Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Доходи і витрати підприємства як основа формування показників удосконалення організаційної та виробничої структур підприємства

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
24
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Ефект і ефективність організаційної та виробничої структури підприємства
2. Методичні підходи до вибору інструментарію розрахунку ефективності організаційної та виробничої структури підприємства
3. Доходи і витрати підприємства як основа формування показників удосконалення організаційної та виробничої структур підприємства
Висновок
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Показники удосконалення організаційної та виробничої структури умовно можна диференціювати на дві групи: конкретні та узагальнюючі.
Конкретні показники економічної ефективності характеризують окремі сторони економічного виробничого або (комерційного) процесу.
Узагальнюючі показники економічної ефективності характеризують результативність діяльності всієї економічної підприємства в цілому.
Узагальнюючі показники є підставою для ухвалення рішень на рівні системи в цілому. Ці рішення спрямовані на удосконалення або трансформацію згаданих суб'єктів. В одних випадках необхідно обґрунтувати вибір ресурсів для досягнення конкретних цілей, в інших – вибір напрямів діяльності економічної системи (інвестування коштів). Конкретні показники дають можливість обґрунтувати рішення з удосконалювання окремих компонентів виробничих процесів.
Конкретні показники є основою для розрахунку узагальнюючих. У цьому розумінні узагальнюючі показники є метою виконання розрахунків, а конкретні – їх засобом.
Підготовка до розрахунку економічної ефективності удосконалення організаційної та виробничої структури передбачає вирішення двох взаємозалежних завдань.
По-перше, необхідно визначити, яким чином різні натуральні (негрошові) параметри можуть бути переведені у вартісні оцінки (доходи або витрати), що характеризують конкретні показники ефективності.
По-друге, необхідно поєднати окремі конкретні вартісні оцінки, які розрізняються економічним змістом, часовим інтервалом, місцем у життєвому циклі виробу, відношенням до економічних інтересів господарського суб'єкта в єдиних показниках ефективності, що характеризують структуру підприємства в цілому.
 
1. Ефект і ефективність організаційної та виробничої структури підприємства
 
В економіці одним із основних понять є «економічна ефективність» організаційної та виробничої структури підприємства.
Заходами, що забезпечують «економічна ефективність» можуть вважатися:
- впровадження нової техніки;
- інвестиційний проект;
- укладення комерційної угоди;
- реалізація будь-якого господарського рішення;
- здійснення природоохоронних заходів;
- проведення соціальних заходів, спрямованих на підвищення добробуту людей, поліпшення інфраструктури, формування культурних цінностей та ін.
Загальними для всіх цих заходів є два моменти:
- по-перше, всі вони спрямовані на досягнення конкретного результату (соціального або економічного) ;
- по-друге, всі вони потребують витрат коштів (або інших ресурсів).
Теорія ефективності чітко розмежовує поняття ефекту й ефективності, розуміючи під першим результат заходу, а під другим – співвідношення ефекту і витрат, що його викликали. Ефект (від лат. еffectus – виконання, дія) означає результат, наслідок певних причин, дій. Ефект може вимірюватися в матеріальному, соціальному, грошовому вираженнях. Зокрема, ефект може оцінюватися обсягом додатково виробленої чи спожитої продукції (тобто штуками, кубічними або квадратними метрами, тоннами тощо), показниками поліпшення здоров'я населення (наприклад, зниженням захворюваності або смертності, виробничого травматизму, підвищенням середньої тривалості життя) тощо. У тому випадку коли зазначені результати отримують грошову оцінку, говорять про економічний ефект .
Економічний ефект – виражений у вартісній (грошової) формі результат будь-яких дій (зокрема, зазначених вище господарських заходів).
Хоча за самим визначенням результат і ефект є близькими поняттями (ефект – певна форма результату), потреби економічної практики змушують у де-яких випадках розмежовувати зазначені терміни. При цьому під умовним поняттям «економічний результат» звичайно мають на увазі загальний (брутто) результат (зокрема, виручка, доход), а під поняттям «економічний ефект» – чистий (нетто) результат (зокрема, прибуток).
Принциповий взаємозв'язок між зазначеними двома поняттями може бути виражений формулою:
 
Е = Р – З,
 
де Е – величина умовного економічного ефекту;
Р – величина умовного економічного результату;
З – повні витрати на реалізацію заходу, який викликав ефект.
Залежно від рівня господарювання розглянуті показники можуть, зокрема, отримувати такий зміст:
1) народногосподарський рівень:
Р – приріст валового внутрішнього продукту (ВВП) за період;
З – повні витрати по заходу, включаючи економічні збитки від порушення середовища;
Е – приріст національного доходу.
2) рівень підприємства:
Р – загальний виручка (виторг) підприємства за період;
З – вартість виробництва і реалізації продукції «плюс» податкові відрахування і платежі;
Е – прибуток.
Якщо результати економічної діяльності перевищують витрати, говорять про позитивний (додатний) ефект (зокрема, підприємство отримує прибуток), у протилежному разі – про негативний (від’ємний) ефект (збитки, шкода, втрати та ін.).
Ефективність визначається відношенням результату (ефекту) до витрат, що забезпечили його отримання. Ефективність розкриває характер причинно-наслідкових зв'язків виробництва. Вона показує не сам результат, а те, якою ціною він був досягнутий. Тому ефективність найчастіше характеризується відносними показниками, що розраховуються на основі двох груп характеристик (параметрів) – результату і витрат. Це, не виключає використання в системі показників ефективності і самих абсолютних значень вихідних параметрів.
Удосконалення організаційної та виробничої структури підприємства – це позитивний чинник, який найбільш послідовно підноситься економістами. Це не повинно дивувати, оскільки ефективність (effectiveness) і економічність (efficiency) – майже синоніми. Обидва терміни характеризують «результативність» використання засобів для досягнення цілей».
Інженери використовують поняття ефективності, що у першому наближенні відповідає цій умові. Вони визначають ефективність як відношення роботи, виконаної
Фото Капча