Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Договір роздрібної купівлі-продажу

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
50
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття та юридична сутність договору купівлі-продажу у роздрібній торгівлі
1.1. Поняття та загальна характеристика договору роздрібної купівлі-продажу
1.2. Класифікація та ознаки договорів роздрібної купівлі-продажу
2. Аналіз особливостей укладання та виконання договорів купівлі-продажу у роздрібній торгівлі
2.1. Істотні умови договорів роздрібної купівлі-продажу 
2.2. Права та обов’язки сторін за договором роздрібної купівлі-продажу
3. Аналіз напрямків удосконалення законодавства щодо регулювання договорів роздрібної купівлі-продажу
3.1. Удосконалення правового регулювання договорів роздрібної купівлі-продажу в мережі Internet та за подарунковими сертифікатами
3.2. Шляхи оптимізації гарантійних зобов’язань за договорами роздрібної купівлі-продажу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Роздрібна купівля-продаж є одним з найбільш розповсюджених договорів серед суб'єктів цивільних правовідносин, що обумовлено необхідністю постійного задоволення особистих, домашніх потреб шляхом придбання товарів. Внесення змін до законодавства України, яке регулює питання роздрібної купівлі-продажу товарів викликає необхідність дослідження окремих аспектів договорів роздрібної купівлі-продажу в цілому та їх окремих видів, зокрема.

Договір купівлі-продажу, безумовно, є одним з найефективніших засобів взаємозв'язку виробництва і споживання, регулятором нормального функціо-нування господарського комплексу країни. Він може укладатися між грома-дянами, між організаціями (підприємствами, установами), а також між організаціями і громадянами, що свідчить про його універсальність.

За договором купівлі-продажу продавець зобов'язується передати покупцеві майно у власність або повне господарське відання чи оперативне управління, а останній зобов'язується прийняти це майно і сплатити за нього обумовлену угодою грошову суму. Це оплатний, двосторонній і консенсуальний договір. Він спрямований на безповоротне відчуження продавцем майна і перехід його у власність (повне господарське відання чи оперативне управління) покупця і, отже, є юридичною підставою виникнення таких зобов'язальних правовідносин, які зумовлюють появу у покупця абсолютного речового права.

Враховуючи специфіку українського товарного ринку, де провідну роль відіграють мале та середнє підприємництво, значну роль у становленні та функціонуванні вітчизняної економіки відіграють договори роздрібної купівлі продажу. Їхня специфіка обумовлює необхідність окремого їх аналізу та дослідження норм чинного законодавства щодо особливостей правового регулювання, змісту, умов укладення та розірвання та інших обставин.

Стан дослідження проблеми. Основні засади функціонування договорів купівлі-продажу висвітлені у працях відомих українських правознавців, серед яких Т. В. Блащук [14], Т. В. Боднар [16], І. Утєхін [23], Р. Б. Шишка [25] та ін. Проблемні питання договірного регулювання відносин роздрібної купівлі-продажу досліджені В. М. Білоусовим [13], Д. Ю. Вусатим [18], О. Л. Дзюбенко [19], Є.О. Ружицькою [22] та іншими.

Об'єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у сфері роздрібної купівлі-продажу. 

Предмет дослідження – цивільно-правові аспекти системи норматив-ного регулювання договірних відносин купівлі-продажу у роздрібній торгівлі. 

Мета роботи – комплексний науковий аналіз договору купівлі-продажу в сфері роздрібної торгівлі як інституту цивільного права, виявлення його особливостей і обґрунтування пропозицій щодо підвищення ефективності цивільно-правового регулювання договірних відносин. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • уточнити поняття та загальну характеристика договору роздрібної купівлі-продажу;
 • з’ясувати класифікація та ознаки договорів роздрібної купівлі-продажу;
 • визначити істотні умови договорів роздрібної купівлі-продажу;
 • проаналізувати права та обов’язки сторін за договором роздрібної купівлі-продажу;
 • дослідити гарантійні строки у договорах роздрібної купівлі-продажу.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складають загальнонаукові і діалектичні методи пізнання (формально-логічний, систем-но-функціональний, системно-порівняльний) та спеціальні методи, які вико-ристовуються у правових дослідженнях: порівняльно-правовий, формально-юридичний, системний, моделювання і прогнозування та інші.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, три поширені розділи, висновки, список використаних джерел і додатки, загальний обсяг роботи склав 50 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, редакція від 06.11.2014 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/435-15
 2. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 № 1023-XII, редакція від 03.01.2015 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1023-12
 3. Порядок провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833, редакція від 18.04.2013 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/833-2006-%D0%BF
 4. Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 № 854, редакція від 04.01.2014, підстава 924-2013-п[Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/854-96-%D0%BF
 5. Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1997 № 1442, редакція від 05.12.2014, підстава 636-2014- [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1442-97-%D0%BF
 6. Правила роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 460, редакція від 04.05.2011 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/460-99-%D0%BF
 7. Правила торгівлі у розстрочку фізичним особам, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 № 383 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/383-2011-%D0%BF
 8. Правила продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затв. Наказом Мінекономіки від 19.04.2007 № 103 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/z1181-07
 9. Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затв. Наказом Мінекономіки від 19.04.2007 № 104 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1257-07
 10. Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затв. Наказом Мінекономіки від 11.07.2003 № 185, редакція від 18.02.2008 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0628-03
 11. Рекомендації щодо організації продажу товарів за зразками / затв. Наказом Міністерства економіки України: від 20.07.2000 р., № 152 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1022.125.0
 12. Бахрієва З. Р. Особливостi припинення договору купiвлi-продажу / З. Р. Бахрієва // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. - 2013. - № 5. - С. 140-144.
 13. Білоусов В. М. Визначення сторін в договорі роздрібної купівлі-продажу / В. М. Білоусов, А. Ю. Ходаківська // Юридичний вісник. - №1(30). - 2014. - С. 85-89.
 14. Блащук Т. В. Джерела правового регулювання договірних відносин: теоретико-правовий аспект / Т. В. Блащук. // Часопис Національного університету «Острозька академія». Сер.: Право . - 2013. - № 1. - С. 2-12.
 15. Бобко Т. В. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: пояснення, тлумачення, рекомендації з використ. позицій вищ. суд. інс-танцій, М-ва юстиції, науковців, фахівців. Т. 4. Об'єкти. Правочини. Представництво. Строки / Т. В. Бобко, С. О. Бородовський, А. І. Дриш-люк, О. М. Єфімов, В. І. Жеков. - Х.: Страйд, 2010. - 768 c.
 16. Боднар Т. В. Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб. / Т. В. Боднар, О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова, Р. О. Стефанчук, Є. О. Рябоконь, Ю. В. Носік. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 1200 c.
 17. Вавженчук С. Особливості правовідносин з приводу недоліків речі, що випливають з порушення договору купівлі-продажу, за законодавством Німеччини та України / С. Вавженчук, М. Артеменко // Юридична Україна. - 2011. - № 5. - С. 45-50.
 18. Вусатий Д. Ю. Система правового регулювання договірних відносин роздрібної купівлі-продажу товарів / Д. Ю. Вусатий // Часопис Академії адвокатури України . - 2014. - Т. 7, № 3. - С. 39-43.
 19. Дзюбенко О. Л. Загальна характеристика договору роздрібної купівлі-продажу та йо-го різновидів / О. Л. Дзюбенко // Форум права. – 2013. – № 1. - С. 256-261.
 20. Маріц Д. О. Гарантійні строки (терміни) у договорах роздрібної купівлі-продажу: порядок реалізації та проблеми / Д. О. Маріц // Вісник Академії митної служби України. Сер.: Право . - 2011. - № 2. - С. 106-111.
 21. Пешкова А. С. Характеристика сучасного законодавства, що регулює діяль-ність ізздійснення купівлі-продажу з використанням засобів телекому-нікації / А. С. Пешкова //Форум права. – 2014. – № 4. – С. 255–263.
 22. Ружицька Є.О. Договір роздрібної купівлі-продажу: поняття, ознаки, види / Є.О. Ружицька // Науковий вісник Херсонського державного універ-ситету. - Випуск 6-1. - Том 1. - 2014. - С. 207-210.
 23. Утєхін І. Складові виконання договору купівлі-продажу / І. Утєхін // Юридична Україна. - 2011. - N 1. - С. 52-55.
 24. Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 976 с.
 25. Шишка Р. Б. Характеристика договорів / Р. Б. Шишка // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право . - 2013. - № 4. - С. 119-125.
 26. Ярема А. Г. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: в 4 т. Т. 4. Методологія тлумачення нормативно-правових актів / А. Г. Ярема, В. Я. Карабань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань, І. Л. Самсін, О. Є. Сонін; Акад. Суддів України. - К.: Юрид. Кн.; Севастополь: Ін-т юрид. Дослідж., 2010. - 847 с.
5546
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).