Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Договір про відчуження майна

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Договір купівлі-продажу
 2. Договір міни
 3. Договір дарування 
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. В умовах розвитку ринкових відносин в Україні, глобалізації світової економіки та розширення інтеграції України у світові економічні процеси відчувається значна потреба українського суспільства у забезпеченні стійких та ефективних гарантій прав й інтересів учасників цивільних правовідносин, а також здійснення їх належного захисту. Важливу роль у цьому відіграють договори з відчуження майна, які утворюють ядро ринкового механізму. Ці договори мають багатовікову історію, корені якої виходять з римського приватного права. Проте і в сучасних умовах вони не втратили свого первісного значення і сутності.

Група договорів щодо відчуження майна опосередковує передачу майна, яка була і залишається однією з найпоширеніших правових форм розпорядження майном. При цьому, для зобов'язань, що виникають на підставі досліджуваних договорів, передача майна у власність становить наріжний камінь їх належного виконання, що є нормальним та оптимальним способом їх припинення. Якщо розглядати передачу майна у власність з позиції речового права, то вона виступає підставою як для припинення права власності у особи, яка передає майно,  так і для набуття права власності особою, яка приймає відповідне майно.

Виконання договорів з відчуження майна ґрунтується на оцінці дій його сторін щодо передачі і приймання відповідного майна, а у разі наявності розбіжностей між ними - то й на легальному і доктринальному тлумаченні їх умов. Однак законодавче регулювання договорів відчуження майна відзначається рядом неузгодженостей, що негативно впливає на відповідну договірну і судову практику. Насамперед, це пов'язано з тим, що значна частина договорів з передачі майна підпадають не лише під загальне регулювання Цивільним кодексом України (надалі - ЦК України), а й під спеціальне регулювання іншими актами вітчизняного законодавства: Господарським кодексом України, Земельним кодексом України, спеціальними законами та підзаконними актами, положення яких не завжди корелюються.

Стан дослідження проблеми. Проблема правового регулювання договорів купівлі-продажу, міни та дарування майна широко досліджена у вітчизняному праві, зокрема, Т. В. Боднар , А. М. Ісаєвим , О. Прости-боженко , І. Утєхіним  та іншими науковцями.

Об'єкт дослідження - цивільні правовідносини, що виникають при виконанні договорів з відчуження майна.

Предмет дослідження - акти цивільного законодавства України, акти міжнародного права, правозастосовна практика, відповідні положення цивілістичної доктрини щодо виконання договорів з відчуження майна. 

Мета роботи – визначення особливостей укладення та виконання договорів з передачі майна у власність за цивільним законодавством України. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • проаналізувати сутність, предмет та особливості договору купівлі-продажу;
 • з’ясувати поняття та ознаки договору міни;
 • дослідити суть, мету та особливості договору дарування.

Методи дослідження. При виконанні роботи було використано загальнонауковий діалектичний метод та окремі наукові методи: догматичний, порівняльний, системно-структурний, аналізу та синтезу тощо.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел та додатки, загальний обсяг роботи склав 44 сторінки. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV, редакція від 06.11.2014 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/436-15
 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, редакція від 06.11.2014 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/435-15
 4. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III, редакція від 26.10.2014 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/2947-14
 5. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11.04.1980, набрання чинності для України від 01.02.1991 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_003
 6. Конвенція про позовну давність в міжнародній купівлі-продажу товарів від 14.06.1974, набрання чинності для України від 01.04.1994 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/995_002
 7. Бичкова С. С. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання: підручник / С. С. Бичкова, І. А. Бірюков, В. І. Бобрик, О. Г. Братель, 
 8. Т. Д. Гурська, Н. В. Демиденко. - 2-ге вид., доповн. - К.: КНТ, 2008. - 497 c.
 9. Білоусов Ю. В. Цивільний процес України: підручник / Ю. В. Білоусов, 
 10. Й. Г. Богдан, Н. Л. Бондаренко-Зелінська, О. В. Гетманцев, Д. Г. Глуш-кова; ред.: М. М. Ясинок. - К.: Прав. єдність: Алерта, 2014. - 743 c.
 11. Бобко Т. В. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: пояснення, тлумачення, рекомендації з використ. позицій вищ. суд. інс-танцій, М-ва юстиції, науковців, фахівців. Т. 4. Об'єкти. Правочини. Представництво. Строки / Т. В. Бобко, С. О. Бородовський, А. І. Дриш-люк, О. М. Єфімов, В. І. Жеков. - Х.: Страйд, 2010. - 768 c.
 12. Боднар Т. В. Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб. / Т. В. Боднар, О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова, Р. О. Стефанчук, Є. О. Рябоконь, Ю. В. Носік. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 1200 c.
 13. Ісаєв А. М. Договір дарування за Цивільним кодексом України: монографія / А. М. Ісаєв; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х.: Дьяконенко, 2010. - 205 c.
 14. Київець О. В. Договірне право України: навч. посіб. / О. В. Київець; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана». - К., 2008. - 456 c.
 15. Простибоженко О.  Договір міни / О. Простибоженко; Центр прав. дослідж. - К.: Вид. Фурса С.Я., 2005. - 124 c.
 16. Прохоренко О. В. Техніка і технологія договірних відносин: навч. посіб. / О. В. Прохоренко, М. П. Горбунов; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». - Х., 2009. - 118 c.
 17. Утєхін І. Складові виконання договору купівлі-продажу / І. Утєхін // Юридична Україна. - 2011. - N 1. - С. 52-55.
 18. Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 976 с.
 19. Штефан О. О. Цивільне процесуальне право України: навч. посіб. / О. О. Штефан. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 360 c.
5547
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).