Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дидактичні ігри у процесі вивчення розділу "Людина і техніка"

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні аспекти використання дидактичних ігор у процесі трудового навчання
1.1. Дидактична гра як метод навчання і виховання учнів молодших класів
1.2. Аналіз класифікації і підходів до побудови дидактичних ігор
2. Методика використання дидактичних ігор з трудового навчання в процесі вивчення розділу «Людина і техніка»
2.1. Дидактичні принципи вивчення розділу «Людина і техніка» в початкових класах
2.2. Організація і проведення у формі дидактичної гри уроку з трудового навчання «Виготовлення моделі комп’ютера»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Упродовж життя людина грає ту чи іншу соціальну роль, що відведена їй у суспільстві. У дитячі роки грає основним видом діяльності людини. За її допомогою діти пізнають світ. Без гри дітям жити нудно, нецікаво. Гра дарує щохвилинну радість, задоволення актуальні невідкладні потреби, а ще – спрямована в майбутнє, бо під час гри у дітей формуються ч закріплюються властивості, вміння, здібності, необхідні їм для виконання соціальних. Професійних, творчих функцій у майбутньому. 

Потрапляючи до школи після дитячого садка, дитина зустрічається з іншим видом діяльності – навчанням. Але гра залишається важливим засобом не лише відпочинку, а й творчого пізнання життя. Ігрова позиція – могутній засіб виховного впливу на дітей. 

Ефективне викладення трудового навчання в початкових класах не можливе без пошуків нових шляхів активізації пізнавальної діяльності учнів. Учні мають не лише засвоїти визначену програмою систему знань з праці, а й навчилися спостерігати об’єкти, явища, процеси, порівнювати їх, виявляти зв’язок між технічними поняттями, діями, величинами та їх відношеннями, навчитися міркувати, обгрунтовувати свої висновки, користуватися мовою виробничих стосунків. Засвоєння основ технології в початкових класах вимагає великого розумового напруження, високого ступеня абстрагування й узагальнення, активності думки. 

Багатьом учням така робота здається нелегкою і малозрозумілою, тому нерідко діти намагаються запам’ятати правила, не розуміючи їх, а це призводить до формалізму, гальмує дальше розуміння нового матеріалу. Здобуті учнями міцні знання перетворюються в переконання тільки тоді, коли вони є результатом свідомої самостійної роботи думки. Отже вчителю важливо застосовувати такі методичні прийоми, які б збуджували думку школярів. Підводили їх до самостійних пошуків, висновків та узагальнень. Сучасна школа має озброїти учнів не лише знаннями, вміннями й навичками, а й методами творчої розумової і практичної діяльності.

Переважна більшість наукових досліджень з проблеми використання та впровадження дидактичної гри у навчальний процес підготовлено на матеріалі молодшої та середньої ланки загальноосвітньої школи (С.Н. Карпова, І.І. Осадчук, О.Я. Савченко, М.Ф. Стронін, Т.П. Устєнкова, В.Р. Шаромова та інші). Теоретичні аспекти проблем дидактичної гри досліджували Н.К. Ахметов, А.Й. Капська, Є.В. Коршак, І.М. Носаченко, П.І. Підкасистий, В.Г. Семенов, Ж.С. Хайдаров та інші. Дослідження проблеми застосування дидактичної гри у навчальному закладі стосуються здебільшого ділових (А.А. Вербицький, Я.С. Гінзбург, М.Д. Касьяненко, Н.М. Коряк, М.М. Крюков та інші) або рольових ігор (С.Н. Карпова, В.О. Нотман, Л.Г. Петрушина та інші).

Об'єкт дослідження - процес трудового навчання і виховання учнів початкових класів.

Предмет дослідження – особливості, зміст і засоби використання дидактичних ігор у процесі проведення уроків трудового навчання з учнями молодших класів за розділом програми «Людина і техніка».

Мета дослідження - теоретично обгрунтувати та практично перевірити зміст, засоби, методи ефективного використання дидактичних ігор у процесі навчальної трудової діяльності молодших школярів.

Об’єкт, предмет і мета дослідження обумовили його основні завдання:

 • охарактеризувати дидактичну гру як метод навчання і виховання учнів молодших класів;
 • здійснити аналіз класифікації і підходів до побудови дидактичних ігор;
 • дослідити дидактичні принципи вивчення розділу «Людина і техніка» в початкових класах;
 • організувати і провести у формі дидактичної гри урок з трудового навчання за темою «Виготовлення моделі комп’ютера».

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використовувалися методи емпіричного та теоретичного рівнів, зокрема, вивчення та аналіз педагогічної, психологічної літератур з проблем дослідження, аналіз та узагальнення досвіду вивчення проблеми дослідної діяльності в початкових класах, спостереження навчального процесу та ін.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (35 найменувань) і додатків, загальний обсяг роботи складає 34 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Артемова Л.В. Вчися граючись. - К.: Томіріс, 1990. – 180 с.
 2. Букатов В. М. Педагогічні таїнства дидактичних ігор: Посібник. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. – 126 с.
 3. Веремійчик І. М. Методика початкового навчання в початковій школі. – Тернопіль: Мальва-ОСО, 2004. – 276 с.
 4. Вержиковська Л.Г. Засоби стимулювання формотворчої діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (педагогічні науки). - Бердянськ: БДПУ, 2002. - №3. - С.128-134.
 5. Використання гри для активізації навчально-виховного процесу: Посіб. для студ. пед. вузу та викладачів / Уклад.: Мішкурова В. Ф.; Пащенко М. І. – К.: Наукоіий. світ, 2001. – 188 с.
 6. Власенко А. Роль гри у навчанні і вихованні молодших школярів // Початкова школа. – 1997. - № 6. - С. 40-45. 
 7. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 576 с.
 8. Галагузова М.А. Активизация творческой познавательной деятельности учащихся на уроках труда // Начальная школа. - № 7. - 1987. - С. 33-36.
 9. Збаровская Н. В. Обучающие игры в библиотеке: Технология игрового ими-тационного моделирования: Практ. пособие. – СПб.: Профессия, 2002. – 91 с.
 10. Ільяницька Л. Ігрові проблемні ситуації // Початкова школа. – 1996. - № 7 - С. 27-28. 
 11. Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике: Обучение на основе исследования, игр, дискуссии (анализа зарубежного опыта). – Рига: Пед. центр «Эксперимент», 1995. – 176 с.
 12. Колганова А.В. Трудовое обучение и воспитание младших школьников // Начальная школа. - № 4. - 2007. - с.75-78.
 13. Лында А.С. Методика трудового обучения. - М.: Просвещение, 1987. - 540 с.
 14. Маслов С.И. Развитие творческих возможностей младших школьников на уроках трудового обучения // Начальная школа. - №8. - 1989. - С.74.
 15. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. Навч. посібник. 3.є видання, доповнене. – К.,2001. – 608 с.
 16. Навчання і виховання учнів 2 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2003. - 608 с.
 17. Навчання і виховання учнів 3 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2004. - 512 с.
 18. Навчання і виховання учнів 4 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 640 с.
 19. Попова В.В. Из опыта проведения уроки трудового обучения // Начальная школа. - № 4. - 2004. - С.44-47.
 20. Самоукина Н. В. Организационно-обучающие игры в образовании: Практ. руководство. – М.: Нар. образование, 1996. – 110 с.
 21. Увалова Р.С. Игра в процесе обучения младших школьников // Школьник. - 2001. -№ 8. - С. 11-14.
 22. Фіцула Л.М. Педагогіка: Навч. посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Видавничий центр “Академія”. 2000 р. – 544 с.
 23. Хорунжий В. І. Календарне планування з трудового навчання 1-4 класи. - Тернопіль: Підручники&Посібники, 2002. - 24 с.
 24. Шутяк В. Г. Методика трудового навчання в початкових класах: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. - Рівне, 2001. - 278 с.
 25. Щербань П. М. Навчально-педагогічні ігри: навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. – К.: Вища школа, 2004 – 206 с.
 26. Ялина В.Л. Значение игры в жизни младших школьников // Педагогика. - 1999. -№ 10. - С. 20-22.
6478
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).