Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дослідження захворюваності на меланому шкіри населення радіаційно-забруднених районів Рівненської області

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
81
Мова: 
Українська
Ціна: 
1800 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
Розділ 1. Анатомо-фізіологічна характеристика шкіри людини 
1.1. Анатомія і гістологія шкіри людини 
1.2. Фізіологічні функції шкіри людини 
1.3. Анатомія та фізіологія похідних шкіри
Розділ 2. Причини, симптоматика і діагностика захворювань шкіри
2.1. Етіологія, патогенез і діагностика добро- та злоякісних захворювань шкіри
2.2. Етіологія, патогенез та діагностика меланоми шкіри
2.3. Характеристика етіології, патогенезу і діагностики лімфогрануле-матозу шкіри
Розділ 3. Дослідження захворюваності населення радіаційно-забруд-нених районів Рівненщини на меланому
3.1. Аналіз захворюваності на меланому населення, що проживає під впливом хронічного іонізуючого випромінювання
3.2. Вивчення захворюваності на меланому в екологічно чистих районах Рівненської області
3.3. Вплив радіаційного випромінювання на поширення захворюваності меланомою шкіри
Розділ 4. Охорона праці і безпека в надзвичайних ситуаціях
4.1. Класифікація причин виробничого травматизму
4.2. Організація цивільного захисту населення Рівненської області
4.3. Основні завдання протирадіаційного захисту населення на терито-ріях зон радіоактивного забруднення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 
Примітка: робота включає презентацію, доповідь, реферат.
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Починаючи з 70-х років минулого століття проблема злоякісної пігментної пухлини шкіри все частіше стає об’єктом досліджень. Ініціюються міжнародні симпозіуми та конференції, присвячені виключно даній патології, створюються профільні дермато-онкологічні клініки.

За останні 10 років в Україні відзначено зростання захворюваності на немеланомний рак шкіри на 16,1%, а меланому - на 36%. 

Найбільшу увагу привертає меланома шкіри, яка за захворюваністю займає 16-те місце серед усіх злоякісних новоутворень у нашій країні, а за приростом захворюваності - лідируючі позиції (+5,4% на рік). Середня кумулятивна 5-річна виживаність хворих на меланому шкіри в нашій країні становить 48,5%.

Меланома – це до 4-11% усіх шкірних раків. Вона найбільш агресивна серед усіх пухлин шкіри. Меланома - причина 75% усіх смертей від онкозахворювань шкіри. Навіть маленького розміру меланома може давати метастази й має несприятливий прогноз.

Існують географічні особливості поширення меланоми шкіри: частіше вона зустрічається в осіб, що проживають у південних країнах, оскільки підвищена сонячна активність збільшує ризик виникнення меланоми шкіри. Однак зростання проявів меланоми шкіри у північних районах Рівненщини засвідчує, що це не єдиний каталізатор її виникнення. Щорічний приріст захворюваності меланомою шкіри в Україні 1982-2013 – більше 5%. 

Все більшу тривогу викликає небезпека розвитку меланоми у жителів радіаційно забруднених районів, зокрема, Дубровицького, Сарненського, Володимирецького та Зарічненського. Зважаючи на те, що тривалість світлового дня, кількість ультрафіолетового опромінення та кліматичні показники по Рівненській області географічних розбіжностей не мають, слід звернути увагу на частку внутрішнього іонізуючого опромінення населення даних районів у структурі причин, які викликають захворювання на меланому шкіри.

Стан дослідження проблеми. Вивченням питань впливу малих доз опромінення на поширення ракових захворювань займалися О. В. Буянова [8], В. В. Василенко [9], І. П. Дрозд [19], О.П. Кравець [28], С.Шалімов [53] та ін. І. А. Гілязутдіновим [13], С. К. Єфетовим [21], М. Н. Кукушкіною [29] дос-ліджені етіологія, патогенез та діагностика меланоми шкіри. Однак комплексного дослідження, яке б враховувалося порівняння захворюваності меланомою шкіри у чистих та радіаційно забруднених регіонах, досі не проводилося.

Об’єкт дослідження – стан захворюваності на меланому шкіри населення радіаційно забруднених районів Рівненської області.

Предмет дослідження – особливості динаміки захворювання на меланому шкіри населення радіаційно забруднених районів Рівненської області та чинники, що її зумовлюють.

Гіпотеза дослідження - твердження, що для переважної більшості населення забруднених районів області спостерігається поступове підвищення захворювання на меланому шкіри, що пов’язано з впливом малих хронічних доз опромінення.

Мета роботи – оцінка впливу іонізуючого випромінювання в малих дозах на поширення меланому шкіри серед людей, які проживають на радіаційно-забруднених територіях.

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • дати анатомо-фізіологічну характеристику шкіри людини;
 • проаналізувати причини, симптоматику і діагностику захворювань шкіри на новоутворення;
 • дослідити динаміку захворюваності населення радіаційно-забруднених районів Рівненщини на меланому;
 • здійснити порівняльний аналіз стану захворюваності на меланому шкіри населення забруднених і умовно чистих районів Рівненської області та України у цілому;
 • визначити чинники, які зумовлюють зростання захворюваності на меланому шкіри.

Методи дослідження. У процесі виконання поставлених завдань використовувалися наступні методи: теоретичний аналіз наукових джерел, узагальнення даних щодо захворюваності меланомою шкіри населення Рівненської області, методи математичної статистики та ін.

Наукова новизна. Вперше досліджено частоту захворюваності на меланому шкіри серед населення Рівненської області яке проживає в умовни чистих та радіаційно забруднених районах, визначено характер динаміки смертності від меланоми шкіри у період 2004-2013 років.

Практичне значення одержаних результатів визначається узагальнюю-чими висновками щодо впливу іонізуючого випромінювання на зростання захворюваності меланомою шкіри у радіаційно забруднених районах навіть на фоні тенденції до загального підавищення частоти цього захворювання в межах України та Рівненської області. Результати проведеного аналізу можуть бути підставою для рекомендації подальшого поглибленого обстеження стану здоров’я індивідуумів, які проживають у радіаційно забруднених районах області.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, чотири розділи, висновки та список використаних джерел. Робота включає 11 рисунків, 9 таблиць та 2 додатки, загальний обсяг роботи склав 81 сторінку. 

 

Список використаних джерел: 
 1. ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді» затв. наказом МОЗ України від 03.05.2006 № 256, зареєст. Мінюст України 17.07.2006 р.за N 845/12719.
 2. Наказ Міністерства охорони здоров’я України про затвердження державних санітарних правил "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України" від 02.02.2005 [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0552-05
 3. Постанова Державного санітарного лікаря України Про введення в дію Державних гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97) №62 від 01.12.97 р. зі змінами від 2000 р. [Електронний ресурс]: [режим доступу]. - http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=2402
 4. Розпорядження голови облдержадміністрації «Про організацію цивільного захисту області у 2014 році» від 08 листопада 2013 року №463.
 5. Андрейчук Н. І. Охорона праці: навч. посіб. / Н. І. Андрейчук, Ю. В. Кіт, С. В. Шибанов, О. В. Шерстньова; МОНМС України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2012. - 273 c.
 6. Баринов Э. Ф. Функциональная морфология кожи: от основ гистологии к проблемам дерматологии / Э. Ф. Баринов, Р. Ф. Айзятулов, М. Э. Баринова, О. Н. Сулаева // Укр. журн. дерматології, венерології, косметології. - 2012. - № 1. - С. 48-52.
 7. Барінов Е. Ф. Гістологія, цитологія та ембріологія: навч. підруч. для студ. ВНЗ IV рівня акредитації: у 3 кн. Кн. 3, ч. 2. Спеціальна гістологія та ембріологія внутрішніх органів / Е. Ф. Барінов, Ю. Б. Чайковський, О. М. Сулаєва, О. Г. Ніколенко, В. Ю. Делій; ред.: Е. Ф. Барінов, Ю. Б. Чайковський. - К., 2013. - 471 c.
 8. Буянова О. В. Мікроциркуляторне русло шкіри в зв'язку зі становленням її структури в нормі і при злоякісних лімфомах шкіри / О. В. Буянова, В. Г. Коляденко, В. Г. Черкасов. - Івано-Франківськ: Лік, 1998. - 307 c.
 9. Василенко В. В. Вивчення особливостей формування доз внутрішнього опромінення населення радіоактивно забруднених територій у віддалений період аварії на ЧАЕС, обумовлених надходженням 137Cs, 90Sr (на прикладі Рівненської області) / В. В. Василенко, М. Я. Циганков, С. Ю. Нечаєв, В. О. Пікта, Г. М. Задорожна // Пробл. радіац. медицини та радіобіології: зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 17. - С. 27-35.
 10. Волкославська В. М. Стан захворюваності дерматозами в Україні через 20 років після аварії на ЧАЕС / В. М. Волкославська, О. Л. Гутнєв, Н. О. Чікіна // Дерматологія та венерологія. - 2009. - № 3. - С. 67-74.
 11. Вороненко В. В. Порівняльна оцінка впливу радіаційних і нерадіаційних антропогенних чинників на стан здоров'я населення України / В. В. Вороненко, Ю. М. Скалецький, В. Ф. Торбін // Мед. перспективи. - 2011. - 16, № 3. - С. 77-82.
 12. Галайчук І. Й. Концепція "сторожового лімфатичного вузла" в онкології та її значення для діагностики і лікування меланоми шкіри / І. Й. Галайчук // Онкология. - 1999. - № 1. - С. 13-16.
 13. Гилязутдинов И. А. Злокачественные опухоли мягких тканей и меланома кожи: практ. рук. для врачей / И. А.Гилязутдинов, Р. Ш. Хасанов, И. Р. Сафин, В. Н. Моисеев. – М.: Практическая медицина, 2010. – 204 с.
 14. Голуб В. О. Аналіз радіоекологічного та медико-біологічного стану у Рівненській області / В. О. Голуб, С. М. Голуб, М. І. Зінчук // Наука і освіта 2004: матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Дні-пропетровськ, 10-25 лют. 2004). Т. 58: Екологія. − Д.: Наука і освіта, 2004. − С. 32-36.
 15. Гродзинський Д. М. Радіобіологія: Підруч. для студ. біол. спец. вищ. закл. освіти / Д. М. Гродзинський. - К.: Либідь, 2001. - 448 c.
 16. Гунько Н. В. Радіоактивно забруднені території України: індекс життєвості сільського населення / Н. В. Гунько, Н. Ф. Дубова // Пробл. радіац. медицини та радіобіології: зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 17. - С. 55-62.
 17. Давиденко В. М. Радіобіологія: навч. посіб. / В. М. Давиденко; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2010. - 229 c. 
 18. Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні у 2013 році. – К.: Державний комітет ядерного регулювання України, 2014. – 98 с.
 19. Дрозд І. П. Хронічний вплив іонізуючої радіації на організм тварин і люди-ни / І. П. Дрозд // Ядер. фізика та енергетика. - 2013. - 14, № 1. - С. 42-50.
 20. Дудок К. П. Радіобіологія: навч.-метод. посіб. / К. П. Дудок, Л. С. Старикович, Л. О. Дацюк; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2007. - 118 c.
 21. Ефетов С. К. Факторы, влияющие на появление транзитных метастазов меланомы кожинижних конечностей / С. К. Ефетов, Г. Н. Телькаев, Т. С. Ефетова // Онкология. – Т. 12, № 4. – С. 351-353.
 22. Кадун О. М. Стан здоров'я населення Іванківського району Київської області, постраждалого від наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції (аналітичний огляд медико-статистичних даних) / О. М. Кадун // Пробл. радіац. медицини та радіобіології: зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 17. - С. 63-78.
 23. Клименко М. О. Радіоекологія: навч. посіб. / М. О. Клименко; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне, 2008. - 224 c.
 24. Коровин С. И. Заболеваемость меланомой кожи в Украине / С. И. Коровин, Л. О. Гулак, Б. А. Толстопятов, О. А. Довгополая, А. Ю. Паливец, М. С. Смакова // Онкология. - 2006. - 8, № 1. - С. 18-22. 
 25. Косолап Є.В. Радіоактивне забруднення Рівненської області / Косолап Є.В., Веремеєнко С.І. // Вісник ДАУ, спецвипуск, 2000. – С. 325–327.
 26. Косолапова Е.В. Радіоактивне забруднення Рівненської області / Косола-пова Е.В., Веремеєнко С.І. // Вісник Державної Агроекологічної Академії. Науково-теоретичний збірник. Спецвипуск Жовтень, 2000. – С. 325-327.
 27. Косолапова Е.В., Вплив умов навколишнього середовища на здоров’я населення / Косолапова Е.В., Кірієнко Т.М. // Екологічні проблеми Українського Полісся. Збірник наукових праць. – Рівне.- 1995. – С. 16.
 28. Кравець О.П. Eкологічний прогноз розвитку радіаційної ситуації в Україні та формування доз людини від внутрішнього опромінення / Кравець О.П., Гродзинський Д.М. // Гігієнна населенних міст. – К.: Наук. думка, 2000. – 234 с.
 29. Кукушкина М. Н. Меланома кожи: современный взгляд на скрининг, диагностику илечение / М. Н. Кукушкина, С. И. Коровин, А. Ю. Паливец // Клиническая онкология=Клінічнаонкологія. – 2012. - № 8. – С. 24-27.
 30. Кутлахмедов Ю. О. Радіобіологія: підруч. для студ. ВНЗ / Ю. О. Кутлахмедов, В. М. Войціцький, С. В. Хижняк; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К.: Київ. ун-т, 2011. - 543 c.
 31. Ланцман Е. Д. Первично-множественная меланома кожи / Е. Д. Ланцман // Российскийжурнал кожных и венерических болезней. – 2009. - № 6. – С. 4-6.
 32. Ліхтарьов І. А. Загальнодозиметрична паспортизація в населених пунктах України, які зазнали радіоактивного забруднення після Чорнобильської аварії. Узагальнені дані за 2001 - 2004 рр. (Збірка 10) / І. А. Ліхтарьов, Л. М. Ковган, З. Н. Бойко та ін. - К.: МНС, 2005. – 57 с.
 33. Ліхтарьов І. А. Загальнодозиметрична паспортизація та результати ЛВЛ-мо-ніторингу в населених пунктах України, які зазнали радіоактивного забруд-нення після Чорнобильської аварії. Узагальнені дані за 2005-2006 рр. (Збірка 11) / І. А. Ліхтарьов, Л. М. Ковган, З. Н. Бойко та ін. - К.: МНС, 2007. – 63 с.
 34. Ломака Ж. М. Фізіологія людини: навч. посіб. / Ж. М. Ломака, Я. В. Кулачек. - Херсон: Херсон. міськдрук., 2010. - 268 c.
 35. Мельник В.Й. Зони радіоактивного забруднення території Рівненської області / Мельник В.Й., Глодовський Ю.А. // Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю/ Інтернет-спільнота «Промислова екологія». - Київ, 2009. - С. 56-62.
 36. Національна доповідь України «25 років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього». – К.: КІМ, 2011. − 395 с.
 37. Перевозніков О. М. Аномальні рівні вмісту цезію-137 і стронцію-90 в організмі жителів радіаційно забруднених територій України у віддалений період аварії на ЧАЕС / Перевозніков О. М., Рєпін В. С., Нечаєв С. Ю. та ін. // Довкілля та здоров'я: Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки. - 2002. - N3. - С. 56-60.
 38. Пістун І. П. Охорона праці (техніка безпеки): навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. П. Пістун, М. Ф. Мандзюк, І. О. Трунова, М. Є. Ліщук; ред.: І. П. Пістун. - Л.: Волинянин, 2012. - 448 c.
 39. Присяжнюк А. Результаты долгосрочного мониторинга солидного рака и лейкоза у населения, проживающего на наиболее загрязненных радионуклидами территориях Украины после аварии на Чернобыльской АЭС. / А.Присяжнюк, З.Федоренко, В.Грищенко, Л.Гулак, В.Закордонец, Н.Фузик, А.Келлерер, С.Беккер. // Международный журнал радиационной медицины. - 2003. - Т.5, №1-2. - С.60-72.
 40. Присяжнюк А.Є. Узагальнення 20-річного досвіду дослідження можливих онкологічних наслідків Чорнобильської катастрофи в Україні / А.Є.Присяжнюк, А.Ю.Романенко, В.Г.Грищенко, З.П.Федоренко, Л.О.Гулак, М.М.Фузік // Медичні наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції. За ред. Возіанова О.Ф., Бебешка В.Г., Базики Д.А. – К. ДІА, 2007. – С.91-106.
 41. Прохоров Д. В. Особенности эпидемиологии и клинических проявлений меланомы кожи в АР Крым / Д. В. Прохоров // Укр. журн. дерматології, венерології, косметології. - 2011. - № 2. - С. 25-28.
 42. Романенко А.Ю. Радіаційно-дозиметрична паспортизація населених пунктів території України, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок аварії ЧАЕС, включаючи тиреодозиметричну паспортизацію: Інструктивно-методичні вказівки / Романенко А.Ю., Ліхтарьов І.А. – К.: Веста, 1996. - 86 с.
 43. Сакевич В. Ф. Цивільна оборона. Теоретичні основи: навч. посіб. / В. Ф. Сакевич, О. В. Поліщук; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2010. - 125 c.
 44. Серкиз Я. И. Радиобиологические аспекты аварии на Чернобыльской АЭС/ Я.И. Серкиз, В.Г.Пинчук, Л.Б.Пинчук и др.- К.: Наукова думка, 1992. - 172 с.
 45. Сидоренко П. І. Анатомія та фізіологія людини: підруч. / П. І. Сидоренко, Г. О. Бондаренко, С. О. Куц. - 3-є вид., виправл. - К.: Медицина, 2011. - 199 c.
 46. Скляров С. В. Захворюваність на псоріаз та її залежність від забруднення цезієм-137 харчових продуктів внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції / С. В. Скляров, І. Н. Ляшенко, В. І. Скляров // Укр. журн. дерматології, венерології, косметології. - 2004. - № 1. - С. 15-19.
 47. Статистичний щорічник України за 2013 рік. - К.: Техно, 2014. - 658 с.
 48. Стеблюк М. І. Цивільна оборона та цивільний захист: підручник / М. І. Стеблюк. - 2-ге вид., переробл. - К.: Знання, 2010. - 488 c.
 49. Степаненко В. І. Дерматологія, венерологія: підруч. для студ. мед. ВНЗ IV рівня акредитації / В. І. Степаненко, М. М. Шупенько, П. М. Недобой, С. Г. Свирид, В. Г. Коляденко; ред.: В. І. Степаненко; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. - К.: КІМ, 2012. - 846 c.
 50. Філімонов В. І. Фізіологія людини: підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. I - III рівнів акредитації / В. І. Філімонов. - К.: Медицина, 2011. - 488 c.
 51. Філон В. І. Радіобіологія. Контроль і поліпшення радіаційної ситуації забруднених районів: Навч. посіб. / В. І. Філон; Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. - Х., 2001. - 109 c.
 52. Цандур Н. В. Гігієнічна оцінка ролі факторів довкілля у формуванні онкологічної патології шкіри та губи серед населення різних клімато-географічних регіонів України: автореф. дис.... канд. мед. наук: 14.02.01 / Н. В. Цандур; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. - Донецьк, 2012. - 18 c.
 53. Шалімов С. Чорнобиль та рак. Онкоепідеміологічні аспекти проблеми / С.Шалімов, А.Присяжнюк, В.Грищенко, М.Фузік, К.Сліпенюк, Ж.Поліщук // Журнал академії наук України. – 2006. – Т.12. - №1. – С.98-109.
 54. Шевченко А. І. Онкологія: навч. посіб. / А. І. Шевченко, О. Ю. Попович, Н. Ф. Шевченко, О. М. Сидоренко, О. П. Колеснік; Запоріз. держ. мед. ун-т, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, Запоріз. нац. ун-т. - 2-ге вид., виправл. і доповн. - Мелітополь, 2011. - 457 c.
 55. Шевчук М. Й. Радіоекологічні дослідження території радіоактивного забруднення Волинської області / М. Й. Шевчук, О. В. Пучик // Вісн. аграр. науки. - 2006. - Спец. вип. (квіт.). - С. 84-86.
 56. Шех В. Є. Human Physiology = Фізіологія людини: навч. посіб. / В. Є. Шех; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Х., 2013. - 628 c.
 57. Щепотін І. Б. Онкологія: Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / І. Б. Щепотін, В. Л. Ганул, І. О. Кліменко, О. Я. Яремчук, В. Д. Розуменко. - К.: Кн. плюс, 2006. - 496 с.
415
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.