Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Діяльнісний підхід до процесу формування активної громадянської позиції підлітків

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
6
Мова: 
Українська
Оцінка: 
УДК 371. 313
                                                                                                                                     Майя БАБКІНА
 
ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДЛІТКІВ
 
Анотація
У статті проаналізовано роль діяльнісного підходу у процесі формування активної громадянської позиції підлітків. Розглянуто проектну діяльність підлітків як одну з ефективних форм громадянського виховання у позакласній роботі. Ключові слова: діяльнисний підхід, громадянська позиція, проектна діяльність.
 
Аннотация
В статье проанализирована роль деятельного подхода в процессе формирования активной гражданской позиции подростков. Рассмотрена проектная деятельность подростков как одна из форм гражданского воспитания. К-лючевые слова: деятельный подход, гражданская позиция, проектная деятельность.
 
Annotation
The role of the active approach of forming active civic position of teenagers is analized in the article. Projective activity as one of the form of civic education in considered. Key words: active approach, civic position, projective activity.
 
Актуальність і важливість формування активної громадянської позиції молодої особистості в умовах розвитку української державності полягає в осмисленні наукових і прикладних засад громадянського виховання, визначенні його суті, цілей і завдань, обґрунтуванні ефективних принципів, засобів, методів формування у молодого покоління громадянських якостей.
Актуальні проблеми громадянського виховання дітей та молоді, наукові підходи до виховання суспільно-активної особистості в сучасних умовах висвітлені у дослідженнях М. Боришевського, Н. Дерев'янко, Л. Крицької, О. Помету н, В. Поплужного, С. Рябова, О. Сухомлинської, І. Тараненко, К. Чорної та ін.
Подальший розвиток демократичного суспільства вимагає нового підходу до виховання сучасного громадянина, формування його активної громадянської позиції, виховання у нього почуття власної гідності, моральних ідеалів внутрішньої свободи.
Досліджуючи процес формування активної громадянської позиції ми ставили за мету розглянути роль діяльнісного підходу у цьому процесі. На підставі аналізу психолого-педагогічної літератури та результатів власного дослідження ми визначили сутність поняття «громадянська позиція». Це система ціннісних і соціальних орієнтацій, настановлень та ставлень особистості, які характеризують її як громадянина країни та суспільства; стійкий компонент внутрішньої структури особистості, що визначає спрямованість її діяльності та реалізацію особистісних цінностей, власних прав і свобод.
Ефективність формування громадянських якостей та становлення громадянської позиції підлітків значною мірою визначається реалізацією у виховному процесі діяльнісного підходу [2]. Діяльнісний підхід передбачає активне залучення учнівської молоді до реальних дій, вкладаючи свої почуття, енергію, знання, навики, сприяє реалізації в процесі діяльності громадянських цінностей. Окрім того, цей підхід дозволяє засвоювати різні правила, норми, звичаї, що сформувались у процесі суспільного розвитку і повинні бути засвоєні в ході прилучення особистості до культури суспільства.
Молоде покоління повинно не тільки розуміти суспільні завдання, але й бачити шляхи їх вирішення, усвідомлюючи свою роль у цьому процесі, брати в ньому активну участь, реалізовуючи свої права і свободи, й таким чином утверджувати свою свідому громадянську позицію.
Запровадження діяльнісного підходу у навчально-виховний процес загальноосвітніх закладів передбачає організацію досліджень учнівською молоддю різних аспектів життєдіяльності суспільства, участь у громадській діяльності, взаємодію з соціальними інституціями.
У процесі активної громадянської діяльності в учнівської молоді виробляються практичні вміння та навички: критичне мислення; вирішення проблеми; перспективне бачення; співробітництво; комунікативність; толерантність; громадянська активність [5, с 8].
Активна участь у громадській діяльності, яка будується у процесі спілкування та взаємодії, формує гуманістичну спрямованість особистості підлітка, моделює практику взаємного виховного впливу.
Ефективність формування громадянської позиції підлітків значним чином залежить від педагогічних технологій. У сучасній виховній системі активно використовується та розробляється чимала кількість педагогічних засобів, методів та форм. Пріоритетна роль тут належить активним методам, що базуються на взаємодії учасників навчально-виховного процесу, сприяють формуванню критичного мислення, творчості, ініціативи, світоглядних орієнтацій, власних переконань, які є основою громадянського самовизначення та вибору громадянської позиції.
Анкетне опитування вчителів, яке проводилося у процесі нашого дослідження, свідчить про використання різноманітних форм та методів виховної роботи у процесі громадянського виховання підлітків. На запитання «Які форми виховної роботи, на Вашу думку, є ефективними у процесі громадянського виховання учнів?» вчителі-респонденти відповіли наступним чином: вчитель обирає питання для обговорення (70%) ; вчитель організовує дискусії із суперечливих питань (74%) ; учні беруть участь у рольових іграх і симуляціях (88%) ; вчитель читає лекцію, а учні роблять нотатки (6%) ; учні беруть участь у діяльності громади (76%) ; учні працюють над проектами та готують презентації проектів (94%). Отже, ми можемо зробити висновок, що у процесі громадянського виховання підлітків переважає проектна технологія.
Ця технологія спрямована на вирішення таких психолого-педагогічних та організаційно-педагогічних завдань: розвиток пізнавальних інтересів, інтелектуальних і творчих здібностей учнів; інтеграції освітнього середовища школи, сім'ї і громадськості; соціалізації учнів; створення атмосфери співпраці; формування у школярів активної життєвої позиції [4, с. 5].
Проектна діяльність сприяє навчанню демократичному громадянству через залучення учнів до активної суспільної діяльності, де вони отримують досвід прийняття рішень щодо проблем громади. Така діяльність спрямована на розвиток особистості підлітка, на його здатність до самовизначення та самовдосконалення, на формування у нього громадянських якостей та компетентностей.
Досліджуючи проблеми громади, підлітки обговорюють фундаментальні громадянські цінності демократичної взаємозалежності та взаємодії. Вони вчаться розуміти складність і взаємозалежність соціальних проблем, толерантному ставленню до поглядів і позицій інших людей, що є передумовою взаєморозуміння та співпраці як на державному, так і на міжнародному рівнях.
Аналізуючи показники громадянської діяльності підлітків у позакласній роботі шляхом залучення їх до проектної діяльності нами було встановлено, що загальна кількість учнів із високим рівнем громадянської активності у експериментальних групах зросла від 13, 5% до 34, 0%, тобто на 20, 5%, у контрольних групах динаміка росту значно нижча від 12, 5% до 19, 0% (+ 6, 5%). Трохи нижча динаміка росту на середньому рівні громадянської активності підлітків у експериментальних групах: від 27, 5% до 41, 0%, тобто на 13, 5%, у контрольних групахзначно нижча – від 27, 5% до 31, 0% (+ 3, 5%). Кількість учнів із низьким рівнем громадянської активності у експериментальних групах у процесі проектної діяльності значно зменшилась (від 59% до 25%), ніжу контрольних групах (від 60% до 50%).
Зазначені показники зміни рівнів громадянської активності підлітків у процесі проектної діяльності, дозволяють зробити висновок, що активна громадянська діяльність є дієвим фактором впливу на іншу людину, має здатність встановлювати міжособистісні стосунки на основі взаєморозуміння та взаємоповаги. Через суспільні стосунки у процесі громадянської діяльності підліток формує свою самосвідомість, здатність до самоаналізу, самооцінки, самовизначення, що є основою становлення його активної громадянської позиції.
Треба наголосити, що для проектної діяльності характерною є партнерська технологія (технологія співробітництва), тобто спільна робота учня та учителя, яка ефективно впливає на обох партнерів [3, с. ЗЗ].
Потрібно наголосити на необхідності переходу до стосунків з учнями як із суб'єктами взаємодії, а не з об'єктами впливу. Як зазначає І. Бех, «виховання як взаємодія» є конструктивнішим за поняття «виховання як вплив» [1, с 274].
На підставі зазначеного вище можна стверджувати, що взаємодія вихованців і вихователів у спільній діяльності має нові виховні можливості, є умовою особистісного розвитку як дитини, так і дорослого, оскільки залучаючи вихователя до спільної діяльності, вихованець також здійснює вплив на внутрішній світ вихователя, на його погляди, позицію.
Отже, проектна діяльність передбачає не тільки активне залучення учня та учителя до громадянської діяльності, а й самовизначення вихованця і вихователя, яке детерміноване їх внутрішніми особливостями й ціннісними орієнтаціями.
Підсумовуючи зазначимо, що проектна діяльність передбачає інтеграцію та безпосереднє застосування набутих знань та вмінь, спрямована на набуття досвіду громадянської діяльності і соціальної взаємодії, що має важливе значення для формування активної громадянської позиції підлітків.
 
ЛІТЕРАТУРА:
  1. Бех І. Д. Виховання особистості: У 2 кн. – К: Либідь, 2003. – Кн. 2. – 342 с.
  2. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності: Проект / Наук, творч. колектив. О. Сухомлинська (наук, кер.) та ін. //Шлях освіти. – 2000. – № 3. – С 7-13.
  3. Кузь В. Підготовка вчителя до виховної роботи в освітніх закладах різного типу//Шлях освіти. – 2005. – № 1. – С. 29-33.
  4. Молодь діє. Навчально-методичний посібник з громадянської освіти / Авторський колектив: Вербицька П., Войтенко О. та ін. //Науково-методичний часопис з історичної та громадянської освіти «Доба». – 2007. – № 1-2. -64 с.
  5. Суспільна акція школярів України «Громадянин». Методичний посібник для вчителя-консультанта учнівського суспільного проекту у загально-освітн. навч. закл. /Заред. П. Кензьора, О. Воитенка. -Львів: НВФ «Українські технології', 2003. – 56 с

 

Фото Капча