Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дослідження поведінки споживача

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
65
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
 
РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА 
1.1.Поведінка споживачів як інструмент психологічного дослідження
1.2. Формування думок споживачів 
1.3. Психологічний вплив реклами на споживача
 
РОЗДІЛ 2ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ
2.1. Зовнішні стимули та впливи на споживачів 
2.2.Гендерні особливості поведінки споживачів
2.3.Мотивація поведінки особистості споживача
2.4.Дослідженнязовнішніхфакторів впливу на поведінку споживача
 
РОЗДІЛ 3 ОХОРОНА ПРАЦІ
3.1.Актуальні проблеми охорони праці та безпеки життєдіяльності
 
 
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 
ВСТУП
 
 
В даний момент стосунки споживача і виробника вибудовуються таким чином, що споживач перебуває в центрі інтересів виробника, є його основним поставленим завданням і об'єктом цілеспрямованої дії.
Саме тому для виробника важливим є вивчення споживача з психологічної, економічної, соціологічної і культурологічної точки зору. Дисципліна, що сформувалася нещодавно, "поведінка споживачів" включає ці підходи, досліджує споживачів з різних позицій.
Актуальність теми обумовлена тим, що кожен індивід, що є потенційним споживачем, має свої психологічні особливості, тип характеру і темпераменту. При аналізі цих особливостей можна виявити деякі моделі, характерні для поведінки споживачів. Типи споживчої поведінки тісно пов'язані з мотиваціями.
Придбання того або іншого товару або використання послуги є дією, в основі якого лежать різні спонукальні мотиви. Ці мотиви можуть, як спиратися на здоровий глузд, так і формуватися під впливом випадкових імпульсів.
Таким чином, дослідження мотивацій і типів споживчої поведінки є дуже важливим для створення реклами, здатної впливати на цільову аудиторію необхідним для рекламодавця чином.
Мета роботи - вивчити зовнішні і внутрішні чинники впливу на поведінку споживачів.
Об'єктом дослідження даноїроботи є поведінка споживачів.
Предмет дослідження –зовнішні та внутрішні детермінанти, що обумовлюють поведінку покупців.
Гіпотеза дослідження є припущення, що зовнішніми факторами впливу на поведінку споживача є проінформованість про товар та його якість.
 
Завдання дослідження :
  1. Аналіз науково-методичних джерел із досліджуваної теми.
  2. З’ясувати зовнішні стимули та впливи на споживачів
  3. Дослідити психологічний вплив реклами на споживача
  4. Виявити зовнішні фактори впливу на поведінку споживача.
У роботі використовувалися наступні методи: загальнонаукові (аналіз,синтез, класифікація, узагальнення тощо), емпіричні (анкетування, тестування, спостереження).
Теоретичне значення роботи полягає у розгляді аспектів взаємодії внутрішніх і зовнішніх детермінант на поведінку споживача, їх взаємовпливи і взаємообумовленість.
Практичне значення кваліфікаційного дослідження дозволяє використати теоретичний та емпіричний матеріал при виготовленні та аналізові рекламної продукції відповідними спеціалістами,також студентами при підготовці до дисциплін: ”Психологія реклами”, ”Економічна психологія”, ”Психологія споживачів”тощо та при написаннінаукових статей.
Робота складається із вступу і трьох розділів, висновків, джерел та додатків.
 
РОЗДІЛ 1
 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА
 
1.1. Поведінка споживачів як інструмент психологічного дослідження
 
Споживач, виходячи на ринок, має мету придбати деяку кількість товарів або послуг для того, щоб задовольнити свої потреби. 
Споживач – індивід або організація, що купують, використовують, володіють і товар, що утилізували, або послугу. Споживачами можуть бути люди, групи людей, а так само організації різного масштабу і профілю діяльності, що використовують товари, послуги, ідеї.Змістовну основу поведінки споживачів складають процес ухвалення рішень і чинники, що його визначають. Вихідною точкою споживчої поведінки є життєвий (організаційний) стиль [1,с.5]. Вважається, що споживачі купують для того, щоб підтримати або поліпшити свій життєвий (організаційний) стиль. 
Роль бізнесменів і психологів в організації полягає :
  • щоб товари задовольняли потреби покупців на благо і покупців, і продавців;
  • у своєрідному напрямі потреб покупця; 
  • у створенні нових потреб шляхом випуску новинок (наприклад, ще в 80-і роки не було потребі в миючих засобах і губках для посуду, а створили їх саме маркетологи).
Економічна свідомість
Оскільки представляється зайвим введення терміну «споживча свідомість», то для розгляду свідомості людини в процесі вжитку ми користуємося терміном «економічна свідомість».Економічна свідомість – вміст і продукт віддзеркалення людиною економічних стосунків, промовці у вигляді системи представлень людини про економіку як фрагмент соціальної реальності і сферу людської діяльності [31,с.9]. О.С. Дейнека під економічною свідомістю розуміє системну складову свідомості, вищий рівень психічного віддзеркалення економічних стосунків суспільно розвиненою людиною. 
О.С. Дейнека виділяє наступні компоненти економічної свідомості: економічні емоції і відчуття, що забарвлюють процес придбання, колекціонування, заготовок і т.п.; перцептивна сфера економічної поведінки; економічні вистави і економічне мислення; вольові компоненти економічної свідомості [4,с.27]. Вахитова З.З., Доценко Е.П. вважають, що економічна свідомість виступає як складна освіта, що несе в собі, по-перше, когнітивний компонент, промовець у вигляді вистав, ідей, поглядів, стереотипів; по-друге, афектний компонент, що виражається через емоційне відношення людини до фактів і явищ в економічному житті, існує у вигляді оцінок, настроїв, емоцій; по-третє, поведінковий компонент у вигляді норм і стратегій економічної поведінки і діяльності людей. 
Вивчення економічної свідомості ведеться в двох площинах:
  • вивчається динаміка економічних вистав під впливом зміни соціально-економічних умов [37,с.34]; 
  • створюються типології економічної свідомості відповідно до відношення людей до економічних перетворень.
 
Економічна свідомість – це система, яка поряд з об'єктивними умовами життя, формує цілі трудової і соціальної діяльності того
Фото Капча