Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Диференційна діагностика загального недорозвинення мовлення

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади діагностики загального недорозвинення мовлення
1.1. Поняття загального недорозвинення мовлення, особливості його діагностики
1.2. Система діагностичного обстеження мовленнєвого розвитку
2. Емпіричне дослідження загального недорозвинення мовлення дітей дошкільного віку
2.1. Організаційний етап дослідження, обгрунтування методики діагнос-тики
2.2. Диференційне обстеження загального недорозвинення мовлення дітей досліджуваної групи
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. За даними медико-соціальних досліджень, за останні декілька років значно збільшилася кількість дітей з порушеннями розвитку, зокрема мовного. У наш час діти з вадами мовного розвитку складають найчисленнішу групу дітей з порушеннями розвитку. Найбільш поширеними є затримка мовленневого розвитку, загальне недорозвинення мовлення, що виявляються на фоні дизартричних компонентів і неврологічної симптоматики.

Проте психологічні особливості дітей з вадами мовлення вивчені недостат-ньо, а проведені дослідження не дають змогу комплексно підійти до проблеми адаптації та корекційної роботи в межах психологічної допомоги. Саме цим зумовлена актуальність дослідження диференціації загального недорозвинення мовлення від суміжних порушень.

Диференціація дітей за формами порушень мовленнєвого розвитку зумовлює необхідність наукового обґрунтування змісту, форм і методів логопедичної допомоги. З метою посилення корекційної спрямованості змісту навчально-виховної роботи у спеціальних дошкільних і шкільних закладах розробляються і впроваджуються нові програми для дітей, які мають заїкання, загальний недорозвиток мовлення, фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення. Це зумовлює необхідність проведення додаткових досліджень таких проблем: вивчення стану фонетико-фонематичної, лексико-граматичної сторін мовлення, зрілості функцій мовлення; особливостей прояву загального недорозвитку мовлення у дітей, їх впливу на оволодіння читанням та письмом; удосконалення педагогічних технологій подолання заїкання; діагностики мовленнєвих порушень з урахуванням одержаних під час досліджень даних про природу, структуру і механізми цих порушень.

Вжиті на цьому етапі організаційні та науково-методичні заходи сприятимуть розвитку варіативних форм логопедичної допомоги, починаючи з раннього віку, в системі спеціальних дошкільних закладів; логопедичних груп при дошкільних навчальних закладах, а також у школах для дітей з тяжкими порушеннями мовлення та логопедичних пунктах при загальноосвітніх школах.

Стан дослідження проблеми. Проблемі диференційної діагностики загального недорозвинення мовлення присвячено ряд праць вітчизняних і зарубіжних науковців, серед яких слід відзначити роботи Г. А. Волкової [4], С.Ю. Коноплястої [11], М.К. Шеремет [15], Т.Б. Філічьової та Г.В. Чіркіної [30]. Однак комплексна робота з розмежування різних видів загального недорозвинення мовлення відображена лише у кількох дослідженнях, серед яких праці Н. С. Жукової [7], Н. В. Ніщевої [20], Ю. В. Рібцун [21].

Об’єкт дослідження – загальне недорозвинення мовлення дітей дошкіль-ного віку.

Предмет дослідження – діагностика загального недорозвинення мовлення дітей дошкільного віку за диференійними ознаками.

Мета дослідження – діагностувати типи загального недорозвинення мов-лення (ЗНМ) у дітей досліджуваної групи та визначити критерії відмежування ЗНМ від інших видів мовленнєвих порушень.

Відповідно до поставленої мети були визначені наступні завдання дослідження:

 • уточнити поняття загального недорозвинення мовлення, особливості його діагностики;
 • проаналізувати систему діагностичного обстеження мовленнєвого розвитку;
 • емпірично дослідити ступінь і види загального недорозвинення мовлення дітей дошкільного віку.

Методи дослідження. У дослідженні використано метод теоретичного аналізу проблеми на основі вивчення психолого-методичної та медичної літератури з теми дослідження; метод аналізу педагогічного досвіду вивчення, розробки і застосування методик діагностики мовлення у дітей в системі дошкільних закладів; метод експерименту, якісного і кількісного аналізу його результатів із застосуванням методів математичної статистики.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи 42 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі” / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України; наук. ред. та упоряд. О. Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430 с.
 2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання. – 1999. – № 1. – С. 6-9
 3. Богуш А.М., Гавриш Н.В. Дошкільна лінгводидактика: теорія і методика навчаня дітей рідної мови: підручник / За ред. А.М.Богуш. – К.: Вища школа, 2007. – 542 с.
 4. Волкова Г. А. Психолого-логопедическое исследование детей с нарушения-ми речи / Г. А. Волкова. – СП.: РГПУ им. А. И. Герцена, 1993. – 94 с.
 5. Довідник  учителя-логопеда / Авт.-упор. Лупінович С. М. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 112 с.
 6. Ефименкова Л. Н. Формирование речи у дошкольников: Дети с общим недоразвитием речи: Книга для логопедов / Л. Н. Ефименкова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1985. – 109 с.
 7. Жукова Н. С. Преодоление недоразвития речи у детей / Н. С. Жукова. – М.: Просвещение, 1994. – 108 с.
 8. Збагачення  та  активізація  словника  дітей  з  порушеннями  мовленнєвого  розвитку: Матеріали  творчої  групи/ під ред. Є.П. Кулькіної. – Херсон: РІПО, 2006 – 86 с.
 9. Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах: затв. наказом М-ва освіти України від 30 січ. 1998 р. за № 32 // Дошкіл. виховання. – 1998. – № 11/12. – С. 4-6.
 10. Коноваленко В. В. Формирование связной речи и развитие логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР / В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко. – М.: Изд-во ГНОМ и Д, 2001. – 48 с.
 11. Конопляста С.Ю. Логопсихологія: навчальний посібник / С.Ю. Конопляста, Т.В. Сак / за ред. М.К. Шеремет. – К.: Знання, 2010. – 293 с. 
 12. Краузе Е.Н. Логопедия / Е.Краузе. – Спб.: КОРОНА принт, 2006. – 208 с.
 13. Лалаева Р.И. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников (формирование лексики и грамматического строя) / Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова. – СПб.: СОЮЗ, 1999. – 160 с.
 14. Логопедия. Учебник для студ. деф. фак. пед. высш. учеб. заведений / под ред. Л.С. Волковой. – 5-е изд. перераб. и доп. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 704 с.
 15. Логопедія. Підручник, друге видання, перероблене та доповнене / за ред. М.К. Шеремет. – К.: Видавничий Дім "Слово", 2010. – 672 с.
 16. Лупінович С.М. Довідник учителя-логопеда / С.М.Лупінович, К.Л.Крутій, Г.О.Нікуліна. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 112 с.
 17. Луцан Н.І. Мовленнєво-ігрова діяльність дітей дошкільного віку / Н.І. Луцан. – Одеса: ПНЦ АПН України – СВД М.П.Черкасов, 2005. – 319 с.
 18. Марченко І.С. Спеціальна методика початкового навчання української мови (логопедична робота з корекції порушень мовлення у дошкільників). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Спеціальність: Корекційна освіта (логопедія). – 1-видання / І.С. Марченко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 288 с.
 19. Нейман Л.В. Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи / Нейман Л.В., Богомольский М.Р. / под ред. В.И. Селивёрстова. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 224 с.
 20. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР / Н. В. Нищева. – СПб.: Детство «Пресс», 2003. – 528 с.
 21. Рібцун Ю. В. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ: програмно-методичний комплекс / Ю. В. Рібцун. – К.: Освіта України, 2011. – 292 с.
 22. Рібцун Ю. В. Мовленнєва картка обстеження дітей четвертого року життя із ЗНМ / Ю. В. Рібцун. – К. : Освіта України, 2010. – 12 с.
 23. Розвиток мовлення. Конспекти комплексних занять /. Упоряд. В. Л. Сухар. – Х.: Вид-во «Ранок», 2009. – 208 с. 
 24. Соботович Є. Концепції стандарту спеціальної освіти дітей дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку // Дефектологія. – 2002. – № 1. – С. 2-7.
 25. Справочник логопеда / под ред. М.А.Поваляевой. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 448 с.
 26. Трофименко Л.І. Дослідження особливостей формування лексичного значення у дітей п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення/ Л.І. Трофименко // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: науково-методичний збірник. – Вип. 4. – 2002. – С. 276-279.
 27. Трофименко Л.І. Розуміння багатозначних слів дітьми п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення / Л.І. Трофименко // Дефектологія. – 2002. – №4. – С. 52-55.
 28. Федорович Л.О. Конспекти логоритмічних занять із дітьми дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення / Л.О. Федорович, Я.О. Пищалка. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС»ЛТД, 2009. – 288 с. 
 29. Филичева Т.Б.  Коррекционное  обучение  и  воспитание  детей  5-летнего  возраста  с  общим  недоразвитием  речи / Т.Б. Филичева,  Г.В. Чиркина. – М.: Айрис-пресс, 2001. – 44 с.
 30. Філічьова Т.Б., Чіркіна Г.В. Вивчення дітей з загальним недорозвитком мови в спеціальному дитячому садку // Дефектологія. – 1985. – № 6. – С. 55-62.
6485
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).