Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Діяльність соціального педагога у школі

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Соціальна педагогіка як наука
1.1. Предмет, мета і завдання соціальної педагогіки
1.2. Загальні категорії соціальної педагогіки як напрямку соціальної роботи
1.3. Соціально-педагогічна діяльність у загальноосвітніх навчальних закладах
2. Практична діяльність соціального педагога в школі з попередження девіантної поведінки учнів
2.1. Основні підходи до попередження девіантної поведінки підлітків
2.2. Соціально-педагогічна реабілітація учнів-підлітків з проявами девіантної поведінки
2.3. Аналіз сучасних реабілітаційних соціально-педагогічних технологій у роботі з учнями з девіантною поведінкою
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Вступ: 

Актуальність теми.  Соціальна робота в школі проводиться вчителями, вихователями, рідше соціальними організаторами, педагогами (штатними і позаштатними), що виступають від імені органів соціальної роботи, підприємств і громадськості. Водночас треба відзначити, що кадрова проблема в сфері освіти безупинно загострюється. Наприклад, у школах України не вистачає не тільки викладачів-предметників, а й фахівців соціальної роботи – у школі їх майже не зустрінеш.

Соціальне виховання школи реалізується через головні програми: створення або розвиток внутрішньошкільного виховного середовища та активізація виховного потенціалу мікро середовища (педагогізація мікро-соціуму), тобто програми внутрішньої та зовнішньої соціально-педагогіч-ної діяльності школи. Ці програми взаємопов'язані, багато в чому обумовлюють одна одну і знаходяться у діалектичній взаємозалежності. 

Напрямки роботи соціального педагога у школі досить різноманітні, однак для успішного виконання своїх професійних завдань, для організації різноманітної і ефективної роботи з дітьми соціальний педагог повинен володіти наступним комплексом знань: знання про предмет своєї праці - дітей, підлітків і колективи, в які вони об'єднані, - клуби, секції, об'єднання за інтересами, організації; знання загальних основ виховання; спеціальні знання; загальна ерудиція.

Важливим кроком у впровадження соціально-педагогічної роботи у школіє  вибір напряму розробки концепції шкільної соціально-педагогічної діяльності. Суттю соціально-педагогічної діяльності школи є створення виховного шкільного, позашкільного простору і організація суспільної життєдіяльності всіх дітей школи з метою становлення, розвитку і реалізації духовності школярів. Проте існують погляди, що шкільна соціальна педагогіка є соціальною роботою в школі, тому вона має концентруватися на наданні допомоги "проблемним дітям", жертвам несприятливих умов соціалізації або соціально-психологічним захистом тощо. Саме тому актуальним є питання визначення ролі і функцій соціального педагога у школі.

Мета роботи – з’ясувати роль соціального педагога у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, проаналізувати на прикладі соціально-педагогічної роботи з підлітками з девіантною поведінкою методи роботи соціального педагога.

Об’єкт дослідження – соціально-педагогічна діяльність соціального педагога у загальноосвітніх закладах.

Предмет дослідження – роль, методи роботи і особливості діяльності соціального педагога в школі щодо профілактики девіантної поведінки учнів.

Відповідно до визначеної мети, об’єкта і предмета роботи поставлено наступні завдання:

1) з’ясувати предмет, мету і завдання соціальної педагогіки;

2) визначити загальні категорії соціальної педагогіки як напрямку соціальної роботи;

3) охарактеризувати соціально-педагогічну діяльність у загальноосвітніх навчальних закладах;

4) проаналізувати практичну діяльність соціального педагога в школі з попередження девіантної поведінки учнів.

Методи дослідження. Для реалізації поставлених завдань у роботі використовувалися методи аналізу фахової літератури, спостереження, бесіди з фахівцями, синтетичний і дедуктивний методи та ін. 

Структура курсової роботи побудована наступним чином – робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел.

 

Список використаних джерел: 
 1. Андреева А. Г. Социальная психология. – М., 1988. – 348 с.
 2. Арнольдов А.С. Живой мир социальной педагогики. – М.: Евро-С, 1996. – 332 с.
 3. Басов А.В. К вопросу о предмете социальной педагогики // Теория и практика социальной работы: отечественный и зарубежный опыт. - М.-Тула, 1993. - 191 с. 
 4. Беляева Л.А., Беляева М.А. Категории «социальная работа» и «социально-педагогическая деятельность» в их взаимосвязи // Понятийный аппарат педагогики и образования / отв. ред. М.А. Галагузова. - Вып. 3. - Екатеринбург: изд-во «Св-96», 1998. – 139 с.
 5. Болтівець С. Соціально-педагогічний патронаж: нова суспільна місія дитячого садка // Дошкільне виховання. - 1999. - № 4. - С.5-6. 
 6. Малько А.О. Соціальна педагогіка: Основи соціальної педагогіки: конспект лекцій. - X., 1998. - 48 с. 
 7. Бондаревская Е. В., Кульневич С. В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах воспитания. – Ростов-н/Дону: Учитель, 1999. – 560 с.
 8. Бочарова В. Г. Социальный работник// Энциклопедия профессионального образования: в 3-х т. / под. Ред. С.Я.Батышева. – М.: Знание, 1999.
 9. Бурая Н.П. Соціальна робота: Навч посібник. - Харків: ун-т внутрішніх справ, 1996. - 104 с. 
 10. Василькова Ю.В. Лекции по социальной педагогики. - М.: МЄГУ, 1998. – 138 с.
 11. Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Социальная педагогика. - М.: Социум, 2000. – 226 с.
 12. Газман О. С. Воспитание: цели, средства, перспективы // Новое педагогическое мышление. – М., 1989. – С. 221-237.
 13. Гапон Ю. О социально-педагогической концепции воспитания // Вестник высшей школы. - 1990. - № 3. - С. 19-23. 
 14. Горячев М.Д. Социальная педагогика. - Самара: Лента, 1996. - 184 с.
 15. Загвязинский В.И., Зайцев М.П., Кудашов Г.Н., Селиванова О.А., Строков Ю.П. Основы социальной педагогики. – М.: изд. ИСИМ, 2002. – 236 с.
 16. Коваль Л.Г., Звєрєва І.А., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 392 с. 
 17. Колобов О.А. Социальная педагогика как профессия. - Нижний Новгород: Град, 1996. – 190 с.
 18. Куличенко Р.М. Профессиональное становление и развитие института социальных педагогов и России. – М.: Прес-Модерн, 1998. – 357 с.
 19. Маслова Н.Ф. Книга социального педагога. – Орел: ОИПиС, 1994. – 266 с.
 20. Мудрик А. В. Социальная педагогика. – М.: Академия, 2000. – 200 с.
 21. Мудрик А.В. Введение в социальную педагогику. – М.: Социум, 1997. – 233 с.
 22. Никитина А.Е. Социальное воспитание детей - фактор стабилизации общества // Педагогика . - 1998. - № 2. – С. 33-37.
 23. Социальная педагогика: теория, методика, опыт исследования. - Свердловск, 1989. - 149 с. 
 24. Соціальна педагогіка / за ред. А.Й. Капської. - К.: Лібра, 2000. – 434 с.
 25. Соціальна педагогіка. Частина 1. Основи соціальної педагогіки: Конспект лекцій / Укл. А.О.Малько. - Харків: ХДІК, 1998. - 249 с.
 26. Соціально-педагогічна роль класного керівника в умовах гуманізації загальноосвітньої школи: Збірник наукови-методичних статей. - К.: КНЕУ, 1992. - 99 с. 
 27. Сущенко Т. Позашкільна педагогіка. - К.: Знання, 1998.
 28. Торохтий В.С. Основы психолого-педагогического обеспечения социальной работы с семьей: Уч. пос. для студ. социал. фак. и вузов. - М., 2000. – 521 с.
 29. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. – К.: ЦНЛ, 2003. – 134 с.
 30. Соціальна робота / за ред. проф. А.Й. Капської. – К.: ЦНЛ, 2004. – 352 с.
 31. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика): навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. - К.: ВМУРОЛ "Україна", 2004 - 408 с.
 32. Сорошинська В. Є. Організація роботи соціального педагога. – К.: Кандар, 2005. – 198 с.
2776
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).