Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

До визначення показників паливної економічності автомобіля при зміні потужності двигуна вшироких межах

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
4
Мова: 
Українська
Оцінка: 
УДК 629.113
В.П. Сахно, професор, д-р техн. наук,
М.М. Горбах, доцент, канд. техн. наук,
О.А. Корпач, асистент,
С.М. Шарай, доцент, канд. техн. наук
Національний транспортний університет
вул. Суворова, 1, м. Київ, Україна, 01010
ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ АВТОМОБІЛЯ ПРИ
ЗМІНІ ПОТУЖНОСТІ ДВИГУНА ВШИРОКИХ МЕЖАХ
Встановлено, що зміна потужності двигуна в широких межах мало впливає на показники паливної економічності автомобілів. Так, для автомобілів з бензиновим двигуном зменшення (збільшення) потужності на 30% призводить до збільшення витрати палива лише на 12,7% (6,3%). Ще менші показники мають місце для дизелів.
Ключові слова: автомобіль, двигун, витрата палива, математична модель, потужність, зміна потужності, методика
Постановка проблеми. Сучасне автомобілебудування характерне тим, що з метою найбільш повного забезпечення потреб споживача, у модельному ряду провідних компаній світу існують модифікації автомобілів з двигунами, потужність яких змінюється у широких межах. До таких автомобілів можна віднести і ті, що працюють на газоподібному паливі, потужність яких може зменшуватися до 25% у порівнянні з базовою моделлю. У роботі [1] проаналізовані показники тягово- швидкісних властивостей автомобіля при зміні потужності двигуна в широких межах. Зокрема показано, що для поліпшення показників тягово-швидкісних властивостей автомобіля при зміні потужності двигуна в широких межах корекція передаточних відношень трансмісії лише зміною передаточного відношення головної передачі недостатня. Необхідна корекція ряду передаточних чисел трансмісії, в основу якої повинна бути покладена умова мінімізації часу і шляху розгону автомобіля і відповідно максимізація прискорень автомобіля на кожній передачі і середнього прискорення в процесі розгону автомобіля. До цих показників слід віднести і показники паливної економічності автомобіля. Метою роботи є визначення показників паливної економічності автомобіля при зміні потужності двигуна в широких межах.
Матеріали та результати досліджень. В нормативних документах із методів випробувань паливної  економічності автотранспортних засобів, зокрема у ГОСТ 20306-90 [2], рекомендуються наступні показники (з розмірністю витрати палива у літрах, віднесеної до 100 км шляху):
1. Контрольна витрата палива.
2. Витрата палива в магістральному циклі на дорозі.
3. Витрата палива в міському циклі на дорозі.
4. Витрата палива в міському циклі на стенді.
5. Паливна характеристика усталеного руху.
6. Паливно-швидкісна характеристика на магістрально-горбкуватій дорозі.
Із наведених вище оціночних показників можливо визначати із певним наближенням показники 1-3 та5 розрахунковим методом. Такі розрахунки корисні конструктору при визначенні показників паливноїекономічності апвтомобіля при зміні потужності двигуна в широких межах. У наведеній у роботі [3]методиці розрахунку показників 1 та 5 витримані загальні вимоги ГОСТ 20306-90 шодо умов рухуавтотранспортного засобу при дорожніх випробуваннях.
Висновки. Встановлено, що зміна потужності двигуна в широких межах мало впливає напоказники паливної економічності автомобілів. Так, для автомобілів з бензиновим двигуном зменшення(збільшення) потужності на 30% призводить до збільшення витрати палива лише на 12,7% (6,3%). Щеменші показники мають місце для дизелів.
Бібліографічний список використаної літератури
1. Сахно В.П. До аналізу тягово-швидкісних властивостей автомобіля при зміні потужності двигуна в широких межах / В.П. Сахно, Ф.М. Брегіда, М.М. Горбаха, О.А. Корпач // Автошляховик України. Окремий випуск. Вісник Центрального наукового центру ТАУ. — 2011. — Вип. 14.
2. ГОСТ 20306-90 Автотранспортные средства. Топливная экономичность. Методы испытаний. — М. :Издательство стандартов, 1991. — 31 с.
3. Сахно В.П. Автомобілі: Тягово-швидкісні властивості та паливна економічність: навч. посібник / В.П.Сахно, Г.Б.Безбородова, М.М. Маяк, С.М. Шарай. — К.: Вид-во «КВІЦ», 2004. — 174 с.
4. Безбородова Г.Б. Моделирование движения автомобиля / Г.Б. Безбородова, В.Г. Галушко. — К.: Вища школа, 1976. — 168 с.
5. Фаробин Я.Е. Оценка эксплуатационных свойств автопоездов для международных перевозок / Я.Е. Фаробин, В.С. Шупляков. — М.: Транспорт, 1983. — 200 с.
6. Литвинов А.С. Автомобиль: теория эксплуатационных свойств / А.С. Литвинов, Я.Е. Фаробин. — М.: Машиностроение, 1989. — 240 с.
Надійшла до редакції 6.05.2011 р.
Сахно В.П., Горбах Н.Н., Корпач А.А., Шарай С.М. К определению показателей топливной экономичности автомобиля при изменении мощности двигателя в широких пределах Установлено, что изменение мощности двигателя в широких пределах незначительно влияет на показатели топливной экономичности автомобилей. Так, для автомобилей с бензиновым двигателем уменьшение (увеличение) мощности на 30% приводит к увеличению расхода топлива только на 12,7% (6,3%). Еще меньшие значения показателей имеют место для дизелей..
Ключевые слова: автомобиль, двигатель, расход топлива, математическая модель, мощность, изменение мощности, методика.
Sakhno V.P., Gorbakh N.N., Korpach A.A., Sharajj S.M. By definition, the fuel economy performance car when the engine in a wide range It is established, that change of capacity of the engine over a wide range insignificantly influences parameters of fuel profitability of automobiles. So, for automobiles with the petrol engine reduction (increase) in capacity by 30 % results in increase in the charge of fuel only on 12,7 % (6,3 %). Still smaller values of parameters take place for diesel engines.
Keywords: the automobile, the engine, the charge of fuel, mathematical model, capacity.
Фото Капча