Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

«Дон Кіхот» та «донкіхотство»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження твору Мігеля де Сервантеса «Дон Кіхот» та поняття «донкіхотства»
1.1. Загальний аналіз змісту твору та його історико-літературних особ-ливостей
1.2. Поняття «донкіхотства» у літературному та соціально-історичному дискурсі
2. Дослідження впливу «Дон Кіхота» та «донкіхотства» на світовий літературний процес
2.1. Філософсько-літературна інтерпретація «Дон Кіхота» та «донкіхотства» у світовій літературі
2.2. Аналіз російської інтерпретації донкіхотства та образу Дон Кіхота
2.3. «Дон Кіхот» та «донкіхотство» в українській літературі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Потужний духовний потенціал, який несуть у собі традиційні (легендарно-міфологічні) образи й сюжети в літературі, їх практично необмежені інтерпретаційні можливості та здатність оригінально розкривати людині її саму в різний історичний час забезпечують постійну актуальність цих структур та присвячених їм досліджень. 

Велика правда життя втілена письменником в образі Дон Кіхота, тому його образ однаково близький іспанцеві й українцеві, англійцеві чи людині будь-якої іншої, національності. Був близьким упродовж століть і таким залишається й нині.

Можливо, ми читаємо в романі нині більше, ніж уявляв собі його автор. Можливо, він не завжди свідомо вкладав у свої образи узагальнення високих людських полетів і низьких сідань. Але вся ця масштабність була записана в літописі духовного життя Іспанії. Сервантес зводив значення свого твору лише до пародії на рицарський роман: «Я не мав іншого бажання, як тільки викликати у людей оскому до брехливих і несвітських історій, у рицарських книгах приточуваних; і от хай моя історія про достеменні подвиги Дон Кіхотові побиває і поб’є ці книги, так що невдовзі буде вже, безперечно, по них».

Як пародія на рицарський роман твір Сервантеса блискуче виконав свою роль: він убив силою сміху рицарську літературу; її нереальні герої, авантюризм і фантастика, безглузді подвиги назавжди відійшли у минуле. Так само був осміяний дух рицарських романів, їх велемовна манера розповіді, врочистий та бундючний стиль.

Образ Дон Кіхота посідає чільне місце у світовому літературному масиві – героя другої за читабельністю книги у світі (після Біблії). Попри його позірну простоту дискусії навколо цього образу з плином часу лише активізуються, відкриваючи нові й нові грані його осмислення. На сьогодні маємо сотні мис-тецьких звернень до роману М. де Сервантеса, живописних, музичних, кіномис-тецтва. У корпус присвяченої Дон Кіхоту світової поезії (Дж. Г. Байрона, Ц.Норвіда, П.Верлена, В.Брюсова, С.Маршака й ін.) органічно вписуються українські варіації, зокрема М.Рильського, О.Ольжича, І.Франка, Є.Маланюка, М.Семенка, В.Коротича, Л.Костенко.

Говорячи про літературознавчу рецепцію проблем донкіхотства, зауважимо недостатню увагу дослідників до цієї сфери. Стійкий інтерес традиційно утри-мує аспект вивчення роману про Дон Кіхота в контексті біографії М. де Серван-теса (С. Гречанюк [6], К.Н. Державин [7], П. Федоришин [22], Б. Франк [23]), рецепція образу Дон Кіхота (В. Є. Багно [2], Г. Кочур [11], О. I. Скобельська [18]). Одним з найбільш продуктивних та оригінальних дослідників роману М. де Сервантеса є О. Пронкевич, який розглядає твір у широкому культурософсь-кому й соціологічному планах [12].

Мета роботи – дослідження суті і ролі образу Дон Кіхота у світовій літературі та його впливу на виникнення явища «донкіхотства» у літературно-історичному дискурсі.

Об’єкт дослідження – роман М. де Сервантеса «Дон Кіхот».

Предмет дослідження – особливості формування суспільної, філософської та літературної думки про образ Дон Кіхота в різних соціальних та історичних умовах.

Для досягнення мети дослідження було поставлено наступні завдання:

 • здійснити загальний аналіз змісту твору та його історико-літературних особливостей;
 • дослідити поняття «донкіхотства» у літературному та соціально-історичному дискурсі;
 • з’ясувати філософсько-літературну інтерпретацію «Дон Кіхота» та «донкіхотства» у світовій літературі;
 • проаналізувати російську інтерпретацію донкіхотства та Дон Кіхота;
 • дослідити звертання до «Дон Кіхота» та «донкіхотства» в українській літературі.

Методи дослідження грунтувалися на поставлених у дослідженні завдан-нях і включали аналіз, синтез, порівняння літературознавчих, філософських, психолого-педагогічних і методичних джерел за темою дослідження, теоре-тичне узагальнення художніх творів. Крім того, використовувалися методи метафоризації, виявлення смислової дифузності тощо.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел, загальний обсяг роботи – 35 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Багно В. Е. Дон Кихот в России и русское донкихотство / В. Е. Багно. – М.: Наука, 2009. – 260 с.
 2. Багно В. Е. Дон Кихот на русской почве / рецензия на работу Ю. Айхен-вальда // Новое литературное обозрение. – М., 1997. – № 26. – С. 350.
 3. Багно В.Е. Дорогами «Дон Кихота» / В.Е. Багно. – М.: Книга, 1988. – 448 с.
 4. Борецький М.І. Конфлікт між ідеалом та дійсністю – центральна проблема тво-ру // Всесв. література в середніх навчальних закладах України, 2001. – №11-14.
 5. Гвоздьов А.А. Історія західно-европейської літератури: середні віки і відродження. – Харків: Рад. школа, 1936. – 195 с.
 6. Гречанюк С. Наш сучасник Дон Кіхот // Вічні книги. – К., 1991. – 320 с.
 7. Державин К.Н. Сервантес: Жизнь и творчество / К.Н. Державин. – М.-Л.: Гослитиздат, 1958. – 740 с.
 8. Дон-Кихот и русская интеллигенция // Жизнь для всех. – 1910. – №8-9. – C. 227-228.
 9. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. – Т. 25. – Ленинград: Мысль, 1983. – С. 19-20.
 10. Затонский Д. Что такое «Дон Кихот»? / Затонский Д. Искусство романа и XX век.- М., 1973. – 189 с. 
 11. Кочур Г. Сервантес і його «Дон Кіхот» // Сервантес. Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі. – К., 1995. – 750 с.
 12. Лицарсько-містичний ідеал у «Житії Дон Кіхота і Санчо» М. де Унамуно / О.В. Пронкевич // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Філол. науки . – 2007. – Т. 72. – С. 60-66.
 13. Набоков В. Лекции о «Дон Кихоте» / Пер. с англ.; Предисл. Ф.Бауэрса, Г.Дэвенпорта. – М.: Издательство Независимая Газета, 2002. – 328 с.
 14. Ортега-и-Гассет Х. Размышления о «Дон Кихоте»: Очерки. – СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. ун-та, 1997. – 329 с.
 15. Печерин В. С. Замогильные записки (Apologia pro vita mea) // Русское общество 30-х годов XIX в. – М.: Литература 1989. – С. 169.
 16. Пискунова С. И. «Дон Кихот» Сервантеса и жанры испанской прозы XVI-XVII веков / С. И. Пискунова. – М.: Изд-во МГУ, 1998. – 314 с.
 17. Сааведра Сервантес Мігель де. Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі. – К.: Дніпро, 1995. – 704 с.
 18. Скобельська О. I. Шляхами Дон Кіхота: Вивчення роману Міґеля Сервантеса де Сааведри «Премудрий гідальґо Дон Кіхот з Ламанчі» у школі. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2004. – 192 с.
 19. Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. – Т. 5. – М.: Литература, 1980. – С. 334.
 20. Унамуно М., де. Житие Дон Кихота и Санчо по Мигелю де Сервантесу Сааведре, объяснённое и комментированное Мигелем де Унамуно. – СПб.: Наука, 2002. – 394 с.
 21. Унамуно Мигель де. Житие Дон Кихота и Санчо / Мигель де Унамуно. – М.: Азбука, 2010.- 416 с.
 22. Федоришин П. Сервантес Мігель – видатний іспанський письменник // І великі мали гроші. – Львів, 1999. – 223 с.
 23. Франк Б. Сервантес / Пер. с нем. А.Кочеткова. – М.: Книга, 1982. – 367 с.
 24. Франко І. Влада землі в сучасному романі // Франко І. Зібрання творів у 50 томах. – Т.28. – К.: Наук. думка, 1980. – С.176-195.
 25. Цомакион А.И. Сервантес: Его жизнь и литературная деятельность. Биографический очерк. // Сервантес. Шекспир. Ж.-Ж. Руссо. И.-В. Гете. Карлейль: Биографические повествования / Сост. Н.Ф.Болдырева. – Челябинск: Урал LTD, 1998. – 512 с. 
 26. Чернюк С. Знак доби: Дон Кіхот в українській літературі 20-30-х років// Літературознавчі обрії. Праці молодих учених України. Випуск 5. – К., 2004. – С.146-150.
 27. Чехов А П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. – Т. 1: Письма. М.: Литература, 1974. – С. 24.
 28. Шаповалова М.С., Рубанова Г.Л., Моторний В.А. Історія зарубіжної літератури.- Львів: Світ, 1993. – 312 с.
10875
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).