Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Державне та регіональне управління

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
104
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
ДЕРЖАВНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
 
для студентів факультету менеджменту та маркетингу
 
галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»
напряму підготовки 6. 030601 «Менеджмент»
за професійним спрямуванням
«Менеджмент організацій і адміністрування»,
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,
«Менеджмент інноваційної діяльності»
 
КИЇВ – 2013
 
Зміст
 
Вступ
Тема 1. Основи теорії державного управління
1.1 Мета і сутність державного управління як суспільного явища
1.2 Еволюція науки державного управління
1.3 Теорії соціології
1.4 Теорії менеджменту
Тема 2. Державна влада та державне управління
2.1 Державна влада як складова державно-владного механізму
2.2 Функції та методи державного управління
2.3 Сутнісна характеристика організаційної структури державного управління
Тема 3. Державне управління в окремих сферах суспільного розвитку
3.1 Цілі та функції державного управління економікою країни
3.2 Роль держави у розвитку підприємництва
3.3 Механізми інноваційно-інвестиційної політики держави
3.4 Державне управління зовнішньоекономічним сектором
3.5 Сутність, цілі та принципи соціальної політики держави
Тема 4. Роль різних гілок влади у процесі державного управління
4.1 Конституційні засади побудови структур державного управління в Україні
4.2 Верховна Рада України та державне управління
4.3 Методологічна основа організації контролю у сфері державного управління
Тема 5. Державне управління на регіональному рівні
5.1 Державна регіональна політика
5.2 Регіональна політика зарубіжних країн
5.3 Структурний Фонд
Тема 6. Система органів державної влади в україні: конституційні основи їх функціонування та роль в управлінні
6.1 Історичні витоки становлення президентства в Україні
6.2 Повноваження Президента України щодо різних гілок влади
6.3 Система органів виконавчої влади України
Тема 7. Регіональні органи державного управління
7.1 Централізація та децентралізація у структурній організації державного управління
7.2 Місцеві державні адміністрації як єдиноначальний орган загальної компетенції
7.3 Діяльність місцевих державних адміністрацій у горизонтальних і вертикальних проекціях
Тема 8. Місцеве самоврядування та його роль у державному управлінні
8.1 Місце та роль місцевого самоврядування в системі органів державної влади
8.2 Система місцевого самоврядування в Україні
8.3 Взаємодія і розмежування повноважень місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування
Тема 9. Розвиток ситеми державного та регіонального управління
9.1 Концепція адміністративної реформи в Україні
9.2 Реформування місцевих органів влади та напрями регіональної політики
Список використаних джерел
Питання для підготовки до екзамену
 
Вступ
 
Складні процеси формування правових, економічних і соціальних засад демократичного суспільства в Україні та подальша розбудова державності передбачає розвиток політичної системи, удосконалення державної участі в економіці, соціальне спрямування державної діяльності, розвиток духовної сфери та активізацію зовнішніх зв'язків.
Сильна та дієздатна влада є щонайпершою умовою успішних перетворень. Без неї неможливо створити передумови економічного розвитку, становлення реальної демократії, оновлення високої культури та духовності. Для забезпечення цих сподівань і бажань потрібна сучасна система державного управління як надзвичайно важлива умова реалізації державної влади.
Вихід суспільства із системної кризи потребує такої організації виконавчої влади, яка б забезпечувала істотне підвищення дієвості державного управління. Досягти такого становища неможливо без широкого використання наукових підходів до реформування всіх основних інститутів державного управління. Тому великого прикладного значення набуває проблематика, пов'язана з якісним покращенням організації та діяльності системи органів виконавчої влади, визначенням структурно-функціональних засад побудови цієї системи, шляхів оптимізації розмежування компетенції та відповідальності органів виконавчої влади як по «вертикалі», так і по «горизонталі», тенденцій трансформації змісту, функціонування та форм правового регулювання державної служби, а також системи контролю у сфері державного управління.
Новий етап адміністративної реформи полягає у створенні ефективної системи державного управління, яка б відповідала стандартам демократичної правової держави з соціально орієнтованою ринковою економікою, а також у розмежуванні і збалансуванні повноважень та відповідальності різних рівнів влади й регіонального управління у сфері надання державних і громадських послуг.
В умовах трансформації соціально-економічної і політичної системи проходять радикальні зміни методів і механізмів управління суспільством, що потребують ініціативних, високоосвічених, творчих, професійно підготовлених працівників державного апарату, здатних приймати самостійні й оптимальні рішення та нести за них відповідальність.
Предметом вивчення дисципліни є організація, форми і закономірності функціонування системи органів виконавчої влади щодо здійснення рішень політичної влади.
Метою вивчення дисципліни є формування у студентів сучасного мислення та спеціальних знань у галузі управління на національному і регіональному рівнях; набуття умінь та формування компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень органів державної влади і місцевого самоврядування.
Завдання дисципліни «Державне та регіональне управління» спрямовані на: усвідомлення суті державного управління як процесу реалізації державної влади, її динаміки та змісту; опанування механізмами державного управління та його основними елементами; вивчення проблем централізації та децентралізації державного управління в сучасних умовах; обґрунтування сутності та соціальної цінності регіонального управління як демократичної форми державно-владних повноважень; вивчення концептуальних і конституційно-правових основ регіонального управління та його основних інститутів; формування високого рівня готовності фахівців до творчої високоінтелектуальної діяльності; дослідження проблем становлення і розвитку регіонального самоврядування в Україні; формування у майбутніх менеджерів правового мислення.
У процесі вивчення навчальної дисципліни у студента повинні бути сформовані вміння:
аналізувати сучасні проблеми розвитку та взаємодії державного і регіонального управління;
володіти методами підготовки та реалізації управлінських рішень;
здійснювати сучасну адміністративну діяльність, управління колективами та контроль за виконанням рішень;
формулювати місію органу виконавчої влади або місцевого самоврядування та реальну стратегію управління;
визначати компоненти факторів зовнішнього оточення;
розробляти моделі організаційно-регламентаційного (оргпроектування), інформаційного і комунікаційного забезпечення організації та її зв'язків з громадськістю.
Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен знати:
сутність і соціальну цінність державної влади як дійового засобу авторитарної організації спільної діяльності людей та їх колективів в умовах громадянського суспільства;
теоретико-методологічні засади формування загальнодержавної та регіональної політики;
закономірності управління на державному та регіональному рівнях;
особливості державного управління в різних сферах суспільного розвитку та на різних рівнях;
методичні й організаційні основи управління розвитком суспільства;
існуючі моделі державного управління, вітчизняну систему та структуру органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх компетенції;
об'єктивні закони суспільного розвитку;
законодавчі та нормативно-правові засади діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
концептуальні засади реформування системи державного управління та місцевого самоврядування, напрями вдосконалення управління національним і регіональним розвитком.
 
Список використаних джерел
 
Основна література
1. Авер'янов В. Б. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / В. Б. Авер'янов. – К. : Юстиніан, 2007. -288 с.
2. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / за заг. ред. В. Б. Авер'янова. – К. : Факт, 2003. – 384 с.
3. Круш П. В. Регіональне управління: навч. посіб. / П. В. Круш, О. О. Кожем'яченко. – К. : ЦУЛ, 2007. – 248 с.
4. Мельник А. Ф. Державне управління: підручник / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський. -К. : Знання, 2009. – 582 с.
5. Мельник С. А. Управління регіональною економікою: навч. посібник. / С. А. Мельник – К. : КНЕУ, 2000. – 124 с.
6. Малиновський В. Державне управління: навч. посіб. / В. Малиновський. – Луцьк: РВВ «Вежа» Вол. держ. ун-ту ім. Л. Українки, 2000. – 558 с.
7. Стеченко Д. М. Управління регіональним розвитком: навч. посіб. / Д. М. Стеченко. – К. : Вища школа, 2000. – 223с.
Додаткова література
8. Законодавство України про місцеве самоврядування: зб. законодав. актів: за станом на 5 листоп. 2001 р. // Верхов. Рада України. – Офіц. вид. -К. : Парлам. вид-во, 2001.
9. Про затвердження методичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку. Наказ Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України від 29. 07. 2002, № 224.
10. Біленчук П. Д. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право) : навчальний посібник / П. Д. Біленчук, В. В. Кравченко, М. В. Підмогильний. – К. : Атіка, 2000. – 304 с.
11. Воронкова В. Г Менеджмент в держаних організаціях: навч. посіб. / В. Г. Воронкова. – К. : Професіонал, 2004. – 256 с.
12. Глен Райт. Державне управління / Глен Райт. – К., 1994. -113с.
13. Державне регулювання економіки: навчальний посібник / С. М. Чистов, А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куцень. – К. : КНЕУ, 2000.
14. Державне управління в Україні: навч. посіб. / за заг. ред. В. Б. Авер'янова. – К., 1999. – 432с.
15. Желюк Т. Л. Державна служба: навч. посіб. / Т. Л. Желюк. – Луцьк: Професіонал, 2000. -558 с.
16. Запоточний І. В. Державне регулювання регіональної економіки / І. В. Запоточний, В. І. Захарченко. – Харків: Одіссей, 2003. – 600 с.
17. Ковтун О. І. Державне регулювання економіки: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу / О. І. Ковтун. – Львів: Видавництво ЛКА, 2001 – 132 с.
18. Лазор О. Д. Основи місцевого самоврядування: навч. посіб. / О. Д. Лазор. – К. : ЦУЛ, 2003. -432с.
19. Мельник А. Ф. Муніціпальний менеджмент: навч. посіб. /А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, О. П. Дудкіна. – К. : Знання, 2006. – 420с.
20. Оболенський О. Ю. Державне управління та державна служба: словник-довідник / О. Ю. Оболенський. – К. : КНЕУ, 2005. – 478 с.
21. Оболенський О. Ю. Державна служба: підручник / О. Ю. Оболенський. – К. : КНЕУ, 2006. -472 с.
22. Ординський В. Л. Управління в органах виконавчої влади: навч. посіб. / В. Л. Ординський, З. Р. Кисіль, М. В. Ковалів. – К. : ЦУЛ, 2008. – 296 с.
23. Регіональний менеджмент: навч. посіб. / М. А. Коваленко, Н. А. Кругла, Л. М. Радванська, Г. М. Швороб. – Херсон: “Олді – плюс”, 2004. – 304 с.
24. Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки / Д. М. Стеченко. – К. : Знання, 2004. -262 с.
25. Топчієв О. Г. Теоретичні основи регіональної економіки / О. Г. Топчієв. – К. : Вид-во УАДУ, 1997. – 137 с.
26. Якубовський О. П. Державна влада і громадянське суспільство: система взаємодії: монографія / О. П. Якубовський, Т. А. Бутирська. – О. : ОРІД НАДУ, 2004. – 196 с.
Фото Капча