Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Державне агентство земельних ресурсів України

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Державне агентство земельних ресурсів України
2. Укргеодезкартографія
Висновок
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Земельні відносини завжди перебували в центрі уваги громадськості, різних верств населення країни незалежно від наявності чи відсутності у них земельних ділянок. В сучасних умовах актуальність цих відносин значно підвищилась у зв’язку з проведенням земельної реформи, приватизації землі; прийняттям нового Земельного кодексу України, яким знімаються всі суперечності та неузгодженості чинних нормативно-правових актів із земельних питань.
Суб’єктом права державної власності на землю виступає держава в особі уповноважених органів. Згідно з Конституцією України – це Кабінет Міністрів України і відповідні виконавчі органи. Держава як власник землі забезпечує через земельне, природоохоронне та інше законодавство її належну охорону з метою поєднання інтересів усіх соціальних суб’єктів, а також раціональне й ефективне використання земель державної власності, екологічну рівновагу при експлуатації всіх земель, заходи продовольчої та екологічної безпеки тощо.
Мета курсової роботи – уточнення порядку державного контролю за використанням та охороною земель, розмежування повноважень суб’єктів щодо здійснення державного контролю. Державний орган, який діє як господарюючий суб’єкт, повинен проявляти підвищену увагу до того, щоб його власні дії та дії його партнерів – власників землі, не задавали збитків природі, щоб у складених за його участю орендних договорах знайшли відображення належні права третіх осіб. Контроль за використанням та охороною земель покладається на відповідні державні службита їхні органи на місцях: Державний комітет України по земельних ресурсах, який здійснює контроль за станом використання і охорони всіх земель незалежно від їх відомчої належності та форм власності; Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України; Держкомлісгосп України; Держводгосп України.
До основних завдань контролю за використанням і охороною земель відноситься забезпечення додержання усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами земельного законодавства України з метою раціонального використання, охорони та відтворення земельних ресурсів.
Державний контроль за раціональним використанням земель в умовах ринкової економіки набуває важливого значення. Законодавство про земельну реформу надає власникам, землекористувачам, орендаторам широкі права щодо самостійного господарювання на землі. Однак така діяльністьне повинна завдавати збитків навколишньому природному середовищу і порушувати права й законні інтереси інших осіб, а також держави.
У ході вирішення конкретних питань земельного контролю функції спеціально уповноважених органів розмежовані таким чином, щоб не допускалось дублювання в роботі й забезпечувалась погодженість контрольних дій і заходів.
 
1. Державне агентство земельних ресурсів України
 
Державне агентство земельних ресурсів України (Держземагентство України) є центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів та топографо-геодезичної і картографічної діяльності, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України (далі – Міністр), входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин та топографо-геодезичної і картографічної діяльності.
 
Структура центрального апарату Державного агентства земельних ресурсів України
№ Назва структурного підрозділу
1Керівництво 
2Департамент державної експертизи та ліцензування 
3Департамент державного земельного кадастру
4Департамент землеустрою, використання та охорони земель
5Департамент кадрової політики та персоналу
6Департамент топографо-геодезичної і картографічної діяльності
7Юридичний департамент
8Управління запобігання та протидії корупції
9Управління інформаційних технологій та технічного захисту інформації
10Управління комунікацій та забезпечення діяльності Голови
11Управління контролю та взаємодії з органами державної влади
12Управління ринку та оцінки земель
13Управління справами
14Управління фінансового забезпечення
15Відділ бухгалтерського обліку та звітності
16Відділ взаємодії зі ЗМІ та громадськістю
17Відділ внутрішнього аудиту
18Відділ взаємодії з Верховною Радою України та Адміністрацією Президента України
19Відділ розгляду звернень та прийому громадян
20Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення
21Головний спеціаліст з режимно-секретної роботи
 
Держземагентство України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України (Мінагрополітики України), іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України та Міністра.
Основними завданнями Держземагентства України є:
1) реалізація державної політики у сфері земельних відносин та топографо-геодезичної і картографічної діяльності;
2) внесення Міністрові пропозицій щодо формування державної політики у сфері земельних відносин та топографо-геодезичної і картографічної діяльності.
Голова Держземагентства України має двох заступників, у тому числі одного першого. Заступників Голови Держземагентства України, у тому числі першого, призначає на посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови Держземагентства України, погоджених із Міністром. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держземагентства України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Держземагентстві України утворюється колегія. Рішення колегії вводяться в дію наказами Держземагентства України. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Держземагентстві України можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.
Рішення про утворення та ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний і персональний склад, положення про них затверджуються Головою Держземагентства України.
Гранична чисельність державних службовців та працівників Держземагентства
Фото Капча