Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дидактичні ігри у процесі вивчення розділу "Людина і природа"

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади використання дидактичних ігор у процесі трудового навчання
1.1. Сучасний стан дидактичних ігор, їх місце у педагогічній системі
1.2. Сутність дидактичних ігор у навчанні
2. Використання дидактичних ігор з трудового навчання в процесі вивчення розділу «Людина і природа»
2.1. Система дидактичних ігор з трудового навчання у початкових класах
2.2. Методика проведення дидактичних ігор
2.3. Місце дидактичних ігор у системі планування занять з трудового навчання в початкових класах
2.4. Експериментальна перевірка ефективності дидактичної гри
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Ефективне викладення трудового навчання в початкових класах неможливе без пошуків нових шляхів активізації пізнавальної діяльності учнів. Учні мають не лише засвоїти визначену програмою систему знань з праці, а й навчилися спостерігати об’єкти, явища, процеси, порівнювати їх, виявляти зв’язок між технічними поняттями, діями, величинами та їх відношеннями, навчитися міркувати, обгрунтовувати свої висновки, користуватися мовою виробничих стосунків. Засвоєння основ технології в початкових класах вимагає великого розумового напруження, високого ступеня абстрагування й узагальнення, активності думки. 

Проблема ігрової діяльності знайшла своє відображення в багатьох педагогічних теоріях і системах. Значного поширення в світовій педагогічній практиці набула створена у першій половині XIX ст. система дидактичних ігор Ф. Фребеля [11; 15; 22]. Зростаючий інтерес до питань ігрової діяльності на початку ХХ ст. реалізувався у всесвітньовідомій педагогічній системі М. Монтессорі, теоретичними засадами якої є вільне виховання і сенсуалізм (теорія, згідно якої основою психічного життя є чуттєві уявлення).

На розвиток теорії ігрової діяльності значною мірою вплинула вітчизняна наукова педагогічна думка. К. Ушинський зазначав, що в процесі гри «самодіяльно працює дитяча душа» [5, 21].

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. теорія ігрової діяльності значно збагатилася ідеями С. Русової щодо організації ігор різних видів.

Відомі педагоги (П. Блонський, В. Сухомлинський, В. Сорока, С. Шацький та ін.) експериментально досліджували провідні педагогічні проблеми, створили парадигми практичної виховної роботи з учнями в контексті різних видів ігрової діяльності [11, 24].

Значну кількість педагогічних ідей щодо ігрової діяльності дитини психологи висловили побіжно в результатах психологічних досліджень. Проблемою гри займались такі психологи як Л. Виготський, Д. Ельконін, А. Леонтьєв, О. Дусавицький тощо [14].

Л. Виготський, розглядаючи роль гри у психічному розвитку дитини, відзначив, що у зв’язку з переходом у школу гра не лише не зникає, але й навпаки, – пронизує собою усю діяльність школяра. «У шкільному віці, – писав він, – гра не лише не вмирає, а проникає у відносини до дійсності. Вона має своє продовження у шкільному навчанні та праці...» [11, 76].

Однак вивчення досвіду роботи вчителів трудового навчання показує, що в реальному навчальному процесі дидактичні ігри використовуються епізодично або взагалі не використовуються. Багато вчителів не достатньо володіє методикою використання дидактичних ігор на уроках. Причиною цього, очевидно, є відсутність науково обгрунтованої системи використань дидактичних ігор, методики використання такої системи. Саме це і зумовлює актуальність теми дослідження.

Об'єкт дослідження - процес трудового навчання і виховання учнів початкових класів.

Предмет дослідження – особливості, зміст і засоби використання дидактичних ігор у процесі проведення уроків трудового навчання з учнями молодших класів за розділом програми «Людина і природа».

Мета дослідження - теоретично обгрунтувати та практично перевірити зміст, засоби, методи ефективного використання дидактичних ігор у процесі навчальної трудової діяльності молодших школярів.

Об’єкт, предмет і мета дослідження обумовили його основні завдання:

 • охарактеризувати дидактичну гру як метод навчання і виховання учнів молодших класів;
 • здійснити аналіз класифікації і підходів до побудови дидактичних ігор;
 • дослідити методологію вивчення розділу «Людина і природа» в початкових класах;
 • розробити систему дидактичних ігор і перевірити її ефективність.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використовувалися методи емпіричного та теоретичного рівнів, зокрема, вивчення та аналіз педагогічної, психологічної літератур з проблем дослідження, аналіз та узагальнення досвіду вивчення проблеми дослідної діяльності в початкових класах, спостереження навчального процесу та ін.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (35 найменувань) і додатків, загальний обсяг роботи складає 42 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Артемова Л.В. Вчися граючись. - К.: Томіріс, 1990. – 180 с.
 2. Букатов В. М. Педагогічні таїнства дидактичних ігор: Посібник. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. – 126 с.
 3. Веремійчик І. М. Методика початкового навчання в початковій школі. – Тернопіль: Мальва-ОСО, 2004. – 276 с.
 4. Вержиковська Л.Г. Засоби стимулювання формотворчої діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (педагогічні науки). - Бердянськ: БДПУ, 2002. - №3. - С.128-134.
 5. Використання гри для активізації навчально-виховного процесу: Посіб. для студ. пед. вузу та викладачів / Уклад.: Мішкурова В. Ф.; Пащенко М. І. – К.: Наукоіий. світ, 2001. – 188 с.
 6. Власенко А. Роль гри у навчанні і вихованні молодших школярів // Початкова школа. – 1997. - № 6. - С. 40-45. 
 7. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 576 с.
 8. Галагузова М.А. Активизация творческой познавательной деятельности учащихся на уроках труда // Начальная школа. - № 7. - 1987. - С. 33-36.
 9. Збаровская Н. В. Обучающие игры в библиотеке: Технология игрового ими-тационного моделирования: Практ. пособие. – СПб.: Профессия, 2002. – 91 с.
 10. Жорник О. Використання дидактичних ігор у навчанні // Рідна школа. – 2000. – № 4. – С. 63-64.
 11. Ільяницька Л. Ігрові проблемні ситуації // Початкова школа. – 1996. - № 7 - С. 27-28. 
 12. Колганова А.В. Трудовое обучение и воспитание младших школьников // Начальная школа. - № 4. - 2007. - с.75-78.
 13. Копосов П. Місце начальної гри у методичній системі сучасної дидактики // Рідна школа. – 2000. – № 11. – С. 65-66.
 14. Лында А.С. Методика трудового обучения. - М.: Просвещение, 1987. - 540 с.
 15. Маслов С.И. Развитие творческих возможностей младших школьников на уроках трудового обучения // Начальная школа. - №8. - 1989. - С.74.
 16. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. Навч. посібник. 3.є видання, доповнене. – К.,2001. – 608 с.
 17. Навчання і виховання учнів 2 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2003. - 608 с.
 18. Навчання і виховання учнів 3 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2004. - 512 с.
 19. Навчання і виховання учнів 4 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 640 с.
 20. Попова В.В. Из опыта проведения уроки трудового обучения // Начальная школа. - № 4. - 2004. - С.44-47.
 21. Самоукина Н. В. Организационно-обучающие игры в образовании: Практ. руководство. – М.: Нар. образование, 1996. – 110 с.
 22. Увалова Р.С. Игра в процесе обучения младших школьников // Школьник. - 2001. -№ 8. - С. 11-14.
 23. Фіцула Л.М. Педагогіка: Навч. посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Видавничий центр “Академія”. 2000 р. – 544 с.
 24. Хорунжий В. І. Календарне планування з трудового навчання 1-4 класи. - Тернопіль: Підручники&Посібники, 2002. - 24 с.
 25. Шутяк В. Г. Методика трудового навчання в початкових класах: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. - Рівне, 2001. - 278 с.
 26. Щербань П. М. Навчально-педагогічні ігри: навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. – К.: Вища школа, 2004 – 206 с.
 27. Ялина В.Л. Значение игры в жизни младших школьников // Педагогика. - 1999. -№ 10. - С. 20-22.
6477
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).