Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Державний контроль органів виконавчої влади

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
23
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Організаційна структура системи державного контролю органів виконачної влади
 2. Особливості реалізації відомчого та надвідомчого контролю органів виконавчої влади
 3. Досвід контролю органів державної влади у зарубіжних країнах
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Серед гілок державної влади виконавча влада посідає особливе місце. Від стану здійснення виконавчої влади залежить рівень реалізації державою більшості своїх основних функцій та завдань. Державна влада не може бути реалізованою без виконавчої гілки влади, яка є об’єктивною необхідністю для будь-якого суспільства та держави. Саме від якості та ефективності функціонування виконавчої гілки влади залежить авторитет державної влади взагалі. Виконавча гілка влади покликана здійснювати верховне врядування в суспільстві, управління громадськими справами, виконання рішень законодавчої гілки й забезпечення дотримання законів, формувати й провадити загальну політику держави й окремих її підрозділів, управляти процесами забезпечення життєдіяльності суспільства.

Органи виконавчої влади зважаючи на свої певні своєрідні риси дуже часто намагаються порушити баланс гілок влади. Діяльність деяких посадовців спря-мована на вихід з-під контролю інших органів державної влади. Саме для обмежен-ня необгрунтованого посилення виконавчої гілки влади є вкрай необхідним забезпечити постійний внутрішній та спеціальний зовнішній контроль як з боку спеціально уповноважених органів, посадових осіб, так і з боку громадськості.

Виконавча влада відрізняється найбільшим динамізмом. Про це свідчить історія розвитку гілок влади в сучасному світі. Змін зазнають не лише її функції, форми й методи діяльності, зростає сфера нормотворчих повноважень тощо. Останніми роками в України та в багатьох закордонних країнах спостерігається тенденція певного посилення ролі виконавчої влади в житті суспільства. Не останню роль у посиленні ролі виконавчої влади відіграє той факт, що, зазвичай, можна прослідкувати співвідношення партійного складу парламенту та уряду, партійної належність голови уряду тощо.

Незважаючи на те, що виконавча влада існує у всіх державах світу, має солідну історію, теоретичне висвітлення проблем контролю даного інституту у вітчизняній науковій літературі є недостатньо повним.

У юридичній літературі питання становлення та розвитку державної виконавчої влади, а також контролю за діяльністю органів державної влади були висвітлені у працях таких науковців, як В.Б. Авер'янов і О.Ф. Андрійко [1], В.Д. Бакуменко [3], В. П. Писаренко [6], А.В. Толстоухов [8] та ін. Проте, незважаючи на велику кількість досліджень у цій сфері, серед науковців нема єдиних поглядів на основні концептуальні питання щодо правової природи виконавчої влади та її сутності як суб’єкту контролю.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового                         контролю в Україні» від 26.01.1993 № 2939-XII, редакція від 02.12.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-12
 2. Закон України «Про Рахункову палату» від 11.07.1996 № 315/96-ВР, редакція від 02.12.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/315/96-вр
 3. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 07.10.2010 № 2591-VI, редакція від 02.12.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2591-17
 4. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 № 3166-VI, редакція від 01.01.2013 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3166-17
 5. Про Положення про Державну фінансову інспекцію України: указ Президента України від 23 квіт. 2011 р. № 499/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. - 4 трав. - № 31. - Ст. 1325.
 6. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: указ Президента України від 9 груд. 2010 р. № 1085/2010 // Офіційний вісник Президента України. - 2010. - 9 груд. - № 32. - Ст. 1026.
 7. Адміністративне право України: академ. курс: підруч.: у 2 т. Т. 2. Особлива частина / В.Б. Авер'янов, О.Ф. Андрійко, Ю.П. Битяк, І.А. Грицяк, І.П. Голосніченко, В.В. Зуй, С.В. Ківалов, Є.Б. Кубко; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К.: Юрид. думка, 2009. - 600 с.
 8. Адміністративне право України: навч. посіб.: у 2 т. Т. 1. Загальне адміністративне право / В. В. Галунько, В. І. Олефір, М. П. та ін.; Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т. - Херсон, 2011. - 320 с.
 9. Державне управління: основи теорії, історія і практика: навч. посіб. / В.Д. Бакуменко, П.І. Надолішній, М.М. Іжа, Г.І. Арабаджи; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. - О., 2009. – 380 c.
 10. Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади : постанова Кабінету Міністрів України від 28 верес. 2011 р. № 1001 // Офіційний вісник України. - 2011. - 7 жовт. - № 75. - Ст. 2799.
 11. Крупник А. С. Зарубіжний досвід громадського контролю: уроки для України / А. С. Крупник // Ефективність державного управління: Зб. наук. праць ЛРІДУ. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007. – Вип. 14. – С. 146-154.
 12. Писаренко В. П. Державний контроль у системі органів виконавчої влади зарубіжних країн / В. П. Писаренко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2005. – Вип. 3 (21). – С. 91-96.
 13. Присяжнюк А. Й. Виконавча влада як об’єкт державного контролю / А. Й. Присяжнюк // Форум права. – 2011. – № 4. – С. 594-599.
 14. Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток / за заг. ред. А.В. Толстоухова, Н.Р. Нижник, Н.Т. Гончарук. – Д.: Монолит, 2010. – 400 с.
 15. Шестак В. С. Державний контроль в сучасній Україні (теоретико-правові питання) : монографія/ В. С. Шестак. – Харків: Консум, 2002. – 195 с.
5540
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).