Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Діяльність шкільних та публічно-шкільних бібліотек щодо реалізації обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
6
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Гавриш Ніна Павлівна
 
ДІЯЛЬНІСТЬ ШКІЛЬНИХ ТА ПУБЛІЧНО-ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕК ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ОБЛАСНОЇ ПРОГРАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ РІВНЕНЩИНИ НА 2008 – 2020 РОКИ
 
Поступальний розвиток української держави, зміцнення в ній засад громадянського суспільства, інтеграція України у світову та європейську спільноту неможливі без реформування освіти, оновлення системи національного виховання, головна мета і завдання якого – утвердження ідеалів гуманізму, свободи особистості, демократії, соціального і духовного прогресу, установки на пріоритет загальнолюдських і національних цінностей.
Кожен народ органічно продовжує себе через систему виховання у своїх дітях, генерує національний дух, ментальність, характер, психологію, родинно-побутову культуру, основа якої – збереження рідної мови, пізнання духовної спадщини батьків, дідів, прадідів, вивчення свого родоводу, життя за нормами народної моралі тощо.
В основу системи національного виховання покладено національну ідею як консолідуючий чинник розвитку суспільства і нації в цілому.
Однією з рис національної системи виховання повинно бути формування політичної культури, толерантності особистості, виховання відданості цінностям демократії, свободи у виборі власних світоглядних позицій, прагнення активно вникати в державотворчі процеси, громадське життя сільської чи міської громади, в якій живе дитина.
В умовах сьогодення важливим є виховання молодої людини в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих як до найвищої індивідуальної і суспільної цінності, формування культури здоров’я підлітка, здатності подолати шкідливі звички.
Одним із важливих напрямів національної системи виховання є формування гармонійних відносин дитини з природою, її екологічного світогляду, готовності до включення в активну природоохоронну діяльність.
Формування в учнівської молоді ціннісного ставлення до світу неможливе без виховання в неї ціннісного ставлення до мистецтва в цілому та народного мистецтва зокрема.
У системі національного виховання обов’язковим є його регіональний аспект. Його специфіка і особливості базуються на засвоєнні історичних, соціально-економічних, духовно-культурних, сімейно-родинних традицій населення Волинського Полісся.
Учнівська молодь повинна знати фольклор, звичаї, обряди, котрими уславлена рівненська земля, про життя і діяльність славетних діячів історії, науки і культури краю, котрі гідні наслідування прийдешніми поколіннями.
Важливою складовою процесу національного виховання є залучення молоді до відродження народних промислів і ремесел, якими традиційно багата Україна та Рівненщина: лозоплетіння, гончарства, ковальства, вишивання, ткацтва, писанкарства, виготовлення виробів із природного матеріалу, іконовишивання, оволодіння ними і на цій основі вироблення умінь передати такий досвід наступним поколінням.
Зазначені складові національного виховання орієнтують педагогічних працівників області на виховання свідомого громадянина, патріота, людини, гідної свого народу та Батьківщини.
Серед видів діяльності, якими керуватиметься класний керівник, передбачено зустрічі з працівниками правоохоронних органів, юристами, лікарями, психологами, представниками державних та громадських установ, що свідчить про розширення кола учасників виховного процесу, які братимуть участь у впровадженні у педагогічну практику рішень, які позитивно впливатимуть на підвищення якості виховання.
Мета та основні завдання Програми.
Найважливішими завданнями українського суспільства було і є виховання покоління гуманістів і патріотів, для яких найвищим ідеалом є єдність особистих та національно-державних інтересів.
Виховання починається в родині за визначальної ролі батьків, продовжується упродовж усього дорослого життя і ґрунтується на засадах народної та академічної педагогіки, за активної ролі та впливу державних і громадських інституцій.
Метою Програмиє створення відповідного виховного простору в області, який забезпечує інтенсифікацію, ефективність і результативність виховної діяльності, функціонування шкільних та класних виховних систем, підвищення суспільного статусу виховання в освітніх закладах, модернізацію змісту виховання, його форм та методів, виховних технологій на основі впровадження новітніх досягнень вітчизняної психолого-педагогічної науки і практики, гармонізацію сімейного і суспільного виховання.
Основними завданнями Програми є:
‒підвищення статусу виховання в системі освіти області;
‒забезпечення розвитку виховних функцій навчальних закладів; розширення складу суб’єктів виховної діяльності, посилення координації їх виховних зусиль;
‒ефективне використання національних традицій, історії та культури, традицій і звичаїв етносу рідного краю, новітніх досягнень психолого-педагогічної науки і практики;
‒орієнтація шкільних і класних виховних систем загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів на пріоритет фізичного, психічного і морально-духовного розвитку особистості; розвиток виховних систем, створення авторських виховних систем;
‒посилення ролі родини у вихованні дітей; орієнтація батьків на зміну традиційної функціональної стратегії у вихованні, обумовленої новими соціальними умовами; ефективна співпраця родини зі школою;
‒відродження на нових теоретико-практичних засадах системи позакласного і позашкільного виховання дітей та учнівської молоді;
‒сприяння розвитку дитячих і молодіжних громадських організацій та об’єднань як простору самореалізації особистості, становлення її соціальної активності; ефективність співпраці шкільних дитячих громадських організацій і об’єднань із районними і обласними осередками дитячих і молодіжних громадських організацій;
‒сприяння подальшій демократизації управління процесом виховання; зростання ролі учнівського самоврядування в демократизації життєдіяльності учнівських колективів, її соціальній адаптації;
‒координація державних, регіональних і шкільних програм національного виховання учнівської молоді;
‒зростання рівня професіоналізму і компетентності педагогічних працівників в організації життєдіяльності учнівських колективів.
Очікувані результати виконання Програми.
Виконання Програми дасть можливість створити в області виховний простір, який:
‒формуватиме ціннісні ставлення особистості до держави, суспільства, себе, людей, природи, праці та мистецтва, історичних, культурних і духовних надбань населення рідного краю та забезпечуватиме гармонійний розвиток особистості, її громадянську та соціальну активність;
‒сприятиме створенню, розвитку і забезпеченню ефективного функціонування виховних систем шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, ґрунтованих на академічній, народній та козацькій педагогіці, людинознавчих і народознавчих підходах, врахуванні етнічних особливостей регіонів Рівненщини;
‒сприятиме активному включенню у виховний процес територіальних громад області, соціальних інститутів, причетних до виховання учнівської молоді, координації співпраці з ними як засобу підвищення ефективності і результативності виховання;
‒сприятиме становленню, створенню і розвитку дитячих і молодіжних громадських організацій та об’єднань як осередків формування громадянської і соціальної активності особистості;
‒підвищить рівень професійної компетентності і майстерності педагогічних працівників, популяризації перспективного педагогічного досвіду роботи з проблем виховання і організації життєдіяльності учнівських колективів.
Орієнтовний алгоритм діяльності шкільного бібліотекаря з інформаційного забезпечення реалізації програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини.
Орієнтовний алгоритм діяльності бібліотекарів з інформаційного забезпечення реалізації Програми може включати наступні заходи:
‒сформувати банк даних «Програма національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки»;
‒створити картотеки за основними розділами змісту Програми, а саме:
«Формування ціннісного ставлення особистості до держави і суспільства»,
«Формування ціннісного ставлення особистості до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю»,
«Формування ціннісного ставлення особистості до сім’ї, родини, людей»,
«Формування ціннісного ставлення особистості до себе»,
«Формування ціннісного ставлення особистості до природи»,
«Формування ціннісного ставлення особистості до праці»,
«Формування ціннісного ставлення особистості до мистецтва»;
‒організувати книжкові виставки: «Ціннісні орієнтації особистості», «Реалізуємо Обласну програму національного виховання учнівської молоді»;
‒підготувати рекомендаційні списки літератури на допомогу класним керівникам в реалізації Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини (за розділами змісту виховання Програми) ;
‒сформувати картотеки виховних технологій за розділами змісту виховання Програми національного виховання учнівської молоді;
‒здійснювати систематичне інформування педагогічного колективу про нові надходження до бібліотеки, які можуть бути використані в практичній діяльності педагогів-виховників із реалізації Програми та ін.
 
 
 
 
Фото Капча