Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Динаміка конвективних хмарних систем і небезпечних явищ погоди на півдні України по даним радіолокаційних спостережень

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ОДЕСЬКИЙ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук
ДИНАМІКА КОНВЕКТИВНИХ ХМАРНИХ СИСТЕМ І НЕБЕЗПЕЧНИХ ЯВИЩ ПОГОДИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ ПО ДАНИМ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ
11. 00. 09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія
 
КОРБАН Олег Вікторович
УДК 551. 515. 553. 96
 
Одеса – 1999
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Одеському гідрометеорологічному інституті Міністерства освіти України.
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор Єфімов Владислав Анатолійович, Одеський гідрометеорологічний інститут, професор кафедри теоретичної метеорології та метеорологічних прогнозів.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Школьний Євген Павлович, Одеський гідрометеорологічний інститут, професор кафедри геофізичної гідродинаміки і теорії клімату; кандидат географічних наук, Данов Євген Іванович, начальник Одеської воєнізованої служби з активних впливів на гідрометеорологічні процеси.
Провідна установа: Український науково-дослідницький гідрометеорологічний інститут, Держкомгідромету України (м. Київ).
Захист відбудеться « 10 « червня 1999 р., о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 41. 090. 01 Одеського гідрометеорологічного інституту за адресою: 270016, м. Одеса-16, вул. Львівська, 15, ОГМІ
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Одеського гідрометеорологічного інституту, м. Одеса, вул. Львівська, 15, ОГМІ.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Для південних регіонів України розробка надійних методів розпізнавання і прогнозу небезпечних явищ погоди (смерчі, шквали, грози, град, зливи) є однією із пріоритетних задач метеорологічної науки і практики. Такі методи повинні мати схеми прогнозу, які дозволяють враховувати спільну радіолокаційну і супутникову інформацію, а їх розробка базується на радіолокаційних дослідженнях динаміки конвективних хмарних систем, що дозволяють виявити регіональні особливості їх просторово-часового розподілу. Таким чином, актуальність роботи визначається як науковими задачами радіолокаційного дослідження фізичних процесів у конвективних хмарних системах з використанням найбільш інформативних радіолокаційних методів (доплерівських і поляризаційних), так і практичними задачами радіолокаційного розпізнавання і прогнозу небезпечних явищ погоди.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження, які виконані в дисертації, увійшли до планів НДР: № ДР 0196 U 013470 «Використання супутникової інформації та заходів дистанційного зондування для цілей гідрометеорологічного забезпечення та екологічного забезпечення народного господарства».
Мета і задачі дослідження.
Метою роботи є розробка нового підходу в здобутті інформації про динамічні процеси в конвективних хмарних системах і пов'язаних з ними небезпечних явищ погоди на півдні України.
Відповідно до мети досліджень поставлені такі конкретні задачі:
- визначити умови розвитку конвективних хмарних систем і небезпечних явищ погоди з використанням радіолокаційної інформації;
- одержати просторово-часові характеристики конвективних хмарних систем і небезпечних явищ погоди для півдня України;
- розробити гідродинамічну модель механізму взаємодії конвективних осередків з полем вітру;
- розробити поляризаційну модель відбивальних властиво-стей конвективних хмар і небезпечних явищ погоди;
- установити зв'язок поляризаційних параметрів луна-сигналів з динамічними процесами в купчасто-дощових хмарах;
- одержати поляризаційну структуру конвективних хмар.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці і узагальненні нового науково-методичного напрямку в дослідженні динамічних процесів в конвективних хмарах і пов'язаних з ними небезпечних явищ погоди, який дозволив вперше теоретично і експериментально отримати ряд важливих результатів. Ці результати поглиблюють сучасну уяву про механізм формування небезпечних явищ погоди, що підвищує ефективність їх розпізнавання і прогнозу.
Теоретична цінність дослідження полягає у використанні нового підходу для вивчення регіональних особливостей динаміки конвективних хмарних систем і пов'язаних з ними небезпечних явищ погоди, який для півдня України використовується вперше.
Практична цінність заключається в тому, що одержані результати можуть бути базою для розробки гідродинамічних і радіолокаційних методів прогнозу як для півдня, так і для інших регіонів України. Розроблена поляризаційна модель ідентифікації небезпечних явищ погоди, впроваджена в оперативну роботу воєнізованих підрозділів по активним впливам на гідрометеорологічні процеси України. Перевірка запропонованої моделі на незалежному матеріалі, переконливо свідчить про її ефективність та надійність.
Особистий внесок здобувача. Автором вирішені такі задачі:
- запропонована нова методика комплексного підходу до отримання інформації про динаміку конвективних хмарних систем і небезпечних явищ погоди на півдні України;
- розроблена та апробована гідродинамічна модель шквалової хмари;
- розроблена поляризаційна модель відбивальних властивостей конвективних хмар і небезпечних явищ погоди;
- одержані поляризаційні параметри градових і зливових хмар для регіону досліджень.
Апробація та публікації результатів. Основні результати дисертації докладалися на науковій конференції Одеського гідрометеорологічного інституту в 1999 році та на Всеросійських симпозіумах (м. С. -Петербург) по радіолокаційному дослідженню природного середовища, які відбувалися в 1996-1999 рр. Основні результати дисертації опубліковані в 3 статтях. Дисертаційна робота обговорена та рекомендована до захисту на розширеному
науковому семінарі кафедри теоретичної метеорології та метеорологічних прогнозів у лютому 1999 року.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи на 204 сторінках машинописного тексту включає 55 рисунків, 39 таблиць, список використаних джерел з 115 найменувань.
 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
 
У вступі обгрунтовується актуальність, наукова і практична значущість тематики, формулюються мета і задачі дисертації, викладаються основні положення і результати, що виносяться на захист, приводиться коротка анотація змісту чотирьох розділів роботи.
Фото Капча