Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Договір страхування у цивільному праві

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
Розділ 1. Поняття страхування
1.1. Сутність і мета страхування
1.2. Законодавче забезпечення страхування в Україні
Розділ 2. Договір страхування
2.1. Поняття договору страхування та його основних складових
2.2. Основні поняття, які використовуються при укладенні договорів страхування, умови їх припинення та недійсності
2.3. Договори перестрахування та співстрахування
Розділ 3. Види страхування та види договорів страхування
3.1. Аналіз основних видів страхування в Україні
3.2. Характеристика видів договорів страхування
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Вступ: 

Актуальність теми. Страхування у ринковій економіці є ефективним способом захисту всіх суб’єктів ринку та кожного окремого власника, важливим чинником стабільності суспільного виробництва, неперервності та безперебійності відтворювального процесу, одним із головних джерел залучення інвестиційного капіталу до національної економіки.

Важливе місце в правовому регулюванні страхових відносин займає договір страхування − угода, за якою одна сторона (страховик) зобов'язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору (ст. 979 ЦК).

Страхування має величезне значення для фінансової системи будь-якої країни світу, в тому числі й для України, маючи на меті відгородити від випадкових, але ймовірних втрат населення та організацій, тому дослідження правового регулювання договору страхування в нашій державі, яка ще далека від досконалості і має безліч проблемних та спірних моментів, має надзвичайну актуальність.

Договір страхування регулюється Цивільним кодексом України [2], Зако-ном України “Про страхування” [4], а також іншими нормативно-правовими актами.

Саме завдяки договору страхування сторони можуть визначити майже кожен крок контрагента, передбачити його права і обов’язки та застерегти від неправомірної поведінки, що порушує права іншої сторони. Законодавство не може передбачити всі нюанси поведінки страховика і страхувальника, визначаючи тільки її основні правила. У зв’язку з цим сторони мають право передбачати в договорі все, що будуть вважати за потрібне, не порушуючи встановлених законодавством і звичаями ділового обороту вимог. Крім того, кожна сторона у разі виникнення спору, має право відстоювати своє право у суді, господарському суді, посилаючись не тільки на норми чинного законодавства, але й на умови договору.

Стан дослідження проблеми. Питання правового регулювання договору страхування досліджуються багатьма вітчизняними вченими-юристами. Зокрема, значний вклад у вивчення цього інституту внесли В.Д. Базилевич [6], О.Й. Жабинець [10], В. Марченко [12], В.В. Мачурський [13], О.О. Непочатенко [14].

Об’єкт дослідження – закономірності правового регулювання суспільних відносин, які складаються у сфері застосування законодавства про страхування.

Предмет дослідження – норми права, які регулюють страхову діяльність, закріплені у відповідних нормативних актах.

Мета роботи – з’ясування особливостей правового регулювання страху-вання, його договірних основ, а також пов’язаних з цим процесом питань правового регулювання страхової діяльності.

Відповідно до об’єкта, предмета і мети роботи визначено наступні її завдання:

 • уточнити поняття страхування, його види та форми;
 • дослідити правову природу та загальні характеристики договору стра-хування;
 • визначити права та обов’язки сторін за договором страхування;
 • проаналізувати підстави звільнення страховика від обов’язку за стра-ховими виплатами.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складає загальнонауковий системний підхід. До часткових методів дослідження, які використані у роботі, належать порівняльно-правовий, формально-логічний та проблемно-теоретичний методи.

Структура роботи. Курсова робота, відповідно до мети і завдань дослі-дження, складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків, загальний обсяг роботи склав 36 аркушів.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, редакція від 11.10.2013 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 435-15
 3. Закон України “Про обов'язкове страхування цивільно-правової відпові-дальності власників наземних транспортних” від 01.07.2004 № 1961-IV, редакція від 04.02.2013 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/1961-15
 4. Закон України “Про страхування” від 07.03.1996 № 85/96-ВР, редакція від 11.08.2013 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/85/96-вр
 5. Аулін В. В. Страхова справа: навч. посіб. / В. В. Аулін, Б. С. Дігтяр, Є. К. Солових. − Кіровоград: КОД, 2010. − 291 с.
 6. Базилевич В. Д. Страхування: практикум: навч. посіб. / В. Д. Базилевич, Р. В. Пікус, К. С. Базилевич, О. Ф. Філонюк, Н. В. Гудима; ред.: В. Д. Базилевич; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. − 2-ге вид., переробл. і доповн. − К.: Знання, 2011. − 607 с.
 7. Бахрієва З. Р. Припинення договору страхування та його наслідки / З. Р. Бахрієва // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. − серия “Юридические науки”. − Том 23 (62). − № 2. − 2010. − С. 292-299.
 8. Бурбело О. А. Роль страхування у забезпеченні економічної безпеки: монографія / О. А. Бурбело, С. В. Єськов, С. М. Андросов, О. М. Заєць; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. − Луганськ, 2011. − 174 с.
 9. Єгоров П. В. Страхування: навч. посіб. для студ. ВНЗ / П. В. Єгоров, Ю. В. Сердюк-Копчекчі, О. О. Шакура, Ю. В. Селіванова; Донец. нац. ун-т. - Донецьк : Юго-Восток, 2010. - 295 с.
 10. Жабинець О. Й. Страхування: навч. посіб. / О. Й. Жабинець, І. В. Цюпко, Л. М. Томаневич; Львів. держ. ун-т внутр. справ. − Л., 2010. − 259 с.
 11. Кульчій О. О. Проблеми визначення предмета договору страхування цивільно-правової відповідальності автовласників / О. О. Кульчій // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр . − 2011. − Вип. 51. − С. 381-387.
 12. Марченко В. Основні вимоги щодо укладання договорів страхування за законодавством України / В. Марченко, Л. Макарчук // Юридичний журнал: аналітичні матеріали. Коментарі. Судова практика. − 2011. − №5. − С. 66-68.
 13. Мачурський В. В. Теоретичні проблеми законодавчого визначення поняття страхування / В. В. Мачурський // Право України. − 2010. − №6. − С. 195-199.
 14. Непочатенко О. О. Страхування: навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. О. Непочатенко, В. І. Гайдай, І. В. Хлівна; Уман. нац. ун-т садівництва. − Умань, 2011. − 257 с.
 15. Нога І. О. Страхування: навч.-метод. посіб. / І. О. Нога; Акад. пр. і соц. відносин. - К., 2010. - 183 с.
 16. Славіна О. С. Соціально-економічна сутність особистого страхування / О. С. Славіна, Л. В. Калашнікова // Стратегія розв. України. − 2011. − №2. − С. 189-192.
 17. Шматко К. А. Страховий ринок України в сучасних умовах / К. А. Шматко, Н. В. Нестеренко // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво . − 2012. − Вип. 2. − С. 35-38.
426
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).