеріальну допомогу громадянам на випадок безробіття;
систематичне вивчення процесів на ринку праці і у сфері професійної зайнятості та професійного навчання, а також складання необхідних прогнозів для розробки і впровадження заходів щодо регулювання ринку праці та зайнятості робочої сили;
раціональне й ефективне використання Державного фонду сприяння зайнятості населення;
контроль за дотриманням законодавства про зайнятість державними і громадськими органами, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності.
Прогнозні розрахунки до 2010 p., зроблені в НДІ Міністерства економіки з урахуванням аналізу тенденцій розвитку ринку праці, показали, що пропозиція робочої сили буде поступово зростати і відповідно буде зростати рівень зареєстрованого безробіття (табл. 1. 4). Тому необхідно поступово створювати всі необхідні передумови, щоб пом'якшити песимістичний варіант прогнозу ринку праці.
З цією метою розвивається і вдосконалюється робота служби зайнятості України, принципами діяльності якої є:
пріоритетність інтересів і потреб клієнтів;
співробітництво клієнта і служби зайнятості – найефективніший і найкоротший шлях до працевлаштування;
пріоритетність послуг центру зайнятості, пов'язаних із пошуком роботи.
Згідно зі своїми обов’язками державна служба зайнятості:
1) реєструє тих, хто шукає роботу, веде облік їх професійної кваліфікації, навичок, досвіду та побажань, опитує їх з метою пошуку їм роботи, у разі необхідності перевіряє їх стан здоров'я і рівень професійної підготовки, сприяє в професійній орієнтації, підготовці і перенавчанні;
2) одержує від підприємців точні дані про вакантні посади і вимоги, яким повинні відповідати працівники;
3) направляє на вакантні посади кандидатів з необхідною кваліфікацією і придатних за своїм фізичним станом».
Заходи щодо соціального захисту у разі безробіття, які здійснюються згідно із Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», розподіляються на види забезпечення і соціальні послуги.
Згідно із Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» виконавча дирекцію Фонду та її робочі органи (тобто державна служба зайнятості та її місцеві органи) згідно покладених на них обов’язків:
ведуть реєстр платників страхових внесків;
приймають страхові внески;
здійснюють оперативне розпорядження фінансовими ресурсами Фонду в межах затвердженого бюджету;
виплачують забезпечення і надають соціальні послуги, передбачені законодавством;
контролюють правильність нарахування, своєчасність сплати страхових внесків, а також витрат за страхуванням на випадок безробіття;
обстоюють інтереси Фонду в судових та інших органах;
репрезентують Фонд у взаємовідносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян з питань соціального захисту, а також органами соціального страхування на випадок безробіття зарубіжних країн, міжнародними організаціями, діяльність яких пов'язана із захистом соціальних прав людини;
готують та подають на розгляд правління Фонду пропозиції щодо вдосконалення законодавства про обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття; пропозиції щодо розміру страхових внесків на наступний рік; проект бюджету та звіт про виконання бюджету Фонду; пропозиції щодо розміру резерву коштів Фонду; звіт про діяльність.
На державну службу зайнятості згідно із Законом про зайнятість покладено соціальний захист працівників, які опинилися у стані часткового безробіття, тобто втратили роботу на короткий час або обсяг їх роботи зменшився через непередбачувані простої не з вини роботодавця або працівника.
У ст. 24-26 Закону про зайнятість передбачається, за яких умов, кому і в яких розмірах може надаватись допомога по частковому безробіттю. Це поняття в законодавстві України введене вперше. Проте впровадження цих статей найближчим часом не передбачається через недостатні економічні і фінансові умови. Рішення про їх впровадження ухвалюватиме Верховна Рада України щороку одночасно з розглядом питання про розміри страхових внесків виходячи з економічних можливостей держави.
У ст. 34 Закону про зайнятість передбачається, що контроль за дотриманням законодавства України про зайнятість населення здійснюють місцеві державні адміністрації, відповідні державні органи, інспекції служби зайнятості та профспілкові об'єднання.
Державні органи, місцеві державні адміністрації беруть активну участь у підготовці державної та регіональних програм зайнятості, контролюють діяльність державної служби зайнятості щодо реалізації заходів цих програм, ефективність впливу служби зайнятості на становище на державному та регіональних ринках праці.
Профспілкові органи в межах політики соціального партнерства допомагають державним органам і роботодавцям впроваджувати погоджені заходи на ринку праці. Налагодження соціального діалогу між сторонами ринку праці сприяє реалізації заходів, спрямованих на захист від безробіття. Соціальні партнери беруть активну участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення законодавства про зайнятість.
Інспекція з контролю за дотриманням законодавства про зайнятість населення (далі – інспекція) входить до складу державної служби зайнятості і здійснює контроль за дотриманням законодавства про зайнятість населення підприємствами (установами, організаціями) усіх форм власності, фермерами та іншими роботодавцями.
У своїй діяльності інспекція керується Конституцією України, Законом про зайнятість населення, Положенням про інспекцію з контролю за дотриманням законодавства про зайнятість, іншими нормативно-правовими актами і співпрацює з державною податковою адміністрацією, правоохоронними органами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
Особливості діяльності інспекції у сучасних умовах враховані в постанові Кабінету Міністрів України від 14 вересня 1998 р. № 1435 і внесені зміни і доповнення до Положення про інспекцію з контролю за дотриманням законодавства про зайнятість населення.
До основних завдань інспекції належить здійснення контролю за дотриманням підприємствами (установами, організаціями) усіх форм власності, фермерами та іншими роботодавцями законодавства про зайнятість, забезпечення громадянам прав і гарантій у сфері зайнятості шляхом здійснення заходів запобігання та усунення виявлених порушень законодавства про зайнятість населення.
На інспекцію покладено такі обов'язки:
перевіряти відповідність діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, що надають платні послуги, пов'язані з профорієнтацією населення, посередництвом і працевлаштуванням громадян в Україні та за кордоном на підставі дозволу (ліцензії), виданої Державним центром зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України, умовам і правилам ведення такої діяльності;
здійснювати заходи, спрямовані на недопущення нелегального використання праці іноземців або осіб без громадянства без дозволу державної служби зайнятості;
сприяти організації правового навчання працівників підприємств (установ, організацій) та роботодавців і роз'яснювати населенню права громадян на працю і зайнятість згідно із законодавством;
розглядати заяви і скарги громадян, підприємств (установ, організацій) з питань, що входять у компетенцію інспекцій, вносити пропозиції керівництву державної служби зайнятості.
Інспекція Державного центру зайнятості України організовує і контролює діяльність інспекцій низової ланки, узагальнює досвід їх роботи, надає їм організаційну і методичну допомогу, роз'яснює порядок застосування законодавчих та інших нормативних актів з питань зайнятості населення, забезпечує однакове застосування вимог цього законодавства, розробляє пропозиції щодо його удосконалення, організовує своєчасний розгляд заяв і скарг громадян, підприємств (установ, організацій) щодо дій працівників інспекцій низової ланки, аналізує дотримання законодавства про зайнятість населення підприємствами (установами, організаціями), що здійснюють діяльність на території України.
 
Список використаних джерел:
 
Закон України «Про зайнятість населення» від 1 березня 1991 р. (зі змін, і допов.) // ВВР. – 2007. – №31.
Концепція державної системи професійної орієнтації населення: постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1994 р. № 48 // Інформ. бюл. Міністерства праці України. – 2007. – № 4.
Про державну службу зайнятості: Положення, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 1991 р. № 47 (зі змін., внесеними постановами Кабінету Міністрів України) // Праця і зарплата. – 2008. – № 1.
Про організацію роботи щодо сприяння зайнятості населення в умовах масового вивільнення працівників: Положення, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1993 р. № 1090 // Праця і зарплата. – 2008. – № 1.
Фото Капча