Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Діяльність статистичних комітетів на Одещині у ХІХ – на початку ХХ століття

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. І. І. МЕЧНИКОВА
 
КОТОВА НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА
 
УДК 94: 061. 2: 311. 313 (477. 74) ”18/1920”
 
Діяльність статистичних комітетів на Одещині у ХІХ – на початку ХХ століття
 
07. 00. 01 – історія України
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
 
Одеса – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент ХМАРСЬКИЙ ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, завідувач кафедри історії України
Офіційні опоненти:
доктор історичних наук, професор РЕЄНТ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, заступник директора Інституту історії України НАН України кандидат історичних наук, доцент ЖУРБА ОЛЕГ ІВАНОВИЧ, Дніпропетровський національний університет, доцент кафедри історії України.
Провідна установа – Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, відділ джерел з історії України ХІХ – поч. ХХ ст., м. Київ.
Захист відбудеться “11” серпня 2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41. 051. 08 Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Щепкіна, 12.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова (65026, м. Одеса, вул. Преображенська, 24)
 
Загальна характеристика роботи
 
Розвиток історичної науки, зокрема історії України, на сучасному етапі, поряд з створенням узагальнюючих праць, характеризується зростанням уваги до локальної, місцевої історії. Сучасні дослідники все більше звертаються до тих фрагментів, що на протязі тривалого відтинку часу вважалися неактуальними і тому залишилися невивченими. Така тенденція знайшла своє виявлення у поглибленні інтересу до минулого окремих регіонів, міст, а також до маловідомих діячів.
Інтеграція Південної України до складу Російської імперії призвела до суттєвих змін в політичному, соціальному, культурному та економічному розвитку цієї території. За сприятливих умов вже на початку ХІХ ст. Одеса займала особливе місце на півдні України. Саме тут розгорнули свою діяльність Товариство сільського господарства Південної Росії, Одеське товариство історії і старожитностей, місцеві статистичні комітети.
Місцеві органи урядової статистики були засновані урядом у 1835 р. В літературі вони більш відомі як губернські, обласні або міські статистичні комітети. Їх головним обов'язком було складання щорічних статистичних звітів, таблиць і історико-статистичних описів. Навколо комітетів відразу ж об'єдналися місцеві дослідники. З часом члени комітетів поступово розширювали коло своїх наукових інтересів. Через накопичення різноманітної за змістом інформації, в силу службових обов'язків, вони в багатьох випадках вийшли за межі визначених завдань і трансформувалися в осередки краєзнавчих, етнографічних, статистичних, археологічних, історичних досліджень. На території сучасної Одещини діяли Головний статистичний комітет Новоросійського краю (ГСКНК), Херсонський губернський (ХГСК), Бессарабський обласний (БСК), Ізмаїльський та Одеський статистичні комітети (ОСК). Досить різноманітними були напрямки їх діяльності: складання щорічних статистичних звітів, створення музеїв, бібліотек, архівів; археологічні експедиції, етнографічні, краєзнавчі дослідження. Завдяки випуску періодичних і неперіодичних видань комітети активно провадили популяризаторську роботу і демонстрували свої досягнення. В численних розвідках висвітлювалися економічні, демографічні та інші процеси. Завдяки їх значному внеску в дослідження регіону вони стали одним з осередків краєзнавчої діяльності.
Проте, історія створення та діяльність, а також їх спадщина залишалися поза увагою дослідників і потребують всебічного об'єктивного висвітлення. Саме в цьому і полягає актуальність дослідження.
Зв'язок теми дисертаційного дослідження безпосередній з темою, яку розробляє колектив кафедри історії України Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: “Південна Україна: історія, історіографія, джерела” (№ держреєстрації 0101U008289).
Зважаючи на недостатній рівень вивченості теми, метою дисертаційного дослідження є всебічний комплексний аналіз діяльності, внутрішньої структури, творчих здобутків, персонального складу, форм і методів роботи, внеску у наукове та культурне життя півдня України місцевих статистичних комітетів.
Для цього реалізуються такі дослідницькі завдання:
- вивчення історіографічної спадщини та широкого кола джерел про заснування і діяльність органів місцевої адміністративної статистики; з'ясування найбільш невивчених питань;
- встановлення персонального складу статистичних комітетів та характеристика особистого внеску найбільш активних членів;
- висвітлення суспільно-політичних процесів, в межах яких відбувалося створення та функціонування статистичних комітетів, які розгорнули свою діяльність на території Одещини;
- визначення періодизації діяльності цих установ;
- визначення основних напрямків роботи комітетів на різних етапах діяльності;
- дослідження наукової діяльності губернських, міських та обласних статистичних комітетів як установ, що займалися історією, етнографією, статистикою, археологією та визначення на основі аналізу праць їх внеску в краєзнавчі дослідження ХІХ – початку ХХ ст.
- систематизація робіт за тематично-проблемними ознаками.
Об'єктом дослідження є мережа місцевих статистичних комітетів (ГСКНК, Бессарабський, Одеський, Ізмаїльський, Херсонський), що діяли на території Одещини.
Предметом дослідження є діяльність статистичних комітетів, їх науковий доробок і персональний внесок в нього найактивніших краєзнавців, засади функціонування, з'ясування широти проблематики досліджень цих установ.
Хронологічні рамки дослідження визначаються періодом діяльності цих комітетів та охоплюють період з середини 30-х рр. ХІХ ст. до 1917 р. Вибір означених хронологічних меж обумовлено
Фото Капча