Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дослідження видового складу нічних Лускокрилих в околицях м. Рівне

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
60
Мова: 
Українська
Ціна: 
800 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Геоекологічна характеристика природних умов м. Рівне
1.1. Особливості фізико-географічного положення і геоморфологічна будова території дослідження
1.2. Характеристика геологічної будови і гідрологічного режиму
1.3. Агрокліматичні умови району дослідження
1.4. Біоценотична характеристика околиць м. Рівне
ІІ. Методика проведення ентомологічних досліджень
2.1. Методика обліку нічних метеликів
2.2. Методика обчислень кількісного складу популяцій нічних метеликів
ІІІ. Результати дослідження видового різноманіття і кількісного складу популяцій Lepidoptera
3.1. Аналіз якісного складу нічних метеликів околиць Рівного
3.2. Аналіз кількісного складу популяцій нічних Лускокрилих
IV. Охорона праці і безпека життєдіяльності при проведенні ентомологічних досліджень
4.1. Основні положення з охорони праці неповнолітніх
4.2. Вимоги техніки безпеки під час проведення дослідження видового складу нічних Лускокрилих
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 
Вступ: 

Актуальність дослідження Лускокрилих визначається їх біогеоценотичною та індикаційною цінністю. Відкритий спосіб життя, швидка реакція на зміну умов навколишнього середовища обумовлюють можливість їх використання як надійних індикаторів екологічного стану природних угруповань. Масові види реагують на антропогенні впливи підвищенням або падінням чисельності. Все це робить цю групу зручним об'єктом для різних екологічних, моніторингових і зоогеографічних досліджень. Особливої уваги при цьому заслуговують комахи, у тому числі й нічні Лускокрилі, які відіграють у житті людини значну роль.

Нічні Лускокрилі становлять інтерес не тільки як частина дикої природи, але і як об'єкти, які широко використовуються у різних напрямках життя: промисловості, сільському господарстві (запильники); медицині (одержання біологічно активних сполук); наукових (створення культур) та естетичних цілях (колекціонування) і т. д. В останні роки широкої популяр-ності набуло використання комах як тест-систем, біоіндикаторів якості навколишнього середовища. У зв'язку з цим інтерес до нічних Лускокрилих істотно зріс.
Додаткової значимості у світлі екологізації науки набуло культивування тварин і рослин, від примітивних і до високоорганізованих організмів. Значну роль у цьому напрямку займають культури комах. На сьогодні освоєна технологія розведення близько 600 видів комах. Значну частину цих комах розводять для наукових цілей - вивчення біології, фізіології, особливостей розвитку і т. д. Спектр їх використання досить широкий, що є чітким доказом того, що їх розведення буде розширюватися з року в рік.
Очевидно, що міське середовище перебування є особливим, еволюційно новим для життя будь-яких видів тварин, і далеко не все з них можуть до нього пристосуватися. На жаль, відомості про комах в умовах міського середовища досить нечисленні.
Стан дослідження проблеми. Активні дослідження біорізноманіття нічних метеликів розпочаті порівняно недавно. Закономірності розподілу нічних Лускокрилих встановлені лише в деяких регіонах колишнього СРСР, а територія України і м. Рівне зокрема, вивчена нерівномірно і недостатньо. Серед вчених, які заклали підвалини дослідження нічних Лускокрилих, слід назвати Г. Я. Бей-Бієнко [4], В. І. Гусєва [7], А. К. Загуляєва [10, 11], В. Т. Ко-зака [17], М. Б. Рубана [31, 32]. Методичні засади видового обліку і кількісного аналізу Лускокрилих розглянуті у працях Є.А. Дунаєва [9],    Ю.А. Песенко [26], В.П. Приставко [28], В.П. Тищенко та ін.
Мета роботи – комплексний аналіз просторової організації фауни і населення нічних метеликів в околицях міста Рівне.
Об'єкт дослідження - нічні Лускокрилі, які проживають на території м. Рівне.
Предмет дослідження - видова розмаїтість і чисельність нічних Лускокрилих на досліджуваній території.
Досягнення мети роботи має на увазі постановку і розв’язання наступних завдань:
– дати геоекологічну характеристику природних умов м. Рівне;
– проаналізувати методику проведення ентомологічних досліджень якісного і кількісного складу нічних метеликів;
– проаналізувати якісний складу нічних метеликів околиць м. Рівне;
– проаналізувати кількісний склад популяцій нічних Лускокрилих     м. Рівне.
Методи дослідження. Методи дослідження включали ряд теоретичних (аналіз літературних та періодичних джерел з проблеми дослідження, узагальнення даних щодо географічних та біоценотичних умов) та емпіричних методів (візуальні спостереження та облік нічних Лускокрилих, збір та ідентифікація зоологічного матеріалу, біогеоценологічні описи екосистем. Використана адаптована методика обробки даних обліку населення нічних Лускокрилих. Результати статистично оброблені з використанням кластерного і кореляційного аналізів та інтерпретовані в контексті екосистемологічної парадигми. Розрахунки проводили за допомогою програмних пакетів Microsoft Excel).
Наукова новизна. Вперше виконана кількісна характеристика населення нічних Лускокрилих м. Рівне та околиць, для частини видів описано характер їх територіальної преференції. Показано специфіку територіального розподілу нічних метеликів. Виявлено і проаналізовано ареалогічну і таксономічну структуру фауни нічних метеликів досліджуваного регіону. Виявлено просторово-типологічну структуру і провідні фактори просторової диференціації нічних метеликів міста. Представлено класифікацію нічних метеликів, яка відбиває основні закономірності його просторової диференціації.
Теоретичне значення результатів дослідження. Проведені дослі-дження вносять вклад у розвиток екології тварин, сучасних напрямків зоогео-графії, заснованих на кількісних ландшафтних, факторних і картографічних методах вивчення тваринного населення. Встановлено характер розподілу нічних метеликів на ландшафтах м. Рівне. Виявлено переважаючі за чисельністю, фонові та рідкісні види, розраховані узагальнені показники для основних їх місцеперебувань. Оригінальний фактичний матеріал розширює наукові уявлення про розподіл нічних метеликів для урбанізованої території.
Практичне значення результатів дослідження. Отримані результати можуть бути використані для оцінки ресурсів і складання карт тваринного населення, проведення екологічної експертизи проектів і оцінки збитків, нанесених тваринному світу в результаті їх реалізації. Зібрані відомості можуть бути використані для створення кадастру і моніторингу фауни нічних Лускокрилих м. Рівне, розробки заходів з раціонального використання і охорони комах.
Структура роботи. Робота складається зі вступу, чотирьох поширених розділів, висновків, списку використаних джерел  і додатків, загальний обсяг роботи склав 60 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII, редакція від 09.12.2012 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08
 2. Закон України «Про охорону праці» [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - від 14.10.1992 № 2694-XII, редакція від 18.11.2012 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/2694-12
 3. Андрейчук Н. І. Охорона праці: навч. посіб. / Н. І. Андрейчук, Ю. В. Кіт, С. В. Шибанов, О. В. Шерстньова; МОНМС України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2012. - 273 с.
 4. Бей-Биенко Г. Я. Общая энтомология / Г. Я. Бей-Биенко. – М.: Высшая школа, 1980. – 416 с.
 5. Бригадиренко В. В. Основи систематики комах: навч. посіб. / Бригадиренко В. В.  – Донецьк: РВВ ДНУ, 2003. – 204 с.
 6. Геренчук К.І. Природа Ровенської області / К.І. Геренчук. – К.: Вища школа, 1976. - 156 с.
 7. Гусєв В. І. Атлас комах України / В. І. Гусєв, В. М. Єрмоленко, В. В. Свищук, К. А. Шмиговський. – К.: Радянська школа, 1962. – 252 с.
 8. Долин В. Г. Класс насекомые / Долин В. Г., Ермоленко В. М. // Природа Украинской ССР. Животный мир. – К.: Наук. думка, 1985. – С. 61-101.
 9. Дунаев Е.А. Методы эколого-энтомологических исследований / Е.А. Дунаев.  – М.: МосгорСЮН, 1997. - 44 с.
 10. Загуляев А. К. Настоящие моли (Tineidae) / А. К. Загуляев // Фауна СССР. Насекомые чешуекрылые. Т. 4, вып. 3. – Л.: Наука, 1960. – 267 с.
 11. Загуляев А. К. Определитель насекомых европейской части СССР. Т. IV. Чешуекрылые. Третья часть // под общ.ред. Г. С. Медведева. - СПб: Наука, 1986. - 504 с.
 12. Клименко  М.О. Рівне:  природа,  господарство  та екологічні проблеми: монографія / Клименко  М.О.,  Мольчак  Я.О., Фесюк  В.О.,  Залеський  І.І.  – Рівне: НУВГП, 2008. – 314 с.
 13. Клименко М.О. Антропогенні зміни грунтів м. Рівне / Клименко М.О., Меліхова Т.Л.  // Ювілейна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу та студентів інституту, присвячена 50-річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні 27 березня - 15 квітня 1995. Тези доповідей. - Рівне. - Частина 1. - 1995. - С.9.
 14. Клименко М.О. Довідник екологічного стану м. Рівне: навчальний посібник / Клименко М.О., Мелехова Т.Л. – Рівне: Волинські обереги, 2001. - 144 с.
 15. Клименко М.О. Фізичні властивості ґрунтового покриву м. Рівного / Клименко М.О., Меліхова Т.Л.  // Екологічні проблеми Українського Полісся: 36. наук. праць. - Рівне, 1996. - С. 29.
 16. Клюге Н. Ю. Современная систематика насекомых. Принципы систематики живых организмов и общая систематика насекомых с классификацией первичнобескрылых и древнекрылых / Н. Ю. Клюге. – СПб.: Лань, 2000. – 336 с.
 17. Козак В. Т. Комахи України / В. Т. Козак. - Т.: Підруч. і посіб., 2010. - 224 с.
 18. Коротун І.М. Географія Рівненської області / Коротун І.М., Коротун Л.К. - Рівне, 1996. - 187 с.
 19. Кузякин А. П. Содержание и некоторые итоги исследований по ландшафтной энтомогеографии СССР / А. П. Кузякин, Л. Н. Мазин // Общая энтомология. – Л. : Наука, 1986. – С. 52-54.
 20. Ліпінський В. М. Клімат України: Моногр. / В. М. Ліпінський, В. А. Дячук, В. М. Бабіченко, З. С. Бондаренко, С. Ф. Рудішина; НАН України. Держ. гідрометеорол. служба М-ва екології та природ. ресурсів України, Укр. наук.-дослід. гідрометеорол. ін-т. - К. : Вид-во Раєвського, 2003. - 342 с.
 21. Мазин Л. Н. Общие итоги и перспективы исследований имаго булавоусых чешуекрылых (Lepidoptera, Rhopalocera) природных зон СССР / Л. Н. Мазин. // Систематика животных, практическая зоология и ландшафтная зоогеография: Чтения памяти А. П. Кузякина. – М.: Наука, 1991. – С. 68-78.
 22. Окремі питання регулювання праці неповнолітніх та молоді в Україні / Методичні рекомендації з правової освіти населення. – Черкаси: Видавництво ЧОІПОПП, 2012. – 15 с.
 23. Определитель насекомых европейской части СССР. Т. 4. Чешуекрылые. Ч. 1. / А. К. Загуляев, В. И. Кузнецов, А. А. Стекольников и др. – Л.: Наука, 1978. – 712 с.
 24. Определитель насекомых европейской части СССР. Т. 4. Чешуекрылые. Ч. 2. / З.С.Гершензон, А.С. Данилевский, А. К. Загуляев и др. – Л.: Наука, 1981. – 788 с.
 25. Определитель насекомых европейской части СССР. Т. 4. Чешуекрылые. Ч. 3. / А. К. Загуляев, В. И. Кузнецов, М. О. Мартин и др. – Л.: Наука, 1986. – 504 с.
 26. Песенко Ю.А. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических исследованиях / Ю.А. Песенко. - М.: Наука, 1982. - 288 с.
 27. Пістун І. П. Охорона праці (техніка безпеки): навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. П. Пістун, М. Ф. Мандзюк, І. О. Трунова, М. Є. Ліщук; ред.: І. П. Пістун. - Л.: Волинянин, 2012. - 448 с.
 28. Приставко В.П. Принципы и методы экспериментальной энтомологии / В.П. Приставко. – Минск: Наука и техника, 1979.– 136 с.
 29. Ракша-Слюсарева О. А. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / О. А. Ракша-Слюсарева; МОНМС України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк, 2012. - 260 с.
 30. Росс Г. Энтомология / Росс Г., Росс Ч., Росс Д. – М.: Мир, 1985. – 576 с.
 31. Рубан М.Б. Практикум із сільськогосподарської ентомології: навчальний посібник для підготовки фахівців напряму "Агрономія" у вузах ІІ-ІV рівнів акред. / М. Б. Рубан [та ін.] ; За ред. М. Б. Рубана. - К. : Арістей, 2009. - 470 с.
 32. Рубан М.Б. Сільськогосподарська ентомологія: підручник для бакалаврів напряму "Агрономія" у вищ. навч. закладах II-IV рівнів акред. / М.Б. Рубан, Я.М. Гадзало, І.М. Бобось, О.І. Гончаренко; За ред. М.Б. Рубана ; Нац. аграр. ун-т (К.). - К. : Арістей, 2007. - 520 с.
 33. Тыщенко В.П. Руководство по энтомологической практике: учеб. пособие / В.П. Тыщенко. - СПб: изд-во ЛУ, 1983. - 230 с.
 34. Усков М. В. Суточные и сезонные изменения активности лета разноусых чешуекрылых (Lepidoptera4 Macroheterocera) Владимирской области / М. В. Усков // Лепидоптерофауна Владимирской области. - Вып. 1. - Владимир, 2003. - 44 с.
 35. Фасулати К.К. Полевое изучение наземных беспозвоночных / К.К. Фасулати. - М.: Высшая школа, 1971. - 424 с.
 36. Шванвич Б. Н. Курс общей энтомологии / Б. Н. Шванвич. – М.: Наука, 1949. – 900 с.
 37. Щербак Г. Й. Зоологія безхребетних / Щербак Г. Й., Царичкова Д. Б., Вервес Ю. Г. - у 3-х тт. – Т. 2. – К.: Либідь, 1994. – 320 с.
47
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.