Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Діяльність служби у справах неповнолітніх у Рівненській області

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ І. ДІЯЛЬНІСТЬ СЛУЖБ У СПРАВАХ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ
1.1 Законодавче регулювання діяльності служб у справах неповнолітніх
1.2 Завдання, права та обов’язки служб у справах неповнолітніх
РОЗДІЛ ІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ СЛУЖБИ У СПРАВАХ НЕПОВНОЛІТНІХ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Актуальність теми дослідження. Для нашої молодої держави актуальною проблемою є загрозливі тенденції криміналізації середовища неповнолітніх, загроза поширення ВІЛ\СНІДу та наркоманії, жорстокого поводження з дітьми тощо. Оздоровлення суспільних відносин пов'язане з науковим управлінням суспільством, системно-структурним аналізом проблем сьогодення. Майбутнє нації – діти, підлітки, молодь повинні стати об'єктом ціленаправленої і виваженої державної політики. Демократизація суспільства передбачає створення умов для здійснення ефективної його саморегуляції.
Негативна динаміка стану справ неповнолітніх в Україні пов'язана, в першу чергу, з жалюгідним станом нашого суспільства і є проекцією всіх його вад і хвороб. Якщо суспільство створює можливості для ефективної життєдіяльності – це суспільство володіє симптомами нормального здоров'я. Коли ж суспільство не створює особистості умов для досягнення своїх цілей, позбавляє можливості задовольнити свої устремління, насущні та престижні потреби соціально адаптованими способами, не забезпечує особистості можливості самореалізації на соціальній основі – виникає явище аномії, тобто вихід особистості з-під соціального контролю. Таким чином, основною передумовою здорового суспільства є його соціально-економічна інтегрованість, об'єднання єдиними соціальними цінностями, нормами, залучення конкретних індивідів в єдині соціальні програми, керівництво суспільством на загальноприйнятній політичній основі, соціально-психологічна інтеграція, згуртованість великих і малих груп на основі фундаментальних соціальних цінностей. Сучасний стан українського соціуму характеризується поняттям соціального стресу, причому цей стрес багатоаспектний: стрес життя, пов'язаний з неможливістю досягти бажаних цілей, стрес дегуманізації середовища, стрес стрімкого зниження життєвого рівня, стрес побутової невлаштованості, безробіття, стрес нестабільності суспільства тощо.
Для неповнолітніх особливо важливу роль відіграє найближча соціальна (референтна) група, оскільки реакція оточення є стимулом поведінки підлітка. Спільна злочинна діяльність підлітків виявляє на співучасників значно більший негативний вплив, ніж злочин, здійснений самостійно. Злочини неповнолітніх носять переважно груповий характер (у трьох випадках з п'яти вони здійснені групою осіб). До недавнього часу такі групи були малочисельними та нестійкими і після скоєння злочину часто розпадались.
У світлі всіх цих факторів все більшої актуальності набуває розвиток, реформування і поширення впливу державних служб у справах неповнолітніх, які на законодавчому рівні можуть забезпечити адекванту соціалізацію неблагополучних дітей в сучасному суспільстві, запобігти зловживанням та іншим негативним явищам.
Мета курсової роботи – дослідження стану, ролі, законодавчого положення і видів діяльності служб у справах неповнолітніх.
Об’єкт дослідження – служби у справах неповнолітніх в Україні.
Предмет дослідження – роль, обов’язки, права, завдання і діяльність служби у справах неповнолітніх.
Відповідно до об’єкта і предмета курсової роботи визначено наступні завдання дослідження:
вивчити законодавчі основи регулювання діяльності служб у справах неповнолітніх;
проаналізувати завдання, права та обов’язки служб у справах неповнолітніх;
проаналізувати і оцінити діяльність служби у справах неповнолітніх у Рівненській області.
Методологічну базу виконання дослідження склали методи аналітичної групи, зокрема, контент-аналіз, узагальнення, аналіз нормативної документації тощо.
Джерельною базою виконання курсової роботи стали нормативні документи (закони, положення та інструкції), наукова література з досліджуваної тематики та фахові періодичні видання. Зокрема, слід відзначити праці Белічевої С. А. “Служба социальной защиты семьи и детства”, статтю Матвеева Р. Ф. “Учреждения и методы социальной защиты населения в условиях рынка”, які присячені загальним аспектам соціального захисту неповнолітніх, Кіндарась К. “Колір надії – сірий. Становище молоді в Україні”, Коваль Л. Г., Звєрєвої І. Д., Хохленкова І. О. “Проблеми соціальної роботи з дітьми та молоддю в Україні”, статтю Олійника Г. “Біль і турбота держави”, у яких основна увага звернута на проблеми соціальних служб при роботі з вуличним дітьми, а також збірники інформаційних, теоретичних і методичних матеріалів для працівників соціальних служб для молоді “Соціальна підтримка неповнолітніх”, “Соціальна робота з молоддю в Україні” за заг. Ред. І. Д. Зверєвої, збірник документів “Соціальні служби для молоді: Теорія, методика і організація роботи”, які дають змогу оцінити стан справ служб у справах неповнолітніх в Україні у контексті сучасної соціальної, економічної та політичної ситуації в українському суспільстві.
Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.
 
РОЗДІЛ І. ДІЯЛЬНІСТЬ СЛУЖБ У СПРАВАХ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ
 
1.1 Законодавче регулювання діяльності служб у справах неповнолітніх
 
Виходячи з Конституції України та Конвенції ООН про права дитини правові основи діяльності органів і служб у справах дітей та спеціальних установ для дітей, на які покладається здійснення соціального захисту і профілактики правопорушень серед осіб, які не досягли вісімнадцятирічного віку визначає Закон України “Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх” від 24. 01. 95 № 21/95-ВР зі всіма змінами і доповненнями.
Відповідно до цього Закону здійснення соціального захисту дітей і профілактики серед них правопорушень покладається в межах визначеної компетенції на спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді, уповноважений орган влади Автономної Республіки Крим у справах сім'ї, дітей та молоді, служби у справах
Фото Капча