Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Договір доручення: особливості правового регулювання та проблеми практичної реалізації

Тип роботи: 
Презентація
К-сть сторінок: 
23
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Презентація на тему:
 
«Договір доручення: особливості правового регулювання та проблеми практичної реалізації»
 
План
 
Вступ
1. Загальна характеристика договору доручення
2. Права та обов'язки сторін за договором     доручення
3. Процедура укладання договору доручення
4. Форма договору доручення
5. Особливості укладання договору доручення
6. Правозастосовча практика
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Актуальність теми. Одним з найпоширеніших договорів, який використовується в цивільному обігу, є договір доручення. Незважаючи на те що його предметом виступають послуги щодо вчинення юридичних дій від імені іншої особи, сфера його використання не обмежується юридичними послугами. Можливість введення до умов договору вчинення дій, які мають фактичний характер, в умовах дій принципу свободи договору дозволила зробити з договору доручення в сучасних умовах універсальну договірну форму, яка з успіхом заміняє західну конструкцію агентської угоди. Між тим, як і будь-який інший договір, він має певні особливості укладання. 
Метою статті є дослідження правового регулювання договору доручення, встановлення його особливостей та проблем практичної реалізації
Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають за договором доручення.
Предметом дослідження є нормативно-правові акти, які регулюють договір доручення та пов'язані з цим договором правовідносини.
Теоретичну базу досліджень становлять праці представників науки цивільного права: Федорченко Н.В., Сайфутдітова А.А., Васильєва В.А., Луць А.В., Погребняк С.П. та інші.
Методи дослідження. В процесі дослідження використано дві групи методів наукового пізнання: загальнонаукові (діалектичний, структурно-функціональний, формально логічний, метод системного аналізу) та спеціальні (порівняльно-правовий, метод тлумачення правових норм).
Законодавчу базу дослідження договору доручення становить Конституція України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України.
Структура дослідження. Презентація складається зі вступу, шести питань, висновків та списку використаних джерел.
 
1. Загальна характеристика договору доручення
 
Договір доручення є угодою, тобто вольовим актом. Цей вольовий акт характеризується узгодженими вольовими діями сторін договору доручення для настання визначених ними юридичного ефекту, тобто юридичні наслідки договору настають тому, що їх настання бажали учасники договору. Як слушно вказував Погребняк С.П. - фундаментальною категорією для сучасного поняття договору є згода (consensus) [1].
Відповідно до ст. 627 ЦК України, сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. В літературі пропонувалось визначати свободу договору як можливість укладати договори (або утримуватись від укладання договорів) і визначати їх зміст на свій розсуд відповідно до досягнутої з контрагентом домовленості [1].
 
2. Права та обов'язки сторін за договором доручення
 
За учасниками договору визнається можливість самостійно формувати суб'єктивні права і юридичні обов'язки. Це означає, що договір є інструментом створення прав і обов'язків на підставі узгодженого волевиявлення. Слід погодитися з думкою, висловленою науковцем Луць А.В., що свобода договору, крім можливості вибору контрагента і визначення змісту договору, включає також:
А) вільний прояв волі особи на вступ у договірні відносини;
Б) волю вибору сторонами форми договору;
В) право сторін укладати як договори, передбачені законом, так і договори, що законом не передбачені, але йому не суперечать;
Г) право сторін за своєю згодою змінювати, розривати або продовжувати дію укладених ними договорів;
Д) визначати способи забезпечення договірних зобов'язань; 
Е) право установлювати форми (міри) відповідальності за порушення договірних зобов'язань та ін. [1]
 
3. Процедура укладання договору доручення
 
Щодо самої процедури укладання договору, то за загальним правилом договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною (ч. 2 ст. 638 ЦК). [1]
       Р. Потьє першим розклав згоду на оферту та акцепт, після чого договір почали розглядати як вираження шляхом двох зустрічних волевиявлень як взаємну згоду, як згоду двох чи більше воль. [2]
У використаних мною джерелах пропонувалося виділяти способи і порядки укладення договорів.  При цьому під способами укладання договору розумілось певногор роду дії за допомогою яких узгоджується воля сторін [1].  
       Б.І. Пугінський вказував, що як і будь-який спосіб дії, спосіб укладення договору може розумітися в якості сукопності необхідних операцій, за допомогою яких досягається бажана мета. Що стосується порядку укладення договору, то він є процедурою, послідовністю здійснення дій, необхідних для укладання договору тим або іншим способом [2].
Як зазначає А.А. Сайфутдітов, в будь-якому разі юридичний зміст здійснення процедури укладання договору доручення полягає в узгодженні довірителем і повіреним волі щодо істотних умов договору доручення. У будь-якому способі укладання договору доручення має значення особисто-довірчий момент. Він виражається в тому, що укласти договір при нормальному розвитку відносин можуть тільки ті особи, які довіряють один одному. У разі відсутності довіри договір не укладається. Таким чином фідуціарний характер проявляється не тільки в самому договорі доручення вже після його укладання , але й у переддоговірних відносинах, на етапі укладення договору [1].
 
4. Форма договору доручення
 
Глава 68 ЦК України спеціальних
Фото Капча