Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Джерела фінансового права України

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
104
Мова: 
Українська
Ціна: 
3800 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження джерел фінансового права
1.1. Поняття та сутність фінансового права як фінансово-правової категорії
1.2. Характеристика ознак фінансового права
1.3. Ієрархія джерел фінансового права
2. Аналіз структури джерел фінансового права України
2.1. Конституція України як основне джерело фінансового права держави
2.2. Характеристика законодавчих джерел фінансового права
2.3. Судовий прецедент як джерело фінансового права
2.4. Міжнародні договори як джерела фінансового права
3. Аналітичне дослідження шляхів розвитку джерел фінансового права України
3.1. Актуальні питання сучасного розвитку джерел фінансового права України
3.2. Напрями удосконалення регулятивного потенціалу джерел фінан-сового права
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Докорінні зміни, що нині відбуваються в державі, зумовлюють формування принципово нових засад правового регулювання у сфері фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування. Становлення України як самостійної і незалежної держави супроводжується інтенсивним розвитком фінансових відносин, їх ускладненням, що потребує розроблення нової моделі регулювання таких суспільних зв’язків і збагачення юридичного інструментарію для їх оформлення. Названі фактори у сукупності з розвитком та удосконаленням ринкових відносин зумовлюють бурхливий розвиток нормативно-правових актів, у тому числі й тих, що регулюють публічну фінансову діяльність. Процес удосконалення фінансового законодавства став своєрідною ознакою останніх років: прийнято нову редакцію Бюджетного кодексу України та Податковий кодекс України, виносяться рішення Конституційного Суду України, які стосуються фінансів. Це є важливим етапом розвитку регламентації оновлених фінансових відносин, який можна охарактеризувати як більш послідовний і детальний. За таких умов на порядку денному постає проблема з’ясування природи джерел фінансового права, яка набуває особливої актуальності та значимості. 

Поряд з тим треба вказати, що проблема джерел фінансового права є далеко не новою: практично кожен підручник чи учбовий посібник з фінансового права має окремий розділ або параграф, присвячений її висвітленню. Однак комп-лексне дослідження джерел фінансового права й окремих його інститутів, а також деяких видів джерел було започатковано зовсім недавно у роботах таких вчених як Н. Гураленко [34], О. О. Дмитрик [36, 37], К.Ю. Ісмайлов [43], Т. О. Кулі-нічева [52], Н.М. Пархоменко [73]. Проблемам систематизації і класифікації джерел фінансового права присвятили свої дослідження А.І. Берлач [18], З. П. Білошкурська [20], Л.K. Воронова [27, 28], Е.С. Дмитренко [35], С. В. За-польський [39], М. В. Карасьова [45], А. Т. Ковальчук [48, 49] та ін. Співвідно-шення фінансового та інших категорій права вивчали Ю.В. Боднарук [21], Л.B. Вакарюк [23], А.Г. Зюнькін [41], Т.А. Латковська [55], О.А. Лукашев [58], П.С. Пацурківський [75], Н. Ю. Пришва [82] та інші.

Незважаючи на це, широке коло питань у цій сфері залишається не вирішеними. Проблема джерел на загальнотеоретичному, методологічному рівні незрівнянно менше розроблена у фінансово-правовій науці, ніж категорії предмет та метод фінансового права. Вона дуже відстала у своєму розвитку від потреб як практики публічної фінансової діяльності, так і фінансово-правової теорії. Тож очевидно, що в даний час проблеми джерел фінансового права не втрачають, а навпаки, набувають великої актуальності.

Мета роботи – поглиблення наукових знань і комплексна розробка положень стосовно джерел фінансового права, підготовка науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення чинного фінансового законодавства.

Об’єкт дослідження – сукупність суспільних відносин, що виникають при правовому регулюванні публічної фінансової діяльності.

Предмет дослідження – джерела фінансового права України.

Відповідно до поставленої мети в процесі роботи вирішувалися такі завдання:

 • уточнити поняття та сутність фінансового права як фінансово-правової категорії;
 • дати характеристику ознак фінансового права;
 • проаналізувати ієрархію джерел фінансового права;
 • здійснити аналіз структури джерел фінансового права України: Консти-туції, нормативно-правових актів, судових прецедентів та міжнародних договорів;
 • дослідити актуальні питання сучасного розвитку джерел фінансового права України;
 • визначити напрями удосконалення регулятивного потенціалу джерел фінансового права.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є сукупність прийомів і методів наукового пізнання, а саме: діалектичного, історичного, порівняльно-правового, формально-юридичного, методу системного аналізу й синтезу та ін. При здійсненні дослідження основним став діалектичний метод, за допомогою якого з’ясовано сутність досліджуваних явищ у єдності їх матеріального змісту та юридичної форми. Системно-структурний метод дозволив розкрити систему джерел фінансового права, виявити ієрархічні зв’язки їх видів, Застосування порівняльно-правового методу дозволило провести аналіз правового регулювання фінансових відносин в Україні і порівняти його з іноземним. Історичний метод дозволив проаналізувати еволюцію поглядів щодо визначення поняття джерел права та джерел фінансового права, а також стосовно розвитку фінансового законодавства Формально-юридичний метод застосовано при аналізі нормативно-правових джерел дослідження, що дозволило виявити недоліки чинного законодавства та сформулювати пропозиції щодо його вдосконалення.

Джерельна база дослідження складена Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України, рішення Конституційного Суду України, працями вітчизняних і зарубіжних дослідників у наукових виданнях і матеріалами наукових конференцій.

Наукова новизна одержаних результатів. Дипломна робота являє собою комплексне дослідження, в якому розглянуто теоретичні та практичні проблеми джерел фінансового права. У результаті проведеного дослідження виокремлено та розкрито специфічні ознаки джерел фінансового права, доведено, що правотворення не може бути напрямом фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування, аргументовано, що органічну, цілісну систему джерел фінансового права складають: нормативно-правові акти, що містять фінансово-правові норми; судові прецеденти, відбиті в актах Конституційного Суду України, удосконалено визначення поняття «джерела фінансового права», визначення поняття «система джерел фінансового права» тощо.

Практичне значення одержаних результатів. Дослідження має як теоретичний, так і прикладний характер. Одержані висновки та пропозиції можуть бути використані у науково-дослідній сфері – для подальшого опрацювання проблем джерел фінансового права, і зокрема, для подальшої розробки теоретико-методологічних та практичних проблем правового регулювання фінансових відносин; у сфері правотворчості – при підготовці пропозицій щодо внесення змін до чинного фінансового законодавства України з метою удосконалення правового регулювання відносин у сфері публічної фінансової діяльності, у сфері практичної діяльності – при узагальненні практики реалізації фінансово-правових норм різними суб’єктами, а також при проведенні науково-методичних семінарів із працівниками фінансових органів і платниками податків з проблем застосування фінансового та податкового законодавства; у навчальному процесі – під час викладання дисципліни «Фінансове право»», а також при підготовці підручників і навчальних посібників із зазначених дисциплін.

Структура роботи обумовлена логікою проблеми, обраної для дослідження, його метою і поставленими завданнями. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел (103 наймену-вання). Загальний обсяг роботи – 104 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16.10.1996 № 422/96-ВР, редакція від 13.06.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/422/96-вр
 3. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 07.10.2010 № 2591-VI, редакція від 02.12.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2591-17
 4. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI, редакція від 01.12.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/2453-17
 5. Закон України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 № 1906-IV [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/1906-15
 6. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI, редакція від 03.02.2013 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua /laws/show/2755-17
 7. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, редакція від 05.01.2013 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/2456-17
 8. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV, редакція від 03.02.2013 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua /laws/show/436-15
 9. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X, редакція від 07.01.2013 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 10. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” від 01.11.1996 №9, [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/ v0009700-96
 11. Рішення Конституційного Суду України від 08.09.2009 № 19-рп/2009 «Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року» № 502 від 21 травня 2009 р. [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-09
 12. Наказ Міністерства юстиції України від 25.11.2002 р. № 102/5 «Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та включення їх до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів» [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0915-02
 13. Наказ Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88 про затвердження «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95
 14. Наказ Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. № 43/5 про затвердження «Класифікатора галузей законодавства України» [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ v43_5323-04
 15. Алісов Є. О. Монетарне право та проблема визначення системи фінансового права / Є. О. Алісов // Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 листопада 2007 року / Науково-дослідний інститут фінансового права. – К.: Укртехпрінт, 2007. -410 с.
 16. Ашмарина Е. М. Некоторые аспекты расширения предмета финансового права в Российской Федерации: проблемы и перспективы: монография / Е. М. Ашмарина. – М.: Полиграф ОПТ, 2004. – 260 с.
 17. Безгубенко Л. М. Фінансова наука і практика періоду трансформації / JI. М. Безгубенко // Фінанси України. – 2000. – № 4. – С. 15.
 18. Берлач А.І. Фінансове право України: навч. посіб. / А.І. Берлач; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини “Україна”. – К.: Ун-т “Україна”, 2008. – 328 c.
 19. Бех Г.В. Фінансове право України: Підруч. / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, І.Є. Кри-ницький, М.П. Кучерявенко, О.А. Лукашев. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 319 с.
 20. Білошкурська З. П. Фінансове право: навч. посіб. / З. П. Білошкурська, С. І. Бурлака, С. В. Слюсаренко, О. С. Яра; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т, Уман. нац. ун-т садівництва. – Умань: Сочінський, 2010. – 389 с.
 21. Боднарук Ю.В. Про фактори, що дезінтегрують (інтегрують) фінансово-правові інститути, та їх вплив на систему фінансового права / Ю.В. Боднарук // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. Вип.62. – Одесса, «Юридична література», 2011. – С.167-175.
 22. Босий О.Д. Поняття фінансово-правової норми / О.Д. Босий // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 121. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2001. – С. 79-82.
 23. Вакарюк Л.B. Загальні принципи інститутів фінансового права // Л.B. Вакарюк // Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. – Серія: Право. – 2010 p., № 4. – С.91-97.
 24. Вакарюк Л.B. Пострадянські концепції фінансово-правового інституту / Л.B. Вакарюк // Наук, вісник Чернівецького університету: Збірник наук, праць. Вип. 375: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 82-98.
 25. Вакарюк Л.B. Субстанціональні якості типової юридичної конструкції фінансового права / Л.B. Вакарюк // Наук, вісник Чернівецького університету: Збірник наук, праць. Вип. 385: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 78-95.
 26. Вельский К С. Финансовое право: наука, история, библиография/ К. С. Вельский. – М.: Юристъ, 1995, – 208 с.
 27. Воронова Л. К. Фінансове право України: навч. посіб. / Л. К. Воронова, М.П. Кучерявенко, Н. Ю. Пришва, Л. Л. Тарангул, Г. В. Бех, О. О. Дмит-рик, І. Є. Криницький, О. А. Лукашев, М. О. Перепелиця, О. В. Солдатен-ко; НДІ фін. права. – 2-ге вид., стер. – К.: Прав. єдність, 2010. – 393 с.
 28. Воронова Л.K. До дискусійних питань щодо предмета і методу фінансового права / Л.K. Воронова // Вісник Академії правових наук, 2003, №2-3. – С.313-324.
 29. Воронова Л.K. Конституція України і фінансове законодавство / Л.K. Воронова // Право України. – 2012. – № 1-2. – С.111-124.
 30. Гаврилюк Р.О. Предмет фінансового права постсоціалістичної держави. – нав-чально-методичний посібник / Р.О. Гаврилюк. – Чернівці: Рута, 2003. – 72 с.
 31. Гетманцев Д.О. Фінансово-правове зобов’язання як окрема категорія фінансового права / Д.О. Гетманцев. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 368 с.
 32. Горбунова О. Н. Финансовый мониторинг и проблемы финансового права / О. Н. Горбунова // Правоведение. – 2002. – № 5. – С. 42-49.
 33. Горшенев В. М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе / Горшенев В. М. – М.: Юридическая литература, 1972. – 260 с.
 34. Гураленко Н. Основні концептуальні підходи до розуміння категорії «джерело права» / Н. Гураленко // Юридична Україна. – 2007. – № 6. – С. 13-18.
 35. Дмитренко Е.С. Фінансове право України. Особлива частина: навч. посіб. / Е.С. Дмитренко; Нац. акад. Служби безпеки України. – К.: Алерта; КНТ, 2007. – 612 с.
 36. Дмитрик О. О. Джерела фінансового права: проблеми та перспективи: моногр. / О. О. Дмитрик. – Х.: Віровець А.П., «Апостроф», 2010. – 328 с.
 37. Дмитрик О. О. Сучасні підходи до визначення джерел фінансового права / О. О. Дмитрик // Актуальні питання науки фінансового права: моногр. / за ред. М. П. Кучерявенка. – Х.: Право, 2010. – С. 101-178.
 38. Древаль Л. Н. Субъекты российского финансового права / Древаль Л. Н.; под ред. Е. Ю. Грачевой. – М.: ИД “Юриспруденция”, 2008. – 288 с.
 39. Запольский С. В. Дискуссионные вопросы теории финансового права: монография / Запольский С. В. – М.: РАП, ЭКИСМО, 2008. – 160 с.
 40. Зивс Л.С. Источники права / Л.С. Зивс. – М.: Наука, 1981. – 238 с.
 41. Зюнькін А.Г. Фінансове право: навч. посіб. / А.Г. Зюнькін; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – 4-те вид., доповн. – К.: Персонал, 2008. – 561 c.
 42. Іванський А.И. Фінансово-правова відповідальність: теоретичний аналіз: монографія / А.Й. Іванський. – Одеса: Юридична література, 2008. – 504 с.
 43. Ісмайлов К.Ю. Конкуренція термінів «джерело права» і «форма права» / К.Ю. Ісмайлов // Європейські перспективи. – № 1. – 2011. – С. 96-103.
 44. Карасёва М .В. Финансовое правоотношение / М. В. Карасева. – М.: Изд-во
 45. Карасёва М. В. Современные проблемы построения системы финансового права / М. В. Карасёва // Правоведение. – 2006. – №3. – С. 94-99.
 46. КисільВ. І. Міжнародне приватне право. Питання кодифікації / В. І. Кисіль. – К.: Вид-во «Україна», 2000. – С. 60-61.
 47. Ковальчук А. Т. Финансовое право: «ревматизм» старой эпохи или комплексный регулятор публичных отношений? / А. Т. Ковальчук // Государство и право. – 2010. – № 1. – С. 35-42.
 48. Ковальчук А. Т. Фінансове право: проблеми розвитку та застосування: Монографія / А. Т. Ковальчук, А. В. Матіос; За заг. ред. JI. К. Воронової,- К.: Парламентське вид-во. – 2010. – 480 с.
 49. Ковальчук А. Фінансове право: усталений термін з невизначеним предметом / А. Ковальчук // Право України . – 2005. – N 8. – С. 100-104.
 50. Костенко Ю.О. Фінансове право України: навч. посіб. / Ю.О. Костенко; Донец. нац. ун-т. – Донецьк: Вебер, 2007. – 307 c.
 51. Костюков А. Н. Дискуссионные вопросы предмета и системы российского финансового права: учебное пособие / А. Н. Костюков.- Омск: Госуниверситет, 2002.- 94 с.
 52. Кулінічева Т. О. До питання щодо системи фінансового права / Т. О. Кулінічева // Форум права. – 2008. – № 3. – С. 281-285.
 53. Кучерявенко М.П. Податкові процедури: правова природа і класифікація / М.П. Кучерявенко. – К.: ЦУЛ, 2009. – 460 с.
 54. Кучерявенко М.П. Фінансове право: навч. посіб. / М.П. Кучерявенко, Є.О. Алісов, І.М. Бондаренко, О.О. Дмитрик, Д.А. Кобильнік; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – Х.: Право, 2010. – 286 с.
 55. Латковська Т.А. Проблемні питання теорії фінансового права / Т.А. Латковська // Актуальні проблеми держави і права Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. Вип.62. – Одесса, «Юридична література», 2011. – С.131- 138.
 56. Лукашев А. А. К вопросу о методологии построения системы финансового права / А. А. Лукашев // Финансовое право. – 2006. – № 7. – С. 2-5.
 57. Лукашев О. А. Фінансова система як детермінуючий чинник системи фінансового права / О. А. Лукашев // Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 листопада 2007 року / Науково-дослідний інститут фінансового права. – К.: Укртехпрінт, 2007. – С. 51-53.
 58. Лукашев О.А. Категорія «фінанси» та «фінансова діяльність» у фінансово-пра-вовому регулюванні. – Актуальні питання науки фінансового права: моногра-фія / О.А. Лукашев / за ред. М.П. Кучерявенка. – X.: Право, 2010. – С. 4-46.
 59. Лукашук И.И. Международное право в судах государств / И.И. Лукашук. – СПб.:Россия-Нева, 1993. – 302 с.
 60. Лучковська С. І. Фінансове право: навч. посібник для студ. економ. спец. вищих навч. закладів / Лучковська С. І. – К.: КНТ, 2010. – 296 с.
 61. Маврин С. П. О роли метода правового регулирования в структурировании и развитии позитивного права / С. П. Маврин // Правоведение. – 2003. – №1. – С. 205-216.
 62. Майстренко О.В. Роль тлумачень та роз’яснень законодавства / О.В. Майстренко // Бюл. М-ва юстиції України. – 2007. – № 2(64). – С. 110-118. 
 63. Маркін С.І. Фінансове право: навч. посіб. / С.І. Маркін; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2009. – 83 с.
 64. Марченко М.Н. Источники права: Учеб. пособ./ М.Н. Марченко. – М.: ТК Велби, Проспект, 2005. – 760 с.
 65. Мацелик М. О. Фінансове право: навч. посіб. / М. О. Мацелик, Т. О. Мацелик, В. А. Пригоцький. – К.: Знання, 2011. – 816 с.
 66. Музика-Стефанчук О. А. Бюджетні правовідносини у сучасній науці фі-нансового права / О. А. Музика-Стефанчук // Форум права. – 2011. – №1. – С. 694-699.
 67. Нагребельний В.П. Фінансове право України. Загальна частина: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Нагребельний, В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Укр. акад. банк. справи Нац. банку України. – Суми: Унів. кн., 2004. – 320 с.
 68. Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм / П.Е. Недбайло. – М.: Госюриздат, 1960. – 511 с. 
 69. Нестеренко А.С. Фінансова система України як частина міжнародної фінансової системи в умовах світової фінансово-економічної кризи / А.С. Нестеренко // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. Вип.62. – Одесса, «Юридична література», 2011. – С. 151-158.
 70. Нобель П. Швейцарское финансовое право и международные стандарты / НОРМА, 2001. – 288 с.Петер Нобель. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 1152 с.
 71. Овчаренко І.М. Закони у системі джерел (форм) права та їх класифікація: автореф. дис. на здобуття ступеня наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень» / І.М. Овчаренко. – Нац. ун-т. внутр. справ, Харків, 2004. – 20 с.
 72. Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посіб./ О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.
 73. Пархоменко Н.М. Джерела права: проблеми теорії та методології / Н.М. Пархоменко. – К.: ТОВ Вид-во «Юрид. думка», 2008. – 336 с. 
 74. Пацурківський П.С. До нової концепції фінансового права / П.С. Пацурківський // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук, праць. Вип.253: Правознавство. Чернівці: Рута, 2004. – С. 5-12.
 75. Пацурківський П.С. Основне питання науки фінансового права: пошуки сучасного вирішення // П.С. Пацурківський // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук, праць. Вип. 180: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 5-17.
 76. ПацурківськийП.С. Системоутворюючий критеріальний ряд у фінан-совому праві: необхідність зміни парадигмальних підходів / П.С. Пацур-ківський // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук, праць. Вип. 282: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 5-14
 77. Петришин О. В. Право як соціальне явище: особливості юридичного підходу / О. В. Петришин // Проблеми філософії права. – Т. IV-V, 2006-2007. – С. 74.
 78. Петрова Г.В. Финансовое право: Учеб. / Г.В.Петрова. – М.: Проспект, 2009. – 288 с. 
 79. Пивовар Ю.І. Фінансове право України: навч. посіб. / Ю.І. Пивовар, Н.А. Буличева, А.Л. Правдюк, О.С. Яра, Ю.В. Ярмоленко. – К.: Вид. О.С.Ліпкан, 2010. – 158 с.
 80. Понікаров В.Д. Фінансове право = Financial law: Навч. посіб. / В.Д. Понікаров, І.В. Ялдін, В.В. Назаренко; Харк. нац. економ. ун-т. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2005. – 200 с.
 81. Посікіра Р. Поняття та види суб’єктів фінансового права України / Р. Посікіра // Вісник Львівського університету. Серія Юридична. – 2002. – Вип. 37. – С. 288- 294.
 82. Пришва Н. Ю. Проблемні питання предмета та системи фінансового права / Н. Ю. Пришва // Фінансове право. – № 1. – 2007. – С. 16-20.
 83. Рыбакова С.В. О предмете финансового права / С.В.  Рыбакова // Науч. труды по финансовому праву: современные проблемы предмета, метода и системы финансового права. Материалы Первой международной научно-теоретической конференции «Худяковские чтения по финансовому праву». – Вып.1. – Алматы: ТОО «Налоговый эксперт», 2011. – С.84-40.
 84. Селіванов А. О. Верховенство права в Конституційному правосудді. Аналіз конституційної юрисдикції / А. О. Селіванов. – Київ; Харків: Акад. прав. наук України, 2006. – 400 с.
 85. Семчик О. О. Держава як суб’єкт фінансових правовідносин / О. О. Семчик; за ред. Л. К. Воронової. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2006. – 116 с.
 86. Система фінансового права: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 27-29 травня 2009 року / Одеська національна юридична академія. – Одеса: Фенікс, 2009. – 488 с.
 87. Слом В. И. По поводу совершенствования финансового законодательства / В. И. Слом, О. В. Измайлов // Финансы СССР. – 1976.-№ 12.
 88. Соколова З. Д. Некоторые вопросы науки финансового права / З. Д. Соколова //Финансовое право. – 2003. – №3. – С.28.
 89. Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 листопада 2007 р. / Нау-ково-дослідний інститут фінансового права. – К.: Укртехпрінт, 2007. – 410 с.
 90. Тацій В. Межі тлумачення Конституційим Судом Конституції і законів України / В. Тацій, Ю. Тодика // Вісн. Конституційного Суду України. – 2002. – № 2. – С. 60-63.
 91. ТріскаО.О. Владарюючі суб’єкти фінансових правовідносин: поняття та види / О.О. Тріска // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук, праць. Вип.311: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2006. – С.89-94.
 92. Федоров С. Класифікація фінансово-правових норм / С. Федоров // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №8. – С. 59-62.
 93. Фінансове право України: навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / Л. К. Воронова, М. П. Кучерявенко, Н. Ю. Пришва та ін. – К.: Правова єдність, 2009. – 395 с.
 94. Фінансове право України: навч.-метод. посіб. / Уклад.: Т. Г Головань; М.М. Долгополова; Є. О Курта. – Х.: ХНАДУ, 2009. – 223 с.
 95. Фінансове право України: підруч. / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, І. Є. Криниць-кий та ін.; за ред. М. П. Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 320 с.
 96. Фінансове право: підруч. / Ред.: О.П. Гетманець. – Х.: Еспада, 2008. – 416 с.
 97. Хохуляк В.В. Структурно-функціональний метод наукового дослідження у науці фінансового права / В.В. Хохуляк // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 365. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2006.-С. 74-79.
 98. Царёва Л. К. Эмиссионное право и его место в системе права // Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права: тези доповідей Міжна-родної науково-практичної конференції, 23-24 листопада 2007 р. / Науко-во-дослідний інститут фінансового права. – К.: Укртехпрінт, 2007. – 410 с.
 99. Шахрайство на фінансовому ринку. Практичний посібник з протидії / За заг. ред. В. В. Фещенка. – К.: УАФР, 2011. – 422 с.
 100. Шевчук С. В. Нормативність актів судової влади: від правоположення до правової позиції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/96D2874F40BF97ACC225764000495B7E?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=96D2874F40BF97ACC225764000495B7E&Count=500&
 101. Шевчук С. Прецедентне право Європейського суду з прав людини та доктрина stare decisis / С. Шевчук // Право України. – 2010. – № 10. – С. 147.
 102. Шкарупа В.К. Фінансове право України: Навч. посіб. / В.К. Шкарупа,     І.О. Сквирський, Т.О. Коломоєць, М.В. Коваль, Ю.В. Пирожкова, І.В. Болокан, О.Г. Комісаров, С.М. Сергєєва, Г.В. Самойленко, О.О. Михайленко; Держ. вищ. навч. закл. “Запоріз. нац. ун-т” М-ва освіти і науки України. – К.: Істина, 2007. – 254 с.
 103. Яричевский В. С. Проблемы соотношения и взаимосвязи науки финансового права и финансовой науки в процессе становления национальной финансовой системы / В. С. Яричевский, В. В. Яричевский // Государство и право. – 2002. – №4. – С.71.
4709
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).