Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Деякі аспекти формування здорового способу життя студентської молоді

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Деякі аспекти формування здорового способу життя студентської молоді
 
Юр’єва Л., Сава М.
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка
 
Анотація. Юр’єва Л., Сава М. Деякі аспекти формування здорового способу життя студентської молоді. Розглядаються деякі аспекти формування здорового способу життя студентської молоді, причини виникнення негативних звичок та шляхи їх усунення. Увага приділяється оздоровчому впливу води як одному із ефективних засобів загартування та відновлення працездатності людини. У статті подана оцінка стану здоров’я населення, визначені технології формування здорового способу життя.
Ключові слова: загартування, оздоровче плавання, здоровий спосіб життя, негативні звички, здоров’я дитини та студентської молоді.
Аннотация. Юриева Л., Сава Н. Некоторые аспекты формирования здорового образа жизни студенческой молодежи. Рассматриваются некоторые аспекты формирования здорового образа жизни студенческой молодежи, причины возникновения негативных привычек, и пути их устранения. Внимание уделяется оздоровительному влиянию воды как одному из эффективных средств закаливания и возобновление работоспособности человека. В статье поданная оценка состояния здоровья населения, определенные технологии формирования здорового образа жизни.
Ключевые слова: закаливание, оздоровительное плавание, здоровый образ жизни, негативные привычки, здоровье ребенка и студенческой молодежи.
Abstract. Yurieva L., Sava N. In this article consider some aspects of forming health way of students’ life, reasons of rise of negative habits and ways of their removing. The grant attention of water as a qne of effect means of tempering and restoring of man’s work ability. In the article valuing of people’s health was given, technologies of forming health way of life wer determined.
Key words: tempering, healthier swimming, healthy way of life, negative habits, health of a child and students.
Постановка проблеми. Сьогодні в Україні серед важливих завдань активізується проблема бережливого ставлення до власного здоров’я, як найвищої суспільної цінності. Сприяння профілактиці найбільш розповсюджених захворювань та викоріненню залежності від негативних факторів впливу у системі освіти, передбачає запровадження окремих підходів та шляхів стимулювання здорового способу життя студентської молоді. Зміцнення та збереження здоров’я є пріоритетним напрямком основних законодавчих актів та нормативно-правових документів з фізичної культури.
Актуальність проблеми. Зростання в державі кількості осіб, що вживають наркотичні та інші психоактивні засоби. Це зумовлено катастрофічним станом здоров’я дітей та молоді: погіршилися показники фізичного розвитку, зросла захворюваність. Серед факторів впливу на організм людини основним є наслідок аварії на ЧАЕС, який спричинив низку захворювань серед різних верств населення.
Про підвищення ролі фізичної культури і спорту у формуванні здорового способу життя зазначено у багатьох нормативно-правових та законодавчих документах. Зокрема, у концепції національної системи фізичного виховання, у цільовій комплексній програмі „Фізичне виховання – здоров’я нації”, у Законі України „Про фізичну культуру і спорт” та ін. йдеться про те, що фізична культура і спорт, які є однією із основних частин загальної культури людства, обумовлюють поведінку студентів у навчанні, майбутній професійній діяльності та побуті. Це сприяє вирішенню соціально-економічних, виховних, патріотичних і оздоровчих завдань.
Важливим завданням реформи освіти в Україні є забезпечення умов формування особистості, яка дотримується здорового способу життя, оскільки здоров’я людини – основа її повноцінного розвитку та здатності розв’язання соціальних та економічних проблем державотворення.
Здоровий спосіб життя тісно переплітається із фізичним вихованням, про що і йдеться в національній доктрині розвитку освіти. Реалізація цієї доктрини дасть можливість підвищити якість життя населення України шляхом оздоровлення нації, виховання молоді та формування здорового способу життя.
Мета та завдання нашого дослідження:
визначити основні аспекти здорового способу життя та необхідність його усвідомлення;
з’ясувати роль фізичних вправ, різних видів загартування у формуванні здорового способу життя;
відзначити найбільш ефективні шляхи зміцнення та збереження стану здоров’я студентської молоді.
Реалізація цих завдань потребує перебудови свідомості людини, а відповідно мобілізації її життєвих ресурсів усвідомлення необхідності дотримання здорового способу життя та вироблення особистісної позиції щодо зміцнення стану здоров’я людини впродовж усього життя.
На протязі багатьох років на кафедрі теорії та методики фізичного виховання Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка проводяться наукові дослідження актуальних проблем формування здорового способу життя дітей та студентської молоді, розробляються ефективні шляхи їх вирішення.
Насамперед, нами було проведено анкетування студентів (41-Ф, 42-Ф,
43-Ф) з метою виявлення кількості тих, які мають негативні звички та визначення причин їх виникнення. Результати дослідження занесені до таблиці.
 
Таблиця 1
Результати анкетування студентів
п/пПерелік питаньК-сть респондентів
(n=90) % 
1.
 
Ви палите? Так5562
Ні 3538
 
2.
Чи вживаєте Ви алко-голь? Так3033
Ні 2529
Рідко (згідно події) 3538
3. Чи вживаєте Ви нар-котичні засоби? Так44, 5
Ні8493
Інколи 22, 5
4. Чи займаєтесь Ви фі-зичною культурою та спортом? Регулярно2529
Інколи (за бажанням) 4550
Не займаюся взагалі2021
5.
Які шляхи удоскона-лення здорового спо-собу життя Ви пропо-нуєте? Систематичні заняття фіз-культурно-оздоровчою ро-ботою
910
Щоденна ранкова гімнас-тика712
Заняття у гуртках, секціях, клубах4448
Участь у спортивних захо-дах та ін. міроприємствах3030
 
Результати анкетування (табл. №1.) дають змогу стверджувати, що більшість студентів палять, вживають алкоголь та
Фото Капча