Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дисциплінарне провадження

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Ціна: 
75
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Поняття дисциплінарного провадження, його суб’єкти та принципи
 2. Класифікація дисциплінарних проваджень за видами
 3. Характеристика стадій дисциплінарного провадження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Розвиток та становлення України як демократичної та соціальної держави вимагає забезпечення законності та неухильного дотримання органами виконавчої влади, їх посадовими особами прав людини і громадянина. Ефективне виконання завдань, поставлених перед будь-яким працівником, в цілому залежить від рівня захищеності його прав, свобод та інтересів. 

Серед факторів, які докорінно впливають на ефективність діяльності кожного працівника важливу роль відіграє наявність дієвого механізму захисту його особис-тих прав і свобод в тому числі і під час здійснення дисциплінарного провадження.

У юридичній науці багато уваги приділяється цивільному, кримінальному, адміністративному провадженню, дані інститути знайшли своє відображення в законодавчих актах (відповідних процесуальних кодексах), нато-мість дисциплінарне провадження залишає широке поле для наукових досліджень та пропозицій, через відносно слабку теоретичну та практичну реаліза-цію даних положень. 

Невід’ємною складовою адміністративно-правової реформи є вдосконалення законодавства у сфері дисциплінарної відповідальності. Завдання пошуку і запровадження дієвого й ефективного механізму дисциплінарної відповідальності залишається одним із першочергових на шляху становлення інститутів адміністративного і трудового права в Україні. У цьому аспекті важливе місце посідає питання про учасників та суб’єктів, які здійснюють дисциплінарне провадження. 

Актуальність проблеми обумовлена тим, що на сьогодні питання щодо учасників дисциплінарного провадження чітко не визначено законодавцем, що нерідко призводить до порушення процедури притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності. Детальна класифікація учасників зазначеного провадження надасть можливість з’ясувати сутність їх процесуальних прав та обов’язків, аце, в свою чергу, сприятиме справедливості й законностіпри здійсненні дисциплінарного провадження.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV, редакція від 06.11.2014 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
 3. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII, редакція від 26.10.2014 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/322-08
 4. Закон України «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України» від 22.02.2006 № 3460-IV, редакція від 09.06.2013 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3460-15
 5. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI, редакція від 01.12.2012. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
 6. Порядок застосування до аудиторів (аудиторських фірм) стягнень за неналежне виконання професійних обов’язків, затв. Рішенням Аудиторської палати України від 15.11.2007 № 184/4 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://apu.com.ua/files/temp/2023617447.doc.
 7. Адміністративне право України / Академічний курс за ред. О. Коломойця. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 576 с.
 8. Адушкин Ю. С. Дисциплинарное производство в СССР / Ю. С. Адушкин. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1986. – 128 с.
 9. Бахрах Д. Н. Административное право России: учебник для ву-зов / Д. Н. Бахрах – М.: Норма, 2012. – 640 с.
 10. Богуцький В. В. Провадження у справах про адміністративні правопорушення: навч. посіб. / В. В. Богуцький, В. В. Мартиновський. – Х.: ФІНН, 2009. – 176 с.
 11. Бородін І. Дисциплінарна відповідальність та дисциплінарне провадження / І. Бородін // Право України. – 2006. – № 12. – C. 93-97.
 12. Галунько В. В. Адміністративне право України: підручник: [у 2 т.]. Т. 1. Загальне адміністративне право. Академічний курс / В. В. Галунько, 
 13. В. І. Олефір, Ю. В. Гридасов, А. А. Іванищук, С. О. Короєд; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини «Україна». - Херсон, 2013. - 393 c.
 14. Дараганова Н. В. Адміністративне право України: навч. посіб. / 
 15. Н. В. Дараганова; ВНЗ «Нац. акад. упр.». - К., 2013. - 271 c.
 16. Ковальов С. С. Поняття та особливості дисциплінарного провадження: принципи, суб’єкти, стадії / С. С. Ковальов // Форум права. – 2012. – № 2. – С. 352-357.
 17. Колпаков В. К. Курс адміністративного права: підруч. / В. К.Колпаков, О. В. Кузьменко. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.
 18. Комзюк А. Т. Адміністративний процес України: навч. посіб. / А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - К.: Прецедент, 2007. - 531 c.
 19. Кохан В. П. Дисциплінарна відповідальність суддів: трудо-правовий аспект: монографія / В. П. Кохан; Нац. акад. прав. наук України, НДІ прав. забезп. інновац. розв. - Х.: ФІНН, 2011. - 235 c.
 20. Новак О. Д. До питання дисциплінарного провадження стосовно державних службовців: нормативно-правове регулювання та стадії / О. Д. Новак // Право України. - 2013. - № 3/4. - С. 450-457.
 21. Подкопаєв С. В. Дисциплінарна відповідальність суддів: сутність, механізм реалізації: Моногр. / С. В. Подкопаєв. - 2-е вид., виправл. і доповн. - Х.: ВД "ІНЖЕК", 2005. - 216 c.
 22. Пшонка А. В. Теоретичні та прикладні проблеми дисциплінарної відпові-дальності прокурорів: моногр. / А. В. Пшонка. - Х.: Право, 2007. - 176 c.
 23. Романів Н. І. Адміністративне право. Загальна частина: навч. посіб. у схемах, табл. та комент. / Н. І. Романів, К. М. Костовська, Ю. С. Назар; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л.: Світ, 2012. - 127 c.
5548
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).