Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Досліди у процес засвоєння молодшими школярами знань з природознавства

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади вивчення дослідів як форми навчання природознавству
1.1. Роль досліджень у формуванні особистості молодшого школяра
1.2. Використання різних форм пізнавально-дослідної роботи на уроках природознавства
1.3. Методичні підходи до дослідної діяльності вчителя в молодших класах
2. Методичні засади проведення досліджень з природознавства у початкових класах
2.1. Організація і методика проведення досліджень на уроках природознавства в початковій школі
2.2. Проведення уроку з вивчення корисних копалин з використанням дослідних методів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. В основних напрямках загальноосвітньої і професійної школи підкреслюється, що найважливіша і неминуча задача школи давати підростаючому поколінню глибокі і міцні знання основ наук, виробляти навички та уміння застосовувати їх на практиці, формувати світоуявлення.

Уроки природознавства розширюють елементарні знання школярів про працю людей, формують у них певні трудові навички і вміння. Тому вчитель, готуючись до занять, повинен, в першу чергу, використовувати дослідний матеріал. Діти вчаться вимірювати температуру повітря і тіла людина, доглядати та розмножувати кімнатні рослини, свійських тварин, спостерігати за явищами природи та ін. Вони порівнюють, аналізують, співставляють відомі їм факти, роблять узагальнення і висновки.

Особливість уроків з дослідженнями полягає в такому структуруванні змісту і форми, яке б викликало зацікавлення в учнів, сприяло їхн оптимальному розвитку й вихованню. Для таких уроків характерною є інформаційно-пізнавальна система навчання – оволодіння готовими знаннями, пошук нових даних, розкриття внутрішньої сутності явищ через диспут, змагання. На цьому уроці вчитель може організувати діяльність класу так, щоб учні, по мірі можливості, працювали самостійно, а він керував цією діяльністю, забезпечуючи її необхідними дидактичними матеріалами. Крім цього, такі уроки більше подобаються учням, ніж буденні навчальні заняття.

Одним зі шляхів реалізації цих задач є включення в навчальний процес досліджень над предметами і явищами в куточку живої природи, на уроці в класі, на учбово-дослідній ділянці вже з початкової школи.

Отже, актуальність теми визначається необхідністю вдосконалювати становище навчання в початкових класах в Україні, так як саме з них в учнів починає формуватися любов до навчання, винахідливість та багато інших навичок і вмінь, які неодмінно будуть грати важливу роль в їх майбутній освіті, і саме дослідження в шкільній освіті несуть велике значення в розвитку цих здібностей.

Мета роботи - детально розглянути всі складові дослідницької діяльності учнів в початкових класах та необхідної готовності до неї вчителя.

Предмет дослідження - методика та організація дослідницької діяльності на уроках природознавства в початковій школі.

Об’єкт дослідження - уроки природознавства в початковій школі.

 • з’ясувати роль досліджень у формуванні особистості молодшого школяра;
 • вивчити використання різних форм пізнавально-дослідної роботи на уроках природознавства;
 • охарактеризувати методичні підходи до дослідної діяльності вчителя в молодших класах;
 • дослідити організацію і методику проведення досліджень на уроках природознавства в початковій школі;
 • розробити і провести уроку з вивчення корисних копалин з використанням дослідних методів.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використовувалися загальнонаукові методи емпіричного та теоретичного рівнів, які взаємодоповнювали один одного і забезпечували можливість комплексного пізнання предмету дослідження, зокрема, вивчення та аналіз педагогічної, психологічної літератур з проблем дослідження, аналіз та узагальнення досвіду вивчення проблеми дослідної діяльності в початкових класах, спостереження навчального процесу.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків. Загальний обсяг роботи склав 34 аркуші.

 

Список використаних джерел: 
 1. Аквилева Г. Н., Постникова Е. А., Суворова Г. Ф. Преподавание природоведения в малокомплектной школе: Пособие для учителя трехлет. нач. шк. - М.: Просвещение, 1987. - 96 с.
 2. Афоня А. К. Самостійна робота учнів з природознавства. – Тернопіль: Богдан, 2004. – 102 с.
 3. Бабій М. Ф. Нові психологічні напрями організації навчального процесу з природознавства. - Луцьк: Редакційно-видавничий відділ "Вежа" Волинського держ. ун-ту ім. Л.Українки, 2003. - 118 с.
 4. Байбара Т. М. Методика навчання природознавства в початкових класах. - К.: Веселка, 1998. - 334 с.
 5. Безпалько В. С. Методика викладання природознавства. - Харків: Статус, 2003. – 190 с.
 6. Биологический эксперимент в школе / Бинас А.В., Маш Р.Д., Никишов А.И. и др. – М.: Просвещение, 1990. – 90 с.
 7. Біда О. А. Підготовка вчителів до екологічного виховання молодших школярів на уроках природознавства. - К.: Науковий світ, 2000. - 44 с.
 8. Біда О. А. Природознавство і сільськогосподарська праця: Методика викладання: Навч. посібник для студентів пед. ф-тів вищих навч. закладів та класоводів. - Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000. - 400 с.
 9. Бурова Л.И. Роль предметных уроков в формировании природоведческих представлений и первоначальных понятий // Начальнаяшкола. – 1983. - № 4. – С. 34-36. 
 10. Воспитание и развитие детей в процессе обучения природоведению: Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1981. - 252 с.
 11. Горяна Л.Г., Неведомська Є.О. Організація навчально-виховного процесу з природознавства. – К.: Фенікс, 2005. – 166 с.
 12. Завитаев П.А. Опыты с растениями на школьном участке // Начальная школа. – 1957. - № 3. – С. 42-44. 
 13. Исаева Е.В. Роль наблюдений за животными и растениями при изучении родной природы младшими школьниками // Начальнаяшкола. – 1994. - № 1. – С. 38-41. 
 14. Клепинина З.А. О наблюденияхза природой в III классе // Начальная школа. – 1990. - № 11. – С. 45-46. 
 15. Коваль Н. С., Нарочна Л. К. Природознавство в 3-му класі чотирирічної початкової школи: Посібник для вчителів.-К.: Радянська школа, 1988.- 120 с.
 16. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Генеза. – 1989. - 186 с.
 17. Методика навчання природознавства / За редакцією Падалко Н.В. і Федорової В.М.- К.: Радянська школа, 1986. – 206 с.
 18. Навчання і виховання учнів 2 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2003. - 608 с.
 19. Навчання і виховання учнів 3 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2004. - 512 с.
 20. Навчання і виховання учнів 4 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 640 с.
 21. Нарочна Л. К. та ін. Методика викладання природознавства: Навч. посібник / Л. К. Нарочна, Г. В. Ковальчук, К. Д. Гончарова. - 2-е вид., перероб. і допов. К.: Вища школа, 1990. - 302 с.
 22. Низова А.М. О выборе методов обучения природоведению // Начальная школа. – 1995. - № 12. – С. 42-48. 
 23. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Просвіта, 2000. – 304 с.
 24. Пакулева Л. Т. Методика преподавания природоведения. - М.: Просвещение, 1990. - 192 с.
 25. Перекалова В.С. Обобщение наблюдений на уроке природоведения // Начальная школа. – 1994. - № 11. – С. 59-61. 
 26. Полесская Л.И. На уроках курса «Ознакомление с окружающим миром» // Начальная школа. – 1999. - № 4. – С. 28-30. 
 27. Природоохоронна освіта в школі: посібник для вчителів / упор. І.І.Гордієнко, Г.Ф.Герасименко, О.М.Барам та ін. – К.: Радянська школа, 1981. – 184 с. 
 28. Прокофьева Л.Б. Уроки-микроисследования при изучении естествознания // Начальная школа. – 1996. - № 8. – С. 37-42.
 29. Рубинштейн С. Л. Возрастная психология личности. – М.: Владос, 2004. – 564 с.
 30. Талызина Н. Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьников: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1988. - 175 с.
 31. Усова А.В. Формирование у школьников научных понятий в процессе обучения. – М.: Педагогика, 1986. – 211 с.
 32. Щенников В. І. Цікаве природознавство. - Донецьк: Сталкер, 2002. - 352 с.
 33. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика. К.: Либідь, 1997. – 219 с.
6475
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.