Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Державні утворення на території України 1917-1921 років

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
84
Мова: 
Українська
Ціна: 
900 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Українська Народна Республіка та проблеми формування її кордонів
1.1. Українська держава П. Скоропадського
1.2. УНР та Директорія
2. Західно-українська Народна Республіка як окреме державне утворення
3. Питання соборності української держави
4. Наслідки національно-визвольних змагань з точки зору розподілу кордонів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Питання формування кордонів України у всі часи стояло досить гостро. Так, нашу державу намагалися поділити всі кому не ліньки, навіть самі ж українці ще й до сьогодні не можуть прийти до розуміння тієї простої істини, що сила країни – у її єдності та одностайності.

Саме тому, що сьогодні постійно висуваються на порядок денний питання різного роду адміністративних реформ, окремі з яких навіть пропагують відділення регіонів від основної країни, тема бакалаврської роботи є дуже актуальною та злободенною. Адже на помилках попередників слід вчитися, а не повторювати їх, а саме період формування різноманітних державних утворень 1917-1920 рр. яскраво показує нам, як не слід діяти у випадку політичних міжусобиць у країні.

Після більшовицького перевороту 1917 р. революція переросла у громадянську війну. Минули ейфорія, почуття солідарності, масові демонстрації, бурхливі зібрання й гарячі дебати. Протягом наступних трьох років у запеклій і безжальній війні, що супроводжувалася масовим терором і звірствами, зчепилися численні претенденти на владу в Україні і в усій колишній імперії, зброєю вирішуючи, хто і яка форма правління заступить старий устрій.

Для багатьох українців поява більшовиків в Росії була не лише початком нового жорстокого пореволюційного етапу, а й причиною докорінних змін у їх політичному мисленні. Диктаторська природа більшовицького режиму на півночі викликала відразу у багатьох українських діячів і змусила їх відмовитися від позиції збереження автономних, федералістських стосунків із Росією. Відтепер незалежність стала їхньою метою.

Проте серед українців, як і серед інших народів колишньої імперії, виникало дедалі глибше розмежування щодо ряду цілей і шляхів їх досягнення. До того ж майже кожна сторона, що брала участь у громадянській війні, прагнула підпорядкувати собі Україну з її природними багатствами та стратегічним розташуванням. Тому після певного затишшя, зумовленого німецькою окупацією, Україна стала ареною найбільш хаотичних і складних подій громадянської війни.

В цей складний час неодноразово мінялися державні кордони України, існувало навіть кілька утворень одночасно, що, звичайно, не могло позитивно позначитися на загальному розвитку держави.

Мета роботи визначається наступним чином: вивчення та аналіз причин утворення, формування та занепаду державних утворень на території України в період 1917-20 рр. та проблем визначення їх кордонів.

Відповідно до мети роботи визначено її завдання:

1) вивчення та аналіз виникнення Гетьманської держави П. Скоропадського, Директорії та ЗУНР;

2) висвітлення поглядів на проблему соборності України;

3) узагальнення та виведення наслідків національно-визвольних змагань з точки зору остаточного формування кордонів держави у досліджуваний період.

Об’єктом дослідження при цьому виступає історичний період виникнення та існування різних державних утворень на території України протягом 1917-20 рр., а предметом – проблема формування кордонів України та її частин у вказаний період.

Джерельною базою виконання роботи стали праці таких відомих вчених, як М. Грушевський, Ю. Кульчинський, Н. Полонська-Василенко, Ю. Шаповал та інших, а також документальні матеріали, зокрема, збірники законодавчих актів досліджуваного періоду та документи описового характеру – карти та фото.

 

Список використаних джерел: 
 1. Анархістський рух в Україні (1917-1921 рр.): дис. канд. іст. наук / М.А. Боровик; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2002.
 2. Антонов-Овсиенко В.А. Записки о гражданской войне. – Т.2. – М., 1996.
 3. Аршинов П.А. История махновского движения. – Запорожье: «Дикое поле», 1995.
 4. Атлас з історії України. - К.: Наукова думка. - 1997.
 5. Білий рух в Україні (1917 - 1920 рр.): дис. канд. іст. наук / В.О. Крупина; НАН України. Ін-т історії України. - К., 2005.
 6. Бунд в суспільно-політичному житті України (кінець ХІХ ст. - 1921 р.): дис. д-ра іст. наук / В.І. Гусєв; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 1999.
 7. Від національної ідеї до державності (українська консервативна політична думка першої половини ХХ ст. та її вклад в історичну науку):. дис. д-ра іст. наук / С.Д. Гелей; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. - К., 1999.
 8. Відносини між Радянською Росією і Українською Народною Республікою (жовтень 1917 р. - березень 1918 р.): дис. канд. іст. наук / В.С. Єшпанов; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 1998.
 9. Війна Української Народної Республіки зі Збройними Силами Півдня Росії (осінь 1919 р.): дис. канд. іст. наук / М.А. Ковальчук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2005.
 10. Влада і православна церква в Україні (1917-1930 рр.):. дис. д-ра іст. наук / В.І. Силантьєв; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2005.
 11. Гошуляк І. Л. До питання соборності української держави у період визвольних змагань 1917-1920 рр. // Український історичний журнал. – 2005. - № 4-6.
 12. Громадсько-політична діяльність Микити Шаповала: дис. канд. іст. наук / О.А. Чумаченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2002.
 13. Грушевський М. Історія України-Руси. - Репринтне видання. - К.: Генеза. - 1992.
 14. Гунчак Т. Україна: перша половина XX століття: Нариси політичної історії. - К.: Либідь, 1993.
 15. Джерела з історії взаємовідносин Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки: дис. канд. іст. наук / В.І. Пилипів; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2003.
 16. Діяльність ВЧК на Півдні України в період революції та громадянської війни. 1917-1922 рр.: дис. канд. іст. наук / І.М. Шкляєв; Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 1999.
 17. Діяльність місцевих органів влади і самоврядування на Півдні України у 1917 - 1920 рр.: соціально-економічний аспектдис. канд. іст. наук / О.В. Господаренко; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2005.
 18. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914-1939)дис. д-ра іст. наук / О.С. Рубльов; НАН України. Ін-т історії України. - К., 2005.
 19. Інформаційно-пресова діяльність Центральної Ради та українських урядів 1917-1920 рр.: дис. канд. філол. наук / О.В. Богуславський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т журналістики. - К., 2002.
 20. Історіографія української революції 1917 - початку 1918 рр.: дис. канд. іст. наук / П.Я. Білян; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2001.
 21. Історія ЗУНР: джерела до вивчення державного будівництва: дис. канд. іст. наук/ В.С. Великочий; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. - Л., 1999.
 22. Історія України у 10 т. /за ред. Красько І. В. - К.: Наукова думка, 1996.
 23. Історія України. Персоналії, в 3-х т. - К.: Наукова думка. - 1997 р.
 24. Історія Української РСР. - К.: АН УРСР: Наукова думка України. - 1967. 
 25. Кащенко С.Г. Восстановление государственности в Украине в ноябре 1917 - январе 1918 гг. и ее законодательное оформление  // Культура народов Причерноморья. - 1998.
 26. Король В. Історія України. Документи. Матеріали: посібник. - К.: Академія, 2001.
 27. Кульчицький Ю. Шаблі з плугів: Український повстанський рух у визвольних змаганнях. - Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2000..
 28. Литвин С. Суд історії: Симон Петлюра і петлюріана. - К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2001.
 29. Мазепа І. П. Україна в огні і бурі революції 1917-1921 років. - Дніпропетровськ: Січ, 2001.
 30. Міжнародні відносини УНР доби Директорії: дис. канд. іст. наук / В.М. Шамраєва; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2003.
 31. Міжнародно-інформаційна діяльність Української держави. 1917-1923 рр.: дис. канд. іст. наук / Д.В. Будков; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2004.
 32. Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань 1917-1918 років. - Львів: Каменяр, 1994.
 33. Н. Махно и махновское движение. Сост. Г. А. Борисов, Д. Ю. Мешков, М. А. Скон. – Днепропетровск: Акционерное общество «DAES», 1993.
 34. Національна політика більшовиків в Україні в 1917-1920 рр.: дис. канд. іст. наук / З.В. Олійник; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2002.
 35. Національні відносини в Україні у XX ст. Збірник документів і матеріалів / Упоряд. М. І. Панчук - К.: Наукова думка, 1994.
 36. Національні процеси в Україні: Історія і сучасність. Документи і матеріали / За ред. В. Ф. Панібудьласки. Ч.1. - К.: Вища школа, 1997.
 37. Политические деятели России 1917 г.: Биографический словарь. – М, 1993.
 38. Політика Української Держави П.Скоропадського: дис. канд. іст. наук / Г.В. Терела; Запоріз. держ. ун-т. - Запоріжжя, 2000.
 39. Політика УНР та Української Держави щодо новопосталих державних утворень на території колишньої Російської імперії (1917-1921 рр.): дис. д-ра іст. наук / В.М. Матвієнко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2003.
 40. Політика Центральної Ради щодо війни, укладення і реалізації Брестського мирного договору (березень 1917-квітень 1918 рр.): дис. канд. іст. наук / П.П. Притуляк; Запоріз. держ. ун-т. - Запоріжжя, 1999.
 41. Полонська-Василенко Н. Історія України 1900-1923 років. - К.: МП Пам'ятки України, 1992.
 42. Солдатенко В. Українська революція: Історичний нарис. - К.: Либідь, 1999..
 43. Створення уряду Української Народної Республіки і формування системи виконавчої влади (червень 1917 р.-квітень 1918 р.): дис. канд. іст. наук / І.М. Лебедєва; Запоріз. держ. ун-т. - Запоріжжя, 2003.
 44. Субтельний О. Історія України. - К.: Вища школа. - 1996.
 45. Українська держава гетьмана П.Скоропадського: історіографічне дослідження: дис. канд. іст. наук / С.В. Грибоєдов; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2001.
 46. Українська національна державність доби визвольних змагань (1917-1921 рр.): історіографія: дис. д-ра іст. наук / В.П. Капелюшний; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2004.
 47. Українське державотворення: словник-довідник / За ред. О. М. Мироненка. – К., 1997.
 48. Українські національні військові формування на Півдні України у 1917-на початку 1919 рр.: дис. канд. іст. наук / В.А. Пархоменко; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2000.
 49. Українські січові стрільці 1914-1920 років / За ред. Б. Гнаткевича. - Львів: МП Слово, 1991.
 50. Українсько-німецькі відносини в 1917-1922 рр.: дис. канд. іст. наук / П.І. Барвінська; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2001.
 51. Українсько-російські відносини у 1919-1922 рр.: національно-державний аспект: дис. канд. іст. наук / В.Г. Церковна; Запоріз. держ. ун-т. - Запоріжжя, 2002.
 52. Формування монопартійної системи в Україні: передумови, форми і методи (1917-перша половина 20-х рр.): дис. канд. іст. наук / С.В. Білошицький; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2001.
 53. Шаповал Ю. Україна XX століття: Особи та події в контексті важкої історії. - К.: Генеза, 2001.
11045
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).