Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дидактичні ігри на уроках музичного мистецтва

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
48
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичне обґрунтування ролі музичних ігор у розвитку особистості
1.1. Суть і значення ігрової діяльності на уроках музики у початкових класах
1.2. Сутність і види дидактичних ігор на уроках музики
2. Експериментальне дослідження впливу музично-дидактичних ігор на музичний розвиток молодших школярів
2.1. Діагностика рівня сформованості інтересу до музично-ігрової діяльності та рівня музичного розвитку першокласників
2.2. Методика розвитку музичних здібностей першокласників засобами музично-дидактичних ігор
2.3. Аналіз результаті експериментальної роботи
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку освіти одним із стратегічних завдань визначено необхідність формування активної, творчої особистості. Становлення її духовної сфери визначається впливом мистецтва. Тому важливою складовою всебічного розвитку підростаючого покоління є музично-естетичне виховання, формування художніх уявлень.

На розвиток музичних здібностей дитини великий вплив має ігровий момент. Педагоги та психологи вважають гру своєрідною формою співвідношень між навколишнім світом та життєвими подіями. Вона є одним із видів дитячої діяльності.

Останнім часом ігрова діяльність завоювала величезну популярність у системі освіти, і чи не найбільше - у шкільній музичній освіті. Багато педагогів успішно використовували гру в практичній діяльності, знаходячи в ній потужний потенціал для вирішення різних проблем. У початковій школі і в практиці позашкільних закладів, а також при проведенні позакласних заходів гра набула особливого значення і стала одним з основних методів виховання, навчання, а значить, і розвитку особистості дитини. 

У дидактичному сенсі ігрова діяльність актуальна як метод стимулювання навчально-пізнавальної діяльності школяра. Організація процесу слухання музики як навчально-ігрової діяльності сприяє розвитку творчих здібностей, розвиває уяву і наочно-образне мислення, розширює коло емоційних уявлень учнів, і, в кінцевому рахунку, дозволяє домогтися великої гостроти і точності сприйняття музики. Таким чином, використання ігрової діяльності на уроці музики включає два напрямки дії: впровадження у процес навчання ігор, ігрових методів і прийомів; розвиток здатності учнів вступати в ігровій контакт з музикою у процесі музичного сприйняття.

Стан дослідження проблеми. Проблема використання гри в навчальному процесі відбита в багатьох дослідженнях. Вчені розробили теоретичні засади історичного походження гри, її сутності, психологічного механізму (А.Л. Андрасян [2], Л.С. Виготський [8], І. П. Казанцева [17] та ін.). Про гру як метод навчання й виховання учнів, про виняткову цінність гри для дитини та необхідність її цілеспрямованого використання у навчальному процесі писали такі педагоги, як Р. С. Амлінська [1], Г. К. Бриль [5], Д. Букреєва [6], М. Пилипчак [25] та ін. Проблемі розробки й застосування гри в навчальному процесі та позакласній роботі присвятили свої праці О. Барабаш [3], Н. Горбенко [12], Б. Жорняк [16], О. А. Пашкевич [23], Л. А. Римар [30] та інші.

Об’єкт дослідження - процес музичного виховання учнів молодшого шкільного віку. 

Предмет дослідження - методична проведення музичних ігор на уроках музики у початкових класах. 

Мета роботи – проаналізувати типи та види музично-дидактичних ігор, оціниит ефективність їх застосування їх для розвитку музичних здібностей учнів молодших класів. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • проаналізувати суть і значення ігрової діяльності на уроках музики у початкових класах;
 • визначити сутність і види дидактичних ігор на уроках музики;
 • експериментально дослідити впливу музично-дидактичних ігор на музичний розвиток молодших школярів.

Методи дослідження. Для вирішення завдань дослідження викорис-таний комплекс наукових методів: аналіз і синтез зарубіжної і вітчизняної науково-педагогічної літератури з музичного виховання школярів, норматив-но-правових актів, шкільних навчальних планів, програм; індуктивний та дедуктивний методи; аналіз організації, змісту і форм музичного виховання школярів, педагогічний експеримент.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 48 аркушів. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Амлінська Р. С. Музичні ігри / Р. С. Амлінська. – К.: Музична Україна, 1981. – 60 с.
 2. Андрасян А.Л. Музыкально-дидактические игры как средство духовно-эстетического воспитания ребенка // Научные основы энергоинфор-мационных взаимодействий в природе и обществе. – Материалы меж-дунар. Конгресса «ИнтерЭНИО - 97». Крым, Украина. – 1997. – 104-105.
 3. Барабаш О. Музичні заняття «Нотний візок» / О. Барабаш // Музичний керівник. - 2012. - № 3. - С. 30-34. - Додаток: «Завітав у гості бубон»: конспект музичного заняття з циклу занять «Нотний візок» для дітей середнього дошкільного віку.
 4. Бордунова Н. Ю. Зачаровані слова: (музично-дидактична гра) / Н. Ю. Бор-дунова // Мистецтво в школі (Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура). - 2013. - № 6. - С. 23. 
 5. Бриль Г. К. Музично-естетичне виховання молодших школярів засобами творчих ігор / Г. К. Бриль // Наука і освіта. - 2012. - № 1. - С. 96-99.
 6. Букреєва Г. Методика роботи з музично-дидактичними іграми / Г. Бук-реєва // Мистецтво та освіта. - 2011. - № 4. - С. 41-46.
 7. Букреєва Д. Види діяльності на уроці музичного мистецтва: [в початкових класах загальноосвітньої школи] / Д. Букреєва // Музичний керівник. - 2013. - № 2. - С. 7-13. 
 8. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Психологический очерк: Кн. для учителя / Л.С. Выготский. – 3-е издание. – М.: Просвещение, 1991. – 93 с.
 9. Гоголь Н. В. Пізнавальна діяльність школярів на уроках музики / Н. В. Гоголь // Початкова школа. – 1999. – № 10. – С. 25–28.
 10. Гончаренко М. М. Формування творчої активності на уроках музичного мистецтва / М. М. Гончаренко // Мистецтво в школі. - 2013. - № 2. - С. 6-8.
 11. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.
 12. Горбенко Н. Музичні ігри на уроці музичного мистецтва / Н. Горбенко // Музичний керівник. - 2012. - № 12. - С. 11-14.
 13. Гродзенская Н.Л. Школьники слушают музыку / Н. Л. Гродзенская. – М.: Педагогика, 1989. – 276 с.
 14. Дорошенко Т.В. Ігри у навчанні музики / Дорошенко Т.В. // Початкова школа. - 1996.-N9. - С.38-41.
 15. Єрохіна А. Дидактична гра як засіб активізації навчання на уроках музики / Єрохіна А. // Початкова школа. - 1997.-N4. - С.41-42.
 16. Жорняк Б. Дидактична гра як засіб організації музично-творчої діяль-ності молодших школярів / Б. Жорняк // Нова пед. думка. - 2011. - № 4. - С. 179-182.
 17. Казанцева І. П. Дидактичні ігри в системі особистісно орієнтованого навчання школярів / І. П. Казанцева // Проблема імітаційно-ігрового підходу до організації навчального процесу у вищій школі: 3б.наукових праць. – Кривий Ріг: КДПУ, 2001. – С. 105.
 18. Карук Г. Роль музично-дидактичних ігор в активізації діяльності учнів на уроках музики в початкових класах / Карук Г. // Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість: Зб. матеріалів Міжнар. студ. наук.-практ. конф. - К., 1999. - С.68-70.
 19. Кравець В. Історія української школи й педагогіки / В. Кравець. – Тернопіль, 1994. – 358 с.
 20. Літвінова О. К. Система музичного виховання молодших школярів / О. К. Літвінова // Мистецтво в школі (Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура). - 2012. - № 6. - С. 16/1-16/8.
 21. Мілюкова Н. П. Нетрадиційні уроки музичного мистецтва / Н. П. Мілю-кова // Мистецтво в школі (Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура). - 2013. - № 5. - С. 2.
 22. Пантюх О. І. У королівстві гри: (захід для учнів 3-4-х класів) / О. І. Пан-тюх // Мистецтво в школі (Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура). - 2012. - № 6. - С. 20-21.
 23. Пашкевич О. А. Дидактична гра на уроці музичного мистецтва / О. А. Пашкевич // Мистецтво в школі (Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура). - 2012. - № 2. - С. 16/1-16/5.
 24. Печерська Е. П. Уроки музики в початкових класах / Е. П. Печерська. – К.: Либідь, 2001. – С. 147–149.
 25. Пилипчак М. Граємося разом / М. Пилипчак // Мистецтво та освіта. - 2012. - № 1. - С. 49-53. - Ігрова методика навчання учнів початкових класів народним пісням.
 26. Поплавська Ю. О. Музично-дидактичні ігри на уроці музики в початковій школі / Ю. О. Поплавська // Організація дитячої ігрової діяльності в кон-тексті наступності дошкільної та початкової освіти: Навчально-методичний посібник / М-во освіти і науки України: Слово, 2010. - С. 301-310.
 27. Протас П. П. Використання музично-дидактичних ігор на уроках музики в початкових класах / П. П. Протас. – Глухів, 1994. – 13 с.
 28. Разборщук К. Грати в музику і гратися музикою, або Навчання за методом Тетяни Тютюннікової: [для дошкільників та молодших школярів] / К. Разборщук // Музичний керівник. - 2012. - № 4. - С. 17-24.
 29. Разборщук К. Ознайомлення дітей з музичною культурою Середньовіччя через рольові перевтілення: [цикл музичних ігор та заходів] / К. Разборщук // Музичний керівник. - 2012. - № 2. - С. 25-30.
 30. Римар Л. А. Музично-дидактичні ігри на уроках музичного мистецтва: [з описом конкретних ігор] / Л. А. Римар // Мистецтво в школі (Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура). - 2013. - № 5. - С. 32-37.
 31. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. - М. - Л.: АПН РСФСР, 1947. - 335 с.
 32. Шуть М. Музична гра в сучасному художньо-естетичному процесі / М. Шуть // Музичний керівник. - 2013. - № 4. - С. 11-18.
9029
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).