Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Державний контроль щодо органів виконавчої влади з боку інших гілок влади

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
24
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Система органів державного контролю виконавчої влади та її законодавче забезпечення
 2. Парламентський контроль як вища форма державного контролю діяльності органів виконавчої влади
 3. Контроль діяльності органів виконавчої влади з боку органів місцевого самоврядування
 4. Зміст судового контролю за забезпеченням законності діяльності органів виконавчої влади
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Взаємодія інститутів державної влади забезпечує нормальне функціонування державного механізму в цілому, оскільки не дає можливості жодній з гілок влади узурпувати владні повноваження інших. Саме з цією метою засновники ідеї розподілу влад створили систему стримувань та противаг. Для забезпечення дійсної незалежності однієї гілки влади від іншої потрібно, щоб кожна з них мала реальну можливість впливати на іншу. З допомогою розподілу влади правова держава організовується та діє правовими засобами. Разом з тим принцип розподілу влади є не стільки жорстким розподілом функцій та компетенцій, скільки механізмом їх тісної взаємодії для вирішення проблем державотворення.

Взаємодія інститутів державної влади як принцип Конституційного ладу України є досить актуальною проблемою в наш час, оскільки наша держава лише починає розвивати такий інститут як інститут розподілу і взаємодії гілок державної влади, а отже і потребує якомога кращого вирішення нагальної проблеми.

Корінна зміна основ політичного та економічного життя України, здобуття нею державної незалежності, демократичні перетворення, формування громадянського суспільства і побудова правової держави, однією з головних ознак якої є поділ державної влади на законодавчу, виконавчу та судову, обумовили необхідність теоретичного переосмислення уявлень про державу і право, про конституційне закріплення основ конституційного ладу, про владу взагалі та про державну владу зокрема, про поділ державної влади та про відносини різних її гілок між собою.

Фундаментальною правовою базою цих процесів стали прийняті Верховною Радою України основоположні політико-правові документи: Декларація про державний суверенітет України (16 липня 1990 p.), Концепція нової Конституції України (19 червня 1991 р.), Акт проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.), Конституція України (28 червня 1996 р.).

Стан дослідження проблеми. В українській конституційно-правовій науці суттєва увага приділяється проблемам організації і функціонування органів державної влади, взаємодії владних структур. Разом з тим стан цих розробок свідчить про те, що існує гостра необхідність у нових поглиблених дослідженнях зазначеної проблеми. Такого дослідження вимагає статус інститутів законодавчої, виконавчої і судової влади, їх місце в державно-правовому механізмі з точки зору теорії поділу влади, роль інститутів президентства, конституційної юстиції, інших державних органів у вирішенні проблеми державотворення, механізм їх відносин між собою. 

Необхідними умовами забезпечення нормального функціонування державних структур у режимі консенсусу є чітке правове регулювання цих відносин, створення єдиного внутрішньо узгодженого, стабільного законодавства, яке повинно базуватися на нормах Конституції України. Потребує вдосконалення конституційно-правовий механізм взаємовідносин різних гілок державної влади, який не лише забезпечуватиме реальний розподіл функцій та компетенції різних інститутів державної влади, а й сприятиме встановленню тісної взаємодії між ними.

Водночас сьогодні відсутня теорія взаємовідносин різних інститутів державної влади як самостійного інституту конституційного права, що існував би поряд з конституційно-правовим інститутом поділу державної влади в Україні. Немає спеціальних комплексних досліджень з цієї проблеми. До цього часу в основному розглядався державно-правовий статус кожної з гілок влади окремо. Це, насамперед, стосується аналізу правової природи і місця в державному механізмі органів законодавчої, виконавчої гілок державної влади та президента, що досліджують у своїх наукових працях українські вчені В. М. Бевзенко і О. О. Коцюруба [6], О. Ф. Андрійко [7], В. М. Гаращук [10], О.А. Сергейчук [12], В. Я. Малиновський [16], В. В. Тимошин [21] та інші відомі правознавці. Однак в їх наукових розробках висвітлюється правовий статус окремих державних органів і не достатньо аналізується стан та механізми їх взаємовідносин. Останнім часом у юридичній літературі детально досліджується правова природа Верховної Ради України як єдиного органу законодавчої влади, інститут президентства, їх роль і місце в системі державної влади. Разом з тим майже повністю поза увагою залишаються органи виконавчої влади, Конституційний Суд, Рахункова палата, інші державно-правові інституції, що відіграють істотну роль у забезпеченні оптимальних взаємовідносин та тісної взаємодії законодавчої і виконавчої гілок державної влади. В зв’язку з цим в українській науці виникає об’єктивна необхідність вивчення цих інституцій, дослідження їх місця і ролі в системі органів державної влади з метою розробки механізму оптимального співвідношення та взаємодії всіх владних структур.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України вiд 28.06.1996  № 254к/96-ВР, остання редакцiя вiд 20.10.2011 р.: [Електронний ресурс], режим доступу: http://zako№1.rada. gov.ua/cgi-bi№/laws/mai№.cgi?№reg=254%EA%2F96-%E2%F0 
 2. Закон України «Про державну службу» вiд 16.12.1993  № 3723-XII, остання редакцiя вiд 01.10.2011: [Електронний ресурс]. - режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3723-12
 3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» вiд 21.05.1997  № 280/97-ВР, остання редакцiя вiд 01.01.2012: [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0
 4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади» від 9 берез. 1999 р. № 339: [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=140/2006 
 5. Постанова Кабінету Міністрів України “Про стан виконавської дисципліни в органах виконавчої влади та заходи щодо її зміцнення” від 13 травня 2004 р. № 630: [Електронний ресурс]. - режим доступу: http://search.ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/link1/U1212_00.html
 6. Адміністративна юстиція (в контексті діяльності органів внутрішніх справ): питання теорії та практики / В. М. Бевзенко, О. О. Коцюруба, Р. С. Мельник, О. В. Мицик, Р. С. Мктрчян, Л. Б. Сало; Ред.: Р. Б Тополевський. - Л.: Добрий друк, 2010. - 176 с.
 7. Андрійко О. Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади: монографія / О. Ф. Андрійко. - К. : Наукова думка, 2004. - 300 с.
 8. Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 11 листоп. 2010 р., Полтава. Ч. 2 / Ред.: В. О Онищенко; Голов. упр. держ. служби України, Упр. держ. служби Голов. упр. держ. служби України в Полтав. обл., Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю.Кондратюка, Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - Полтава, 2010. - 230 с.
 9. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади: навч. посіб. / М.І. Ославський. - К.: Знання, 2009. - 216 с.
 10. Гаращук В. М. Контроль та нагляд у державному управлінні: навч. посіб. / В. М. Гаращук. - X. : Фоліо, 2002. - 176 с.
 11. Державне та муніципальне управління / Ред.: В.К. Присяжнюк; В.Д. Бакуменко. - К., 2008. - 319 с.
 12. Зовнішній державний контроль щодо органів виконавчої влади як елемент правового забезпечення режиму законності / О.А. Сергейчук // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 40. - С. 252-259.
 13. Інститути контрольної влади в сучасній Україні / В. В. Тароєва; Одес. нац. юрид. акад. - Одеса, 2010. - 21 с.
 14. Контрольні функції парламенту: Український та зарубіжний досвід. - Частина 1 / за ред.: Ковриженко Д.С. - К., 2006. - 82 с.
 15. Макаренко Т. В. Суб’єкти, які здійснюють державний контроль за діяльністю установ виконання покарань / Т. В. Макаренко // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 610–616.
 16. Малиновський В. Я. Державне управління / Малиновський В. Я. - К.: Атіка, 2009. - 608 с.
 17. Маматова Т. Управління на основі якості в органах державного контролю: методологічні аспекти / Тетяна Маматова // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. - Вип. 1 (15). - Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2004. - С. 97-110.
 18. Розвиток державного управління та державної служби в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 22 лют. 2011 р., Харків / Ред.: В. С Пономаренко. - Х., 2011. - 235 с.
 19. Сушинський О. Інститут відповідальності у здійсненні контрольної влади / О. Сушинський // Вісник УАДУ. - 2002. - № 3. - С. 44.
 20. Територіальна організація влади в Україні: навч. посіб. / О.Д. Лазор, О.Я. Лазор, А.О. Чемерис; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К.: Дакор, 2007. - 576 с.
 21. Тимошин В. В. Проблеми систематизації принципів державного контролю: Державно-правовий аспект аналізу // Наукові праці МАУП, 2011, вип. 2(29), с. 59-63.
4704
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).