Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дослідження авторських лексичних новотворів на прикладі творчості Є. Маланюка та Ю. Клена

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
85
Мова: 
Українська
Ціна: 
2100 грн.
Оцінка: 
ЗМІСТ
ВСТУП
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження авторських лексичних новотворів
1.1. Історія дослідження авторських новотворів
1.2. Типи неологізмів
1.3. Функції неологізмів
Розділ 2. Лексико граматична і семантична характеристика авторських лексичних новотворів
2.1. Семантика новотворів Євгена Маланюка
2.1.1. Індивідуально-авторські іменники
2.1.2. Індивідуально-авторські прикметники
2.1.3. Індивідуально-авторські дієслова та дієприкметники
2.1.4. Індивідуально-авторські прислівники та числівники
2.2. Семантика новотворів Юрія Клена
2.2.1. Індивідуально-авторські іменники
2.2.2. Індивідуально-авторські прикметники
2.2.3. Індивідуально-авторські дієслова та дієприкметники
2.2.4. Індивідуально-авторські прислівники
2.3. Порівняльна характеристика семантичних особливостей новотворів Є. Маланюка та Ю. Клена
2.3.1. Індивідуально-авторські іменники
2.3.2. Індивідуально-авторські прикметники
2.3.3. Індивідуально-авторські дієслова
2.3.4. Індивідуально-авторські прислівники
2.4. Найуживаніші  кореневі   морфеми  в новотворах Є. Маланюка та Ю. Клена
Розділ 3. Способи творення лексичних інновацій
3.1. Словотвір Євгена Маланюка
3.1.1. Способи творення індивідуально-авторських іменників
3.1.2. Способи творення індивідуально-авторських дієслів
3.1.3. Способи творення індивідуально-авторських прикметників
3.1.4. Способи творення індивідуально-авторських прислівників
3.2. Словотворчість Юрія Клена
3.2.1. Способи творення індивідуально-авторських  іменників
3.2.2. Способи творення індивідуально-авторських дієслів
3.2.3. Способи творення індивідуально-авторських прикметників
3.2.4. Способи творення індивідуально-авторських прислівників
3.3. Порівняльна характеристика індивідуально-авторського словотвору Є. Маланюка та Ю. Клена
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
 
Вступ: 
Актуальність теми дослідження. Кожна складова структура мовознавства з часом набуває певних змін. Це зумовлено вдосконаленням, детальнішим вивченням мовознавцями. Однією з найдинамічніших лінгвістичних наук є лексикологія – розділ мовознавства, що вивчає словниковий склад мови. Вчені виділяють наступні категорії при вивченні слова і поділу лексики на групи: власне українська лексика і запозичені слова; загальновживана лексика і професійна, активна і пасивна, застарілі і нові слова. Одне із завдань лексикології – встановлення і аналіз словникового складу мови. Однак точних цифр, зрозуміло, ніхто не назве, адже мова, як живий організм, постійно розвивається, з’являються нові слова, зникають старі, змінюється значення наявних. Яскравими зразками, що засвідчують динамічний характер мови, є, насамперед, інноваційні лексико-семантичні процеси, що демонструють абсолютний прогрес, пов’язаний із реалізацією нових можливостей мовної системи, зокрема словотвірних. Із появою нових слів у мовознавстві зародилась нова галузь – неологія – наука, що вивчає новостворені лексеми, тенденції їх розвитку та популяризації. Із розвитком неології як науки збільшується й інтерес до неї з боку дослідників. Так, у науковому доробку представлені неологічні дослідження таких авторів: Г. М. Вокальчук, Ж. В. Колоїз, Г. М. Віняр, Н. А. Адах, Н. В. Гаврилюк, Е. І. Ханпіра, та ін. Період становлення неології припадає на середину XX століття.
Г. М. Вокальчук зазначає, що головними проблемами неології є: з’ясування місця і ролі нових слів у лексичній системі мови; вивчення критеріїв їх виділення; дослідження способів їх структурної організації та функціонування; встановлення принципів класифікації. [1, с.15] .
Основною одиницею неології є неологізм. Слово «неологізм» грецького походження, що в перекладі означає «нове слово». Виокремлюють декілька алгоритмів появи неологізмів:
 • метод семантичної деривації (словотвору), що припускає формування у вже наявному слові вторинного значення;
 • запозичення іншомовних слів;
 • шляхом впровадження в мову просторічних, діалектних та жаргонних виразів.
Поетичне мовлення, як відомо, є невичерпним джерелом появи різноманітних мовних інновацій, зокрема авторських лексичних новотворів (АЛН), без яких важко уявити сучасну поезію. Поетичному слову притаманне, так би мовити, "особливе право" на вживання нових слів, які нерідко поповнюють загальномовний лексикон національної мови. Слово в поезії зазвичай несе більше семантичне та емоційне навантаження, ніж, наприклад, у прозі. 
Лексичні інновації українських письменників досліджували І. Огієнко, І. К. Білодід, В. М. Русанівський, Г. М. Колесник, Н. М. Сологуб та ін. Упродовж останнього десятиріччя з’явилися праці таких мовознавців, як Ж. В. Колоїз, Г. М. Вокальчук, В. В. Герман, Г. М. Сюта, Т. Г. Юрченко, О. О. Жижома, Н. В. Гаврилюк, Н. А. Адах та ін. Дослідники доводять необхідність вивчення мови конкретних письменників з метою виявлення особливостей їхніх індивідуальних стилів, оскільки оказіональні одиниці є естетично трансформованими засобами народної мови, специфічними художніми знахідками письменника, котрі сприймаються мовцями як усвідомлена необхідність. Дослідження оказіональних одиниць має значення не лише для вивчення індивідуальної майстерності письменника, – воно відіграє важливу роль для глибокого вивчення номінативних можливостей мови, її лексичних, граматичних і стилістичних особливостей.
Незважаючи на те, що вітчизняні фахівці присвячували спеціальні дослідження проблемі мовотворчості поетів минулого століття, індивідуальний стиль майстрів слова окресленого періоду все ще вимагає детального вивчення й усебічного аналізу. Потребує комплексного дослідження поезія видатного українського письменника, поета, публіциста ХХ століття, представника «Празької школи» – Євгена Маланюка, який перебував у постійному пошукові нових форм і засобів вираження змісту, що знайшло своє втілення зокрема в індивідуально-авторських інноваціях усіх мовних рівнів, та одного з представників «Празької школи» – Юрія Клена.
Актуальність обраної теми дослідження зумовлена тим, що на сучасному етапі розвитку мовознавчої науки лінгвісти звертають особливу увагу на аналіз особливостей індивідуально-мовної картини світу видатних письменників, виявлення специфіки індивідуально-авторської номінації у творчості того чи того художника слова, на лексикографічне представлення АЛН у словниках авторської неологічної лексики, над чим цілеспрямовано працюють зокрема члени неографічної лабораторії „NEOLEX-Рівне“ Рівненського державного гуманітарного університету.
До здійснення обраного дослідження спонукав і той факт, що Є. Маланюк та Ю. Клен належали до одного літературного угрупування «Празька школа» (що утворилося після Громадянської війни 1920-х років), а також зазнавали впливу Дмитра Донцова – ідеолога українського націоналізму, який надавав їм змогу друкуватися на сторінках свого журналу «Літературно-науковий вісник».
Мета роботи полягає в комплексному компаративному дослідженні семантико-дериваційної структури авторських лексичних новотворів Євгена Маланюка та Юрія Клена й лексикографічному представленні одиниць індивідуально-авторської номінації.
Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:
 • ознайомитися та проаналізувати роботи мовознавців, які займаються вивченням нових слів в українській мові;
 • здійснити лексико-граматичну і лексико-семантичну класифікацію АЛН, визначивши найбільш репрезентативні лексико-семантичні групи цих одиниць у поетичних лексиконах Є. Маланюка та Ю. Клена;визначити найуживаніші кореневі морфеми у складі АЛН обох поетів задля виявлення найбільш актуальних для них фрагментів позамовної дійсності, що потребували, на думку авторів, створення оригінальних номінативних одиниць;
 • охарактеризувати найпродуктивніші способи творення нових слів;здійснити зіставний аналіз АЛН Є. Маланюка та Ю. Клена на лексико-семантичному і словотвірному рівнях для виявлення спільних і відмінних тенденцій у словотворчій практиці поетів;
 • укласти словник АЛН Є. Маланюка.
Об’єктом дослідження є індивідуально-авторська номінація в поезії Є. Маланюка та Ю. Клена.
Предмет дослідження – семантична і дериваційна структура авторських лексичних новотворів.
Фактичний матеріал дослідження – близько 300 АЛН, виявлених методом суцільної вибірки в опублікованих поетичних текстах Є. Маланюка, та близько 240 АЛН Ю. Клена, зафіксованих у словнику лексичних новотворів цього автора, укладеного Н. В. Гаврилюк.
Методи дослідження. Відповідно до характеру фактичного матеріалу в ході дослідження використано такі основні методи: метод лінгвістичного спостереження й опису; метод компонентного аналізу – для дослідження семантики АЛН, словотвірного – для характеристики дериваційної структури АЛН; метод кількісних підрахунків та елементи зіставного методу – для порівняльного аналізу семантико-словотвірної структури та особливостей функціонування АЛН у поетичних текстах Є. Маланюка та Ю. Клена.
Наукова новизна дослідження зумовлена тим, що вперше в українській лінгвостилістиці здійснено спробу зіставного аналізу одиниць індивідуально-авторської номінації в поезії Є. Маланюка та Ю. Клена, схарактеризовано семантичні й дериваційні особливості АЛН обох авторів.
Теоретичне значення роботи полягає в тому, що результати дослідження дають змогу простежити основні тенденції творення лексичних інновацій у поезії видатних представників української літератури ХХ століття Є. Маланюка та Ю. Клена, визначити роль цих авторів у збагаченні національного поетичного лексикону.
Практичне значення роботи пов’язане з можливістю використання матеріалів дослідження в підготовці теоретичних спецкурсів з неології, письменницької лексикографії, лінгво- й ідіостилістики. 
Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків, у яких подано «Словник авторських лексичних новотворів Є. Маланюка».
 
Список використаних джерел: 
 1. Адах Н. А. Авторські лексичні новотвори Василя Барки (семантико-дериваційний та лексикографічний аспекти) / Н. А. Адах; за ред. Г. М. Вокальчук. - Рівне : Видавництво Олега Зеня, 2007. - 136 с. 
 2. Бабенко Н. Г. Окказиональное в художественном тексте. Структурно-семантический аналіз: учеб. пособие. - Калининград : Калининград. гос. ун-т, 1997. - 79 с.
 3. Безпояско О. К. Граматика української мови. Морфологія : підручник / Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. - К. : Либідь, 1993. - 336 с.
 4. Вовчук Н. І. Авторські неологізми як спеціальний засіб художньої виразності і як одиниця поетичного тексту / Н. І. Вовчук // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : зб. наук. праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту. - Вип. 8. - Рівне, 2000 - С. 62-66.
 5. Вокальчук Г. М. Авторський неологізм в українській поезії ХХ століття (лексикографічний аспект); за ред. А. П. Грищенка : [монографія] / Г. М. Вокальчук. - Рівне : Науково-видавничий центр «Перспектива», 2004. - 524 с.
 6. Вокальчук Г. М. Авторські новотвори в поезії 20-30-х років / Г. М. Вокальчук // Культура слова. - К. : Наукова думка, 1992. - Вип. 42. - С. 59-63.
 7. Вокальчук Г. М. До питання про історію дослідження оказіональних лексичних новотворів в українському мовознавстві / Г. М. Вокальчук // Наук. записки Вінницького держ. педагог. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Зб. наук. праць. Серія : Філологія. 2003. Вип. 5 / відп. ред. Н. Л. Іваницька. - Вінниця : ВДПУ, 2003. - С. 14-18. 
 8. Вокальчук Г.М. Вивчення неологізмів у вузівському курсі сучасної української літературної мови / Г. М. Вокальчук // Педагогічні науки : зб. наук. праць Сумського держ. педагогічного ун-ту імені А. С. Макаренка. Ч. 2. - Суми, 2002. - с. 24-29.
 9. Вокальчук Г. М. Етапи становлення й розвитку українського авторського словникарства. Особливості лексикографічної фіксації новотворів / Г. М. Вокальчук // Проблеми й перспективи авторської лексикографії. «Регіональний» словник поетичних неолексем (Рівненщина) / відп. ред. Г. М. Вокальчук). - Вид. 2-е, випр. і доп. - Острог : НаУ „Острозька академія», 2008. - С. 3-68. - (Лексикограф. серія «Українська індивідуально-авторська неографія»; вип. 1).
 10. Вокальчук Г. М. Індивідуально авторські юкстапозити в українській поезії 20-30-х років ХХ століття / Г. М. Вокальчук // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : зб. наук. праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту. - Вип. 10. - Рівне, 2002. - С. 102-109.
 11. Вокальчук Г. М. Короткий словник неологічної лексики Ліни Костенко і Миколи Вінграновського / Г. М. Вокальчук, А. В.Браун, І. В. Цапук, В. В. Максимчук // Словотворчість шістдесятників. Ліна Костенко. Микола Вінграновський: зб. наук. праць; відп. ред. Г. М. Вокальчук. - Острог : НаУ «Острозька академія», 2010. - С. 138-169 (Лексикограф. серія «Українська індивідуально-авторська неографія»; вип. 3).
 12.  Вокальчук Г. М. Семантичні особливості авторських лексичних новотворів поетів Рівненщини / Г. М. Вокальчук, В. В. Максимчук // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : зб. наук. праць; [редкол.: І. Р. Вихованець, Н. В. Гуйванюк, А. П. Загнітко та ін.]. - Рівне : РДГУ, 2008. - Вип. XVI. - С. 46-50.
 13. Вокальчук Г. М. Словотворчість українських поетів ХХ століття : [монографія] / Г. М. Вокальчук; відп. ред. С. Я. Єрмоленко. - Острог : Національний університет «Острозька академія», 2008. - 536 с. 
 14. Вокальчук Г. М. Юкстапозити - назви осіб в українській поезії 20-30-х років ХХ століття / Г. М. Вокальчук // Актуальні проблеми сучасної філології : наук. записки Рівненського пед. ін-ту. Філологічні студії : [у 2 т.]. - Рівне, 1995. - Т. 2. - С. 128-145.
 15. Вокальчук Г. М. «Я - беззразковості поет» (словотворчість Михайля Семенка) : [монографія] / Г. М. Вокальчук. - Рівне : Перспектива, 2006. - 201 с. 
 16. Гаврилюк Н. В. Київські неокласики: словотворчість / Н. В. Гаврилюк; відп. ред. Г. М. Вокальчук. - Острог: Вид-во НаУ «Острозька академія», 2009. - 216 с. (Лексикографічна серія «Українська індивідуально-авторська неографія»; вип. 2). 
 17. Гаврилюк Н. В. Лексикографічне опрацювання індивідуально-авторських новотворів (на матеріалі інновацій неокласиків) / Н. В. Гаврилюк // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : зб. наук. праць. - Рівне : РДГУ, 2008. - Вип. XVI. - С. 50-53. 
 18. Гаврилюк Н. В. Оказіональні іменники-композити у поетичному доробку неокласиків (словотвірний аспект) / Н. В. Гаврилюк // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : зб. наук. праць РДГУ. - Вип. 9. - Рівне, 2001. - С. 101-105.
 19. Гаврилюк Н. В. Оказіональні прикметники у творчості неокласиків / Н. В. Гаврилюк // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : зб. наук. праць РДГУ. - Вип. 11. - Рівне, 2003. - 69-73.
 20. Гаврилюк Н. В. Словотворчість київських неокласиків з погляду статистики / Н. В. Гаврилюк // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : зб. наук. праць; [редкол.: А. М. Архангельська, І. Р. Вихованець, Г. М. Вокальчук та ін.]. - Рівне: РДГУ, 2009. - Вип. XVIІ. - С. 31-35.
 21. Гаврилюк Н. В. Словотворчість поетів-неокласиків у контексті поетичного мовлення 20-30-х років ХХ століття : дис. …кандидата філол. наук : 10.02.01 / Н. В. Гаврилюк. - К., 2009. - 225 с.
 22. Гаврилюк Н. В. Словник АЛН Ю. Клена / Н. В. Гаврилюк // Київські неокласики : словотворчість / Н. В. Гаврилюк; відп. ред. Г. М. Вокальчук. - Острог : Вид-во НаУ «Острозька академія», 2009. - С. 135-158. 
 23. Герман В. В. Індивідуально-авторські неологізми (оказіоназізми) в сучасній поезії (60-90 рр) : автореф. дис.: канд. філ наук. / В. В. Герман. - К., 1999. - 22 с.
 24. Гладкий М. Мова сучасного українського письменства / М. Гладкий. - Х. - К. : ДВУ, 1930. - 160 с.
 25. Грищенко А. П. Сучасна українська літературна мова : підручник / за ред. А. П. Грищенка. - 2-ге вид. - К.,1997. - с.196-198.
 26. Горпинич В. О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір : навч. посіб. / В. О. Горпинич. - К. : Вища шк., 1999. - 207 с.
 27. Жижома О. О. Індивідуально-авторські новотвори в поетичному дискурсі 80-90-х років ХХ століття : дис. … кандидата філол. наук : 10.02.01 / О. О. Жижома - К., 2003. - 242 с. 
 28. Ковальов В. П. Словотвір художніх неологізмів / В. П. Ковальов // Укр. мова і літ. в школі. - 1983. - № 6. - С. 25-28.
 29. Коломієць В. Т. Збагачення мови новими словами / В. Т. Коломієць // Рідне слово. - К., 1974. - № 9. - С. 10-17.
 30. Максимчук В. В. Короткий словник авторських лексичних новотворів поетів Рівненщини / В. В. Максимчук; за ред. Г. М. Вокальчук // Проблеми й перспективи авторської лексикографії. «Регіональний» словник поетичних неолексем (Рівненщина). - Острог : Вид-во НаУ «Острозька академія», 2008. - С. 65-188.
 31. Маланюк Євген. Повернення: Поезії. Літературознавство. Публіцистика. Щоденники. Листи / Євген Маланюк. - Львів : Світ, 2005. - 496 с.
 32. Маланюк Є. Ф. Поезії / Є. Ф. Маланюк. [Упоряд. вступ. ст. і прим. М. Я. Неврлого]. - К. : Укр. письменник, 1992. - 318 с. 
 33. Маланюк Є. Ф. Поезії / Є. Ф. Маланюк. - Львів : Фенікс Лтд, 1992. - 686 с. 
 34. Маланюк Є. Ф. Невичерпальність: Поезії, статті / Є. Ф. Маланюк. - 2-ге вид. - К. : Веселка, 2001. - 318 с.
 35. Маланюк Євген. Вибрані твори / Євген Маланюк. [Упоряд. текстів, передмова, примітки І. В. Немченка]. - Х. : Ранок, 2009. -288 с.
 36. Мацько Л. І. Українська мова. Сучасний довідник. Орфографія, лексикологія, граматика, пунктуація / Л. І. Мацько, О. М. Мацько, О. М. Сидоренко. - Харків, 2012. - 656 с.
 37. Муромцева О. Г. Розвиток лексики української літературної мови в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. / О. Г. Муромцева. - Харків : Вища школа, 1985. - 152 с.
 38. Намитокова Р. Ю. Авторские неологизмы: словообразовательный аспект / Р. Ю. Намитокова. - Ростов-на-Дону : Изд-во Рост. ун-та, 1986. - 156 с. 
 39. Оліфіренко Л. В. Словник поетичної мови Василя Стуса. Рідковживані слова та індивідуально-авторські новотвори / Л. В. Оліфіренко. - К. : Абрис, 2003. - 90 с.
 40. Павленко Л. П. Складні іменники-оказіоналізми в поетичному контексті / Л. П. Павленко // Укр. мова і літер. в шк. - 1983. - № 8. - С. 33-35.
 41. Пашко Л. В. Структурно-семантична та стилістична характеристика авторських неологізмів у творах О. Т. Гончара : автореф. дис....канд. філол. наук : 10.02.02 «Українська мова» / Л. В. Пашко. - К., 1994. - 23 с.
 42. Плющ М. Я. Словотвір / М. Я. Плющ // Сучасна українська літературна мова; за ред. А. П. Грищенка. - К., 1997. - С. 254-304.
 43. Плющ М. Я. Сучасна українська літературна мова : зб. вправ : [навч. посібник для студентів вузів, які вивчають дисципліну «Сучас. укр. літ. мова»] / Плющ М. Я., Леута О. І., Гальона Н. П.; [Ред. В. В. Вороніна, Н. А. Симоненко]. - К. : Вища шк., 1995. - 281с.
 44. Поліщук О. Авторські новотвори - репрезентанти колірної картини світу в українській поезії ХХ століття / О. Поліщук // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : зб. наук. праць; [редкол. : А. М. Архангельська, І. Р. Вихованець, Г. М. Вокальчук та ін.]. - Рівне : РДГУ, 2009. - Вип. XVIІ. - С. 40-46. 
 45. Проблеми й перспективи авторської лексикографії. «Регіональний» словник поетичних неолексем (Рівненщина) : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]; відп. ред. Г. М. Вокальчук. - Острог : Нац. ун-т «Острозька академія», 2008. - 291с.
 46. Пустовіт Л. О. Словник української поезії другої половини ХХ століття (семантико-функціональний аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук : спец. 10.02.01. «Українська мова» / Л. О. Пустовіт. - К., 1993. - 37 с. 
 47. Русанівський В. М. Народження слова / В. М. Русанівський // Українське мовознавство. - 1974. - № 2. - С. 46-50.
 48. Русанівський В. М. Словотвір сучасної української літературної мови / В. М. Русанівський; відп. ред. М. А. Жовтобрюх. - К., 1979. - С. 228-284.
 49. Семенюк О. А. Язык эпохи и его отражение в сатирико-юмористическом тексте. - Кировоград : РИЦ КГПУ им. В. К. Винниченко, 2001. - 368 с.
 50. Словотвір сучасної української літературної мови / [відп. ред. М. А. Жовтобрюх]. - К. : Наук думка, 1979. - 404 с.
 51. Словотворчість шістдесятників. Ліна Костенко. Микола Вінграновський : [збірник наукових праць; відп. ред. Г. М. Вокальчук]. - Острог : Вид-во НаУ «Острозька академія», 2010. - С. 106-138.
 52. Стишов О. А. Лексичні і стилістичні неологізми в ЗМІ з погляду мовної культури / О. А. Стишов // Культура слова - К., 1999. - Вип. 52. - с. 3-12.
 53. Сюта Г. М. Мовні інновації в українській поезії шістдесятників та членів Нью-Йоркської групи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02. «Українська мова» / Г. М. Сюта. - К., 1995. - 18 с.
 54. Турчак О. Оказіоналізми як об’єкт лінгвістичного дослідження / О. Турчак // Українська мова. - 2004. - № 2. - С. 47-55.
 55. Ханпира Э. Об окказиональном слове и окказиональном словообразовании / Э. Ханпира // Развитие словообразования современного русского языка. - М., 1966. - С. 153 - 166.
 56. Чабаненко В. А. Стилістика експресивних засобів української мови : монографія / В. А. Чабаненко. - Запоріжжя : ЗДУ, 2002. - 351 с.
 57. Шанський Н. М. Лексикологія сучасної російської мови / Н. М. Шанський. - М., 1972.
 58. Шанський М. М. Неологізми Зої Кучерявої [Електронний ресурс] / Н. М. Шанський. - Режим доступу до ресурсу: http://myrefs.org.ua. - К., 2008. - 105 с.
 59. Юрченко Т. Г. Оказіоналізми у творчості Павла Загребельного: структурно-семантичний і стилістичний аспекти : дис. … кандидата філол. наук : 10.02.01 / Т. Г. Юрченко. - К., 2003. - 284 с.
 60. Юрчук Л. А. Суфіксальний дієслівний словотвір / Л. А. Юрчук // Словотвір сучасної української літературної мови; відп. ред. М. А. Жовтобрюх. - К., 1979. - С. 171-210.
 61. Маланюк Євген. Повернення: Поезії. Літературознавство. Публіцистика. Щоденники. Листи / Євген Маланюк. - Львів : Світ, 2005. - 496 с.
 62. Маланюк Є. Ф. Поезії / Є. Ф. Маланюк. [Упоряд. вступ. ст. і прим. М. Я. Неврлого]. - К. : Укр. письменник, 1992. - 318 с. 
 63. Маланюк Є. Ф. Поезії / Є. Ф. Маланюк. - Львів : Фенікс Лтд, 1992. - 686 с.
 64. Маланюк Є. Ф. Невичерпальність: Поезії, статті / Є. Ф. Маланюк. - 2-ге вид. - К. : Веселка, 2001. - 318 с.
 65. Маланюк Є. Ф. Невичерпальність: Поезії, статті / Є. Ф. Маланюк. - 2-ге вид. - К. : Веселка, 2001. - 318 с.
10165
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).