Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Державна службау сфері виконавчої влади: зміст і реформування

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Основні принципи організації та функціонування державної служби України
 2. Аналіз проблем сучасної системи нормативно-правових актів про державну службу
 3. Оцінка ефективності діяльності органів державної влади
 4. Підвищення ефективної діяльності органів державної влади в аспекті самостійних розробок
 5. Шляхи і напрямки реформування державної служби України з метою адаптації до європейських стандартів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день, як ніколи, актуальна тема ефективної організації державної служби в Україні. Адже саме законодавство про державну службу є основою для функціонування державних органів, незалежно від напрямку їх роботи та функцій покладених на ці органи. В свою чергу на державні органи покладається найвідповідальніше завдання сьогодення нашої держави - забезпечення державно-політичної стабільності України. Тому проблема реформування законодавства про державну службу є загальнодержавною і її вирішення буде служитиме як внутрішнім інтересам суспільства і держави, забезпечуючи нову якість державного управління, так і зовнішньополітичним цілям української нації, спрямованим на інтеграцію з Європейським Союзом.

Державна служба належить до складної соціальної системи і є державним правовим і соціальним інститутом, який здійснює в рамках своєї компетенції реалізацію цілей та функцій органів влади та управління шляхом професійного виконання службовцями своїх посадових обов’язків і повноважень, що забезпечують взаємодію держави і громадян у реалізації їх інтересів, прав і обов’язків. Вона є достатньо великою організацією з багатьма видами та напрямами діяльності, суб’єктами та об’єктами різних рівнів управління. У загальному вигляді система державної служби становить собою сукупність підсистем та елементів, що взаємодіють задля досягнення певних соціальних, економічних, правових, політичних, організаційних, ідеологічних цілей. 

Як складне багатофункціональне соціальне явище, державна служба характе-ризується різними аспектами: процесуальним, структурним, організаційним, інсти-туціональним, соціальним, що витікає з визначення її як правового та соціального інституту, як професійної діяльності та як стосунків між державою й службовцем.

Історично сформована, стала форма організації спільної діяльності осіб, що перебувають на службі держави, і є соціальним інститутом державної служби. У суспільстві діють різні соціальні інститути - правові, економічні, політичні, грома-дянського суспільства, духовної сфери тощо. Державна служба тісно пов’язана з багатьма з них, що дає змогу державі проводити певну соціальну, економічну, правову політику, а інститутам громадянського суспільства - ефективніше викону-вати соціальний контроль за діяльністю держави та її органів, що, у свою чергу, за-безпечує демократичний характер побудови і функціонування суспільства.

Але, виступаючи елементом суспільної структури, державна служба має ряд особливостей: вона репрезентує тільки їй властиву сферу професійної діяльності, яка направлена на забезпечення виконання повноважень державних органів; як сполучна ланка між державою та громадянином, вона покликана захищати права та інтереси громадян; це своєрідна форма відображення суспільних зв’язків та відношень, показник ступеня гуманності, людяності, порядків, що існують у суспільстві; важливою також є її соціальна орієнтація, направлена на наближення конституційного ідеалу правової, демократичної держави до об’єктивної реальності; вона виступає носієм належної моралі, цінностей, орієнтує всіх на дотримання моральних норм, правил людського спільного життя. 

Соціальна природа, зміст та призначення державної служби визначають і відповідний характер її функціонування. Функції її мають об’єктивний характер і виражають здатність до соціальних дій, це - функції соціальної організації, соціальної інформації, соціальної комунікації, регулювання та контролю. 

Багато що з нереалізованого або неефективно здійсненого за роки будівництва нової системи державної служби свідчить про недостатньо досконалу теоретико-методологічну базу вирішення державних проблем. Тому сьогодні стає важливим розвиток наукового компонента державної служби для кращого її розуміння й організації проведення адміністративної та наступних реформ. 

Питаннями змісту державної служби, її місця в системі органів виконавчої вла-ди займалося багато вчених, зокрема, А. Н. Козирін і М. А. Штатіна [6],  І. В. Аріс-това [7], Я. Б. Глущенко [10], В. Олуйко і В. Саєнко [17], О. Пархоменко-Куцевіл [18], Т. В. Линник [21], О.Д. Лазор і А.О. Чемерис [23], Є. С. Черноног [24] та інші. 

Актуальність зазначених вище проблем, їх недостатнє вивчення і визначили вибір теми магістерської роботи, зумовили її мету та завдання. Зосередимося на шляхах вирішення проблем діючої системи державної служби.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України вiд 28.06.1996  № 254к/96-ВР, остання редакцiя вiд 20.10.2011 р.: [Електронний ресурс], режим доступу: http://zako№1.rada. gov.ua/cgi-bi№/laws/mai№.cgi?№reg=254%EA%2F96-%E2%F0 
 2. Закон України «Про державну службу» вiд 16.12.1993  № 3723-XII, остання редакцiя вiд 01.10.2011: [Електронний ресурс]. - режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3723-12
 3. Указ Президента України «Про Комплексну програму підготовки державних службовців» від 9 листопада 2000 р. № 1212/2000: [Електронний ресурс]. - режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U1212_00.html
 4. Указ Президента України «Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні» від 20 лютого 2006 р.: [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=140/2006 
 5. Проект Концепції Державної цільової програми  розвитку державної служби на 2012-2016 роки: [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://nads.gov.ua/ document/284913;jsessionid=B3744B5D1FFFD0C5F4DAB8790CD7101B;/koncept_ds.doc
 6. Административное право зарубежных стран: учебник / под ред. А. Н. Козырина и М. А. Штатиной. - М.: Спарк, 2003. - 345 с.
 7. Арістова І. В. Сучасній стан правового забезпечення державної служби в Україні / І. В. Арістова // Форум права. - 2010. - № 4. - С. 10-15.
 8. Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 11 листоп. 2010 р., Полтава. Ч. 2 / Ред.: В. О Онищенко; Голов. упр. держ. служби України, Упр. держ. служби Голов. упр. держ. служби України в Полтав. обл., Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю.Кондратюка, Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - Полтава, 2010. - 230 с.
 9. Вишневський А. До питання історії та перспектив подальшого розвитку державної служби в Україні / А. Вишневський // Вісн. держ. служби України. - 2008. - № 2. - С. 64-70.
 10. Глущенко Я. Б. Державна служба, її види та шляхи подальшого удоскона-лення / Я. Б. Глущенко // Форум права. - 2011. - № 3. - С. 152-156.
 11. Державна кадрова політика: теоретико-методологічне забезпечення: моногра-фія / В. М. Олуйко, В. М. Рижих, І. Г. Сурай та ін.; за заг. ред. B. М. Олуйка ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К.: НАДУ, 2008. - 418 с.
 12. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: Моногр. / Ю.П. Битяк; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого, Акад. прав. наук України. - Х.: Право, 2005. - 303 с.
 13. Есимова А. Современные технологии в системе государственной службы / А. Есимова // Унів. наук. зап.: Часопис Хмельн. ун-ту упр. та права. - 2007. - №3(23). - С. 87-103.
 14. Малиновський В. Я. Державне управління / Малиновський В. Я. - К.: Атіка, 2009. - 608 с.
 15. Менеджмент державних установ і організацій: Навч. посібн. / А.Ф. Мельник, А.Ю. Васіна, Н.М. Кривокульська; за ред. А.Ф. Мельник. - Тернопіль: Екон. думка, 2006. - 320 с.
 16. Мотренко Т. 90 років сучасної державної служби в Україні: витоки національної адміністративної традиції і уроки для сьогодення / Т. Мотренко // Вісн. держ. служби України. - 2008. - № 2. - С. 94-97.
 17. Олуйко В. Зарубіжний досвід організації державної служби / В. Олуйко, В. Саєнко // Вісн. держ. служби України. - 2004. - № 3. - С 34-39.
 18. Пархоменко-Куцевіл О. Формування системної моделі кадрового потенціалу державної служби як передумова ефективного функціонування органів влади / О. Пархоменко-Куцевіл // Актуал. пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. / редкол.: С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. - Д. : Дніпропетр. реґіон. ін-т держ. упр. УАДУ при Президентові України, 2004. - Вип. 1 (15). - С. 34-39.
 19. Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / А.В. Кірмач, В. К. Тимощук, М.В. Фігель та ін. ; за заг. ред. В. П. Тимощука, А. М. Школика; Центр політ.-прав, реформ. - К. : Конус-Ю, 2007. - 735 с.
 20. Реформування інституту державної служби в Україні: адміністративно-правовий аспект / Т. В. Линник; Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь, 2011. - 20 с.
 21. Синергетика и проблемы теории управления / ред. А. А. Колесников. - М.: Физматлит, 2007. - 504 с.
 22. Територіальна організація влади в Україні: навч. посіб. / О.Д. Лазор, О.Я. Лазор, А.О. Чемерис; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К.: Дакор, 2007. - 576 с.
 23. Харитонов О. В. Державна служба як механізм зв’язку між державою та громадянином / О. В. Харитонов // Форум права. - 2010. - № 2. - С. 542-545.
 24. Черноног Є. С. Державна служба: історія, теорія і практика / Черноног Є. С. - К. : Знання, 2008. - 458 с.
5543
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).