Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дослідження напрямків вдосконалення логістічної діяльності міжнародних транспортних підприємств

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМКІВ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 
Акименко Наталя, Кравцов Максим, Рябова Катерина
 
У даній статті розглянуті теоретичні аспекти визначення транспорту, видів транспорту та його класифікація. Проаналізована динаміка міжнародних транспортних перевезень за видами транспорту за певний період. Визначене поняття та мета логістичної діяльності, здійснюваної міжнародними транспортними підприємствами. Звернена увага на вимоги, при дотриманні яких логістика сприяє підвищенню ефективності діяльності транспортного підприємства. Приділено увагу юридичним особливостям здійснювання логістичної діяльності міжнародними транспортними компаніями. Вказані особливості складання транспортних договорів та основні нормативні та правові акти, що їх регулюють. Визначені аспекти відповідальності сторін за невиконання або неналежне виконання обов'язків, які передбачені договором транспортного експедирування. Сформовані напрямки вдосконалення основних шляхів підвищення ефективності логістичної діяльності на міжнародному транспортному підприємстві.
Ключові слова: логістика, логістична діяльність, ефективність, транспорт, експорт, імпорт.
Акименко Наталья, Кравцов Максим, Рябова Екатерина ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ
В данной статье рассмотрены теоретические аспекты определения транспорта, видов транспорта и их классификация. Проанализирована динамика международных транспортных перевозок по видам транспорта за определенный период. Определено понятие и цель логистической деятельности, осуществляемой международными транспортными предприятиями. Обращено внимание на требования, при соблюдении которых логистика способствует повышению эфф ективности деятельности транспортного предприятия. Уделено внимание юридическим особенностям осуществления логистической деятельности международными транспортными компаниями. Выделены особенности составления транспортных договоров и основные нормативные и правовые акты, которые их регулируют. Опр еделены аспекты ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных договором транспортного экспедирования. Сформированы направления совершенствования основных путей повышения эффективности логистической деятельности на международном транспортном предприятии.
Ключевые слова: логистика, логистическая деятельность, эфф ективность, транспорт, экспорт, импорт.
Akimenko Natalya, Kravtsov Maksym, Ryabova Kate RESEARCH DIRECTIONS OF PERFECTION LOGISTICS ACTIVITIES OF INTERNATIONAL TRANSPORT COMPANIES
This article discusses the theoretical aspects of transport, means of transport and its classification. The dynamics of international transportation by mode for the period. Definitions and purpose logistics activities carried out by international transport companies. Attention is paid to the requirements under which enhances logistics efficiency of the transport company. Attention is paid to the legal aspects of the logistics of putting into effect the international transport companies. These features drawing up transport contracts and major regulatory and legal acts that regulate this. Aspects responsibility of the parties for non-performance or improper performance of duties required by the contract of freight forwarding. Prevailing ways of improving basic ways to improve the logistics of the international transport company.
Keywords: logistics, logistics activities, the effectiveness, transport, export, import.
Постановка проблеми. У зв’язку зі становленням ринкових відносин останнім часом з'явився та активно розвивається новий науково-практичний напрямок – логістика. Зацікавленість, яку виявляють до логістики вітчизняні вчені, науково-технічні співробітники, менеджери промислових підприємств, пояснюється, в першу чергу, тими результатами в економіці, які отримали промислово розвинуті країни завдяки її використанню. Впровадження логістики в діяльність промислових та торгівельних підприємств дозволяє суттєво скоротити усі види запасів продукції, витрати у постачанні, виробництві та збуті, знизити собівартість продукції тощо. Таким чином, зацікавленість щодо вивчення логістики зумовлена потенційними можливостями підвищити ефективність господарської діяльності підприємства.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню напрямів вдосконалення логістичної діяльності приділяли увагу багато відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як В. І. Арсенев, Б. В. Артамонов, Р. Л. Губерман, П. В. Куренков, Л. В. Мазо, С. В. Милославська, К. І. Плужников, О. В. Соколова, К. В. Холопов. Дослідження вчених сприяли вагомому внеску в напрямки вдосконалення логістичної діяльності.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. На сьогоднішній день питання дослідження логістичної діяльності є досить актуальним та має багато невирішених та не винайдених підходів до напрямів вдосконалення здійснювання логістичної діяльності міжнародними транспортними компаніями.
Формування цілей статті. Метою роботи є визначення доцільних та перспективних напрямків вдосконалення логістичної діял ьності міжнародних транспортних підприємств.
Основний матеріал. Транспорт є ключовою ланкою соціально – економічної системи держави і належить до стратегічно важливих галузей національної економіки, без ефективної роботи якої неможливе подальше підвищення добробуту суспільства. Основні завдання транспорту – своєчасне, якісне та цілковите задоволення потреб галузей економіки та населення у перевезеннях, підвищення економічної ефективності його роботи. Пріоритетною ознакою національної транспортної політики є становлення національного ринку транспортних послуг. Транспортні послуги слід розглядати як сукупність послуг, пов'язаних з фізичним переміщенням у просторі пасажирів, багажу та вантажів.
З розвитком та становленням розвитку економіки та ринкових відносин у сфері перевезень з’явилась необхідність у створенні компаній які надають всі транспортно-експедиторські та логістичні послуги за всіма видами транспорту. Загалом виділяють такі види транспорту (рис. 1).
 
Рис. 1. Види транспорту
 
Незалежно від вибору транспорту виділяють наступні види транспортних послуг (рис. 2).
 
Рис. 2. Види транспортних послуг
 
Виходячи з визначення видів транспорту та послуг, що надаються можна сказати, що транспортно-експедиторська компанія – це компанія, яка надає послуги з перевезення чи пересадки пасажирів та в антажів, виконання зберігання, навантаження, розвантаження вантажів, а також надання, підготовки та сервісного обслуговування транспортних засобів, що надаються.
Наразі можна, сформувати класифікацію транспортних послуг за
Фото Капча