Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Державний апарат України

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття, ознаки та види органів держави
2. Поняття державного апарату та його співвідношення з меха-нізмом держави
3. Принципи та основні шляхи удосконалення організації та діяль-ності державного апарату України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Соціально-політичні процеси в українському суспільстві, зміна пріоритетів у державотворенні спонукали вітчизняну науку до пошуку моделей державної служби, які базуються на врахуванні нових чинників. Очевидним стало те, що без фундаментальних наукових досліджень теоретичних і прикладних проблем, які виникають у сфері державно-службових відносин, врахування концептуальних змін у державотворенні, якісний прорив у справі становлення і функціонування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування неможливий.

Існуючий апарат длержавної влади не повною мірою задовольняє зростаючі потреби суспільства у демократичних перетвореннях та забезпеченні ефективного виконання завдань і функцій держави, тому на порядок денний постають питання про створення системи національного законодавства про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування як невід’ємну передумову демократичних перетворень, запровадження правових, соціальних та економічних стандартів життєдіяльності людини, суспільства і держави, реального покращення добробуту людей.

За таких умов виникає потреба в суттєвому поліпшенні діяльності апарату державних органів та органів місцевого самоврядування, зміцнення потенціалу та авторитету публічної служби, наближенні її до потреб людей. Для цього, поряд з чітким визначенням повноважень і функцій органів державної влади, подолання проявів корупції шляхом призначення в органи державної та місцевої влади порядних і чесних професіоналів необхідно створити службов-цям належні умови праці та забезпечити їх гідною заробітною платою, ввести жорсткий публічний контроль за використанням бюджетних коштів тощо.

Успішна розбудова демократичної, соціальної, правової державності неможлива без створення реальних умов для цього процесу, подолання негативних явищ у державно-службових відносинах відповідно до принципів верховенства права, пріоритетності основних прав і свобод людини і громадянина. 

Стан дослідження проблеми. Серед науковців, які торкаються у своїх дослідженнях проблеми функціонування державного апарату та механізму держави можна назвати В. Д. Бакуменка [4], І. Є. Марочкіна [8], О. В. Ракул [13], М. І. Суржинський [18] та ін. Значну увагу дослідженню питань удосконалення державного апарату приділили Б.П. Ганьба [6], І. І. Мотиль [10], О. Ф. Андрійко [16] та ін.

Мета роботи – дослідження сучасних підходів до визначення державно-правових інституцій та концептуальних засад організації і правового забезпечення формування і розвитку державного апарату, механізму функціонування державних органів та шляхів їх удосконалення.

Відповідно до мети були поставлені такі основні завдання:

 • охарактеризувати поняття, ознаки та види органів держави;
 • дослідити поняття державного апарату та його співвідношення з механізмом держави;
 • проаналізувати принципи та основні шляхи удосконалення організації та діяльності державного апарату України.

Об’єкт дослідження - суспільні відносини, які виникають у сфері функціонування державних органів.

Предмет дослідження - теоретико-методологічні засади, правові основи та особливості функціонування державного апарату та механізму держави.

Методи дослідження. Методологічною основою роботи є сукупність методів і прийомів наукового пізнання: системного, логіко-семантичного, методу сходження від абстрактного до конкретного, методів класифікації, порівняльно-правового та структурно-логічного методу.

Теоретичне та практичне значення результатів. Викладені у роботі положення, узагальнення і висновки мають як загальнотеоретичне, так і прикладне значення для теорії держави і права, дають можливість аналізу поступової зміни чинної концепції розвитку державного апарату.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Закон України “Про Кабінет Міністрів України” від 07.10.2010 № 2591-VI, редакція від 02.12.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2591-17
 3. Закону України “Про судоустрій і статус суддів” від 07.07.2010 № 2453-VI, редакція від 28.07.2013 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
 4. Бакуменко В. Д. Державне управління: курс лекцій: навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, Д. І. Дзвінчук, О. С. Поважний; Нац. агентство України з питань держ. служби. - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2011. - 535 с.
 5. Балинська О. М. Проблеми теорії держави і права: навч. посіб. / О. М. Ба-линська, Т. З. Гарасимів; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Л., 2010. - 416 с.
 6. Ганьба Б.П. Проблеми і перспективи вдосконалення форми державного правління сучасної України / Б.П. Ганьба // Прикарпатський юридичний вісник. - 2011. - Випуск 1. - С. 34-44.
 7. Малиновський В. Я. Територіальна організація влади України: концеп-туальні засади трансформації / В. Я. Малиновський; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2010. - 450 с.
 8. Марочкін І. Є. Організація судової влади в Україні: навч. посіб. / І. Є. Марочкін, Н. В. Сібільова, В. П. Тихий, Л. М. Москвич, І. О. Русанова; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х.: Право, 2009. - 184 с.
 9. Машков А.  Проблеми теорії держави і права: співвідношення та межі: курс лекцій / А. Машков. - К.: К.І.С, 2011. - 344 с.
 10. Мотиль І. І. Деякі питання перебудови державних органів в умовах розвитку правової системи України / І. І. Мотиль // Держава та регіони. Сер. Право. - 2012. - Вип. 3. - С. 29-33.
 11. Пихтін М. П. Теорія держави і права: термінол. слов. / М. П. Пихтін, В. В. Галунько, М. М. Новіков, М. М. Новікова, О. О. Онищук; Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т. - Херсон, 2011. - 262 с.
 12. Правова система України: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріа-ли наук. семінару, 11 груд. 2012 р., Дніпропетровськ / уклад.: О. М. Куракін, А. М. Кучук. - Д.: Грані, 2012. - 95 с.
 13. Ракул О. В. Поняття та структурно-функціональна характеристика сучасного державного апарату України / О. В. Ракул // Юриспруденція: теорія і практика. Випуск  9(59). – К., 2009. – С. 50-57.
 14. Розвиток правової системи та державотворення в Україні: теорія та практика: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 15 листоп. 2012 р., Черкаси / Держ. ун-т економіки і фінансів. - Черкаси: СУЕМ, 2012. - 234 с.
 15. Сидоренко М. Й. Теорія держави і права: навч. посіб. / М. Й. Сидоренко. - Вид. 2-ге, переробл. і доповн.. - К.: Ун-т “Україна”, 2013. - 197 с.
 16. Система органів виконавчої влади України: правові проблеми удоскона-лення організації та діяльності / ред.: О. Ф. Андрійко; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К., 2011. - 55 с.
 17. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун; ХНУВС. - 3-тє вид., доповн. і переробл. - К.: Прав. єдність, 2011. - 524 с.
 18. Суржинський М. І. Система державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства пострадянських країн: порівняльний аналіз / М. І. Сур-жинський // Держава і право: зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 48. - С. 156-152.
 19. Територіальна організація влади в Україні: навч.-метод. посіб.. Ч. 1. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - О., 2011. - 278 с.
 20. Цвік М. В. Загальна теорія держави і права: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко, І. В. Бенедик,  І. О. Биля-Сабадаш; НЮАУ ім. Я. Мудрого. - Х.: Право, 2010. - 583 с.
973
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).