Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Доходи від операцій з капіталом

Предмет: 
Тип роботи: 
Доповідь
К-сть сторінок: 
4
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Доходи від операцій з капіталом
 
Доходи від операцій з капіталом (капітальні доходи) – це доходи від продажу капітальних активів (основних фондів, державних запасів і резервів, землі), а також капітальні трансферти з недержавних джерел, тобто надходження безповоротних, необов'язкових платежів цільового призначення (на будівництво будівель і споруд для бюджетних організацій і установ, наприклад лікарень, на придбання обладнання тощо).
Близько третини неподаткових надходжень у 2008 р. припадало на доходи від власності та підприємницької діяльності. Досить вагому складову цієї групи неподаткових надходжень становить рентна плата. Вона є однією з форм вилучення до бюджету частини прибутку суб’єктів підприємницької діяльності, одержання якого не залежить від їхньої господарської діяльності. Це, зокрема, внесення до Державного бюджету рентної плати нафтодобувними і газодобувними підприємствами у встановленому грошовому розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентної плати суб’єктами підприємницької діяльності, що здійснюють транспортування трубопровідним транспортом територією України природного газу та аміаку тощо.
Важливою складовою доходів бюджету є доходи від операцій з капіталом. Це надходження до бюджету, що мобілізуються неподатковим методом. До них належать три групи надходжень.
1. Надходження від продажу основного капіталу. Вони включають надходження коштів від реалізації безгосподарного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів і знахідок, включаючи валютні цінності і кошти, власники яких невідомі, надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, а також надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим, та майна, що знаходиться у комунальній власності.
2. Надходження від реалізації державних запасів товарів. Вони включають надходження від реалізації державних запасів товарів, що містять надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву, надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів. Продаж земельних ділянок здійснюється відповідно до Земельного кодексу України. Оскільки Закон України «Про розмежування земель державної і комунальної власності» не прийнятий, то до розмежування земель державної і комунальної власності передбачається зараховувати 10% коштів від продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення до загального фонду Державного бюджету, а 90% – до відповідних бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя. Величина зазначених доходів залежить від обсягів продажу і ціни.
Доходи від операцій з капіталом за три роки зросли майже у чотири рази (з 458, 3 млн. грн. 2006 р. до 1788, 2 млн. грн. у 2008р.). їх частка у доходах бюджету за 2008 р. становить 2, 4%.
Доходи від операцій з капіталом охоплюють реалізацію основного капіталу, державних запасів, землі та нематеріальних активів і включають:
- надходження від продажу основного капіталу;
- надходження від реалізації державних запасів товарів;
- надходження від продажу землі та нематеріальних активів;
- податки на фінансові операції та операції з капіталом.
Трансферти – це кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.
Офіційні трансферти включають невідплатні, безповоротні платежі, отримані від інших органів державного управління, недержавних джерел або міжнародних організацій. Офіційні трансферти можуть поступати:
- від органів державного управління;
- від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій;
- з іншої частини бюджету.
Державні цільові фонди – це фонди, створені відповідно до законів України, які формуються за рахунок визначених законами України податків, зборів (обов'язкових платежів) юридичних осіб незалежно від форм власності та фізичних осіб. Це, насамперед:
- Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;
- Пенсійний фонд України;
- Збір на обов'язкове соціальне страхування до Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності;
- Збір на обов'язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
- Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів;
- Збір за забруднення навколишнього природного середовища.
У сукупності податкові та неподаткові надходження складають поточні доходи. Якщо до поточних доходів приплюсувати суму доходів від операцій з капіталом, то отримаємо сукупні доходи.
За методом залучення фінансових ресурсів доходи бюджетів в Україні поділяють на п’ять груп:
- податкові надходження (податки на доходи, податки на прибуток, податок на додану вартість, акцизний збір, мито, збори за використання природних ресурсів тощо) ;
- неподаткові надходження (доходи від власності та підприємницької діяльності, адміністративні збори і платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу, надходження від штрафів та фінансових санкцій та інші неподаткові надходження, які включають доходи від зовнішньоекономічної діяльності, від приватизації державного майна тощо) ;
- доходи від операцій з капіталом (надходження від продажу основного капіталу, державних запасів матеріальних цінностей, землі, нематеріальних активів, а також отримання дивідендів від акцій та інших цінних паперів, що належать державі в акціонерних товариствах, створених за участю підприємств загальнодержавної власності, плата за спеціальне використання природних ресурсів, отримання відсотків за надані кредити тощо) ;
- державні цільові фонди (збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття до Фонду загальнообов’язкового державного страхування України на випадок безробіття, збір на обов’язкове соціальне страхування до Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності, платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів тощо) ;
- офіційні трансферти (грошові кошти, отримані від державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, від інших держав, міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі у формі дотацій, субвенцій, надходжень).
Через систему доходів бюджетів за останні три роки перерозподіляється від 27, 4 до 29, 1% валового внутрішнього продукту. В умовах ринкової економіки основними методами мобілізації доходів бюджетів є податкові надходження. Податки посідають центральне місце в системі доходів бюджетів. Вони є універсальною і водночас вихідною категорією, яка виражає основні риси фінансів, що функціонують у розвиненій ринковій економіці. Саме в умовах функціонування ринкової економіки податкові методи мобілізації доходів бюджетів є переважаючими у загальній системі фінансових взаємозв’язків. За рахунок податкових надходжень у 2008 р. було мобілізовано до бюджетів – 4321, 0 млн. грн.., що становило 72, 2% від загального обсягу доходів бюджетів та 20, 6% від валового внутрішнього продукту.
Фото Капча