Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Договір найму жилого приміщення: особливості його укладення

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Поняття, форми і строк дії договору найму жилого приміщення
 2. Сторони найму жилого приміщення, їх права і обов’язки
 3. Припинення договору найму жилого приміщення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Чинне законодавство України регулює відносини житлового найму на підставі різних за своєю конструкцією договорів найму житла, яке є об’єктом права приватної власності, права власності держави чи органів місцевого самоврядування. Відповідно, житловий найм регулюється такими нормативно-правовими актами, як Цивільний кодекс України від16 січня 2003 р., Житловий кодекс Української РСР від 30 червня 1983 р., Закон України» Про житловий фонд соціального призначення» від 12 січня 2006 р., а також низкою інших законів і підзаконних актів, що свідчить про наявність різноманітних конструкцій договору найму.

Слід вказати, що оновлення житлового законодавства і, зокрема, законодавчого регулювання житлового найму відбувається у контексті трансформації пріоритетів держави щодо забезпечення права на житло та розуміння правових механізмів реалізації громадянами цього права. 

Зокрема, положення ст. 47 Конституції України проголошує створення умов для будівництва громадянами житла, придбання його у власність, найму (оренди) житла, і лише забезпечення житлом громадян, які потребують соціального захисту, залишається обов'язком держави і органів місцевого самоврядування. У контексті зазначеного найм житла залишається вагомим засобом реалізації права на житло для значної частини громадян України.

Активізація наукових досліджень з проблем житлового права зумовлена розвитком соціально-економічних відносин, нагальною протребою реформування житлового законодавства відповідно до засад розбудови соціальної, правової держави. У такому контексті слід говорити про необхідність з’ясування окремих питань житлового права, зокрема, особливостей договору найму жилого приміщення, правове регулювання якого визначається Житловим кодексом України.

Стан дослідження проблеми. Певним проблемам реалізації права на житло, набуття житла у власність, найму житла тощо приділили увагу у своїх дослідженнях Я. В. Балан , М. Галянтич , І. П. Івашова , Л.А. Литовченко, В. Слома , П. М. Павлик  та інші науковці. 

Об'єкт дослідження - право громадян на житло та правовідносини, які виникають у зв'язку з укладенням та забезпеченням належного виконання договорів найму житла. 

Предмет дослідження - система правових норм, які визначають сутність права на житло та порядок його реалізації за допомогою укладення договору найму (оренди) житла.

Мета роботи – з’ясування правової природи договору найму жилого приміщення, особливостей його правового регулювання.

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • проаналізувати поняття, форми і строк дії договору найму жилого приміщення;
 • уточнити поняття сторін найму жилого приміщення, їх права і обов’язки;
 • з’ясувати процедуру і умови припинення договору найму жилого приміщення.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є загальнонауковий діалектичний метод, а також спеціальні наукові методи: логічного, системно-структурного та порівняльного аналізу.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел та додатки, загальний обсяг роботи склав 29 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс] : [режим доступу]. - http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 2. Закон України «Про житловий фонд соціального призначення» від 12.01.2006 № 3334-IV, редакція від 18.11.2012 [Електронний ресурс] : [режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3334-15
 3. Житловий Кодекс Української РСР від 30.06.1983 № 5464-X, редакція від 27.09.2014, підстава 1673-18 [Електронний ресурс] : [режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5464-10
 4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, редакція від 27.09.2014 [Електронний ресурс] : [режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15
 5. Договір найму (оренди) житлового приміщення: Роз'яснення від 05.01.2011 / Мін'юст України. - [Електронний ресурс] : [режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0006323-11
 6. Балан Я. В. Права та обов'язки учасниківдоговору найму (оренди) житла / Я. В. Балан // Актуальні проблеми держави і права. - 2014. - №11. - С. 454-461.
 7. Баранова Л. М. Цивільне право : підручник : у 2 т. Т. 2 / Л. М. Баранова, А. Г. Бірюкова, В. І. Борисова, М. В. Домашенко, І. В. Жилінкова. - Х.: Право, 2014. - 815 c.
 8. Борисова В. І. Цивільне право : підручник : у 2 т. Т. 1 / В. І. Борисова, 
 9. Л. М. Баранова, М. В. Домашенко, І. П. Жигалкін, І. В. Жилінкова. - Х.: Право, 2014. - 655 c.
 10. Галянтич М. Значення Цивільного кодексу України у правовому регулюванні житлових відносин / М. Галянтич // Право України. - 2014. - № 2. - С. 162-170.
 11. Галянтич М. Проблеми нормативного визначення житлових відносин / 
 12. М. Галянтич // Юридична Україна. - 2013. - № 5. - С. 37-42.
 13. Івашова І. П. Правове регулювання користування житлом на підставі договору найму (оренди) житла / І. П. Івашова // Правовий вісник Української академії банківської справи.-  № 2(9). - 2013 р. - С. 73-77.
 14. Литовченко Л.А. Договір найму жилого приміщення: особливості правового регулювання / Л.А. Литовченко // Право і суспільство. - 2012. - №1. - С. 120-125.
 15. Міловська Н. Правові наслідки продовження користування майном після закінчення строку договору найму (оренди) / Н. Міловська // Юридична Україна. - 2012. - № 10. - С. 51-55.
 16. Павлик П. М. Житлове право України: навч. посіб. для дистанц. навчання / П. М. Павлик, А. Л. Терещенко; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини «Україна». - К.: Ун-т «Україна», 2008. - 180 c.
 17. Рабинович С. П. Цивільне право України : навч. посіб. / С. П. Рабинович, Г. Б. Яновицька, В. О. Кучер, В. О. Курило, М. В. Парасюк; ред.: Г. Б. Яновицька, В. О. Кучер; МВС України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2011. - 468 c.
 18. Слома В. Договір найму житла за цивільним законодавством України / В. Слома // Юридична Україна. - 2010. - N 7. - С. 63-68.
 19. Тилик Т. Юридичні факти як підстави припинення житлових правовідносин / Т. Тилик // Юридична Україна. - 2013. - № 11. - С. 49-54.
 20. Харитонов Є. О. Цивільне законодавство України : навч. посіб. / Є. О. Харитонов, Т. С. Ківалова, О. С. Кізлова, О. І. Харитонова, Н. Ю. Голубєва; ред.: Є. О. Харитонов, К. Г. Некіт; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». - Одеса : Юрид. літ., 2013. - 388 c.
 21. Цивільне право України. Особлива частина : підручник / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майда-ника. – 3-тє вид, перероб і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.
 22. Шишка О. Р. Правове становище членів сім,ї в договорі найму житла з житлового фонду соціального призначення / О. Р. Шишка // Часопис Київського університету права. - 2011. - №2. - С. 170-175.
5545
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).