Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Діагностика творчих здібностей дітей дошкільного віку

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Проблема творчості і творчих здібностей у сучасній педагогіці і психології
1.1. Поняття творчості і творчих здібностей, їх компоненти
1.2. Розвиток творчих здібностей у дошкільному віці
2. Дослідження рівня розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку
2.1. Організація дослідження, вибір методик
2.2. Аналіз результатів дослідження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Творчі здібності - далеко не новий предмет дослідження. Проблема людських здібностей викликала величезний інтерес людей за всіх часів, однак у минулому в суспільства не виникало особливої потреби в оволодінні знаннями про творчість людей. Таланти з'являлися ніби самі собою, стихійно створювали шедеври літератури і мистецтва, робили наукові відкриття, винаходили, задовольняючи тим самим потреби людської культури.

У наш час ситуація докорінно змінилася, життя в епоху науково-технічного прогресу стає все різноманітнішим і складнішим, і потребує від людини не шаблонних, звичних дій, а рухливості, гнучкості мислення, швидкої орієнтації й адаптації до нових умов, творчого підходу до вирішення великих і малих проблем. Якщо врахувати той факт, що частка розумової праці майже у всіх професіях постійно зростає, а все більша частина виконавської діяльності перекладається на апаратно-машинне обладнання, то стає очевидним, що творчі здібності людини слід визнати найістотнішою частиною її інтелекту, а завдання їх розвитку - одним з найважливіших завдань у вихованні сучасної людини. Адже всі культурні цінності, накопичені людством - результат творчої діяльності людей. І те, наскільки просунеться вперед людське суспільство в майбутньому, буде визначатися творчим потенціалом підростаючого покоління. 

Проблема розвитку творчих здібностей особи є однією з центральних в педагогіці, оскільки прогрес суспільства – це шлях постійної творчості, долання стереотипів і вироблення нових, нестандартних, часто несподіваних ідей, оригінальних підходів і шляхів до їх втілення. Одним з головних педагогічних завдань при цьому є виховання людини, здатної акумулювати і творчо переосмислювати набутий досвід, досягнення людства в науці, культурі, мистецтві, розвивати технології. Це завдання відображене в Національній доктрині розвитку освіти в України, в якій підкреслюється необхідність застосовувати нові педагогічні технології особистісно зорієнтованого виховання для формування творчих здібностей учнів.

Стан дослідження проблеми. Практично будь-яке педагогічне дослідження певною мірою торкається розвитку творчих здібностей і виховання творчої особистості, оскільки педагогічний процес є творчим за своєю сутністю, включаючи творчість дитини, вихователя, батьків, організаторів дозвілля. Значна кількість наукових праць вітчизняних і зарубіжних авторів присвячена дослідженню творчого процесу (В.Андрєєв, Т.Громов, В.Моляко, В.Николко та ін.), загальних проблем розвитку творчих здібностей та вихованню творчої особистості в різних видах діяльності (Д.Богоявленська, Г.Костюк, Б.Теплов, С.Рубінштейн, К.Платонов та ін.). 

Об'єкт дослідження – діти середнього і старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження - педагогічний процес, а саме процес розвитку творчих здібностей у дошкільному віці.

Мета дослідження - вивчення проблеми розвитку креативних здібностей дошкільників, а саме тих аспектів, знання яких необхідно для практичної діяльності в цьому напрямку вихователів дитячих садків і батьків.

У ході роботи ми ставили перед собою наступні завдання: 

1) окреслити поняття творчості і творчих здібностей, їх компоненти;

2) проаналізувати розвиток творчих здібностей у дошкільному віці;

3) дослідити рівня розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку і надати рекомендації щодо його покращення.

Методи дослідження. У даній курсовій роботі ми застосовували наступні методи науково-педагогічного дослідження: вивчення, аналіз і узагальнення літературних джерел по даній темі, діагностика творчих здібностей дітей, вивчення і узагальнення педагогічного досвіду з розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів (теоретичного і експериментального), висновків, списку використаних джерел (34 найменування) і додатків. Загальний обсяг роботи склав 35 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Аникеева Н.П. Воспитание игрой: книга для учителя. - М.: Просвещение, 1987. - 334 с.
 2. Аркин Е.А. Дошкольный возраст. - М.: Учпедгиз, 1988. - 336 с.
 3. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання - 1999.- № 1. - С. 6-38.
 4. Березина В.Г., Викентьев И.Л., Модестов С.Ю. Детство творческой личности. - СПб.: издательство Буковского, 1994. - 60 с.
 5. Богат В., Нюкалов В. Развивать творческое мышление (ТРИЗ в детском саду). - Дошкольное воспитание. -1994. - №1. - С. 17-19.
 6. Венгер Н.Ю. Путь к развитию творчества. - Дошкольное воспитание. -1982. - №11. - С. 32-38.
 7. Воронова В. Я. Творческие игры старших дошкольников. - М.: Образование, 1981. - 139 с.
 8. Воспитание и обучение детей пятилетнего возраста / под ред. Холмовской В.В. - М.: Просвещение, 1986. - 190 с.
 9. Выготский Л.Н. Воображение и творчество в дошкольном возрасте. - СПб.: Союз, - 1997. - 92 с.
 10. Давыдов В.В. Генезис и развитие личности в детском возрасте // Вопросы психологии. - 1992. - №1. - С. 22-33.
 11. Дьяченко О.М., Лаврентьева Т.В. Психическое развитие дошкольников. - М., 1984. - 125 с.
 12. Ендовицкая Т. О развитии творческих способностей // Дошкольное воспита¬ние. - 1997. - №12. - С. 73-75.
 13. Ефремов В.И. Творческое воспитание и образование детей на базе ТРИЗ. - Пенза: Уникон-ТРИЗ. - 144 с.
 14. Заика Е.В. Комплекс игр для развития воображения. - Вопросы психологии // 1993. - №2. - С. 54-58.
 15. Індивідуальний підхід до особистості дитини дошкільного та молодшого шкільного віку в навчально-виховному процесі / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Прут, 1998. - 252 с.
 16. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні / Наук. ред. О.Л. Кононко. - К.: Ред. журн. “Дошкіль¬не виховання”, 2003. - С. 177-182.
 17. Кричковська Т. Д. Психологія дітей дошкільного віку: Навч.-метод. посіб. / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин: НДПУ ім.М.Гоголя, 2001. - 62 с.
 18. Крутій К.Л. Концепція та методичні засади програми „Дитина в дошкільні роки” - Запоріжжя: ЛІПС ЛТД, 2003. - вид. 2-е, перероб. - 400 с.
 19. Крылов Е. Школа творческой личности // Дошкольное воспитание. - 1992 № 7-8. - С. 11-20.
 20. Кудрявцев В., Синельников В. Ребёнок-дошкольник: новый подход к диаг-ностике творческих способностей. -1995. - № 9. - С. 52-59.
 21. Левин В.А. Воспитание творчества. - Томск: Пеленг, 1993. - 56 с.
 22. Логинова В. И. и др. Дошкольная педагогика. - М.: Педагогика, 1988. - 218 с.
 23. Лук А.Н. Психология творчества. - М.: Наука, 1978. - 125 с.
 24. Макаренко А. С. Методика организации воспитательного процесса. - М., 1988. - 344 с.
 25. Никитин Б. Развивающие игры. - М.: 3нание, 1994. - 220 с.
 26. Новикова Л. И. Педагогика детского коллектива. - М.: Педагогика, 1978. - 115 с.
 27. Основы дошкольной педагогики / под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М.: Педагогика, 1980. - 384 с.
 28. Паскаль А. Методическое пособие для преподавателей начальной школы и воспитателей детских садов по курсу «Развитие творчества». - М.: Знание, 1999. - 298 с.
 29. Полуянов Д. Воображение и способности. - М.: Знание, 1985. - 150 с.
 30. Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки: Навчальний посібник. - К.: Абрис, 1998. - 234 с. 
 31. Прохорова Л. Развиваем творческую активность дошкольников // Дошкольное воспитание. - 1996. - №5. - С. 21-27.
 32. Уронтаева Г. Дошкольное воспитание. Дидактическая игра как средство развития произвольной образной памяти у старших дошкольников. - М.: Веста, 2002. - 234 с.
 33. Усова А.П. Обучение в детском саду / под ред. А.В. Запорожца. - М.: Просвещение, 1981. - 628 с.
 34. Эльконин Д.Б. Детская психология: Развитие ребенка от рождения до семи лет. - М.: Педагогика, 1990. - 328 с.
4086
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).