Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дискурс наукових положень щодо розвитку ринків праці

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ДИСКУРС НАУКОВИХ ПОЛОЖЕНЬ ЩОДО РОЗВИТКУ РИНКІВ ПРАЦІ
 
Василенко В. М.
Дружиніна В. В.
 
У статті викладено деякі наукові положення щодо розвитку ринків праці у контексті існуючих економічних шкіл. Показано відмінності окремих концепцій ринку праці та наведено деякі характеристики їх положень. Зроблено висновок про необхідність активізації сучасного пошуку адекватних знань ситуації, що складається на ринках праці. Узагальнено основні етапи, напрями та концепції в теоретико-методологічному дискурсі розвитку наукового знання щодо ринків праці як своєрідного базису для продукування таких знань.
Ключові слова: ринки праці, концепції, етапи, наукове знання, дискурс.
Василенко В. Н., Дружинина В. В. ДИСКУРС НАУЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ РЫНКОВ ТРУДА
В статье изложены некоторые научные положения относительно развития рынков труда в контексте существующих экономических школ. Показаны отличия отдельных концепций рынка труда и приведены некоторые характеристики этих положений. Сделан вывод о необходимости активизации современного поиска адекватных знаний ситуации, которая складывается на рынках труда. Обобщены основные этапы, направления и концепции в теоретико-методологическом дискурсе развития научного знания относительно рынков труда как своеобразного базиса для продуцирования таких знаний.
Ключевые слова: рынки труда, концепции, этапы, научное знание, дискурс.
Vasilenko V. N., Druzhininа V. V. THE DISCOURSE OF SCIENTIFIC STATEMENTS ON THE DEVELOPMENT OF LABOR MARKETS
The article describes some of the scientific position concerning the development of labor markets in the context of the current economic schools. The differences of the individual concepts and the labor market are some of the characteristics of these provisions. The conclusion about the need to revitalize the modern search of adequate knowledge of the situation that is emerging in the labor market. It summarizes the main stages, trends and concepts in the theoretical and methodological discourse of development of scientific knowledge concerning the labor market as a kind of basis for the production of knowledge.
Keywords: labor markets, concepts, stages, scientific knowledge, discourse.
Постановка проблеми. Сучасний стан та існуючі проблеми у розвитку ринків праці (національного, регіонального, місцевого та внутрішньо фірмового) багато в чому викликані недосконалістю суспільних відносин у цій сфері. Не дивлячись на суттєвий відрізок часу, протягом якого науковці та фахівці сприймають спроби знайти «золоту точку перетину» у сфері праці, на жаль, поки що таких рецептів не існує. Однією із можливих причин такого стану, можна припустити, є недостатня упорядкованість існуючого знання щодо теоретико-методологічного підґрунтя існуючих наукових напрямів та адаптації їх положень до вимог сьогодення. Не за рахунок якоїсь еклектики, а шляхом творчого підходу. З погляду на що є досить актуальним питання щодо становлення та розвитку ринків праці, вирішення якого вимагає нового осмислення економічних теорій (напрямів) ринку праці.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ознайомлення та критичний аналіз сучасних публікацій, у яких у тій, чи іншій мірі розглядаються питання становлення та розвитку ринків праці, дозволяють стверджувати про те, що великий прошарок теоретичного та прикладного знання, закладеного нашими попередниками залишається майже не затребуваним. Як правило, наукові інтереси сучасників групуються навколо питань прикладного змісту та методичного характеру забезпечення існування ринків праці. Сказати, що це недолік, то значить піти проти істини: навпаки, такий зріз наукового інтересу викликаний, в першу чергу, намаганням надати суспільним відносинам у сфері праці цивілізованого характеру. Але недостатня увага до теоретичних чи методологічних підвалин призводить до виникнення додаткових ускладнень у пошуках найбільш придатних рішень у забезпеченні ефективного функціонування ринків праці. У зв’язку з чим виникає необхідність у додаткових дослідженнях теоретичних питань стосовно розвитку ринків праці у дискурсі відповідних наукових напрямків для продукування нових знань.
Постановка завдання. Метою цієї статті є систематизація наукового знання та його продукування щодо існуючого теоретико-методологічного підґрунтя розвитку ринків праці, закладеного попередниками у відповідних наукових напрямках.
Виклад основного матеріалу дослідження. Етапи виникнення та розвитку основних наукових напрямів щодо розвитку ринків праці, що наведена у табл. 1, наявно ілюструє їх змістовний характер.
Як видно із змісту наведеної таблиці етапи розвитку теорій ринку праці мають свою історичну платформу. Витоки наукового пізнання ринку праці виходять з головного напрямку економічної думки третьої половини ХУ-ХУІ століть – меркантилізму, який поділяється на два напрями: ранній мерканте- лізм (перша третина XV – середина XVI ст.) і пізній меркантелізм (друга половина XVI ст.) [1].
Ранній меркантилізм зосередив свою увагу на тому, що для процвітання нації країна повинна мати великі запаси дорогоцінних металів, тому головним завданням ранні меркантилісти (У. Стаффорд (Англія), де Сантіс, Г. Скаруффі (Італія) вважали забезпечення активного грошового балансу, тобто зіставлення ввезення та вивезення золота і срібла. Для досягнення цієї мети розроблялися адміністративні заходи щодо втримання грошей в країні.
Представники пізнього меркантилізму: Т. Ман (Англія), А. Серра (Італія), А. Монкрет’єн (Франція) шукали джерела збагачення нації не в примітивному накопиченні скарбів, а в розвитку зовнішньої торгівлі. Вони прийшли до розуміння того, що успішне ведення зовнішньої торгівлі цілком залежить від господарського становища всередині країни. Тому головне завдання пізніх меркантилістів зводилася до забезпечення активного торгового балансу.
В цілому, меркантилісти не погоджували свої принципи, але за весь період їх існування ідеологією меркантилізму є наступні установки: сутність багатства
Фото Капча